HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page:
prov. Flevoland (1)

 

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

Provincie Friesland / Provinsje Fryslân

===============================================================

Onderzoek in prov. Friesland / Fryslân / Research in prov. Friesland / Fryslân:
==> website http://www.tresoar.nl/ (Nederlands/Dutch, Fries/Frysk, Engels/English.)

Fries Historisch en Letterkundig Centrum / Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum /
Frisian Historical and Literary Centre (> in Leeuwarden / Ljouwert, The Netherlands).
• Basisonderwijs/ Basisûnderwiis/ Basic-education; website => http://jong.tresoar.nl

==============================================

 

Archief-bron / Archive-source: Tresoar => website http://www.tresoar.nl
Betreft familienaam: Casembroot, de Casembroot.
Hieronder archieftitels, 7 treffers (datumvolgorde):

17de eeuw: Familie Van Sminia.

1620–1630 en z.j.: Stadhouderlijk archief: Ernst Casimir.

• 1621–1665: Stadhouderlijk archief: Friesland.

• 1640–1662: Stadhouderlijk archief: Willem Frederik.

• 1654: Nedergerecht Weststellingwerf.

• 1703: Stadhouderlijk archief: Henriette Amalia.

• 1757–1769: Familie De Carpentier–Van Hylckama.

------------------------------------------------------------------------------------

Archief-bron / Archive-source: Tresoar, website http://www.tresoar.nl
Betr.: Reinier de Casembroot, commies van de thesaurie van de Staten-Generaal,
vermeld m.b.t. tijdvakken van 1620–1630 en z.j. in inv.230.

----------------------------------------------------------------------------------

Archief-bron / Archive-source: Tresoar; website http://www.tresoar.nl
Betr.: Reinier de Casembroot, vermeld 5x: in de jaren 1621 t./m. 1665.
Toegangsnummer: 7. Archieftitel: Stadhouderlijk archief: Friesland.


Nrs. 4, 106, 8.: Correspondenten in 1621, 1622, 1650.


Nrs. 96 en 98. Belangrijkste onderwerpen, o.a. als volgt in 1662 en 1665.

----------------------------------------------------------------------------------

Archief-bron / Archive-source: Tresoar; website http://www.tresoar.nl
Betr.: vier inventarisnummers met familienaam:
de Casembroot.
Toegangsnummer: 7-06. Archieftitel: Stadhouderlijk archief: Willem Frederik

-------------------------------------------------------------------------------

Archief-bron / Archive-source: Tresoar; website http://www.tresoar.nl
Betr.: de commis
Casembroot: vermeld op 20 jan.1654, 27 nov.1654.
Toegangsnummer: 13-42 =  Archieftitel: Nedergerecht Weststellingwerf

--------------------------------------------------------------------------------

Archief-bron / Archive-source: Tresoar; website http://www.tresoar.nl
Betreft o.a.:
L. de Casembroot tot Rijnesteijn, in 1703.
Toegangsnummer: 7-09.  Archieftitel: Stadhouderlijk archief: Henriette Amalia.

------------------------------------------------------------------------------------

Archief-bron / Archive-source: Tresoar te Leeuwarden; website http://www.tresoar.nl
Betreft twee aktes, personen met familienaam
de Casembroot, in 1757 en 1769.
(>zie ook: Bagijnhof en Nieuwegracht in de stad Utrecht, provincie Utrecht.)
Toegangsnummer: 332-05. Archieftitel: Familie De Carpentier-Van Hylckama.

Inv. 141. Akte waarbij
Jan Louis de Casembroot c.s.
aan Philip Jacob van Boetzelaer een kamer en erf, aan het Bagijnhof
op de hoek van de Bagijnesteeg te Utrecht, verkopen, 1757.

inv.143. Akte waarbij David ten Hove
aan
Eleonora Geertruid de Casembroot
een huis, erf en tuin, aan de oostkant van de Nieuwegracht
tussen de Brigitte- en Schalkwijkse brug te Utrecht, verkoopt, 1769.

=================================================================
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Archiefbron zie website http://www.archieven.nl/
Informatie over onderstaande brief: Toegangsnummer: 182-A.
Archieftitel: Beucker Andreae c.a., o.a. te Leeuwarden. /
3. Bijlage. / 3.3. Lijst van afzenders van de brieven, gericht aan
Johan Henrik Beucker Andreae en Baukje Bolman,
enkele met minuut van antwoord. / Inventarisnr. 138-141.
Kenmerken:
Casembroot, de , z.p. / Datering 1852 en z.d. / Plaats: z.p. / Aantal: 2.
Datum: 1852 en z.d. [= zonder datum] / Afzender:
Casembroot, de.
Vindplaats: Historisch Centrum Leeuwarden / Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden.
(Sinds 9 mei 2001 is de naam van het Gemeentearchief Leeuwarden veranderd in
Historisch Centrum.) Leeuwardenwebsite: http://www.historischcentrumleeuwarden.nl

==================================================================

Hieronder van website www.allefriezen.nl

Vanwege het beroep duinmeier bij mijn voorouders Kazenbroot in vroeger eeuwen familienaam
met veel varianten van C tot K met daarbij oude spelling van de naam Duynmeyer volgt hierna
een selectie als voorbeeld van website www.allefriezen.nl, omdat de familienamen Duynmeyer
ook met varianten ook vermeld is in de archieven van de provincie Friesland bijvoorbeeld:

• Burgerlijke standaktenr.51 datum 25 okt.1843 gemeente Terschelling; aangifte door Menso Sikkes, scheepskok
oud 23 jaren wonende te Winschoten, medeschepeling van de overledene, en Pieter Feddes Lettinga, matroos
oud 26 jaren wonende te Terschelling, insgelijks medeschepeling van de overledene, welke ons hebben verklaard,
dat op den drieëntwintigsten dezer maand des avonds ten zes ure, in het Nieuwegat bij den Noordsvaarder
te Terschelling in den ouderdom van 23 jaren is overleden Willem Hendriks Duinmeijer, van beroep matroos
geboren te Vlieland en wonende aldaar, ongehuwd, zoon van wijlen Hendrik Duinmeijer en van Jantje Ariens
wonende te Vlieland. De overledene is varende als matroos met het schonerkofschip genaamd Wilhelmina Kranenborg,
kapitein Kasper Kiers, komende van Harlingen en gedestineerd naar Koningsbergen bij de stranding van gezegd schip
met de boot omgeslagen en verdronken. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons
en den eerste declarant is geteekend, hebbende de tweede verklaard niet te kunnen schrijven. (w.g.: M.M.Sikkes,
A.Swaan => Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Terschelling: Alexander Swaan, burgemeester).

===================================================================

PAGINA'S IN BEWERKING / PAGES UNDER CONSTRUCTION =

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Friesland / Fryslân

=> CASEMBROOT, NL.prov. Friesland / Fryslân: index-pagina / index-page

=> CASEMBROOT, NL.prov. Friesland / Fryslân: pagina 1 / page 1

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Gelderland

==========================================================

home