HOME

 

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page

Prov. Friesland / Fryslân

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

===========================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Friesland / Fryslân

== CASEMBROOT, NL.prov. Friesland / Fryslân: index-pagina / index-page

=> CASEMBROOT, NL.prov. Friesland / Fryslân: pagina 1 / page 1

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Gelderland

==================================================

 

 

Archief-bron / Archive-source: Tresoar => website http://www.tresoar.nl
Betreft familienaam: Casembroot, de Casembroot.
Hieronder archieftitels, 7 treffers (datumvolgorde):

17de eeuw: Familie Van Sminia.
=> Betr.: de heren Casembroot c.s.

1620–1630 en z.j.: Stadhouderlijk archief: Ernst Casimir.
=> Betr.: Reinier de Casembroot.

• 1621–1665: Stadhouderlijk archief: Friesland.
=> Betr.: Reinier de Casembroot.

• 1640–1662: Stadhouderlijk archief: Willem Frederik.
=> Betr. (1640–1653 en z.j., 1641): Reinier de Casembroot.
=> Betr. (1640–1653): Albert de Casembroot.
=> Betr. (1655): Johan de Casembroot.
=> Betr. (1657, 1662): Reijnier de Casembroot.

• 1654: Nedergerecht Weststellingwerf.
=> Betr. (20 jan.1654, 27 nov.1654): de commis Casembroot.

• 1703: Stadhouderlijk archief: Henriette Amalia.
=> Betr. (6 sept.1703): L. de Casembroot tot Rijnesteijn.

• 1757–1769: Familie De Carpentier–Van Hylckama.
=> Betr. (1757): Jan Louis de Casembroot c.s.
=> Betr. (1769): Eleonora Geertruid de Casembroot.

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Archief-bron / Archive-source: Tresoar, website http://www.tresoar.nl
Betr.: de heren Casembroot c.s.
, in de 17de eeuw.
Toegangsnummer: 327 = Archieftitel: Familie Van Sminia.
2. Inventaris / 2.4. Varia. / Stukken waarschijnlijk door Hobbe Baerdt van Sminia
en voorzaten verzameld of uit andere hoofde bewaard.
Inventarisnr.2182. Voorwaarden waaronder Crackveen toebedeeld wordt aan
de heren
Casembroot c.s. / 17de eeuw / details = Omvang 1 stuk.

------------------------------------------------------------------------------------

Archief-bron / Archive-source: Tresoar, website http://www.tresoar.nl
Betr.: Reinier de Casembroot, commies van de thesaurie van de Staten-Generaal,
vermeld m.b.t. tijdvakken van 1620–1630 en z.j. in inv.230.
Toegangsnummer: 7-03. Archieftitel: Stadhouderlijk archief: Ernst Casimir.
1.2. Inventaris / 1.2.3. Stukken betreffende het openbaar leven
1.2.3.2. Aangelegenheden met zowel bestuurlijke als militaire aspecten
1.2.3.2.1. Republiek / 1.2.3.2.1.3. Personen
kenmerken: Stadhouderlijk archief: Ernst Casimir
Inv.230.  Brieven, ingekomen van
Reinier de Casembroot,
commies van de thesaurie van de Staten-Generaal, 1620-1630 en z.j.,
met bijlagen, 1626, 1627, 1630;
minuutbrieven van Ernst Casimir, 1620, 1621 en z.j.
Omvang: 1 omslag.

------------------------------------------------------------------------------------

Archief-bron / Archive-source: Tresoar; website http://www.tresoar.nl
Betr.: Reinier de Casembroot, vermeld 5x: in de jaren 1621 t./m. 1665.
Toegangsnummer: 7. Archieftitel: Stadhouderlijk archief: Friesland.
door A.P. van Nienes, m.m.v. J.W.T.M. Beekhuis-Snieders.
Inventaris. > Nadere toegang (lees: Aanwijzigingen voor de gebruiker).
Bestanddelen die berusten in Tresoar.
Betreft:
Reinier de Casembroot, vermeld in de jaren 1621, 1622, 1650, 1662, 1665.

Nrs. 4, 106, 8.: Correspondenten in 1621, 1622, 1650.

=> Nr.4. Correspondenten (behalve Staten-Generaal en Raad van State),
o.a.:
Casembroot, Reinier de, 1621.
=> Nr.106. Correspondenten, o.a.:
Casembroot, Reinier de, 1622.
=> Nr.8. Correspondenten, o.a.:
Casembroot, Reinier de, 1650.

Nrs. 96 en 98. Belangrijkste onderwerpen, o.a. als volgt in 1662 en 1665.
=> Nr.96. Belangrijkste onderwerpen, o.a.:
- Verloop van diverse processen voor het Hof, 1662, jan.-aug.; 1663, juli, aug.-sept.:
Bemoeienis van het Hof met de Friese effecten in de insolvente boedel van
Reinier de Casembroot, 1662, jan.-aug.
=> Nr.98. Belangrijkste onderwerpen, o.a.:
- Particuliere financiën van Albertine Agnes:
Financiële positie van
Reinier de Casembroot, [debiteur van Albertine Agnes], 1665.

--------------------------------------------------------------------------------------

Archief-bron / Archive-source: Tresoar; website http://www.tresoar.nl
Betr.: vier inventarisnummers met familienaam:
de Casembroot.
Toegangsnummer: 7-06. Archieftitel: Stadhouderlijk archief: Willem Frederik.
1.2. Inventaris / 1.2.2. Stukken betreffende het persoonlijk leven /
1.2.2.1. Particuliere aangelegenheden / 1.2.2.1.1. Huwelijk / 1.2.2.2. Financiën.
kenmerken: Stadhouderlijk archief: Willem Frederik
Inv.153. Betreft:
Albert de Casembroot, in 1652.
Inv.194. Betreft:
Reinier de Casembroot, in tijdvak 1640-1653 en z.j., met bijlage in 1641.
Inv.198. Betreft:
Johan de Casembroot, in 1655.
Inv.199. Betreft:
Reijnier de Casembroot, in 1657, 1662.

Toegangsnummer: 7-06. Archieftitel: Stadhouderlijk archief: Willem Frederik.
1.2. Inventaris / 1.2.2. Stukken betreffende het persoonlijk leven /
1.2.2.1. Particuliere aangelegenheden / 1.2.2.1.1. Huwelijk.
kenmerken: Stadhouderlijk archief: Willem Frederik
Inv.153. Brief, ingekomen van
Albert de Casembroot
met als bijlage een gedrukt huwelijksgedicht.
Datering 1652 / Omvang 2 stukken.

Toegangsnummer: 7-06. Archieftitel: Stadhouderlijk archief: Willem Frederik.
1.2. Inventaris / 1.2.2. Stukken betreffende het persoonlijk leven /
1.2.2.2. Erfenissen, financiën en bezittingen / 1.2.2.2.2. Financiën.
kenmerken > Stadhouderlijk archief: Willem Frederik
Inv.194.  Briefwisseling met
Reinier de Casembroot,
financieel adviseur van Willem Frederik.
Datering 1640-1653 en z.j., met bijlage 1641 / Omvang 1 pak.

Toegangsnummer: 7-06. Archieftitel: Stadhouderlijk archief: Willem Frederik.
1.2. Inventaris / 1.2.2. Stukken betreffende het persoonlijk leven /
1.2.2.2. Erfenissen, financiën en bezittingen / 1.2.2.2.2. Financiën.
kenmerken: Stadhouderlijk archief: Willem Frederik
Inv. 198. Brief, ingekomen van
Johan de Casembroot
betreffende een obligatie van Ernst Casimir.
Datering 1655 / Omvang 1 stuk.

Toegangsnummer: 7-06. Archieftitel: Stadhouderlijk archief: Willem Frederik.
1.2. Inventaris / 1.2.2. Stukken betreffende het persoonlijk leven /
1.2.2.2. Erfenissen, financiën en bezittingen / 1.2.2.2.2. Financiën.
kenmerken: Stadhouderlijk archief: Willem Frederik
Inv.199. Brieven, ingekomen van Q. de Veer
betreffende schulden van
Reijnier de Casembroot.
Datering 1657, 1662 / Omvang 2 stukken.

---------------------------------------------------------------------------------------

Archief-bron / Archive-source: Tresoar; website http://www.tresoar.nl
Betr.: de commis
Casembroot: vermeld op 20 jan.1654, 27 nov.1654.
Toegangsnummer: 13-42 =  Archieftitel: Nedergerecht Weststellingwerf

Bijlage 2 Chronologische lijst van bijzondere akten voorkomende in de hypotheekboeken
Missive van Van Wiland aan jr. G. van Rede, heer van Amerongen, over geldschuld 25 mei 1647;
Pachtbrief 31 okt. 1649, contract betreffende massale eigendom van venen 15 feb. 1650;
'Resolutiën genomen bij de samentlijke participanten van de Weststellingwerffse veencompagnie
binnen Amsterdam, 24, 25, 26 sept. 1648', 18 nov. 1650;
Bestekken voor de bouw van huizen 30 maart 1651, 3 maart 1652;
Akkoord inzake twee bij executie verkochte koeien 31 aug. 1651;
Weesrekeningen 28 nov. 1652, 24 jan. 1665, 13 jan. 1675, 6 maart 1678,
15 aug. 1706, 25 juni 1714, 4 jan. 1708, 23 dec. 1750;
Akkoord betreffende de verkoop van een sate 10 jan. 1653;

• 'Corte staet van 't geene sijn excellentie stadholder, van de commis Casembroot,
doch salvo calculo is competerende' 20 jan. 1654; Rekest aan Gedeputeerde Staten
27 nov. 1654;
Contract tussen pachters van de bieraccijns 9 jan. 1657;
Testament 7 mei 1675, testamentaire beschikking 2 aug. 1694;
Contract betreffende vervening 10 dec. 1694;
Contract tussen 'de gecommitteerde van de compagnie tot Steggerda' en de ingezetenen van dat dorp,
betreffende het graven van een sloot, het leggen van bruggen, waterlossingen, 'menningen',
verlaten enz. 22 maart 1700;
Missive lopende over geldschuld en te maken testamentaire beschikkingen 13 nov. 1701;
Akkoord betreffende het onderhoud van een gedeelte Lindedijk 'de plancken dijck' genaamd 13 mei 1715;
Copie proces 1 dec. 1724;
Kerkvoogdijrekeningen van Nijelamer van 27 aug. 1727, van Oldeholtpade van 2 sept. 1727 (2 stuks),
van Wolvega van 28 juni 1729, van Steggerda van 15 okt. 1766;
Proces-verbaal van gecommitteerden om in het vervolg twee predikanten te beroepen, één voor Steggerda-Vinkega,
en één voor Noordwolde-Boyl, in plaats van één voor deze vier dorpen - en om een pastorie te bouwen enz. 4 juni 1728;
Scheiding en deling van venen 20 aug. 1729;
Scheiding en deling van massale vastigheden 6 jan. 1750, 14 dec. 1765, 7 dec. 1782;
Contract tussen eigenaren van de 'marrimaden' om voor St. Jacob het hooi van het land te hebben
opdat het onder water gezet kan worden, etc. 31 mei 1753;
Decreetbrief 2 sept. 1755; / Donatiebrieven van veen etc. 30 april 1757, 12 maart 1762;
Consent voor de ingezetenen van Nijeholtpade tot het maken van een dijk bij Oldeberkoop 4 sept. 1777;
Aangifte voor de jacht 18 feb. 1788;
Contract tot onderhoud van de 'Schaapebrugge' te Noordwolde 6 sept. 1791;
Proces-verbaal waarbij pastorieplaatsen en landen in eeuwige erfpacht gegeven worden
'tot redding van de schulden van de kerk' van Wolvega 2 juli 1797;
Uitschrijvingsbrief en proces-verbaal betreffende het graven van een dwarsvaart bij Vinkega 22 nov. 1800.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Archief-bron / Archive-source: Tresoar; website http://www.tresoar.nl
Betreft o.a.:
L. de Casembroot tot Rijnesteijn, in 1703.
Toegangsnummer: 7-09.  Archieftitel: Stadhouderlijk archief: Henriette Amalia.
1.2. Inventaris / 1.2.2. Stukken betreffende het persoonlijk leven / 1.2.2.4. Financiën.
> kenmerken: Stadhouderlijk archief: Henriette Amalia.
Inv.169. Proces-verbaal van 6 september 1703 van Theodorus van Aken, notaris
bij het Hof van Holland, betreffende de aanzegging namens
1. Catharina de Hochepied weduwe De Leeuw,
2.
L. de Casembroot tot Rijnesteijn,
3. Spoor, 4. B. Beerninck weduwe Elsevier, 5. (P.W.) van Roijen;
aan Henriette Amalia als voogdes van Johan Willem Friso,
van opzegging van een lening van vierenzeventigduizend gulden met achterstallige rente.
Datering 1703.
N.B.: Schenking van de dames Van Meurs en Tydeman, Den Haag juni 1913.
Omvang: 1 stuk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Archief-bron / Archive-source: Tresoar te Leeuwarden; website http://www.tresoar.nl
Betreft twee aktes, personen met familienaam
de Casembroot, in 1757 en 1769.
(>zie ook: Bagijnhof en Nieuwegracht in de stad Utrecht, provincie Utrecht.)
Toegangsnummer: 332-05. Archieftitel: Familie De Carpentier-Van Hylckama.
Kenmerken > Toegangsnummer: 332-05. Datering: 1591-1901.
Omvang: 1 meter Moderne portefeuilledozen. De archiefvormers:
Familie De Carpentier. Familie Van Hylckama.

Inv. 141. Akte waarbij
Jan Louis de Casembroot c.s.
aan Philip Jacob van Boetzelaer een kamer en erf, aan het Bagijnhof
op de hoek van de Bagijnesteeg te Utrecht, verkopen, 1757.
N.B.: Zie charterfoto nr.6715. / Omvang: 1 charter.

inv.143. Akte waarbij David ten Hove
aan
Eleonora Geertruid de Casembroot
een huis, erf en tuin, aan de oostkant van de Nieuwegracht
tussen de Brigitte- en Schalkwijkse brug te Utrecht, verkoopt, 1769;
met retroactum, 1717.
N.B.: Zie charterfoto nrs. 6716, 6717. / Omvang: 2 stukken.

========================================================

Archiefbron zie website http://www.archieven.nl/
Informatie over onderstaande brief: Toegangsnummer: 182-A.
Archieftitel: Beucker Andreae c.a., o.a. te Leeuwarden. /
3. Bijlage. / 3.3. Lijst van afzenders van de brieven, gericht aan
Johan Henrik Beucker Andreae en Baukje Bolman,
enkele met minuut van antwoord. / Inventarisnr. 138-141.
Kenmerken:
Casembroot, de , z.p. / Datering 1852 en z.d. / Plaats: z.p. / Aantal: 2.
Datum: 1852 en z.d. [= zonder datum] / Afzender:
Casembroot, de.
Vindplaats: Historisch Centrum Leeuwarden / Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden.
(Sinds 9 mei 2001 is de naam van het Gemeentearchief Leeuwarden veranderd in
Historisch Centrum.) Leeuwardenwebsite: http://www.historischcentrumleeuwarden.nl

===========================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Friesland / Fryslân

== CASEMBROOT, NL.prov. Friesland / Fryslân: index-pagina / index-page

=> CASEMBROOT, NL.prov. Friesland / Fryslân: pagina 1 / page 1

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Gelderland

==================================================

home