HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page

Prov. Utrecht

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.


====================================================================

(De) Casembroot in de Nederlanden: familiegeschiedenis
& de provincie Utrecht in de 16e–17e eeuw.

(De) Casembroot in the Netherlands: familyhistory
& the province Utrecht in the 16th–17th century.


LEONARD de CASEMBROOT (zoon van Leonard CASEMBROOT, Doctor in de Regten
en eerste Burgemeester der stad Brugge, xx Godelieve BREST)
,
in zyn jonkheit Pensionaris der Stad Brugge,
en wegens Vlaanderen in den jare 1573 en 1582 ter Vergaderinge van de Raad van Staten gecommiteert, en in 't zelve
jaar 1582 door ordre Konings van Spanjen geciteert en gecondemneert; edog is naar Holland geweeken, en aldaar
door Prins Willem den Eersten en de Staten Generaal tot Raadsheer in 't Hof Provinciaal aangestelt, en is verscheiden
Ambassaden gebruikt geweest. Hy stierf als President van den zelven Rade in 's Hage, en is aldaar in Maart 1604
in de Grote Kerk begraven, na dat hy by zijn Huisvrouwe Cornelia van Poppe verwekt hadde 9 kinderen.
Overige bijzonderheden, uit geschiedenisboeken en encyclypedieën: Leonard de CASEMBROOT,
Ned. jurist en diplomaat, overleden in 1604. Betreft Leonard de CASEMBROOT:
circa 1560 pensionaris en vervolgens Burgemeester van Brugge. Hij week tijdens Alva uit naar het noorden.
In 1573 raadsheer en 1598 voorzitter van het Hof van Holland; nam deel aan de onderhandelingen
over de Unie van Utrecht.
(Hij koos de zijde van Oldenbarnevelt tegen Leicester.)

===============================================================================

Het Utrechts Archief: website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 1401.
Archieftitel: "Oud Synodaal Archief" van de Nederlandse Hervormde Kerk.

3. Inventaris. / 3.3.3. Het archief van de particuliere synode van Zuid-Holland.
3.3.3.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
3.3.3.2.1. Organisatie. / 3.3.3.2.1.1. Vergadering.

kenmerken: "Oud Synodaal Archief" van de Nederlandse Hervormde Kerk.
• 337.
Geloofsbrieven voor Gerard van Wijngaarden en Leonard Casembroot
van de Staten van Holland en van Maurits, Prins van Oranje
voor de synodale vergadering van 1589 te Gouda.

Afschriften.
Datering: 1589. / Omvang 2 stukken. / Aaanvraagnummer 149 (p.99-106).
Vindplaats: Het Utrechts Archief te Utrecht.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Het Utrechts Archief: website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 1401.
Archieftitel: "Oud Synodaal Archief" van de Nederlandse Hervormde Kerk.

3. Inventaris. / 3.3.3. Het archief van de particuliere synode van Zuid-Holland.
3.3.3.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
3.3.3.2.1. Organisatie. / 3.3.3.2.1.1. Vergadering.

kenmerken: "Oud Synodaal Archief" van de Nederlandse Hervormde Kerk.
• 341.
Geloofsbrief voor Cornelis van der Nijenstadt en Leonard Casembroot
van de Staten van Holland en Westfriesland voor de synodale vergadering
van 1594 te Rotterdam, waarin tevens toestemming wordt gegeven
voor een correspondentie tussen de Zuid- en Noordhollandse Synoden.

Datering: 1594. / Omvang 1 stuk. / Aanvraagnummer 149 (p.301-304).
Vindplaats: Het Utrechts Archief te Utrecht.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Het Utrechts Archief: website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 1401.
Archieftitel: "Oud Synodaal Archief" van de Nederlandse Hervormde Kerk.

3. Inventaris. / 3.3.3. Het archief van de particuliere synode van Zuid-Holland.
3.3.3.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. / 3.3.3.2.2. Werkzaamheden.
3.3.3.2.2.7. Betrekkingen met kerken binnen de Nederlanden.
3.3.3.2.2.7.2. Correspondentie met de andere provinciale Synoden.
3.3.3.2.2.7.3. Synode van Noord-Holland.
kenmerken: "Oud Synodaal Archief" van de Nederlandse Hervormde Kerk.
• 1107.
Geloofsbrief voor Cornelis van der Nijenstadt en Leonard Casembroot
van de Staten van Holland en Westfriesland voor de synodale vergadering
van 1594 te Rotterdam, waarin tevens de goedkeuring wordt gegeven
voor een correspondentie tussen de Zuid- en Noordhollandse Synoden.

Datering: 1594. / N.B.: Dit stuk is opgenomen onder inv.nr.341.
Omvang 1 stuk. / Aanvraagnummer 149 (p.301-304).
Vindplaats: Het Utrechts Archief te Utrecht.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Het Utrechts Archief: website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 1401.
Archieftitel: "Oud Synodaal Archief" van de Nederlandse Hervormde Kerk.

3. Inventaris. / 3.3.3. Het archief van de particuliere synode van Zuid-Holland.
3.3.3.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. / 3.3.3.2.2. Werkzaamheden.
3.3.3.2.2.7. Betrekkingen met kerken binnen de Nederlanden.
3.3.3.2.2.7.2. Correspondentie met de andere provinciale Synoden.
3.3.3.2.2.7.3. Synode van Noord-Holland.
kenmerken: "Oud Synodaal Archief" van de Nederlandse Hervormde Kerk.
• 1108.
Geloofsbrief voor de commissarissen-politiek
Leonard Casembroot en Adriaan Junius
van de Gecommitterde Raden van Staten van Holland en Westfriesland
voor de synodale vergadering van 1595 te Amsterdam,
waarin tevens de toestemming wordt gegeven voor het opnemen
van twee correspondenten van de Synode van Zuid-Holland.
Afschrift.

Datering: 1595. / Omvang 1 stuk. / Aanvraagnummer 149 (p.309-312).
Vindplaats: Het Utrechts Archief te Utrecht.

=========================================================================

Het Utrechts Archief: website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 723.
Archieftitel: fundaties van drielenburg en schoormond te utrecht [(1418) 1618–1904.]

2. Inventaris. / 2.3. Stukken van onduidelijke herkomst.
 kenmerken: fundaties van drielenburg en schoormond te utrecht.
289. Begeleidend schrijven van R. Casembroot aan zijn neef
Jacob van Asch van Wijck aangaande bepaalde ordonnanties en kwitanties.
NB. Zonder de daarin vermelde ordonnanties en kwitanties, 1641.
Omvang 1 stuk.

============================================================

Archiefwebsite in Provincie Utrecht: www.genealogiezuidoostutrecht.org
BRON: NH doopboek van Rhenen. Op 30-04-1645 is gedoopt: Reijnier.
De vader is: Schout Casembroot.

===========================================================

Website www.archieven.nl, vindplaats Het Utrechts Archief. Aktedatum 6 oktober 1648. Bijzonderheden: niet gepasseerd, datum deels fictief. Toegangsnummer 34-4. Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905. Inventarisnummer U021a015. / Aktenummer: 99. Notaris: G. VASTERT. Soort akte: Procuratie. Rol: Genoemd. / Samenvatting: om te procederen en mandement van beneficie van inventaris van de boedel van hun ouders te verzoeken. / Personen, rol in akte: Constituant, achternaam: kinderen van Jacob van Asch van Wyck en Elysabeth Uytten Engh. / Rol in akte: Constituant, Henrick van Wyck, beroep: raedt ter admiraliteyt tot Rotterdam. / Rol in akte: Carel van Willigen, beroep: bailliu tot Oudewater, echtgenoot: x Wynanda van Wyck. / Rol in akte: Constituant: Frans Wttenbogaerdt, beroep: domheer t' St. Peters t' Utrecht, echtgenoot: x Judith van Wyck. / Rol in akte: Constituant: Jacob Casembroot, beroep: schout tot Rhenen, echtgenoot: x Hillegonda van Wyck. / Rol in akte: Constituant: Hugo Diderick Ruysch, beroep: gecommitteerde in de staten van Utrecht, echtgenoot: x Elysabeth van Wyck. / Rol in akte: Constituant: Aelbert Steck, echtgenoot: x Aletta van Wyck. / Rol in akte: Constituant: Witte de Cater, echtgenoot: x Josina van Wyck. / Rol in akte: Constituant: N.N. Zwaardecroon, beroep: advocaet hove van Utrecht. / Rol in akte: Geconstitueerde: Peter van Sompeecken, beroep: procureur hove van Utrecht. / Rol in akte: Geconstitueerde: Adriaen van der Horst, beroep: procureur gerechte van Utrecht. //

===============================================================

Betreft: Vroedschap, lid (1618-1795) stad Utrecht.
website www.hetutrechts.archief.nl/thema/stadsbestuurders/vroedschap-lid/
Vroedschap, lid (1618-1795): 457 personen, o.a.:

 Casembroot, J. de : (man), 11 apr.1655 - 1 apr.1706:
  Vroedschap, lid stad Utrecht 1684-1706.

 Casemb root, L. de : (man), 11 okt.1657 - 29 mrt.1719:
  Vroedschap, lid stad Utrecht 1709-1719.


===============================================================

Betreft CASEMBROOT & de plaats Houten in de provincie Utrecht,
zoals vermeld in de archieven van de provincie Gelderland:

Archiefbron, gevonden via website http://www.archieven.nl
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 0370.
Archieftitel: Heren en graven van Culemborg.
2. Inventaris. / 2.4. Bijlagen. / 2.4.2. Regestenlijst.
 kenmerken: Heren en graven van Culemborg.
Inventarisnr.92 . I. Willaem, graaf van Heynegouwen en Holland etc.,
erkent verkocht te hebben aan
heer Willaem van Duvenvorde, heer van Oesterhout, en Hubrecht den Schenck:
de heerlijkheden van den Goye en van Haghensteine,
nl. Gaspaerde, Everdinghe, Gobertinghe, Tulle ende Wale, Honswiic en Jaersvelt,
zooals wijlen jonkvrouwe Margriete ze van hem hield,
behalve het huis ten Goye en het gericht van Houten en ten Goye,
die Ghisebrecht Uten Goye van hem houdt.
Datering: 1333 April 13 [des Dinxdaechs na Beloken Paeschdach].
NB: a. Oorspr. (Inv. no. 6441), met het geschonden ruiterzegel van den oorkonder.
Gedrukt: Voet, blz. 682.
b. Gevidimeerd in den brief van 1386 Maart 17. Reg. no. 318.
c. Gevidimeerd in den brief van 1504 Januari 18. Reg. no. 2790.
d. Afschriften in Inv. no. 6489.
e. Gecoll. Afschrift van 1605 in Inv. no. 6489.
Vindplaats Gelders Archief: website > http://www.geldersarchief.nl

Archiefbron, gevonden via website http://www.archieven.nl
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 0370.
Archieftitel: Heren en graven van Culemborg.
2. Inventaris. / 2.1. Het archief van de Heeren en Graven van Culemborg
2.1.2. Stukken van zakelijken aard. / 2.1.2.2. In het bijzonder
2.1.2.2.1. Gelderland. / 2.1.2.2.1.1. Het graafschap Culemborg
2.1.2.2.1.1.3. De leenkamer van Culemborg. / 2.1.2.2.1.1.3.2. Leenprocessen
 kenmerken: Heren en graven van Culemborg.
Inventarisnr.4838. 
Verbaal van het proces van
Gilles van Ledenberg
tegen Johan Casembroot c.s.
over een leen te Houten. Datering 1656.
Omvang 1 omslag.
Vindplaats Gelders Archief: website http://www.geldersarchief.nl

============================================================

Zie ook bovenstaande datum jaartal 1656, Johan CASEMBROOT c.s.,
en de datum vermeld hierna 6-12-1656 (= 6 december 1656)
ook betreffende Johan CASEMBROOT (Schepen van 't Vrije), etc.,
waarbij ook vermeld (wijlen) Adam van LOKHORST x Swana van LEDENBERG.

In het archief Repertorium Gaasbeek document onder andere:
2. De lenen van de hofstede Abcoude, 1270-1664.
110. NEDERHORST
.
4 morgen land, genaamd Loet, waar de boomgaard van de leenman op staat,
strekkend van Horstwetering tot 5 morgen, (1388: genaamd Bloetinc land),
behorend aan de vrouwe van Bloemenstein, moeder van de leenman, (1435: Vechtwaarts),
zuid: de leenman met zijn huis ter Horst; noord: de paap van de kerk en het gasthuis van de Horst.
..-.-13..: Alfer van der Horst, 109-b fol. 46.
6-9-1388: Alfer van der Horst, 109-b fol. 46.
14-8-1403: Alfer van der Horst bij dode van Alfer, zijn vader, 109-b fol. 46.
12-10-1435: Alfer van der Horst, 110-2 p. 40.
19-10-1460: Alfer van der Horst, 276 fol. 15v.
15-10-1467: Alfer van der Horst bij dode van Alfer, zijn vader, 276 fol. 15v.
18-6-1486: Gerbrand van Heemskerk voor Alfer van der Horst, onmondig, bij dode van Alfer, diens vader, 276 fol. 78v.
24-2-1531: Alfer van der Horst, lh. 133 fol. 22v.
21-4-1536: Dirk van der Horst bij dode van Alfer, zijn broer, 133 fol. 35v.
20-8-1559: Anton van Lennep voor Gijsbert van der Horst bij dode van Dirk, diens vader, 134 fol. 11v-14.
22-1-1560: Herman van Zuilen Hermansz. bij dode van Dirk van der Horst, omdat hij eerste erfgenaam is
van de families van der Meer en van Nederhorst, waarna overdracht aan Dirk van Zuilen van de Haar, ridder,
met lijftocht van Joost van Drakenburg, diens vrouw, op de mindere helft, 134 fol. 17v-18.
4-4-1562: Dirk van Zuilen, heer van Zevender, ridder, bij dode van Dirk van der Horst, zijn neef,
met lijftocht van Josina van Drakenburg, zijn vrouw, omdat bij de vererving ƒ4000.–
uit haar kapitaal was benut, gezet op haar tienden in Eemnes, roerend van St. Paulus, 134 fol. 25v-26.
19-3-1574: Belast voor Johan Wachtelaar, gehuwd met Marijke van Werkhoven,
en Jacob zijn broer, met ƒ12.– karolus 10 st. door Herman van Zuilen, te lossen met ƒ100.–, 134 fol. 65v-67.
15-4-1580: Govert van Rheede, heer van Saasfeld, ridder,
bij overdracht door Herman van Zuilen, 134 fol. 86v-87.
26-4-1586: Gerard van Rheede bij dode van Govert van Rheede, ridder, zijn vader, 135 fol 6v-7.
7-11-1612: Govert van Rheede bij dode van Gerard, zijn vader, 137 A fol. 27v.
6-9-1654: Adam van Lokhorst, heer van Zuilen, Westbroek, Zwesereng enz., raad in de Staten,
bij overdracht door Gerard van Rheede tot Nederhorst om de boedel van
Gerard van Rheede, diens vader, te redden, 106 fol. 121v-124.
6-12-1656: Hendrik Spoor te Utrecht voor Johan Casembroot, schepen van ‘t Vrije,
voor Anna Elisabeth, dochter van Gerard van Rheede tot Nederhorst en Anna Elisabeth van Lokhorst,
bij dode van Adam van Lokhorst, gehuwd met Swana van Ledenberg, haar grootouders,
106 fol. 198-199v.

===========================================================================

(bron/source website archieven.nl.) Inv.nr.364. => IV. DE LETTERKAST DER STATEN > pag.64.
=> Index. > B. DE TIJD DER REPUBLIEK, files.archieven.nl/39/f/233/T0233%20scan%20index.pdf
T0233 > files.archieven.nl/39/f/233/T0233%20scan%20inventaris.pdf / 364–11–204. (Datum: 1660.?)
" Memorie voor d'Ed[el]en, Heeren Gecomitteerden van de Ed[el]e Mog[en]de Heeren Gedeputeerde
Staeten 's lants van Uytrecht, overgegeven by de heere Johan Kaesembroot .
etc., rakende de capelle van Zuylen." / N.B. Van het dossier is alleen de omslag bewaard gebleven.

=============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U75a1, aktenr. 28, d.d. 29-10-1664.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Eldertss. / Naam eerste partij: Cornelis Eldertss.
Woonplaats eerste partij: Suysen, op Vyffhuysen.
Naam assistent eerste partij: borg: Goossen Gerritss van de Weteringh.
Beroep assistent: grutter. / Woonplaats assistent: de Weerde.
Naam tweede partij: Anna Elisabeth van Rheede van Nederhorst, onmondig.
Naam voogd tweede partij: voogd: Johan Casembrooth. [= Heere van Reijnesteijn.]
Samenvatting inhoud akte: f 250,- vanwege lening.

=======================================================================

Bron: Universiteits-Bibliotheek Amsterdam, Handschriftencollectie, betr. o.a.: (de) Casembroot; Archief van Utrecht, index
(op twee pagina's beperkt tot fam. (de) Casembroot & mogelijke andere relaties); coll./transcr.: M.Ch. Deden-Kazenbroot):

• 24 sept.1613: Adam v. Lockhorst wordt, by opdragt van Claas Goriszoon d.d. 24 Sept.1613, beleend met een bouwhof in den gerichte van Ophemert en Est gelegen. [Geen archiefbron; vermoedelijk: Arch.v.Utr.:jaartal 1890, zie ook hierna.]

• 1665: Stukken overgelegd door Johan Casenbrooth heer van Rynesteyn als door de grootouders bij testament
benoemde voogd van Anna Elisabeth van Rhede, tot staving van zijn eisch tegen Gerard van Rhede heer van Nederhorst, haren vader, tot erkenning dier voogdijstelling: 1665. (Mr.S.Muller. Arch.v.Utr.1890, blz.257.)
• 1666: Repliek ingeleverd door Johan Casenbroodt in het proces van Henrick Jacob van Tuyll van Serooskerken
tegen hem betreffende borgtocht, door hem te stellen als testamentaire voogd: 1666. (Arch.v.Utr.1890, blz.258.)
• 1668: Stukken betreffende de procedure voor Schepenen-Commissarissen naar aanleiding van den eisch van
Adam van Lockhorst
heer van de Lier en Johan Casembrooth heer van Rynesteyn, als gesubstitueerde erfgenamen van
Adam van Lockhorst
en Swana van Ledenbergh echtelieden, heer en vrouw van Zuylen, tegen Hendrick Jacob van Tuyll van Serooskerken, heer van Zuylen, c.s., tot toestemming om drie gesloten akten, die zich in genoemden boedel bevinden, in te zien: 1668. (Arch.v.Utr.1890, blz.300.)

===============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U75a1, aktenr. 73, d.d. 19-06-1665.
Aktesoort: Overdracht. / Notaris: A. HOUTMAN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Maria Charis.; Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter Charis.
Beroep eerste partij: in leven provoost.
Naam tweede partij: Anna Elysabeth van Rheede, onmondige dochter
: Gerard van Rheede tot Nederhorst.

Naam voogd tweede partij: voogd: Johan Casembrooth.
[= Heer van Rhynestijn & Williche Langerack.]
Samenvatting inhoud akte: van huur van huis aan het Predikherenkerkhof
ter voldoening renten plecht f 2.850,-.

Bijzonderheden: Anna Elysabeth van Rheede is enige erfgename van
grootouders:
Adam van Lochorst en Swana van Ledenberch.

============================================================================

(bron/source www.archieven.nl, - 33.01. Handschriftenverzameling (Rotterdam) gevonden archiefstukken:
5276. Stuk uit het proces, gevoerd voor het Hof van Utrecht, tussen Henrich Jacob Tuijll van Serooskercken,
heer van Zuilen, en Johan Kasembroot, heer van Rijnesteijn. / Datering: 1667. / N.B. Aanwinst: 1905.
(Nummering van de voormalige Bibliotheek van Handschriften: 32) / Omvang: 1 stuk. /
Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam. / 2. Catalogus van de handschriftenverzameling, deel III. /
2.5. Tweede Afdeling: Realia. / 2.5.02. Bestuurlijke en staatkundige zaken. / 2.5.02.5. Overige provincies. /
2.5.02.5.3. Utrecht. //

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U75c1, aktenr. 62, d.d. 05-07-1667.
Aktesoort: Openbare verkoping. / Notaris: A. HOUTMAN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Anna Elisabeth van Reede.
Naam voogd eerste partij: voogd: Johan Casembroot.
[= Heere van Rijnesteijn & Willige Langeraeck.]
Naam tweede partij: Thonis Thoniss. / Woonplaats tweede partij: Jutphaes.
Naam assistent tweede partij: borg: Cornelis Adriaens de Groote.
Naam assistent tweede partij: borg: Jan Janss, oom.
Woonplaats assistent: Jutphaes.
Samenvatting inhoud akte: van grove, smalle en krytende tienden in het
Nedereind van Jutphaas. / Zakelijk trefwoord: tienden.

============================================================================

1668 Academie te Leiden: Johannes CASEMBROOT
Nav.1888, blz.176 = Johannes C., van Utrecht, 13 j.; (*)
[(*) = een voetnoot op blz.176: Vgl. "Nav. XXXVII, 77. RED. = Redactie Nav.];
1 Oct. 1668. {N.B. = Johannes Casembroot, student inschr. blz.550.}
==========================================================

1670 Academie te Leiden: Leonard CASEMBROOT
Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van Utrecht, 12 j.; (*)
[(*) = een voetnoot op blz.176: Vgl. "Nav. XXXVII, 77. RED. = Redactie Nav.];
28 April 1670. {N.B. = Leonard Casembroot, student inschr. blz.560.}
==========================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U80a2, aktenr. 114, d.d. 08-12-1671.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: W. ZWAERDECROON, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Herman Corneliss van Isendoorn.
Beroep eerste partij: timmerman. / Woonplaats eerste partij: Tollesteegh.
Naam tweede partij: Peter Corneliss van Isendoorn, broer.
Beroep tweede partij: hoeffsmith. / Woonplaats tweede partij: Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: f 71,- vanwege 2 geëffektueerde borgtochten.
Bijzonderheden: met overdracht van vordering op [= de heere] NN Casenbrooth
[= Heere van Rijnesteijn] voor deze schuldbekentenis en een derde borgtocht.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U85a1, aktenr. 131, d.d. 22-05-1674.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: G. VAN LOCHEM, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Thonis Jocchumss. / Woonplaats eerste partij: aen den Breudyck.
Naam tweede partij: Johan Casenbroot. [= Heere van Rynesteyn & Willege Langenrack.]
Samenvatting inhoud akte: f 270,- vanwege restant achterstallige pachten.

[Uit literatuur, in 20e eeuw: Breudijk is een buurt ten noorden van Harmelen,
gemeente in de provincie Utrecht aan de Oude Rijn (ten oosten van Woerden):
waarvan inwoners in Harmelen, Haanwijk, Breudijk, Geverskop, Putkop.
Onder Harmelen de polder Harlemerwaard, een oude heerlijkheid.]

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U81a1, aktenr. 122, d.d. 18-08-1674.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: J. VAN PADDENBURGH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Casembroot. [= Heer van Rijnesteijn, Willige Langeraeck;
zijn handtekening = Joh: Casembroot.]
Naam tweede partij: Sacharias Verbessel. / Naam tweede partij: Johannes Houtman. /
Naam tweede partij: Gerard van Poolsum. / Beroep tweede partij: deurwaerder van Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: tot arrest op Claes den Backer, Hendrick Jacobsz Osseweyder,
Pieter van der Kuyl [=allen wonende te Ysselsteijn]
en Laurens Weerd te Ysselstein. [= aldaer buijten de poort].

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U77a3, aktenr. 48, d.d. 27-08-1674
Aktesoort: Voogdbenoeming. / Notaris: F. VAN MERKERCK, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Manart. / Naam echtgenote eerste partij: x Elisabeth Logier.
Woonplaats eerste partij: Utrecht. / Naam tweede partij: langstlevende.
Naam tweede partij: Johan Casenbroot. [= Heere van Rhijnesteijn, Willege Langerack.]
Samenvatting inhoud akte: over onmondige kinderen en erfgenamen.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U72a6, aktenr. 49, d.d. 26-09-1674
Aktesoort: Borgtocht. / Notaris: W. VAN VELPEN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Eva Sibilla Block.
Naam tweede partij: Johan Casenbrood. [= Heer van Rijnesteijn, etc., en arrestant.]
Samenvatting inhoud akte: voor haar gearresteerde nicht Elisabeth van Zwanenburch.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U82a3, aktenr. 17, d.d. 01-04-1675.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: A. HOUTMAN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Goduwaert Casembroot. / Beroep eerste partij: capitain.
[= Capitain van een Compagnie Voetknechten ten dienste deeser Nederlanden;
zijn handtekening: G. Casembroot (met daaronder vermoedelijk: Cap. = afk.v. beroep: Capitain.]
Naam tweede partij: Henrick de Vaell, oom. / Woonplaats tweede partij: 's Gravenhaege.
Samenvatting inhoud akte: f 1.184,- wegens lening ten behoeve van zyn compagnie.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten: > Akte: inv.nr. U75a1, aktenr. 493, d.d. 25-05-1675.
Aktesoort: Koop en verkoop. / Notaris: A. HOUTMAN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Casembrooth.
[= Heere van Reynesteyn, Willige Langeraeck.]
Naam tweede partij: Jan Willemss Bogaert.
Woonplaats tweede partij: buyten Catharinenpoorte.
Naam assistent tweede partij: borg: Adriaen van Arrishoeck.
Woonplaats assistent: buyten de Catharynepoorte.
Samenvatting inhoud akte: van boomvruchten van de boomgaard
om huize Reynesteyn in het Nedereind van Jutfaas.

[In literatuur, 20e eeuw: Nedereind, buurt onder Jutfaas;
deels onder Schalkwijk, deels onder Vreeswijk.]

============================================================================

1676 Academie te Utrecht: J. de C. {wsch.: De CASEMBROOT}
Nav.1888, blz.177 = J. de C.;
anno 1676. {N.B. = J. de C.; wsch. J. de Casembroot.}

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten >Akte: inv.nr. U86a2, aktenr. 89, d.d. 29-12-1677.
Aktesoort: Goedkeuring. / Notaris: R. VAN CUYLENBORCH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Willem Willemsen. / Woonplaats eerste partij: Gieltjensdorp.
Samenvatting inhoud akte: van huur en verhuur van land in Gerwerskop,
by onderhandse akte met Johan Kasenbroot. [= Heere van Rijnesteijn.]

==============================================================================

Bron: Universiteits-Bibliotheek Amsterdam, Handschriftencollectie, betr. o.a.: (de) Casembroot;
Archief van Utrecht, index
(op twee pagina's beperkt tot fam. (de) Casembroot & mogelijke andere relaties);
coll./transcr.: M.Ch. Deden-Kazenbroot):

• 1678: Stukken overgelegd door Johan Casenbroot heer van Rynesteyn tot staving van zijnen eisch
tegen Herman Huygen van f.65,- wegens gepachte vruchten uit den boomgaard bij Rynesteyn:
1678. (= jaartal; Arch.v.Utr.1890, blz.268.)

===============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U87a1, aktenr. 83, d.d. 21-03-1678
Aktesoort: Borgtocht. / Notaris: B. DE CRUYFF, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Henrick Schellingh. / Beroep eerste partij: schout van den Hamme.
Naam eerste partij: Cornelis Willemsz de Bruyn. / Naam eerste partij: Willem Jansz Verhaer.
Beroep eerste partij: schipper van Gerwerscop.
Naam tweede partij: Johan Casenbroot. [= Heere van Rijnesteijn.]
Samenvatting inhoud akte: voor Arien Jansz Berger.

------------------------------------------------------------------

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U87a1, aktenr. 84, d.d. 21-03-1678
Aktesoort: Overdracht. / Notaris: B. DE CRUYFF, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Arien Jansz Berger. / Woonplaats eerste partij: Gerwerscop
Naam tweede partij: Cornelis Willemsz de Bruyn. / Naam tweede partij: Willem Jansz Verhaer.
Beroep tweede partij: schipper van Gerwerscop.
Samenvatting inhoud akte: van koeien als onderpand voor borgtocht ten behoeve van Johan Casenbroot.
[= Heere van Rijnesteijn.] Bijzonderheden: met garantie schout NN Schellingh, medeborg.

[In literatuur: zie Gerverskop > buurt onder Harmelen (gem. in Utrecht: aan de Oude Rijn,
ten oosten van Woerden; onder Harmelen is de polder Harmelerwaard, een oude heerlijkheid)]

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U88a1, aktenr. 91, d.d. 08-01-1679.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: F. VAN DRIELENBURCH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Bastiaen Laurens; Beroep eerste partij: timmerman.
Naam eerste partij: Ryck Peters; Beroep eerste partij: tuynier.
Woonplaats eerste partij: Maersen.
Naam tweede partij: Johan de Casembroodt.
[= Here van Rijnesteijn etc.; handtekening = J: de Casembroot.]
Samenvatting inhoud akte: f 400,- in mindering van achterstallige pacht,
die Cornelis Gerrits Poel schuldig is aan 2e comparant:
over 16 mergen land in Maarssenbroek.
Bijzonderheden: betaling geschiedt op voorwaarde, dat 2e comparant
beslaglegging op huis en erf van
Cornelis Gerrits Poel opheft.

[In literatuur, 20e eeuw: Maarsenbroek, gehucht onder Maarsen.
Maarsen: gemeente in Utrecht aan de Vecht ten N.W. van Zuilen.
Johan de Casembroot, geb. Sluis 26 jan.1625,
heer van ter Moere en Rijnesteyn, en van Willige Langerak (1671-),
overleed te Utrecht op 5 jan.1681, echtgenoot van: Charlotte van Ledenberg,
geb. Utrecht 22 apr.1630, vrouwe van Willige Langerak (1684),
overl. Utrecht 19 mrt.1700.]

================================================================

Bron: Universiteits-Bibliotheek Amsterdam, Handschriftencollectie,
betr. o.a.: (de) Casembroot;
Archief van Utrecht, index
(op twee pagina's beperkt tot fam. (de) Casembroot
& mogelijke andere relaties); coll./transcr.: M.Ch. Deden-Kazenbroot):

• 1680: Stukken betreffende de procedure voor Schepenen-Commissarissen
naar aanleiding van den eisch van aan te gaan met
Johan De Casembroot tegen zijnen vader Johan de Casembroot
heer van Rynesteyn
tot toestemming om een huwelijk
Jvr. Susanna Ploos van Amstel, dochter van Jhr. Gerard Ploos van Amstel
heer van Oudegeyn:
1680. (= jaartal; Arch.v.Utr.1890, blz.303.)

==========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte inv.nr. U89a1, aktenr. 117, d.d. 27-03-1680 (= 27 maart 1680.)
Aktesoort Huur en verhuur / Notaris D. VAN DEN BERCH, UTRECHT / Uittreksel:
Naam eerste partij: Philippa van Amstel /
Naam echtgenote eerste partij: wed. Beernt van Rysenburgh
(In akte: de hoogedel welgeb: vro[uw]e Philippa van Amstel, wed:
douayrière wijlen heer Beernt van Rysenburgh
in sijn hele leven Heer van Rysenburgh)
Naam tweede partij: Jan Corneliss de Groot
Woonplaats tweede partij: Jutphaes, opt goet van den NN heer van Rynesteyn
(In akte: [...] woonende [...] Jutphaes opt goet van den Heer van Rynesteyn,
die alhier mede compareert...).
Soort onroerend goed: 6 mergen soo wey als boulandt mitsgaders een vogelkoy
Gerecht onroerend goed: Heycop
========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U78a3, aktenr. 158, d.d. 26-01-1681.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: H. VYANDT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerard Ploos van Amstel.
[= Heer van Oudegeyn; handtekening: G. Ploos van Amstel tot Oudegein.]
Naam eerste partij: Johan Casembroot.
[= Heer van Ter Moer; handtekening: J. De Casembroot.]
Naam tweede partij: Wessel Wesselss van den Eyckelenboom.
Naam tweede partij: Grietjen Griffoens.
Samenvatting inhoud akte: f 600,- wegens lening.
Bijzonderheden: in de marge: kwitanties d.d. 23-10-1689 en d.d. 12-03-1689
: met toestemming tot cassatie.
Bijzonderheden: tweede party is erfgenaam van eerste party.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U78a3, aktenr. 159, d.d. 26-01-1681.
Aktesoort: Garantie. / Notaris: H. VYANDT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerard Ploos van Amstel ( G Ploos van Amstel tt Oudegeni )
[= Heer van Oudegeyn; handtekening: G. Ploos van Amstel tot Oudegein.]
Naam tweede partij: Johan de Casembroot, schoonzoon.
Samenvatting inhoud akte: voor borgtocht door 2e party by schuldbekentenis
ten behoeve van Wessel Wesselss van den Eyckelenboom.
Verwijzingen: schuldbekentenis d.d. 26-01-1681 voor notaris H. Vyandt.
Bijzonderheden: in verband met automatisering de volgende extra-opname:
Gerard Ploos van Amstel tt Oudegeni.

[In literatuur, 20e eeuw: Het "Oude Gein", landgoed en buurt onder Jutfaas,
aan het water met dezelfde naam; het huis is/was ook wel bekend als: "Snooientoren".
Zie boven, volgens andere gegevens >
Gerard Ploos van Amstel tot Oudegein.]

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U88a1, aktenr. 117, d.d. 07-05-1681.
Aktesoort: Garantie. / Notaris: F. VAN DRIELENBURCH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Anna Maria Ripperda. / Naam echtgenote eerste partij:
wed. Dirck Statius van Haeften alias NN Aeswyn.
[= Dirck Statius van Haeften genaemt Aeswijn, Heer van Gramsbergen]
Naam tweede partij: Jacob van Dam. / Beroep tweede partij: ont raetsheer 's hoofs van Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: voor borgtochten ten behoeve van het gerecht van: Willigen Langerak
en ten behoeve van N.N., de: wed. Johan Casenbroot
[= Heer van Rijnestein.]

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U88a1, aktenr. 118, d.d. 07-05-1681.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: F. VAN DRIELENBURCH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Anna Maria Ripperda.
Naam echtgenote eerste partij: wed. Dirck Statius van Haeften, alias NN Aeswyn.
[= Dirck Statius van Haeften genaemt Aeswijn, Heer van Gramsbergen]
Naam eerste partij: de kinderen van Anna Maria Ripperda by: Dirck Statius van Haeften.
Naam tweede partij: Henrick Ribbius. / Beroep tweede partij: procureur 's hoofs van Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: tot transport van de henniptiend in Willige Langerak
: aan Charlotte van Ledenbergh, wed. Johan de Casembroot.
[= in zijn leven: Here van Rijnesteijn etc.]

[Lit., 20e eeuw: Willige Langerak, voormalige gemeente in prov.Utrecht, aan de Lek (bij Schoonhoven);
Lek is o.a. de naam van de rivier de Rijn: van Wijk-bij-Duurstede tot Krimpen [> Krimpen aan de Lek]

===========================================================================

Website vpnd.nl => http://vpnd.nl/bronnen/ut/utrecht/utrecht_burgers_in_c16771700.pdf
Zoekresultaat (Stad) Utrecht > burgers in c.1677-1700 / Blz. 84. (pdf pag.5.v.7.)
"Utrecht / Ingekomen burgers . letter C / 1677-1700 / 7 pagina's / geen transcriptie.
Oorspronkelijke bron > Archiefinstelling: Het Utrechts Archief / Archief: Stadsarchief II /
Inv.nrs: 381, 382. / Omschrijving: Utrecht, alphabetische lijst der nieuwe burgers deel 1, 1580-1700
[gedeeltelijk letters A t/m L] (381). / Opmerkingen: bij nr.381. Deze lijst is samengesteld in 1887.
Zij is over 1580-1677 getrokken uit de publicatieboeken. De nieuwe burgers van 1660-1676
komen allen verenigd voor in het publicatieboek van 1677; het jaar waarin ieder van dezen
burger werd, is echter overgenomen uit de thesauriersrekeningen, die jaarlijks de betaling
van het burgergeld door elke nieuwe burger vermelden. De namen over 1677-1700, die
niet in de publicatieboeken voorkomen, zijn geheel aan deze rekeningen ontleend.
(Voor verdere details zie verder website: Van Papier Naar Digitaal > http://vpnd.nl )
NAAM en VOORNAMEN: Casembroot, D' heer Jan van /
BEROEP: [- blanco] / HERKOMST: [- blanco] / DATUM: Thes. rek. 1682/3 /
Aanmerkingen: [- blanco] //[]

(Mijn opm.: Zie vanaf de vorige blz. 83 betr. pdf pag.4.v.7. begint met datum 19 Mei 1677.
Daarna is in de laatste kolom Aanmerkingen vermeld: Zie Thes. rekening 1669/70.
Op twee regels daaronder begint datum 26 Mei 1677; Aanmerkingen: " [= Zie Thes. rekening] 1670/1.
Enkele regels daarna datum 2 Juni 1677; Aanmerkingen: " 1671/2.
Idem daarna datum 9 Juni 1677; Aanmerkingen: " " [= 1673/4.] /
Vanaf blz.84 is in de datum kolom Thes. rek. 1681/2., daarna " 1682/3,
Daarna > Casembroot, D' heer Jan van / betreft tweede regel met aanhalingstekens 1682/3.

===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten: > Akte: inv.nr. U93a8, aktenr. 37, d.d. 05-05-1683.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Goduart Casembroot. Beroep eerste partij: capitain.
[Zijn handtekening: G. Casembroot.]
Naam eerste partij: Jacobus Casembroot, broer. [Zijn handtekening: Jacobus Casembroot.]
Naam tweede partij: Johanna Hagens. Naam echtgenote tweede partij: wed. Leonart Casembroot.
Beroep tweede partij: in leven capitain.
[= Zoon van wijlen Jacob Casembroot, Burgemeester; grootvader van comparanten vnd. eerste partij.]
Samenvatting inhoud akte: om, met de mede-belanghebbenden, te komen tot een schikking
: met de kopers van de erfgoederen van de erfgenamen van: + Goduart van Steenhuyse.
[= in zijn leven: Heer van Oploo, en Ampt mo(...) der Stad Grave ende des Lants van Cuijck etc.]
Samenvatting inhoud akte: om te komen tot liquidatie van de nalatenschap
van hun tante: Johanna van Kerpen.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U103a1, aktenr. 111, d.d. 11-01-1686.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: A. WECHTER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Trigland.; Beroep eerste partij: doctor philosophiae.
Naam tweede partij: Godard de Casembroot. Beroep tweede partij: capitain.
[Handtekening 2x: in de marge en onderaan de akte = G. Casembroot.]
Samenvatting inhoud akte: f 600,- vanwege lening.
Bijzonderheden: in de marge: kwitantie.

===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U80a9, aktenr. 99, d.d. 07-06-1686.
Aktesoort: Koop en verkoop. / Notaris: W. ZWAERDECROON, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis Cornelisz van Leeuwen.; Woonplaats eerste partij: Gerverscoop.
Naam tweede partij: Warnart Cornelisz Vaendrich.; Woonplaats tweede partij: Gerverscoop.
Naam tweede partij: Pieter Jansz Leuvesteyn.; Woonplaats tweede partij: Teccoop.
Naam gemachtigde tweede partij: q.q.: Cornelis Warnartsz Vaendrich.
Naam echtgenote gemachtigde: x Merrichgen Dircks van Leeuwen.
Woonplaats gemachtigde: Gerverscoop Hamsgerecht.
Soort onroerend goed: 4 1/2 mergen wey en hoylandts.
Ligging onroerend goed: zz Gerverscoopperdyckslooth.
Belendingen onroerend goed: zw: Indyck; ow: Martinus van Voorst;
ww: N.N., wed. Johan Casembrooth. [
= Heere van Rynesteijn.]
Gerecht onroerend goed: Breudyck Ravenswaeysgerecht.

Bijzonderheden: verkoper is medeërfgenaam van vader: Cornelis Jansz van Leeuwen
en heeft onmondige zuster: Maria Cornelis van Leeuwen uitgekocht.

===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten: > Akte: inv.nr. U97a3, aktenr. 92, d.d. 31-08-1686.
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris: P. LEECHBURCH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Charlotte van Ledenberch.
[Handtekening: Charlotte van Ledenberch.]
Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan Casembroot.
[= in zijn leven: Heer van Rhijnesteijn, Willich Langeraack.]
Naam tweede partij: Jan Dircksen Verwey.
Woonplaats tweede partij: Oudegeyn, opt bouwhuys.
Soort onroerend goed: 12 mergen bouwlants.
Gerecht onroerend goed: Harmelreweert.

(Mijn opm.: In deze akte: de eerste getuige = Leonard de Casembroot, Heer van Rijnesteijn;
zijn handtekening: Leonardt De Casembroot Tot Rijnesteijn.)
[In literatuur, 20e eeuw: Onder Harmelen is de polder Harmelerwaard, een oude heerlijkheid.
Harmelen, gemeente in Utrecht aan de Oude Rijn, ten oosten van Woerden.]

===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U93a11, aktenr. 78, d.d. 01-11-1686.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerard Ploos van Amstel. [= Heere van Oudegeijn. /
Zijn handtekening: G. Ploos van Amstel tot Oudegein.]]
Naam assistent eerste partij: borg: Johan Casembroot. [= Heere van Ter Moer. /
Zijn handtekening: J. De Casembroot van Ter Moere.]
Beroep assistent: raet in de vroetschap en schepen van Utrecht.
Naam tweede partij: Elisabeth Schuyt.
Naam echtgenote tweede partij: wed. Cornelis van Wyckersloot.
Samenvatting inhoud akte: f 1.200,- vanwege lening.
Bijzonderheden: met kwitantie d.d. 16-12-1696.

[In literatuur, 20e eeuw betreft Wijkersloot: 1) wetering van Wijk-bij-Duurstede naar het noorden;
2) daaraan gelegen buurt onder de gemeente Wijk-bij-Duurstede in de provincie Utrecht.]

===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U93a12, aktenr. 55, d.d. 10-05-1687.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Goduart Casembroot. Beroep eerste partij: capitain.
Naam tweede partij: [ Hendrick van Hees ]. Beroep tweede partij: procureur gerechte van Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: om proces te voeren.

===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U93a12, aktenr. 57, d.d. 31-05-1687.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerard Ploos van Amstel. [= Heere van Oudegeijn. /
Zijn handtekening: G. Ploos van Amstel tot Oudegein.]
Naam assistent eerste partij: borg: Johan Casembroot. [= Heere van Ter Moer. /
Zijn handtekening: J. De Casembroot.]
Beroep assistent: raet in de vroetschap ende schepen van: Utrecht.
Naam tweede partij: Willem Fremery. Beroep tweede partij: lakenkoopman.
Woonplaats tweede partij: Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: f 1000,- vanwege lening.
Bijzonderheden: onderpand: een vry te komen kanonikale prebende in één van
: de vyf kapittels te Utrecht. / Bijzonderheden: met kwitantie d.d. 12-5-1688.

(Mijn opm.: In deze akte is in de marge, bij datum 12 mei 1688, o.a. vermeld:
Johan Casembroot, Heere van Ter Moer, raet inde Vroetschap.)

===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U93a13, aktenr. 5, d.d. 27-07-1687.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Schoor. Beroep eerste partij: gesworen makelaer.
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Goduart Casembroot. Beroep tweede partij: capiteyn.
Samenvatting inhoud akte: f 225,- vanwege lening.
Bijzonderheden: tevens schuldbekentenis van f 5.5 st. aan
H. van Woudenbergh en [ Hendrick van Hees ], vanwege: verdiend salaris.

===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U95a2, aktenr. 67, d.d. 17-12-1687.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: L. A. DE WITH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Franchois Spieringh.
Beroep eerste partij: domheer capittel St Marie t Utrecht.
Naam tweede partij: Salomon le Sage. / Naam tweede partij: Johan van Engelen.
Samenvatting inhoud akte: tot inning van zyn vordering van f 500,- op:
Jacob Casembroot, baljuw van Batavia.

---------------------------------------------------------------------

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U95a2, aktenr. 68, d.d. 20-12-1687.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: L. A. DE WITH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Franchois Spieringh.
Beroep eerste partij: domheer capittel St Marie t' Utrecht.
Naam tweede partij: Salomon le Sage. / Naam tweede partij: Johan van den Hengel.
Samenvatting inhoud akte: om te komen tot een regeling voor de
voldoening van de: f 500,- op
Jacob Casembroot, baljuw te Batavia.

Verwijzingen: procuratie d.d. 18 (17)-12-1687 voor notaris L.A. de With.

(Mijn opmerking = In de tekst van deze aktenr.68 is de naam geschreven: Jacob Casenbroot.)

===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U97a4, aktenr. 97, d.d. 06-03-1688.
Aktesoort: Openbare verhuring. / Notaris: P. LEECHBURCH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Merrichje Dircks van Leeuwen.
Naam echtgenote eerste partij: laatst wed. Cornelis Warnaartsen.
Beroep eerste partij: in leven vaandrich.
Naam eerste partij: crediteuren Merrichje Dircks van Leeuwen.
Naam tweede partij: Cornelis Crynen Aucoop.
Soort onroerend goed: 4 1/2 mergen wey- en hoylants.
Ligging onroerend goed: zz Gerwerscoperdyckslooth.
Belendingen onroerend goed: zw: Indyck; ow: Martinus van Voorst.;
ww: N.N., wed. Johan Casembroot.
[= Heer van Rhijnesteijn.].
Gerecht onroerend goed: Breudyck Ravesuaysgerecht.

===========================================================================

Verwijzingen: overeenkomst d.d. 11-12-1688 etc.
voor notaris I. van den Kerkhoven te Amsterdam.

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a3, aktenr. 288, d.d. 13-04-1713.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Francois van Bergen. Beroep eerste partij: advocaet hove van Utrecht.
Naam eerste partij: Aletta van Bergen.
Naam eerste partij: Antony Godin.
Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth van Bergen.
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot.
Naam echtgenote eerste partij: x Hillegunda Geertruyd van Bergen.
Naam tweede partij: Willem van Bergen.
Beroep tweede partij: advocaet hove van Hollant. Woonplaats tweede partij: Amsterdam.
Samenvatting inhoud akte: tot verkoop van hun derde deel van f 3000,-
aan actien in de VOC te Hoorn.
Verwijzingen: overeenkomst d.d. 11-12-1688 etc.
voor notaris I. van den Kerkhoven te Amsterdam.

Bijzonderheden: constituanten en geconstitueerde zyn intestate erfgenamen van
Francois van Bergen,
die zyn inleg in overeenkomst van lyfrente by overleving,
belegd had ten lyve van Catharina van Royesteyn.

==========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U103a1, aktenr. 212, d.d. 27-12-1688.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: A. WECHTER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Godard de Casembroot. / Beroep eerste partij: capitain.
Naam tweede partij: Johan Ribbius.
Samenvatting inhoud akte: f 450,- uit zake van lening.

(Mijn opmmerking zie tekst in akte bij de voornaam = Goduard;
betreft: = Goduard de Casembroot, Capitain van een Compagnie Voetknechten ten dienste deser Landen. /
Zijn handtekening = G. Casembroot.]

================================================ ===============================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte inv.nr. U100a7, aktenr. 45, d.d. 30-01-1689
Aktesoort Huur en verhuur / Notaris J. A. BECKER, UTRECHT / Uittreksel:
Naam eerste partij: Philippa van Aemstel Naam echtgenote eerste partij: wed. Bernt van Rysenborgh
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Cornelis Francois van Heemskerck van Bekesteyn
(In akte: De Hoogh Ed. Welgeb. heer Cornelis Francois van Heemskerck van Bekesteyn, H[ee]re van Incourt [...]
ende verklaerde hij heere Comp[aran]t in den naeme van d' oock Hoogh Ed. Welgeb: vrouwe Philippina van Aemstel,
Douaryère van d' heer Bernt van Rysenborgh, [...] in syn leeven Heer van Rysenborgh, verhuyrt te hebben ....)
Naam tweede partij: Jan Cornelisz de Groot Woonplaats tweede partij: Neereyndt van Jutphaes
Soort onroerend goed: 6 mergen weylant Gerecht onroerend goed: Heycop
========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U113a1, aktenr. 180, d.d. 19-05-1689.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: C. DE COOLE, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Susanna Agnes van Juchem ( S A van Juchem )
Naam assistent eerste partij: ass.: Cornelis van Juchem, vader.
Woonplaats assistent: aen de Groenekan.
Naam tweede partij: Dirck Woertman. / Beroep tweede partij: procureur 's hooffs van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om te procederen tegen Leonard de Casenbroot.

[Literatuur: De plaatsnaam Groenekan vermeld als buurt onder Maartensdijk in Utrecht;
ten zuiden van dit dorp; de naam Groenekan is ontleend aan een herberg;
Maartensdijk > tussen Utrecht en Hilversum (hoofdplaats van het Gooi)]

(Mijn opmerking, zie tekst akte is vermeld: Leonard van Casenbroot, Heere van Reijnesteijn, etc.;
de familienaam in tekst, zie met name de handtekeningen waarschijnlijk vermeld: van Juchen.)

===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U103a1, aktenr. 229, d.d. 13-07-1689.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: A. WECHTER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerard Ploos van Amstell. [= Heer van Oudegijn. /
Zijn handtekening = G. Ploos van Amstel tot Oudegein.]
Naam assistent eerste partij: borg: Johan de Casembroot. [= Heer van Ter Moer. /
Zijn handtekening = J. De Casembroot.]
Naam tweede partij: Johan Rbbius. [= Johan Ribbius.]
Samenvatting inhoud akte: f 1200,- uit zake van lening.
Bijzonderheden: in de marge: cassatie. [= Johannes Ribbius.]

===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U94a2, aktenr. 42, d.d. 18-11-1689.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: H. RIBBIUS, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Godard de Casembroot. / Beroep eerste partij: capitain.
[Capitain van een Compagnie Voetknechten ten dienste deser Landen. /
Zijn handtekening = G. Casembroot.]
Naam tweede partij: Johannes Ribbius. [Zijn handtekening = Johannes Ribbius.]
Samenvatting inhoud akte: f 800,- vanwege lening.

===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte inv.nr. U102a3, aktenr. 71, d.d. 14-12-1689.
Aktesoort Verklaring. / Notaris A. VAN BRONCKHORST, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Adolph van Renesse. Beroep eerste partij: vendrigh
Samenvatting inhoud akte: over het uitlenen van zijn paard aan broer: Christiaan Dirck van Renesse.
(Mijn opm.: => Akte: inv.nr. U78a4, aktenr. 158, d.d. 05-11-1691.)
===================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U82a15, aktenr. 20, d.d. 17-02-1690.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: A. HOUTMAN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Carell Philips van Wttenhove. / Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Naam assistent eerste partij: borg: Johan Casembroot. [= Heer van Ter Moer. /
Zijn handtekening = J. De Casembroot.]
Naam assistent eerste partij: borg: Leendert Casembroot, broer. [= Heer van Rijnesteijn. /
Zijn handtekening = L. De Casembroot Tot Rijnesteijn.]
Naam tweede partij: erven Anna van Beeck en Jacob van Solingen, in leven: echtelieden.
Samenvatting inhoud akte: f 1.000,- vanwege lening.

===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U82a15, aktenr. 21, d.d. 18-02-1690.
Aktesoort: Garantie. / Notaris: A. HOUTMAN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Carel Philips van Wttenhove. / Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Naam tweede partij: Johan Casembroot. [= Heer van Ter Moer.]
Naam tweede partij: Leonard Casembroot. [= Heer van Rijnest(e)ijn.]
Samenvatting inhoud akte: voor borgtocht in verband met lening van de erven: Anna van Beeck.
Verwijzingen: [ schuldbekentenis d.d. 17-2-1690 voor notaris A. Houtman ].

===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U111a4, aktenr. 28, d.d. 17-03-1690.
Aktesoort: Borgtocht. / Notaris: P. STAEL, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan de Casembroot. [= Heere van Ter Moer etc.;
handtekening = J. De Casembroot.] Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Naam tweede partij: Gysbert Johan van Hardenbroeck.
Samenvatting inhoud akte: voor kosten van proces tegen Gregorius Nemeger
[= wonende te Sluijs] als gemachtigde van

Charles van Boetzelaer.
[= Heere van Waesdorp, etc.]
Bijzonderheden: tevens garantie door Gysbert Johan van Hardenbroeck
[= Heere van Ginderstijn etc.] ten behoeve van Johan de Casembroot.

===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U93a19, aktenr. 54, d.d. 09-12-1690.
Aktesoort: Borgtocht. / Notaris: H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan de Casembroot. [= Heere van Ter Moere. /
Zijn beroep = raet in de vroetschap van Utrecht. / Handtekening = J. De Casembroot.]
Naam eerste partij: Johan Carel Ploos van Amstel.
Beroep eerste partij: raet in de vroetschap van Utrecht.
Naam tweede partij: Dirck Smout.
Beroep tweede partij: juwelier. / Woonplaats tweede partij: Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: in verband met borgtocht door tweede party ten behoeve van
Pieter de Keyser [= juwelier te Antwerpen] voor Gerard Ploos van Amstel.
[= Heere van Oudegijn.]
Verwijzingen: borgtocht d.d. 14-10-1690 voor notaris H. van Woudenbergh.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U93a19, aktenr. 55, d.d. 09-12-1690.
Aktesoort: Garantie. / Notaris: H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Carel Ploos van Amstel.
Beroep eerste partij: raet in de vroetschap van Utrecht.
Naam tweede partij: Johan Casembroot. [= Johan de Casembroot, Heere van Ter Moere. /
In tekst akte ook, met verwijzing naar voornoemde: Johan Casembroot.]
Samenvatting inhoud akte: in verband met borgtocht door beiden voor Dirck Smout.
Verwijzingen: borgtocht d.d. 9-12-1690 voor notaris H. van Woudenbergh.
Verwijzingen: borgtocht d.d. 14-10-1690 voor notaris H. van Woudenbergh.

===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U100a8, aktenr. 46, d.d. 19-02-1691.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: J. A. BECKER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johanna Catharina Tol. / Naam echtgenote [=echtgenoot] eerste partij: wed.
[= weduwe van] Johannes van Thiel. / Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Naam tweede partij: Robbert van Loy. / Beroep tweede partij: caemeraer van de Langevliet.
Samenvatting inhoud akte: om, by de weeskamer te Amsterdam, erfportie van:
Aelbert Caesenbroot,
[= Capitain: van een Compagnie Voetknechten ten dienste deeser Landen]
mede-erfgenaam
van oom: Jacob Casembroot, te ontvangen.
Bijzonderheden: Robbert van Loy substitueert: Floris Elias, boekhouder van de VOC te Amsterdam.

===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U78a4, aktenr. 158, d.d. 05-11-1691.
Aktesoort: Huwelijkse voorwaarden. / Notaris: H. VYANDT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Adolph de Renesse.
Beroep eerste partij: canonick capittule ten Dom, capiteyn.
[= Infanterie; toekomende bruidegom. / Zijn handtekening = J.A. v. Renesse.]
Naam assistent eerste partij: ass.: Joost Casper de Renesse, vader.
Beroep assistent: der duytsen ordens commandeur tot Dieren.
[Zijn handtekening = Joost Casper van Renesse.]
Naam assistent eerste partij: ass.: Christiaen Diderick de Renesse, broer.
Beroep assistent: canonick capittule ten Dom.
[Zijn handtekening = Christiaen Diderick van Renesse.]
Naam tweede partij: Adriana de Casembroot. [= toekomende bruid. /
Haar handtekening = Adriana De Casembroot.]
Naam assistent tweede partij: ass.: Charlotte van Ledenberch, moeder.
Naam echtgenote assistent: wed. Johan de Casembroot.
[= in zijn leven: Heere van Rynesteyn, Ter Moer, & Willige Langeraeck.]
Woonplaats assistent: Utrecht. [Haar handtekening = Charlotte van Ledenberch.]
Naam assistent tweede partij: ass.: Johan de Catembroot, broer.
[= Heere van Ter Moer. / Zijn handtekening = J. De Casembroot van Ter Moere.]
Naam assistent tweede partij: ass.: Leonard de Casembroot, broer.
[= Heere van Rynesteyn. / Zijn handtekening = L. De Casembroot Tot Rijnesteijn.]

=========================================================================

Verwijzingen: huw. voorwaarden d.d. 5-11-1691 voor notaris H. Vyandt.

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 405, d.d. 26-01-1707.
Aktesoort: Testament. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Adolph van Renesse.
Naam echtgenote eerste partij: x Adriana de Casembroot.
Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Naam tweede partij: de kinderen.
Soort onroerend goed: leengoederen - naar de oudste zoon -
Gerecht onroerend goed: Cadsant.

Verwijzingen: huw. voorwaarden d.d. 5-11-1691 voor notaris H. Vyandt.
Bijzonderheden: op last van lyftocht langstlevende.
Bijzonderheden: langstlevende zal disponeren over de ridderhofstad Lochorst.

=========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U78a4, aktenr. 169, d.d. 29-01-1692.
Aktesoort: Huwelijkse voorwaarden. / Notaris: H. VYANDT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot.
[= Jonckheer: Heere van Rynesteyn, en toekomende bruidegom. /
Zijn handtekening = Leonardt De Casembroot Tot Rijnesteijn.]
Naam assistent eerste partij: ass.: Charlotte van Ledenberch, moeder.
[Haar handtekening = Charlotte van Ledenberch.]
Naam echtgenote assistent: wed. Johan de Casembroot.
[= Jhr.: in zijn leven Heere van Rynesteyn, Ter Moer en Willige:Langeraek.]
Naam assistent eerste partij: ass.: Johan de Casembroot, broer.
Beroep assistent: raet in de vroetschap van Utrecht. [Zijn handtek.= J. De Casembroot.]
Naam assistent eerste partij: ass.: Henrick Jacob van Tuyl van s' Herooskercken, neef.
Beroep assistent: comparerende in de ridderschappe van Utrecht en in den rade van staten.
Naam tweede partij: Cornelia Dorothea Ruysch van Wayesteyn.
[= toekomende bruid; haar handtekening = Cornelia Dorothea Ruijsch.]
Naam assistent tweede partij: ass.: Pieter Ruysch van Wayesteyn, vader.
Beroep assistent: geeligeerde raet der staten van Utrecht.
Woonplaats assistent: Utrecht.

Naam assistent tweede partij: ass.: Elisabeth van Wyck, tante.
Naam echtgenote assistent: wed. Hugo Ruysch. [= in zijn leven: Heere van Wayesteyn]
Beroep assistent: in leven comparerende in de riddersschappe van Utrecht.

====================================================================

Archiefwebsite in Provincie Utrecht: www.genealogiezuidoostutrecht.org
BRON: NH trouwboek van De Bilt. Datum huwelijk: 14-02-1692. [= 14 febr.1692.]
Man: Leonard de Casembroot.
Vrouw: Cornelia Dorothea Ruysch tot wajenstey [= Wajensteyn]
Opmerking: BG [= Bruidegom] Heer van Rijnesteyn.

==========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U78a4, aktenr. 174, d.d. 19-02-1692.
Aktesoort: Huwelijkse voorwaarden. / Notaris: H. VYANDT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Joost Taets van Amerongen. [= Heere tot Natewisch. /
toekomende bruidegom] Beroep eerste partij: comparerende in de ridderschappe van Utrecht.
Naam assistent eerste partij: ass.: Henrick Jacob van Tuyll van Serooskercken, neef.
Beroep assistent: comparerende in de ridderschappe van Utrecht, de staten van Utrecht
en de rade van staten. [= Vrijheer van Vreelant, en Heere van Zuylen]
Naam tweede partij: Anna de Casembroot. [= Jonkvr.; toekomende bruid. /
Haar handtekening = Anna De Casembroot.]
Naam assistent tweede partij: ass.: Charlotte van Ledenberch, moeder.
[Haar handtekening = Charlotte van Ledenberch.]
Naam echtgenote assistent: wed. Johan de Casembroot. [= Jonkh.; in zijn leven:
Heere van Rynesteyn, Ter Moer en Willige Langeraeck.]
Woonplaats assistent: Utrecht.
Naam assistent tweede partij: ass.: Johan de Casembroot, broer.
[= Heer van Ter Moer. / Zijn handtekening = J. De Casembroot.]
Beroep assistent: raet in de vroedschap van Utrecht.
Naam assistent tweede partij: ass.: Leonard de Casembroot, broer.
[= Heere van Rynesteyn. / Zijn handtekening =
Leonard De Casembroot Tot Rijnesteijn.]

=========================================================================

Verwijzingen: huw. voorwaarden 19-2-1692 voor notaris H. Vyandt.

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U141a1, aktenr. 14, d.d. 09-01-1703.
Aktesoort: Scheiding. / Notaris: W. VERWEY, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Joost Taats van Amerongen.
Naam echtgenote eerste partij: laatst wedr. Anna de Casembroot.
Beroep eerste partij: comparerende ter staten van Utregt.
Naam tweede partij: onmondige kinderen
Joost Taats van Amerongen en Anna de Casembroot.

Naam voogd tweede partij: voogd: Leonard de Casembroot.
Naam voogd tweede partij: Jan Adolph van Renesse.
Soort onroerend goed: 12,5 mergen weyland naar de kinderen.
Gerecht onroerend goed: Vreeswyck, Kleyn Vuylkoop.
Soort onroerend goed: 1 mergen naar de kinderen.
Gerecht onroerend goed: Vreeswyck, de Wiers.
Soort onroerend goed: 13 mergen lands naar de kinderen.
Soort onroerend goed: 12 mergen lands naar de kinderen.

Gerecht onroerend goed: Hermelerweert.
Soort onroerend goed: huys met 5 mergen boomgaard
en weyland naar de kinderen. Naam onroerend goed: Leyenbergh.

Gerecht onroerend goed: Schonauwen.
Soort onroerend goed: leengoed naar de kinderen.
Gerecht onroerend goed: eyland van Casant, lande van Vlaanderen.
Soort onroerend goed: negen gemeten negen roeden.
Gerecht onroerend goed: Zuydsanden.
Verwijzingen: huw. voorwaarden 19-2-1692 voor notaris H. Vyandt.

=============================================================

Archiefwebsite in Provincie Utrecht: www.genealogiezuidoostutrecht.org
BRON: NH trouwboek van Wijk bij Duurstede.
Datum huwelijk:–; Datum ondertrouw: 21-02-1692.
Man: Joost Taets van Amerongen.
Vrouw: Anna de Casembrooth.
Opmerking: Heer v.Nattewisch. met att.n.Utrecht.
[= met attestatie naar Utrecht.]

========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U82a17, aktenr. 9, d.d. 02-03-1692.
Aktesoort: Ontslag. / Notaris: A. HOUTMAN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Carell Philips van Wttenhoven.
Naam echtgenote eerste partij: x Anthonina Foeyt.
Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Naam tweede partij: Johan Casembroot. / Naam tweede partij: Leonard Casembroot.
Samenvatting inhoud akte: uit borgtocht ten behoeve van erven Anna van Beek.

=========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U78a4, aktenr. 187, d.d. 04-05-1692.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: H. VYANDT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen Charlotte van Ledenberch en: + Johan de Casembroot:
Naam eerste partij: onmondige dochters:
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot. / Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot.
Naam voogd eerste partij: voogd: Charlotte van Ledenberch, moeder.
Naam echtgenote voogd: wed. Johan de Casembroot.
Naam eerste partij: Johan de Casembroot.
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot.
Naam eerste partij: Joost Taets van Amerongen.
Naam echtgenote eerste partij: x Anna de Casembroot
Naam eerste partij: Johan Adolph de Renesse.
Naam echtgenote eerste partij: x Adriana de Casembroot.
Naam eerste partij: Louis de Casembroot.
Naam tweede partij: Thomas Matthyssen. / Beroep tweede partij: borgemeester tot Sluys.
Samenvatting inhoud akte: om scheiding te komen van de boedel van:
Maria Louisa Romyns
te Brugge.

=========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U78a4, aktenr. 192, d.d. 03-06-1692.
Aktesoort: Testament. / Notaris: H. VYANDT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Pieter Ruysch tot Wayesteyn
Beroep eerste partij: geeligeerde raet ter staten van Utrecht
Naam tweede partij: Frederica Ruysch, dochter
Naam tweede partij: Cornelia Dorothea Ruysch, dochter
Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met Leonard de Casembroot
Naam tweede partij: Maria Elisabeth Ruysch, onmondige dochter
: + Johan Ruysch tot Wayesteyn en + Cornelia van Giffen
Soort onroerend goed: twee derdeparten van huysinge en hoffstede
- naar Frederica: Ruysch en Maria Elisabeth Ruysch -
Gerecht onroerend goed: Overeynd van Jutphaes
Soort onroerend goed: huys, boerenhuys en landeryen -naar Frederica Ruysch -.
Gerecht onroerend goed: Oostbroeck en De Bilt.
Verwijzingen: testament d.d 30-11-1687 voor notaris R. v. Cuylenborch.
Bijzonderheden: anderen derdepart in bezit van Cornelia Dorothea Ruysch
Bijzonderheden: met benoeming van Frederica Ruysch en Cornelia Dorothea Ruysch
tot voogden en executeurs.

========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten >Akte: inv.nr. U78a4, aktenr. 195, d.d. 09-06-1692.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: H. VYANDT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerard Ploos van Amstel.
Naam assistent eerste partij: borg: Johan de Casembroot.
Naam tweede partij: Heyltje van Kesteren.
Naam echtgenote tweede partij: wed. Adriaen van Werckhoven.
Samenvatting inhoud akte: f 150,- vanwege lening.
Bijzonderheden: met kwitantie d.d. 14-10-1695.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U78a4, aktenr. 196, d.d. 09-06-1692.
Aktesoort: Garantie. / Notaris: H. VYANDT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Carel Ploos van Amstel tot Oudegeyn;
Beroep eerste partij: raet in de vroetschap van Utrecht.
Naam tweede partij: Johan de Casembroot, zwager;
Beroep tweede partij: raet in de vroetschap en out schepen van Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: vanwege borgtocht voor schuld van:
Gerard Ploos van Amstel aan Heyltje van Kesteren, wed. Adriaen van Werckhoven.
Verwijzingen: [schuldbekentenis] d.d. 9-6-1692 voor notaris H. Vyandt.
Bijzonderheden: in verband met automatisering de volgende extra-opname:
: Johan Carel Ploos van Amstel tot Oudegeyn.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U93a26, aktenr. 24, d.d. 27-02-1694.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Louys de Casembroot. / [= Heere van Willige Langeraeck]
Beroep eerste partij: capiteyn. [Handtekening = Louis de Casembroot.]
Naam tweede partij: Diderick Hoeufft. / Beroep tweede partij: domheer ten Dom.
Samenvatting inhoud akte: f 800,- vanwege lening.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U78a5, aktenr. 101, d.d. 14-11-1694.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: H. VYANDT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Charlotte van Ledenberch.
Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan de Casembroot.
Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Naam eerste partij: Johan de Casembroot, zoon. / Beroep eerste partij: raet en schepen van Utrecht
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot, zoon
Naam eerste partij: Joost Taets van Amrongen. [=??= Joost Taets van Amerongen.]
Naam echtgenote eerste partij: x Anna de Casembroot, dochter
Beroep eerste partij: lith van de ridderschappe en gedeputeerde ter: staten van Utrecht
Naam eerste partij: Johan Adolph de Renesse.
Naam echtgenote eerste partij: x Adriana de Casembroot, dochter
Beroep eerste partij: canonick in de capittule ten Dom en capiteyn
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot, dochter.
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot, dochter
Naam eerste partij: Lovis de casembroot, zoon. / Beroep eerste partij: capiteyn
Naam tweede partij: Leonard van Weenegen. / Beroep tweede partij: procureur
Woonplaats tweede partij: Sluys
Samenvatting inhoud akte: om hun aandeel in de nalatenschap van
: Maria Lovisa Romains, in leven wed. NN Blois, te innen.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a1, aktenr. 381, d.d. 28-10-1696.
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Charlotte van Ledenberch.;
Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan de Casenbroot.
Naam tweede partij: Peter Claassen. / Woonplaats tweede partij: Schonauwen.
Soort onroerend goed: huysinge met ontrent vyff mergen soo bogaart als weylant.
Ligging onroerend goed: de Houtenseweteringhe.
Gerecht onroerend goed:
Schonauwen.

----------------------------------------------------------------------

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a1, aktenr. 382, d.d. 28-10-1696.
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Charlotte van Ledenberch.;
Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan d' Casenbroot.
Naam tweede partij: Tys van Vliet.
Soort onroerend goed: acht mergen soo wey als hoylant.
Ligging onroerend goed: Maerssenbroecksen dyck. / Belendingen onroerend goed: achter: de Ouwenaar.
Gerecht onroerend goed: Maerssenbroeck. / Bijzonderheden [=akte]: niet gepasseerd.
Bijzonderheden: datum akte ontbreekt, datum van akte nummer 381 opgenomen.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte inv.nr. U78a6, aktenr. 88, d.d. 15-09-1697
Aktesoort Procuratie. / Notaris H. VYANDT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Adolph de Renesse
Beroep eerste partij: canonick in de capittule te Dom te Utrecht en capiteyn
Naam eerste partij: Christiaen Diderick de Renesse
Beroep eerste partij: canonick in de capittule ten Dom te Utrecht
Naam tweede partij: Johan van Munnickhoff. Beroep tweede partij: koster en schoolmeester
Woonplaats tweede partij: Kleynammers
Samenvatting inhoud akte: tot beheer van goederen en zaken te Klein Ammers
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U78a7, aktenr. 2, d.d. 19-01-1699.
Aktesoort: Testament. / Notaris: H. VYANDT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Pieter Ruysch tot Wayesteyn.
Beroep eerste partij: geeligeerde raet ter vergaderinge der staten van Utrecht: en ordinaris gedeputeerde.
Woonplaats eerste partij: Utrecht, Boothstraet.
Naam tweede partij: Maria Elisabeth Ruysch,
dochter +: Johan Ruysch van Wayesteyn.
Soort onroerend goed: huysinge, hoffstede c.a.
Verwijzingen: testament d.d. 8-6-1695 voor notaris H. Vyandt.
Verwijzingen: codicil d.d. 16-7-1697 voor notaris H. Vyandt.
Bijzonderheden: tweede party erft, na overlyden zonder kinderen van zyn: dochter
Frederica Ruysch, gehuwd met Francois de Ram.
Bijzonderheden: + Johan Ruysch van Wayesteyn, in leven gehuwd met: Cornelia van Gissen.
Bijzonderheden: met benoeming van Leonard de Casembroot
tot voogd over: Maria Elisabeth Ruysch.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten: Akte > inv.nr. U118a1, aktenr. 503, d.d. 07-02-1699.
Aktesoort: Codicil. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Charlotte van Ledenbergh
Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan de Casembroot

Woonplaats eerste partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: toewyzing prelegaten,
helft erfportie van haar zoon: Johan de Casembroot
zal onder: fideï-commissair verband staan
en bepalingen ten aanzien: van haar erfgenamen.
Verwijzingen: superscriptie d.d. 8-1-1676 voor notaris S. van den Aelpoel
Verwijzingen: codicil d.d. 25-12-1690 voor notaris S. van den Aelpoel
Verwijzingen: codicil d.d. 29-12-1680 voor notaris S. van den Aelpoel
Verwijzingen: codicil d.d. 18-10-1694 voor gerecht van Willige-Langerak
Verwijzingen: codicil d.d. 30-6-1697 voor gerecht van Willige-Langerak
Bijzonderheden: met benoeming van haar vader en haar oom: Leonard de Casembroot
tot voogden over de minderjarige kinderen van haar zoon Johan de Casembroot.

============================================================================

Verwijzingen: codicil d.d. 7-2-1699 voor notaris Th. Vosch van Avesaet.

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 3, d.d. 27-01-1700.
Aktesoort: Codicil. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Charlotte van Ledenbergh.
Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan de Casembroot.
Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: legaat f 250,- per jaar voor kleindochter
Charlotte Regina de Casembroot zolang haar vader: Johan de Casembroot leeft
.
Verwijzingen: codicil d.d. 7-2-1699 voor notaris Th. Vosch van Avesaet.

========================================================================

Verwijzingen: testament Charlotte van Ledenberg d.d. 7-2-1699
voor notaris Th. Vosch van Avesaet.

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U139a2, aktenr. 75, d.d. 27-04-1708.
Aktesoort: Scheiding. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Susanna Ploos van Amstel.
Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan de Casembroot.
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap.
Naam tweede partij: Charlotte Regine de Casembroot, dochter.
Samenvatting inhoud akte: nalatenschap Johan de Casembroot, met name de
fideicommissaire goederen uit de nalatenschap van Charlotte van Ledenberg, zyn moeder.

Verwijzingen: testament Charlotte van Ledenberg d.d. 7-2-1699
voor notaris Th. Vosch van Avesaet.

=========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U93a37, aktenr. 9, d.d. 28-07-1699.
Aktesoort: Borgtocht. / Notaris: H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Adrianus Snoeck; Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Naam tweede partij: Leonard Casembrooth.
Beroep tweede partij: ontfanger der generale middelen.
Samenvatting inhoud akte: voor broer Henrick Snoeck, wynkoper te Woerden,
: Aert de Voornen en Nicolaes van Wyck, vanwege de: pachtingen,
die zy met ingang van augustus 1699 zullen aan-gaan.
Bijzonderheden: bylage 9a; concept van dezelfde akte.

======================================================================

Extra bijzonderheden uit archiefbronnen zoals van website http://geneaknowhow.net/index.html
• Van Papier Naar Digitaal: websitepagina => http://www.den-braber.nl/vpnd/statuspagina.html
Prov. Utrecht: http://www.den-braber.nl/vpnd/statuspagina-ut.html
Hoofdstad Utrecht; gegevens aangeleverd door Richard van Schaik (datum 8-10-2007):
Betr.: Ingekomen burgers 1580–1700 / Ingekomen burgers 1701–1825.
Op de volgende pagina's de volgende zoekresultaten gevonden bij familienamen: C.

=> www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/ut/utrecht/utrecht_burgers_in_c16771700.pdf
=> Utrecht: burgers in circa 1677–1700:

pag.5 van 7 = folio 84. NAAM: Casembroot. / VOORNAMEN: D' heer Jan van
BEROEP: [blanco] / HERKOMST: [blanco] / DATUM: Thes. rek. 1682/3.
Aanmerkingen: [blanco].

----

http://www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/ut/utrecht/utrecht_burgers_in_c17011750.pdf
=> Utrecht: burgers in circa 1701–1750:

pag.1 van 5 = Datum 7 July 1702: Casembrooth, Heere van Rijnesteijn (Leonard de)

================================================================

Pagina 1 is in bewerking zie verder volgende pagina /
Page 1 is under construction see further next page.

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot (vervolg Utrecht: blz.2.) /
See further on this website, familytrees: Casembroot (continued Utrecht: page 2.):

> CASEMBROOT - Utrecht (The Netherlands)

===============================================

home