HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page: Delft
(prov. Zuid-Holland): pagina/page 1.Prov. Zuid-Holland (South-Holland):
's-Gravenhage / Den Haag (The Hague)

 

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

 


================================================================================

CASEMBROOT: Den Haag (gemeente 's-Gravenhage; municipality of The Hague)
in the Netherlands: Casembroot, alle spellingvariaties / all spellingvariations C / K.
= CASEMBROOT: CAASEMBROOD – KAZENBROOT.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: start.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: Index.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 1.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 2.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 3.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 4.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 5.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 6.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 7.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 8.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 9.

=========================================================================

Genealogie informatie in bewerking, vermeld hieronder (zie ook andere webpagina's).
Genealogy information under construction; mentioned below (see also other webpages).

Vanaf deze pagina bijzonderheden overgeschreven door de auteur M.Ch. Deden-Kazenbroot
incl. aantekeningen van de vader van de auteur: wijlen de heer J.Ch.J. Kazenbroot (1917–1991),
uit de collecties bij het Haags Gemeentearchief; Kerkregisters DTB (Dopen, Trouwen, Begraven)
en Oud-Notarieel Archief (tijdvak 1597–1650), Oud-Rechterlijk Archief en andere archieven.
Hieronder en op de volgende webpagina's overgetypt van deze aantekeningen; indien mogelijk
tevens met (oude) genealogienummers zoals vermeld in de (oude) collectie van de auteur;
dit betreft met name stamboomgegevens fam. (de) Casembroot; ter vergelijking zie ook CBG
publicaties zoals: Nederland's Adelsboek (genealogie De Casembroot in jaargang 81 (1990-1991)
pagina's 75 tot 95. / Overige publicaties zoals vermeld in het Genealogisch Repertorium (CBG),
CBG dossier(s) incl. familienaam: (de) Casembroot, CBG-collecties microfiches heraldiek, etc.
Zie voorts literatuur familienamen (de) Casembroot, Casenbroot en andere spellingvaties C of K
in biografische woordenboeken van Nederland bij het CBG, KB, Nationaal Archief te Den Haag,
zoals: A.J. van der Aa, titel: Biografisch woordenboek der Nederlanden.
Het is niet altijd duidelijk in DTB en andere oude archieven bij het Haags Gemeentearchief
wie bedoeld wordt, vergeleken met de vele CBG-collecties en publicaties door CBG en andere
auteurs en/of uitgevers (niet te vergeten incl. RKD-collecties zie website http://website.rkd.nl/)
in Nederland, België en andere landen vanaf vroeger eeuwen tot heden (zoals te vinden via bijv.
zoekmachine www.google.nl, alsmede zoeken naar boeken via website http://books.google.com
Deze gegevens worden, indien mogelijk, ook bestudeerd en vergeleken met deze oude aantekeningen
zoals ook hierna vermeld overgenomen bij het Haags Gemeentearchief te Den Haag.
Familienaam (de) Casembroot met spellingvariaties C/K, in vroeger eeuwen geen vaste spelling.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haags Gemeentearchief DTB-collectie Dopen-Trouwen-Begraven en Grafboeken vanaf 16e eeuw.
DTB, etc., te Den Haag; index-kaarten, aktes, grafboeken, etc., betreft familienaam Casembroot
met spellingvariaties (in alfabetische volgorde C => zie fonetisch bij de letter: K....) zoals vermeld de
familienamen: Caasenbroot, Caesembroot, Casembrood, de Casembrood, Casembroodt, Casembroot,
de Casembroot, De Casembroot, van Casembroot, Casembroot Emants, de Casembroot Emants,
Casembroots, Casembrot, Casenbrood, Casenbroodt, Casenbroot, de Casenbroot, van Casenbroot,
Kaasenbrood, Kaasenbroot, Kaesenbroot, Kasembrood, Kasembroodt, Kasembroot, Kasenbrood,
Kasenbroodt, Kasenbroot, Kassenbroot, de Keesembroot.

N.B.: Er zijn mogelijk nog wel meer spellingvariaties te vinden in de Haagse archieven; zie ook
elders op deze website bijvoorbeeld zoals bij universiteiten spellingvariaties in het Latijn zoals
vermeld in het univ.-studentenregister te Leiden 16e–17e eeuw: Casembrotius, Casenbrotius.
Over de familienamen zoals: (de) Casembroot zie ook over naamkunde bij trefwoord spelling C:
Casembroot (de) = vermeld op website van het Instituut Meertens => www.meertens.knaw.nl

====================================================================

CASEMBROOT, de CASEMBROOT, CASEMBROTIUS,
CASENBROOT, CASENBROTIUS: van 's-Gravenhage
en/of vermeld als Hagenaar in het univ.-studentenregister
elders in Nederland: vanaf 1596 in Leiden

Geraadpleegde archieven, bronnen en literatuur, onder andere:
CBG dossiers betr. fam. (de) Casembroot, krantenknipsels, e.d.;
Koninklijke Bibliotheek, publicaties over universiteiten in Nederland;
albums en inschrijvingsregisters studenten periode 16e - 19e eeuw.
Nav. 1888 = Navorscher jaargang 1888, blz. 176 - 177:
studenten in Leiden en Utrecht.
(Leiden: Haagse studenten.)

LEIDEN: In het Album van de Akademie te Leiden,
vermeld als Hagenaar en/of vermeld: van 's-Gravenhage;
in het studentenregister met de volgende familienamen
:
Casembroot 1596, Casembrotius 1596,
Casenbroot 1630, 1641, 1645, 1692, Casenbrotius 1645,
de Casembroot 1872:

1596 Academie te Leiden:
Leonard CASEMBROOT / CASEMBROTIUS

Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van 's Gravenhage, oud 17 jaren;
stud. in de Wijsbegeerte ingeschr. 11 Juli 1596.

{N.B. = Leonard Casembroot (Casembrotius), student inschr. blz.46.}

1630 Academie te Leiden:
Jacobus CASENBROOT
Nav.1888, blz.176 = Jacobus C., van 's Gravenhage, 18 j.;
Rechtsgeleerdheid, 17 Juni 1630.
{N.B. = Jacobus Casenbroot, student inschr. blz.228.}

1641 Academie te Leiden:
Albertus CASENBROOT
Nav.1888, blz.176 = Albertus C., Hagenaar, 20 j.;
Letteren, 27 Sept. 1641.
{N.B. = Albertus Casenbroot, student inschr. blz.326.}

1645 Academie te Leiden:
Leonard CASENBROOT / CASENBROTIUS
Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van 's Gravenhage, 20 j.;
Wijsbegeerte en Geschiedenis, 10 Juni 1645.
{N.B. = Leonard Casenbroot (Casenbrotius), student inschr. blz.359.
Bijz.: Casenbrotius is de Latijnse naam identiek aan Casenbroot.}

1692 Academie te Leiden:
Gijsbert / Gijsbertus CASENBROOT
Nav.1888, blz.177 = Gijsbert(us) C., van 's Gravenhage, 20 j.;
Rechtsgeleerdheid, 15 Sept.1692.
{N.B. = Gijsbert / Gijsbertus Casenbroot, student inschr. blz.723.}

• 1696 Leiden: De univ. student G.H. CASEMBROOT is vermeld in internationale literatuur
afgestudeerd in 1696 te Leiden met de titel (vertaald Engels): "doctor of philosophy".
Literatuur: Casembroot, disp. Leiden 1696. / Thesis 12:
'Hunc quidem vorticem ellipticam habere figuram Keplerus supposuit,
sed Newton eleganter demonstrat'.

 

1872 Academie te Leiden:
Leonard Willem de CASEMBROOT
Nav.1888, blz.177 = Leonard Willem de C., van 's Gravenhage, 18 j.;
Rechtsgeleerdheid, 24 Oct. 1872.
{N.B. = Leonard Willem de Casembroot, student inschr. blz.1424.}


Zie ook op deze website-pagina: Casembroot, in Leiden. /
See also on this website-page: Casembroot, in Leiden:

> CASEMBROOT - Leiden (The Netherlands)

=========================================================================

Hieronder enkele aantekeningen van de auteur (M.Ch. Deden-Kazenbroot)
uit oude archiefstukken periode 1578–1795 te Den Haag:

Haags Gemeentearchief, oud-archief index (betreft de voorloper B + W)
Resoluties 1578–1795, enkele persoonsnamen betreft 's-Gravenhage:

O.A. 49 (> 78: doorgehaald) = Casembroot, Reijnier
[..geen datum vermeld/genoteerd] > blz.19vo, 26.


=============================================================

Vindplaats: Haags Gemeentearchief
zie website http://www.gemeentearchief.denhaag.nl
Gevonden via website > http://www.archieven.nl

> Leonart Casembroot, 1649–1751: details
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 0402-01.
Archieftitel: Weeskamer. / 3: Inventaris. / E:  Boedelbeheer. /
II Boedelpapieren (noot: 1). / II K.

kenmerken:
Leonart Casembroot
Datering 1649-1751.
Uiterlijke vorm: 3 pakken.
Vindplaats: Haags Gemeentearchief.

1411: Stukken betreffende het beheer voor de kinderen van Leonart Casembroot:
Stukken in de boedel gevonden, betreffende de afwikkeling van de boedel
en het beheer in het algemeen.
1412: Stukken betreffende het beheer voor de kinderen van Leonart Casembroot:
Rekeningen en verantwoording betreffende het beheer met bijlagen, aantekeningen
en berekeningen.
1413: Stukken betreffende het beheer voor Mr. Nicasius De Sille.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De volgende aantekeningen zijn gemaakt tijdens persoonlijk archiefbezoek
Haags Gemeentearchief in vroeger jaren, de laatstbekende inventarisnummers
en overige informatie is derhalve bijgewerkt zoals gevonden via website
http://www.archieven.nl/

Bron: Haags Gemeentearchief; betreft fam. (de) CASEMBROOT.
Weeskamerarchieven, dossiers 17e–18e eeuw.
Diverse oude archiefindex-aantekeningen door M.Ch. Deden-Kazenbroot.
Deze oude Inventarisnummers in volgorde van deze archiefnummers:
Inv.1411–1413 = 1411, 1412, 1413; Inv.1970; Inv.2695–2696 = 2695, 2696.

-----------------------------------------------------------------------------------------


Inventarisnummer 1411 = Beheer voor de kinderen van Leonart Casembroot.
(mijn aantekening: dossier I. = betr. vnd. Leonart Casembroot.)
1.) Stukken betr. het solliciteurschap van Leonard C. [= Casembroot.]
2.) Huurcedule & Quitanties.
3.) Stukken van verschillende aard.
4.) Staten van taxatie.
5.) Brieven.
6.) Liquidatie tussen Weesmeesters en Reynier C. [= Casembroot.]

N.B.: Uit publicatie tijdschrift Navorscher jaar 1900, Fred Caland, blijkt het volgende.
Zie ook Notarieel Archief Gemeente Den Haag: Reinier Casembroot had geld geleend
(voor de datum juni 1649) fl. 3.400,- aan familie: Leonardt Casembroot.
Dit bedrag werd op 22 maart 1652 uit de boedel van vnd. Leonardt Casembroot
aan Reinier Casembroot wedergegeven.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Inventarisnummer 1412 = Beheer voor de kinderen van Leonard Casembroot / Casenbroot
(mijn aantekeningen: dossier II. = betr. vnd. Leonard Casembroot / Casenbroot.)
1.) Op de kaft van het dossier: Leonard Casenbroot;
betreft een archief-stuk vermoedelijk rekeningen.
2.) Rekeningen 1667 maart 21 [= datum 21 maart 1667] met Bijlagen (2.a., 2.b.):
2.a.) Bijlagen van de Ontvangsten.
2.b.) Losse stukken (daarna).
3.) Rekening van December 1670, met Bijlage.[= incl. de Bijlage]
4.) Aantekeningen & Berekeningen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inventarisnummer 1413 = Beheer voor Abr. Nicasius de Sille.
(mijn aantekeningen: dossier III.)
1.) Diverse stukken.
2.) Diverse stukken.
3.) Rekening van 21/8-1750 [= 21 aug.1750] met Bijlagen.
4.) Aantekeningen & Berekeningen.

=======================================================

Volgens website http://www.archieven.nl
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 0402-01.
Archieftitel: Weeskamer. 3 Inventaris. / E Boedelbeheer. / II Boedelpapieren (noot: 1) / II M.

kenmerken: Weeskamer. / 1970. / Anna Arentsdr. de Mijst, vrouw van Gillis Regnard. /
Datering 1634-1649. / Omvang 1 bundel. / Vindplaats Haags Gemeentearchief
> zie website http://www.gemeentearchief.denhaag.nl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De volgende aantekeningen zijn gemaakt tijdens persoonlijk archiefbezoek
Haags Gemeentearchief in vroeger jaren, de laatstbekende inventarisnummers
en overige informatie is derhalve bijgewerkt zoals gevonden via website
http://www.archieven.nl/
N.B.: Dit weeskamerarchief is volgens website www.archieven.nl

ten name van: mw Anna Arentsdr. de Mijst, vrouw van Gillis Regnard.
Zie verder inhoud van dit dossier, of de gegevens over Pieter Casembroot
daarin vermeld worden met o.a. het archiefstuk hieronder vermeld.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Inventarisnummer 1970 = Betreft: Pieter CASEMBROOT.
1.) Losse stukken.
2.) Rekeningen & Quitanties.
3.) Aantekeningen & Berekeningen.

Extra info: over de inhoud van Inv.1970.
Betreft een van de archiefstukken (ongedateerd), de volgende personen:
Adriaen Rottermont, (....)
Wouter Hulshout (?) als getr. hebbende Grietgen Rottermont,
Soetgen Rottermont weduwe van wijlen Pieter Casembroot,
allen kinderen van Florentine Pieters Dochter de Vries;
Adriaen Pronck; (... etc.etc.).
Handtekeningen (voor zover leesbaar):
S.L. Rottermont, ... Hulshout,
Adriaen Snouck, Soetijen van Rottermont, Margrita Snouck.

========================================================


Het volgende is overgenomen van website http://www.archieven.nl

Augustinianus Strobanus, 1628-1663
details: Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 0402-01.
Archieftitel: Weeskamer. / 3 Inventaris. / E Boedelbeheer. / II Boedelpapieren (noot: 1) / II S -.

kenmerken: Augustinianus Strobanus. / Datering 1628-1663. / Uiterlijke vorm 2 pakken /
Vindplaats Haags Gemeentearchief > zie website http://www.gemeentearchief.denhaag.nl

2695: Testament, stukken in de boedel gevonden, stukken betreffende de afwikkeling van de boedel,
rekeningen en verantwoording van de voogden, met bijlagen
2696: Rekeningen en verantwoording over het beheer, met bijlagen; aantekeningen en berekeningen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De volgende aantekeningen zijn gemaakt tijdens persoonlijk archiefbezoek
Haags Gemeentearchief in vroeger jaren, de laatstbekende inventarisnummers
en overige informatie is derhalve bijgewerkt zoals gevonden via website
http://www.archieven.nl/


N.B.: De Inventarisnummers 2695 & 2696
ten name van: Augustianus STROBANUS.
Zie verder inhoud dossier voor meer gegevens.

Betreft: Nicolaes CASEMBROOT
(vermeld in het tijdvak 1636–1663 te Den Haag)
Weeskamer-archiefstukken:

> Sr. Casembroot, opperkoopman van Siam, vermeld te Den Haag
(1636-1638-1640 en 1641-1646-1663)

gehuwd [te ? d.d.1625?] met (een weduwe zonder kinderen):
Francoyse d' Angelis
, eerder gehuwd en weduwe
van Dr. Augustmiaen Strobanus, in leven geweest Doctor te 's-Gravenhage
(vermeld is datum 28 mei 1625).
> Deze gegevens zijn in bewerking, meer bijzonderheden volgen hierna.

Inventarisnummer 2695 = Betreft: Nicolaes CASEMBROOT.
1.) Diverse losse stukken.
2.) Proces-stukken.
3.) Brieven.
4.) Rekening van: Franchoys Stalpart van der Wiele en Balthasar van der Kiste;
afgehoord: 24-5-1636 [= datum 24 mei 1636] met Bijlagen.
5.) De 2e Rekening van b.g. [=vnd.];
afgehoord: 6-8-1638 [= datum 6 augustus 1638] met Bijlagen.
6.) De 3e Rekening van b.g. [=vnd.];
afgehoord: 23-4-1640 [= datum 23 april 1640] met Bijlagen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Inventarisnummer 2696 = Betreft: Nicolaes CASEMBROOT.
1.) Rekening van Weesmeesteren;
afgehoord: 22-8-1641 [= datum 22 augustus 1641] met Bijlagen.
2.) Rekening van Weesmeesteren;
afgehoord: 18-5-1646 [= datum 18 mei 1646] met Bijlagen.
3.) Bijlagen.
4.) Rekening van Weesmeesteren;
afgehoord: 26-4-1663 [= datum 26 april 1663] met Bijlagen.
5.) Aantekeningen en Berekeningen.

Extra info door M.Ch. Deden-Kazenbroot over de inhoud van Inv.2695;
zie het 3e archief-stuk.

> Jouffrou Francoyse d' Angelis
= Achtbaere wijle Voorsinnighhe Seer discrete Juffr. Francoyse d' Angelis
weduwe van wijlen Zaliger [...............................] Strobanus - ghewesen
[doorgehaald: Doctor Rector] Doctor in 's Gravenhage.
> (
.....) Saliger Augustmiaen Strobanus
28-5-1625 [? = vermoedelijk de datum 28 mei 1625]
achterlatende een jonge weduwe doch zonder kinderen,
die daarna met een zekere Opperkoopman (Nicolaes Casembroot)
wederom is getrouwd.
Voor zijn [= vnd. wijlen Doctor A. Strobanus]
dood heeft zij gedisponeerd van zijn feitelijke middelen
gelijk uit de copie (...) testament,
doch alzo hij daarin enige dingen die naar rechten niet en mochten bestaan
hadde doen stellen. (...etc.) inzake de verwarde stand van zijn boel,
die tot nochtoe niet heeft connen gereddert werden. Geen contante penningen
nagelaten. Had veel uitstaande schulden & weerschulden;
(.....) Soo sagt Sr. Casembroot van Siam comt die dagelijks verwacht wert.

------

N.B.: Betreft artikelen over Siam (zoals hierboven vermeld)
betreft het koninkrijk Thailand, de geschiedenis van Thailand,
en ook over de zeventiende eeuw is informatie op websites
zoals bijvoorbeeld website
http://www.minbuza.nl/reizenlanden
Atlas of Mutual Heritage =
> http://www.nationaalarchief.nl/amh
Begrippenlijst Nederlands-Indië =
> http://www.nedindie.nl/
In de Nederlandse taal over geschiedenis van de VOC op website
=> http://www.vocsite.nl/geschiedenis/handelsposten/siam.html
in het Engels met afbeeldingen zoals foto's en plattegronden
te vinden op website
http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
Zie ook websites zoals http://www.nederland-thailand.nl/links.html

==================================================================

Uit de oude archiefbronnen Haags Gemeentearchief, Kloosterkerk,
graven, Inventarisnr.F.6., pagina 58, collectie Bibliotheek:
In de rechterkolom op pagina 58 div. familieleden Casenbroot,
ook aangetrouwde – vermoedelijk naaste – familieleden, te weten:

f. CX. Nrs. 2/3 13 en 14. De Commis Reijnier Casenbroot.
> I. = Den XVI Februarij 1636 [= datum 16 febr.1636] het graff No.14
en twee iij p-tn. vant Xiij graff vbouct [= overgeboekt] op te name uts.

• Den 7 Jan.1637 begraven fiscael Silli.
• Den 6 Meij 1637 begraven 't kint van adv. [= advocaat] Nierop.
• Den 12 Decemb.1638 begraven 't kint van (onduidelijk) Lemans.
• Den 15 Junij 1666 begraven het kint van commijs Segwaert.
• Den 18 Aug.1667 een kint van commijs Segwaert.
• Den 23 7-b. 1676 vbouct [= overgeboekt].

f. 147 No.14 en 2/3 van No.13.
> II. Den 23 Sep. overgebouct [= overgeboekt] op den naem van
Sophia [= Sophia Casenbroot]
en Antonia Casenbroot getroud met den commijs Segwaert,
ieder voor de helft.

• Den 1en Maart (geen jaartal) een soon van commis Segwaert begraven.
• Den 21 Augustus 1771 overgeboekt ter name van den Heer Mr Hendrik Mollerus,
President van den Hoogen Rade in Holland, uit kragte van de acte van koop door
Heeren kerkmeesteren op den 19 deser geteekent en aan mij geëxhibeert.
• Solvit koop f 100, overboeken f 20.
• Den 13 Dec.1783 's morgens begraven de Heer President Mr Hendrik Mollerus.
Wapen met 16 quartieren.
• Den 21 November bij avont begraven Anna Maria Christina Mollerus,
een kind boven de drie jaaren.

========================================================

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, Den Haag, volgende pagina: Index.
See further on this website, familytrees: Casembroot, Den Haag, next page: Index.

> CASEMBROOT - Den Haag / The Hague (The Netherlands)

===========================================================================

CASEMBROOT: Den Haag (gemeente 's-Gravenhage; municipality of The Hague)
in the Netherlands: Casembroot, alle spellingvariaties / all spellingvariations C / K.
= CASEMBROOT: CAASEMBROOD – KAZENBROOT.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: start.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: Index.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 1.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 2.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 3.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 4.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 5.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 6.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 7.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 8.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 9.

============================================================================

Zie na Den Haag verder op deze website, stambomen: Casembroot, Den Haag, prov. Z.-H. /
See further after The Hague on this website, familytrees: Casembroot, Den Haag, prov. Z.-H.:

> CASEMBROOT - Den Haag / The Hague (The Netherlands): Index

=================================================

home