HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page: Leiden
(prov. Zuid-Holland; the Netherlands): 1.Prov. Zuid-Holland:
Rotterdam


CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.=================================================================================

 

CASEMBROOT

CASEMBROOT in Rotterdam: alle spellingvariaties / all spellingvariations;
C/K: [zoals van / such as from] Caasembrood – [tot / to: fam.naam/name] Kazenbroot.

Caessenbroot, Casembroot, de Casembroot, Casenbroodt, Casenbroot, Casenbrot,
Kaas En Broot, Kaasenbroot, Kaesenbroet, Kasebroot, Kasenbroot.

 

STARTPAGINA CASEMBROOT: algemene informatie Rotterdam.
In bewerking.
STARTPAGE CASEMBROOT: general information Rotterdam.
Under construction.

================================================================

Voorbeeld: Gevonden op website www.gemeentearchief.rotterdam.nl
niet alleen familienaam Casembroot met spellingvariaties C of K;
Example: Found on website www.gemeentearchief.rotterdam.nl
not only surname Casembroot with spellingvariations C or K:


5 jun.1602: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: attestatie of verklaring.
Datum 05/06/1602. / Archief DLFS Oud Notarieel Archief Delfshaven
Inventarisnummer 3836. Aktenummer/Blz. 37/52. Notaris Dirck Jacobsz Gommersbach.
Inhoud: Simon Claesz, stierman van Crommenersdijck, 54 jr,
en Pieter Simonsz, ook van Crommenersdijck, 22 jr,
verklaren op verzoek van Dirck Claesz, stierman, wonend te Crommenersdijck
dat de volgende nagenoemde personen uitreders zijn van de buyse waarop de laatste stierman is:
genoemde Dirck Claesz, Arien Pietersz, Claes Claesz, Claes Cornelisz, Aencker Jansz, allen van Crommenij,
Jan Hantkers of Hankers van Aeckersloot,
Jacob Dircxsz, Pieter Jacobsz, Eckbert Gerritsz, allen van Aeckersloot,
en Meynnert Simonsz van Uuitgeest.

31 aug.1602: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: diverse akten (niet gespecificeerd).
Datum 31/08/1602. / Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 8. Aktenummer/Blz. 144/477. Notaris Jacob Symonsz
Inhoud: De notaris maakt de rekening op op verzoek van de bewinthebberen van de Oost Indische Compagnie
met de lijst waarop de aangenomen personen staan opgetekend en komt op een totaal van 177.400 gulden.
Hierna is er niets meer veranderd t.a.v. personen of gelden.
De akte is opgemaakt ten huize van Jacob Cornelisz van Aeckersloot in 't West Nieuwelandt.
N.B.: betreft oprichting O.I.C.

9 jun.1610: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: testament.
Datum 09/06/1610. / Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 16. Aktenummer/Blz. 6/17. Notaris Jacob Symonsz
Inhoud: Gijsbrecht Adriaens Tromper, raed, bevestigt zijn testament van
02-07-1605 gemaakt ter presentie van Pieter Claesz, backer, en Sijmon Jans Verhaven.
Aanvullend verklaart hij dat hij van Willem Pieters Bisschop land heeft gekocht in Craelingen.
De akte is gepasseerd voor Nicolaes van Assendelft van Eemskerck Craelingen.
Betaald moet worden aan Maritgen, de dochter van Eeland Ghijsbrechts.
Er is nog een bepaling ten aanzien van geld dat zijn zoon, Jan Gijsbrechts, hem nog schuldig is.
Belend door: ten oosten de heer van Craelingen en ten westen Gijsbrecht van Stelen.

24 mrt.1618: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: machtiging of procuratie
Datum 24/03/1618. Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 50. / Aktenummer/Blz. 51/81 Notaris Jacob Duyfhuysen
Inhoud: Johan van Assendelft, here van Assendelft, Heemskerck, Cralingen, Besoyen, Heynenoort,
machtigt: Aelbrecht van Schagen, here van Schagen, Bersingerhoorn, Haringhuysen
Burchoorn, en Dirck van Schagen, here van Goudriaen, Waddinxveen, Hubrechts-Recht,
om namens hen te procederen tegen Anna van Assendelft, Vrouwe van Renes, Ter Aa, etc.
inzake het testament van Geraert van Assendelft, ridder en here van Assendelft, Heemskerck, Casticum, etc

16 febr.1629: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: machtiging of procuratie
Datum 16/02/1629. Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 189. / Aktenummer/Blz. 98/149. Notaris Jacob Duyfhuysen jr
Inhoud: Jean Bonte, Fransman, machtigt Jean van der Es wonend in de Raemstraet,
als adelborst dienend in de compagnie van collonel Marquis Cortomee,
om van de bewindhebbers der Westindische Compagnie al zijn buitgeld te innen.
Hij heeft dit verdiend toen hij als soldaat diende op het jacht 'De Tijger' onder
schipper Cleynenbouf uit Vlaerdingen en onder bevel van generaal Peter Petersz Heijn
de Spaense vloot voor Mantana hielp veroveren.
N.B.: Peter Petersz Heijn wordt ook wel geschreven als Pieter Pietersz Heyn.

21 febr.1629: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: machtiging of procuratie
Datum 21/02/1629. Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 189. / Aktenummer/Blz. 100/152. Notaris Jacob Duyfhuysen jr
Inhoud: Noel Poeye of Poyer, Fransman, machtigt Jean van der Es, adelborst in de compagnie
van collonel marquis Cortomee, om van de Westindische compagnie het buitgeld te innen
dat hij tegoed heeft.
Hij verdiende dit als soldaat op het jacht 'De Tijger' met schipper Cleijnenbouf uit Vlaerdingen
bij het veroveren, onder generael Peter Petersz Heijn, van de Spaense vloot voor Mantana.
Uit dit buitgeld moet hij betalen aan:
- Jan Morlon, Fransman, 39 gld.;
- Aeltgen Otten wonend in de Molestraet 20 gld.;
- Steven Gerritsz, 26 gld.;
- Maria Jeansdr, de dochter van Jean van Es, de rest.
Als getuige:
- Jean Morlon of Mourellon, die op het schip 'Utrecht' met schipper
Cornelis Claesz 't Melckmeysgen ook geholpen heeft bij de verovering.
N.B.: Peter Petersz Heijn wordt ook geschreven als Pieter Pietersz Heyn.

6 okt.1634: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: machtiging of procuratie
Datum 06/10/1634. Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 342. / Aktenummer/Blz. 60/131. Notaris Anthony Huysman
Inhoud: Daniel Merchijs, dienaer des Goddelijcken Woorts van de Walsche Kercke,
Pouwels Timmers, Goris Marques of Markijs, Willem Coper, en Jan Lambertsz Vermaes,
namens Isaack Lebras en Hendrick Becx, allen ouderlingen en diacquenen van de Walsche Kercke,
die de Kerckenraet van de Sinodaele Kercke zijn, namens de Sinodijen van alle Walsche Kercken
der Vereenichde Nederlanden, machtigen Cornelis van Hiselendoorn, procureur, om hun zaak
als gedaagden waar te nemen tegen Robbert Oudat.

13 jan.1635: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: attestatie of verklaring.
Datum 13/01/1635. / Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 167. Aktenummer/Blz. 4/6. Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz
Inhoud: Dirck Eewoutsz Smit, 28 jaar, cureerder van de paerden,
Cornelis Claesz van Groeningen, 45 jaar en Pieter Thonisz uit Frieslant, 43 jaar,
beiden peerdencoopers, verklaren op verzoek van Vincent Collinel, peerdecooper
van Tongeren, dat een paard staande in de stal van Jacob Hobben Winter
toebehorend aan voorn. Collinel en gekocht van Pieter Jan Thonisz, paerdecooper te Alcmaer,
ziek is en niet waardig is om naar Franckrijck vervoerd te worden.
Het paard is nog bij Hendrick Pijl, cureerder van de paarden, gebracht die het ook afkeurde.

26 jul.1638: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: machtiging of procuratie.
Inhoud: Paulus Verschuyre, coopman en grossier van wolle lakenen, machtigt Johan van Berckel,
raidt en vroetschap alhier, om een kwart van twee kavels land, gelegen in de Schermer
over te dragen aan Cornelia Jacobsdr, weduwe van Gerard van Berckel, in leven burgemeester.

29 jan.1639: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: attestatie of verklaring.
Datum 29/01/1639. / Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 168. Aktenummer/Blz. 190/252. Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz
Inhoud: Adriaen van der Goes, 78 jr, en Jan van der Goes, 34 jr, beiden factoirs,
verklaren op verzoek van Elias Carre, coopman, wonend te Rochelle in Franckrijck,
hun zaken in compagnie doende, uit de schepen van de schippers
Dirck Gerrebrantsz van Hoorn, Jan Claesz van Leeck, Thomas Doncken van Habel de Grace,
Jacob Jacobsz Bol van Ackersloot en Jan Reepsen van Hoorn
ruim 1300 vaten Franse gerst te hebben ontvangen.
De gerst is toegezonden door Elias Carre om hier te verkopen.

29 jan.1639: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: attestatie of verklaring.
Datum 29/01/1639. / Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 168. Aktenummer/Blz. 191/253. Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz
Inhoud: Adriaen van der Goes, 78 jr, en Jan van der Goes, 34 jr, verklaren op verzoek van
Guilliaume Henry, coopman, wonend te Rochelle in Franckrijck, hun zaken in compagnie doende,
dat zij van hem uit de schepen van de schippers
Lieven van Pantegem van Flissingen, Jan Jacobsz Schouten van Akersloot,
Pieter Gijsen van Saerdam, Jan Aelbertsz Poye van Amstelredam,
Marten Adriaensz Bontekoe van Medemblick, en Jan Dircxsz Kindt van Rotterdam
ruim 1400 vaten Franse gerste hebben geladen om hier te verkopen.
Met het schip van schipper Jan Pietersz Keetman van Medenblick,
die met zijn schip bij Texel is vergaan, was ook nog 350 vaten gerst gezonden.

16 okt.1641: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: attestatie of verklaring.
Datum 16/10/1641. / Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 142. Aktenummer/Blz. 228/348. Notaris Arnout Wagensvelt.
Inhoud: Jan Ewel 30 jaar Engels schipper van Londen in Engelant verklaart op verzoek
van de erfgenamen van sr. Uytterdijck dat te Gravesende op de Teems
een persoon aan boord van zijn kits ( schip ) is gekomen die over wilde varen.
De man is de volgende morgen dood naast zijn kooi gevonden en 's middags overboord gezet.
Bij aankomst hier ter stede bleek dat de man geboren was te Alkmaer en genaamd Uytterdijck.
De verklaring wordt bevestigd door de stierman Antony Reully Rifly en de matrozen
Jan Kallor of Kallon, Jan Holt en Jens Galesing of Gosling.

13 mrt.1643: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: machtiging of procuratie.
Datum 13/03/1643. / Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 263. Aktenummer/Blz. 361/518. Notaris Arnout Hofflant
Inhoud: Adriaen van Berckel, ontfanger generael van de Admiraliteyt,
machtigt Andries Schagen, thesaurier en advocaet te Alckmaer,
om voor wethouders van Schermer of een andere bevoegde instantie
de borgtocht op te heffen, die Mathias Oudensteijn heeft ingesteld
voor de ontvangst en administratie die hij zou hebben over 15 morgen land
met huis en beplanting in de Schermer onder letter J, no. 3, aan de Rijsdijck.

21 aug.1643: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: machtiging of procuratie.
Datum 21/08/1643. / Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 170. Aktenummer/Blz. 172/260. Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz
Inhoud: Jan Quarles, engels coopman, gehuwd met Petronella van Berckel
nagelaten oudste dochter van wijlen Gerard van Berckel
in zijn leven burgemeester raad en vroetschap, en van wijlen diens vrouw Cornelia Roos,
machtigt Huybrecht Michielsz Bruyningh wonende te Alckmaer, om namens hem
voor het gerecht aldaar over te dragen aan Johan van Berckel, oud-burgemeester
raad en vroetschap en broer van zijn vrouw, de eigendom van 1/5 deel van een huis c.a.
in twee kavels gelegen in de bedijkte Schermer, ieder kavel groot 15 sijpse mergen,
hem aangekomen door het overlijden van de ouders van zijn vrouw.
Comparant bevestigt van zijn zwager voornoemd de overeengekomen prijs
van 3600 gulden te hebben ontvangen.

3 mrt.1649: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: testament.
Inhoud: Heyndrick Nobel, oudt-burgemeester, raedt en vroetschap, man van Antonette Doudeyns,
legateert aan:
- de huysarmen 500 gld; 't weeshuys 500 gld; 't gasthuis 400; het pest- en dolhuys 200 gld;
het oude mannen- of Heylige Geesthuis 400 gld; het oude vrouwenhuis 300 gld;
het leprooshuys 300 gld; het arme gasthuis en weeshuis te Catwijck op Zee elk 300 gld;
de zusters Neeltgen en Maritgen Barents elk 200 gld; zijn personeel elk 100 gld;
Ida Jans Slijpers, die vernoemd is naar zijn eerste vrouw Ida Cornelisdr, een lijfrente van 50 gld 's jaars;
de kind(eren) van wijlen Willem Dircx Nobel 30 mergen 53 roeden land in de Schermer.
Hij legateert aan zijn vrouw zijn huisraad, boeken goud e.d. en aan zijn nicht
Willemmina Nobels, vrouw van Nicolaes Cupus, een schaal en de portretten
van hem en zijn overleden vrouw Maria Maertens, geschilderd door mr. Jan Damen.
Hij benoemt tot zijn erfgenamen:
- zijn vrouw Antonette Doudeyns; Neeltgen Dircxdr Nobels, genoemde Willemmina Nobels
en de 4 kinderen van Ceuntge Willems Nobels, wed. van Cornelis Fransz van Santvoort.
Hij benoemt tot voogden Heyndrick Rammelman, raet en vroetschap, en Huych Thonisz Keyser,
waarvoor hun als dank 2 zilveren zoutvaatjes gegeven zullen worden.
Er is een bepaling betreffende zijn huis aan de zuidzijde van de Haringvliet en t.a.v. 2 voorwerpen,
t.w. een wit silver lampet, geschenk van prins Frederick Heyndrick met diens wapen en kwartieren,
en een prinselijk juweel, zijnde een schaal met daarin het schip van prins Mauritius met zijn wapen
en kwartieren, verkregen van genoemde prins Maurits.

12 aug.1649: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: boedelinventaris.
Datum 12/08/1649. / Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 154. Aktenummer/Blz. 268/425. Notaris Adriaan Kieboom
Inhoud: Inventaris van de goederen van wijlen Henrick Willems Nobel,
raedt en vroetschap, oud-burgemeester.
Tot verdeling is overgegaan door de erfgenamen, te weten:
- Antonette Doedins, weduwe van genoemde Henrick Nobel, geassisteerd door Johan Doedins,
burgemeester te 's Gravenhage; Cornelis Jan Oudenrogge, man van Neeltgen Dirck Nobels;
Nicolaes Cupus, man van Willemina Nobels;
de kinderen van Cornelis Fransz van Santpoort en Ceuntge Willems Nobel, vertegenwoordigd
door hun voogden Henrick Rammelman en Huych Thomasz Keyser, executeurs testamentair.
De nalatenschap omvat:
- een huis op de Haringvliet en een huis en speelhuis buiten de Goutsepoort;
- 30 mergen, 53 roeden land in de Schermer gelegateerd aan de kinderen van Willem Dircx Nobel;
- 6995 gld en 5 st, gebruikt om legaten uit te keren aan de godshuizen alhier en te Catwijck,
het personeel en de zusters Neeltgen en Marijtgen Barents.
De meubels zijn gelegateerd aan zijn weduwe .
Verder zijn er nog lijfrenten, obligaties, rentebrieven en vorderingen.
Lijfrenten op:
- Fijtge Cornelisdr; - Engeltge Willems, dochter van Maertgen Jorisdr van 's Gravesande;
- Cathijntge Cornelisdr; - Frederick Cornelisz Gouwenaers; - Willemina Nobels;
- Ceuntge Willems; - Stijntgen Claesdr; - Stijntgen Hubrechts; - Ida Jansdr de Slijper.
Renten op de Stadt Rotterdam en op het Gemene Lant van Hollant.
Obligaties op het land van Hollant en op de Oostindische Compagnie.
Rentebrieven en obligaties op:
- het huis van Jan Rookens Huisman in de Lombaertstraet;
- Nicolaes Cupus; - Isaack en Adriaen Pouwelsz; - College ter Admiraliteyt;
- Grote Visserij; - de brouwerij van Antony Nysz; - Steven Stevens, messemaecker;
- Abraham Abrahamsz; - Johan van Loon; - Anne Dircks Hoochen; - Hendrick Cox in de Lely;
- Westindische Compagnie; - Cornelis Willemsz; - Gijsbert Cornelisz, schipper te Vlaardingen;
- Barbara van Trier; - Mees Pieters Hagenaer; - Boudewijn Koninck en Gerard Tack;
- Annetje Weyers van Bijnen; - Sara Verhoeven; - Maertge Dircx, weduwe van Pieter Cleynen;
- 't maesschip van Daniel Hendricx, schipper op Nimwegen; - Jacob Jans, keurmeester.
Andere vorderingen op:
- Pieter Jans 't Hooft; - Michiel Heymans;
- Oostindische compagnie betr. traktement van de heer Nobel;
- Jannetgen Jorisdr; - Abraham de Riemer; - de Groenlantse compagnie;
- Westindische compagnie; - de kinderen van Ceuntje Nobels.
- Arnoult Niesen; - Niclaes Cupus;
- Staten van Holland t.b.v. Ida Cornelisz, de eerste vrouw van H.W. Nobel;
- Corstiaen Dirx van Veen;
- de zerk op 't graf in de Groote Kerck op 't Choor.
In een bijgevoegde staat komen nog voor de namen die hierboven niet zijn genoemd:
- Jan van der Goes; - Aernout Sayen, kleermaecker; - dr. de Back; - Velthuysen van Wijnen;
- mr. Johannes de Kleermaecker; - Annetge van den Berch; - Bruyn de smit;
- Cornelis Lammersen, metselaer; - Jan Aelbersen in 't sterfhuis van Commertgen Punten;
- Jan Denijsz; - Jan van den Berch; - Caen Jacobsz; - apoteecker Rijckewaertt;
- Maeyken Dirckx; - mr. Gerrit, chirurgijn; - Coontgen Nobels;
- de kinderen van Coontgens zuster; - Jannitgen Jacobs; - Quiringh Gillisz;
- Matijs de pasteybacker; - Gerrit Muyser; - Leendert Herven;
- Samuel Harmans, bouttcooper; - Jan Ariens, vleeshouwer; - Joost de Knecht.

11 jul.1650: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: kwitantie.
Datum 11/07/1650. / Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 154. Aktenummer/Blz. 451/728. Notaris Adriaan Kieboom
Inhoud:
- Antonette Doudeyns, weduwe van Hendrik Willems Nobel;
- Nicolaes Cupus, man van Willeminna Nobel;
- Cornelis Jans Ouderogge, man van Neeltgen Dircks Nobel;
Jan Aelberts de Haes, administrateur van Ceuntge Willems Nobel en hun kinderen;
- Catharina Cornelisdr Santvoort;
allen erfgenamen van genoemde Hendrick Willems Nobel, regelen de vorderingen op:
- Anna Dircx Houcken; - Pieter Jans 't Hard; - Pieter Heymans; betreffende pacht in de Schermer;
- Jannitge Jorisdr; - Harmick tot Danswijck, betreffende een wisselbrief; - Jan Roken, huysman;
- de Groenlantsche Compagnie en - de Westindische Compagnie.

14 sept.1650: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: machtiging of procuratie.
Datum 14/09/1650. / Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 154. Aktenummer/Blz. 479/774. Notaris Adriaan Kieboom.
Inhoud: Nicolaes Cupus en Pieter Punt als voogden over de kinderen van
Willem Dircx Nobel en Commertgen Hubrechts Punt, die van Heyndrick Nobel
een woning met land in de Schermer hebben geerfd, machtigen
Johan van Everdingen, notaris en procureur te Alckmaar,
om van Gijsbert Jans Bosch als huurder van die woning de verschuldigde huur te eisen.
Gedaan ten huize van genoemde Punt in bijzijn van Jacob Jacobs Schap, bestelmeester.

7 dec.1658: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: attestatie of verklaring.
Datum 07/12/1658. / Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 395. Aktenummer/Blz. 265/515. Notaris Jacobus Delphius
Inhoud: Abraham de Hertogh, coopman, 47 jaar, en Maria Lost, 55 jaar,
legt een verklaring af op verzoek van Harman van Zoelen, zoon van
wijlen Harman Joosten van Zoelen.
Harman van Zoelen is op zijn vaders wens op 8 jarige leeftijd uit Vranckrijck naar Amsterdam
in Hollant gekomen. Hij is 3 jaar in de Beverwijck naar school gegaan en is daarna bij zijn tante
Margrieta van Zoelen alhier komen wonen. De jongen is in de gereformeerde religie opgevoed
en is nu lidtmaet der gereformeerde gemeynte. Zijn tante is ongeveer 8 jaar geleden overleden.

11 apr.1660: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: testament.
Datum 11/04/1660. / Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 361. Aktenummer/Blz. 35/119. Notaris Jacobus Delphius
Inhoud: Hendrick Willemsz Nobel benoemt zijn vrouw Sara Boogaerts tot zijn erfgename.
Zijn woning en de landen gelegen in de Schermer, genaamd Nobelshouck onder nummers
29, 30 en 31 die hij erfde van zijn oom Hendrick Willemsz Nobel, burgemeester,
zijn voor zijn kinderen. Mocht hij geen kinderen nalaten dan is zijn vrouw de erfgename
en na haar dood zijn broer Willem Willemsz.

5 mei 1699: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: koop en verkoop.
Datum 05/05/1699. / Archief DLFS Oud Notarieel Archief Delfshaven
Inventarisnummer 3863. Aktenummer/Blz. 93/414. Notaris Gerrit Post
Inhoud: Als executeurs van het testament van Leendert Ariensz den Breems
verkopen Leendert den Breems en Cornelis Gillesz Duynmeyer
een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Oude Haven
aan Johan de Witt, houtkooper voor 250 gulden.
Er is een contract over de dienstbaarheden gepasseerd
voor notaris Wijbrant van der Kost d.d. 9.8.1682, te Delft.
Belenders: De erfgenamen van Dirck van der Thol en Heymon Pouwelsz.

12 mei 1699: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: veiling.
Datum 12/05/1699. / Archief DLFS Oud Notarieel Archief Delfshaven
Inventarisnummer 3863. Aktenummer/Blz. 96/240. Notaris Gerrit Post
Inhoud: Johan de Witt, houtkooper, biedt hout te koop aan.
Kopers zijn: - Harmanus Groen, - Pieter Hamelingh te Gent,
- Cornelis Duynmeyer, - Leendert Huysman te Bleyswijck,
- Jan Pietersz Baen te Schiedam, - Johannis Alfenaer, te Sevenhuysen,
- Ary de Vliegh te Bleiswijck, en - Bartholomees Middagh te Rotterdam.

9 apr.1703: Notariële Akten / Resultaat (uittreksel): Aktesoort: pachtovereenkomst.
Datum 09/04/1703. / Archief DLFS Oud Notarieel Archief Delfshaven
Inventarisnummer 3864. Aktenummer/Blz. 204/879. Notaris Gerrit Post
Inhoud: Adriaen de Overschie, heere van Beverwijk etc. verhuurt aan
Grietie Banken, weduwe van Claes Aryensse de With en Jacob Dircxse Cappiteyn,
beiden wonende op Schoonderloo, 7 morgen land gelegen bewesten Delfshaven
onder Schoonderloo buitendijks voor 3 jaar tegen 170 gld per jaar.
Tot borg stelt zich Jan Aryensse Mos wonende bij de Oostpoort te Rotterdam
voor zijn schoonvader Jacob Dircxse Cappitteyn en Witte Claesse de With
wonende te Schoonderloo voor zijn moeder Greetie Bank.
N.B. Jan Aryensse tekent als Yan Arijsen Moos.

=============================================================

CASEMBROOT: alle spellingvariaties; all spellingvariations C / K; in:
gemeente Rotterdam / municipality of Rotterdam (prov. Zuid-Holland)

• CASEMBROOT - Rotterdam (The Netherlands): start.

• CASEMBROOT - Rotterdam (The Netherlands): Index.

• CASEMBROOT - Rotterdam (The Netherlands): 1.

==================================================

home