HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page:
prov. Utrecht (pagina/page: 9.)


Prov. Zeeland

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

===============================================

 

STARTPAGINA PROVINCIE ZEELAND, NEDERLAND;
STARTPAGE PROVINCE ZEELAND, NETHERLANDS:

CASEMBROOT, met alle spellingvariaties C/K, in vroeger eeuwen.
CASEMBROOT, with all spellingvariations C/K,
in earlier centuries.

=====================================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

= Zeeland: startpagina/-page

- Zeeland: index.   /   Zeeland 1. 

Zeeland 2.  /   Zeeland 3.   /   Zeeland 4.   /   Zeeland 5. 

Zeeland 6.  /   Zeeland 7.   /   Zeeland 8.   /   Zeeland 9.

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Zuid-Holland

==============================================================

in bewerking info genealogie, etc. / under construction info genealogy, etc.:

Websites prov. Zeeland, Nederland / the Netherlands:

www.cbg.nl

www.knggw.nl

http://www.hogenda.nl/Docs/portal.aspx

http://www.onsvoorgeslacht.nl/

www.ngv.nl

http://zeeland.ngv.nl/index.html

http://www.genpubl.nl/

http://www.genealogischcentrum.nl/index.html

http://www.genealogieflakkee.nl/

http://landvanhulst.nl/

http://www.sint-philipsland.nl/

http://www.geschiedeniszeeland.nl/

http://www.zeeuwengezocht.nl

http://www.zeeuwengezocht.nl/SISIS.DLL

http://www.zeeuwengezocht.nl/bronnen.htm

http://www.zeeuwengezocht.nl/nieuw.htm

http://www.zeeuwsebibliotheek.nl/diensten/zdc/

http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/

http://www.archieveninzeeland.nl/

http://www.kastelenhollandzeeland.nl/

http://www.hkwalcheren.nl/

http://www.zeeuwsarchief.nl/

http://www.zeelandnet.nl/foto/

zie verder / see further:

http://www.ngv.nl/Links/homepage.php?site=ZLD&frams=n&action=zoekenkw&prov=Zeeland

 


=================================================================

Voor de adellijke familie (de) Casembroot, zie verder o.a. website > http://www.archieven.nl
Informatie over onderstaand archief: Toegangsnummer: 448.
Archieftitel: Casembroot, Familie De.

kenmerken: 448 Casembroot, Familie De. / Datering 1773-1880.
Titel inventaris 448 - Plaatsingslijst Archief Familie De Casembroot, 1773-1880 / A.F. Franken
Vindplaats Zeeuws Archief. > website http://www.zeeuwsarchief.nl/
Dit archief is gekenmerkt door de volgende rubrieken
18 Huizen, Families, Personen. / 18.02 Families.
Dit archief is gevormd door de volgende archiefvormers
Familie De Casembroot.

Vindplaats Zeeuws Archief. > http://www.zeeuwsarchief.nl/
Familie De Casembroot, eiland Tholen, Middelburg, 1773-2001.
Bevat voornamelijk stukken afkomstig van: Auguste François Charles de Casembroot (1906-1965),
Commissaris der Koningin in Zeeland (1948-1965), en zijn vrouw Sophie Constance baronesse van der Feltz (1908-2001),
zijn vader Eduard August Otto de Casembroot (1860-1922), lid Gedeputeerde Staten van Zeeland 1895-1921 en kamerheer
in buitengewone dienst van Koningin Wilhelmina;
genealogische aantekeningen betreffende de familie De Casembroot en stukken betreffende het beheer van de familie-
bezittingen op het eiland Tholen en de ambachtsheerlijkheden Sint Annaland en Poortvliet.
® toegang 448 [in voorbereiding].
================================================

Deze archiefinformatie gevonden via website http://www.archieven.nl
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 58.1.
Archieftitel: Ambachtsheerlijkheid Sint Annaland.
2. Inventaris. / 2.1. Bestuur. / 2.1.3. Financiën.
 kenmerken: Ambachtsheerlijkheid Sint Annaland.
Rekeningen van de heerlijkheid: 
De rekening jaren loopen van 1 Augustus-31 Juli. Rendanten waren:
Aelbrecht Willemz(oon) (1541/42); Jan den Dolphin (1573/74); Guille(aume) de Merode (1589/90, 1598/99);
Jan Bernaerts(zoon) Smout (1599/1600-1621/22); Gillis Jacobss(en) (1622/23-1646/47);
Pieter Janssen Tooren (1647/48-1657/58); Cornelis Daems(en) Beyerlander (1658/59-1676/77);
Johan van Diest (1677/78, 1678/79); Adriaan Loncque (1679/80, 1680/81);
Johan van Diest (1681/82-1693/94); Johan van Diest (zoon van den vorigen rendant) (1694/95, 1695/96);
Abraham van Diest (1696/97-1700/01); Jacob van der Bel (1701/02-1715/16); Cornelis van Diest (1716/17-1724/25);
Adriaan Catshoeck (1725/26-1739/40); Dingenis (Dignus) Catshoeck (1741/42-1776/77);
Jan Catshoeck (1778/79-1794/95); C. H. Engelen (1795/96-1801/02);
Samuel Otto de Casembroot (1804/05-1836/37);
Jean Louis de Casembroot (1837/38-1839/40);
F. C. de Casembroot (1846/47-1852/53).

-De rekeningen, ingediend vanwege of door de erfgenamen van een rendant,
zijn in de opgave op diens naam inbegrepen.

Datering 1541-1852.

N.B.: *) Zie ook de toelichtingen over voornoemd archief en overige archiefstukken
zoals hieronder, een selectie voor verdere bestudering:


Toegangsnummer: 58.1. / Archieftitel: Ambachtsheerlijkheid Sint Annaland. / 2. Inventaris.

2.2. Stukken betreffende verschillende onderwerpen, door of vanwege de ambachtsheeren bijeengebracht.
 kenmerken: Ambachtsheerlijkheid Sint Annaland.
86. Stukken betreffende de weigering van Lambereeht van der Moer e. a.
om den bieraccijns te St.-Annaland te betalen.
Datering (c. 1665.). / Omvang 1 omslag. /

Vindplaats Zeeuws Archief te Middelburg; website > http://www.zeeuwsarchief.nl/

Toegangsnummer: 58.1. Archieftitel: Ambachtsheerlijkheid Sint Annaland.
2. Inventaris. / 2.3. Varia. / 2.3.1. Algemeen.
 kenmerken: Ambachtsheerlijkheid Sint Annaland.
90. Memorie van de leengoederen, behoorende tot de heerlijkheid St.-Annaland en annexe poldiers,
en van de allodiale goederen. nagelaten door vrouwe Susanna Louisa Huygens, douairière Van Wassenaer.

Datering (Waarschijnlijk c. 1787.). NB: De memorie is in duplo aanwezig.
(Zij is waarschijnlijk geschreven door den rentmeester J. Catshoek.) / Omvang 1 omslag.
Vindplaats Zeeuws Archief te Middelburg; website > http://www.zeeuwsarchief.nl/

N.B.: Uit de Inleiding van deze Inventaris *):
Ambachtsheerlijkheid Sint Annaland (zie volledige tekst, door: D.A. Felix):

• In October 1921 ontving het Rijksarchief in Zeeland eene verzameling stukken,
tot genoemd archief behoorende, in bruikleen van den toenmaligen ambachtsheer,

Jhr. Mr. E. A. O. de Casembroot.

Reeds in 1910 was eene verzameling charters van gelijke herkomst, beschreven door dr. Lasonder in:
Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, 1910, blz. 248 vg., ten geschenke ontvangen,
terwijl ook de verzameling charters en papieren, afkomstig van
Anna van Bourgondië,
beschreven door mr. Fruin in: Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, 1895, blz. 316 vg.
eenige daarbij behoorende stukken bleek te bevatten.
In onderstaanden inventaris en regestenlijst zijn deze drie groepen gezamenlijk beschreven,
onder verwijzing, voor zoover de beide laatste betreft, naar bovengenoemde inventarissen
(aangeduid als resp. Inventaris Lasonder en Verzameling charters etc.,
afkomstig van
Anna van Bourgondië).
• De geschiedenis der heerlijkheid is grootendeels beschreven door dr. Lasonder
in zijne inleiding tot bovengenoemden inventaris,
waarnaar hierbij verwezen wordt.
De daar gegeven lijsten der ambachtsheeren kunnen als volgt worden aangevuld.

In 1788 werd ambachtsheer Johan Philip Hoeufft van Oyen,
in 1796 diens zoon Leonard Johan Philip, onder voogdij van zijne moeder
L. C. E. Clunder, sinds c.1802 markiezin de la Valette.

Volgens Zelandia Illustrata (deel II, blz. 348) werd deze in 1815 ambachtsvrouw;

deze gegevens zijn echter niet altijd betrouwbaar.
Wel wordt zij in de rekeningen 1816-1819 als zoodanig aangeduid.

In die van 1821-1836 worden als gezamenlijke ambachtsheeren genoemd
Leonard en Samuel Otto de Casembroot of hunne erfgenamen,
in die van 1837-1852 laatstgenoemde of zijne erfgenamen alleen,
van wie de heerlijkheid in rechte lijn op den tegenwoordigen heer,

Jhr. S. O. de Casembroot, is overgegaan.

Waar gesproken wordt van "de" heerlijkheid, "de" Ambachtsheer etc.:
zijn bedoeld die van St.-Annaland; onder "ambachtsheeren"
in het algemeen zijn tevens te verstaan de ambachtsvrouwen.


===================================================================

 

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

= Zeeland: startpagina/-page

- Zeeland: index.   /   Zeeland 1. 

Zeeland 2.  /   Zeeland 3.   /   Zeeland 4.   /   Zeeland 5. 

Zeeland 6.  /   Zeeland 7.   /   Zeeland 8.   /   Zeeland 9.

=> => CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Zuid-Holland

 

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, (vervolg Zeeland: blz. Index.) /
See further on this website, familytrees: Casembroot, (continued Zeeland: page Index.):

> CASEMBROOT - Zeeland (The Netherlands)

=============================================

home