HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page: 4.


Prov. Zeeland

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.


Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

===========================================

Informatie vermeld op website http://www.zeeuwengezocht.nl/

Details: de Casembroot.

Genealogie / kwartierstaat Belgie.

Familienaam (surname) : Casembroot, de.
Betreft (concerning) : genealogie.

Herkomst (origin) : Belgie.
Periode (period) : 15de-17de eeuw.

Bron: Collectie Zeeuwse Genealogieën.
Archief: Genealogieën en kwartierstaten inventarisnummer 1-1119 [15 juni 2005].
Genealogieën en kwartierstaten van Zeeuwse families en personen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZEEUWS ARCHIEF: website http://www.zeeuwengezocht.nl/
Details: de Casembroot. / Genealogie/kwartierstaat Belgie. / Casembroot, de
Betreft : Genealogie. / Herkomst : Belgie. / Periode : 15de-17de eeuw

Bron : Collectie Zeeuwse Genealogieën (toegangsnummer 166). / Inventarisnummer : 5.
Bron: Collectie Zeeuwse Genealogieën.
Archief: Genealogieën en kwartierstaten inventarisnummer [toegevoegd: 3 juli 2009]
Zeeuws Archief: Genealogieën en kwartierstaten van Zeeuwse families en personen

=====================================================================

zie website http://www.zeeuwsarchief.nl

2. Catalogus / 2.1. Zeeland / 2.1.2. De eilanden en verdere onderdeelen
2.1.2.3. Noordbeveland / 2.1.2.3.4. Steden, dorpen (gemeenten) en onderdeelen daarvan.
 > Archieftitel  / kenmerken: Kaarten Zeeland (catalogus De Waard).
Inv.894  Teekening van de ligging eener in 1866 ontdekte begraafplaats in Noord-Beveland,
vermoedelijk van het in 1530 overstroomde dorp Hoeke ('s-Gravenhoek),
1 : 10000. / Datering (c.1866.)
NB: 31 December 1914 in bruikleen ontvangen van het Z. G. d. W. (Zel. ill., II, p. 141)
Bijzonderheden > Let op: dit nummer is verloren gegaan
Omvang 1 kaart. Vindplaats Zeeuws Archief.


Betreft: 16e eeuw, in het jaar 1582; inventarisnummer 887.
Toegangsnummer: 292.1. Archieftitel: Kaarten Zeeland (catalogus De Waard)
2. Catalogus. / 2.1. Zeeland. / 2.1.2. De eilanden en verdere onderdeelen.
2.1.2.3. Noordbeveland. / 2.1.2.3.2. Kwartieren.
kenmerken: kaarten Zeeland (catalogus De Waard)
Inv.887. "De Beschrijvinghe van de gelegentheyt van de gorsinghe van Orizant,
midtsgaders de buyten meylanden ende zanden, soe die geleghen zijn",
134 mM. = 350 (Schouwsche) roeden (1 : 9736), door Levinus Ruta.
Datering 1582.
NB. Inventaris van c.1806, No. 39 (Staten of Raden).
Op een bijgevoegd papier een kort geschiedkundig overzicht van Worizande,
en gemerkt: "No. l" (inventaris van Februari 1815, p.21).
Stempel gouverneur van Zeeland.
Omvang 1 kaart. /  Oude Orde 11.
Vindplaats Zeeuws Archief.

Ter aanvulling van de informatie hierboven, zie ook de andere
inventarisnummers zoals over West-Orisande, mogelijk ook anders geschreven
zie tevens inventarisnummer 891, zelfde archief en toegangsnummer 292.1.
2
. Catalogus / 2.1. Zeeland / 2.1.2. De eilanden en verdere onderdeelen.
2.1.2.3. Noordbeveland / 2.1.2.3.2. Kwartieren.
 > Archieftitel / kenmerken: Kaarten Zeeland (catalogus De Waard)
Inv.891 : Onvolledige schetsteekening in potlood van Orizand, (door mr. J. Verheye van Citters).
NB: 31 December 1914 in bruikleen ontvangen van het Z. G. d. W. (Zel. ill., II, p. 387).
Bijzonderheden > Let op: dit nummer is verloren gegaan.
Omvang 1 kaart, gehecht op een vel papier
Vindplaats Zeeuws Archief.


Hieronder een selectie relevant m.b.t. (de) Casembroot: zie ook volgende pagina)
Toegangsnummer: 292.1. / Archieftitel:  Kaarten Zeeland (catalogus De Waard)
2. Catalogus / 2.1. Zeeland / 2.1.2. De eilanden en verdere onderdeelen
2.1.2.3. Noordbeveland / 2.1.2.3.5. Polders of waterschappen, zeeweringen, suatiemiddelen
 > kenmerken Kaarten Zeeland (catalogus De Waard)
Inv.928: Kaart en meting van de gorzen van Noort-bevelant
met de diepten, platen, kreken en bijgelegen gorzen, gemaakt op last van
Maria van Nassau, geboren prinses van Oranje etc.,
in 1593; daarbij gevoegd de nieuwe dijkage van Noort-Bevelant van 1598
(Oud-Noordbevelandpolder), 96 mM. = 200 Blooische roeden (1 : 7535),
door de landmeters Symon Janssen en Cornelis Janssen. 1608.
(Kopie, met bijwerking uit andere kaarten en bescheiden,
133 mM. = 1500 Blooische roeden (1 : 40790),
door mr. J. Verheye van Citters van 1816.)
NB: Blijkens aanteekening op deze kopie berustte het origineel dezer kaart in 1816
onder de erven van Mevrouw Cau, geb. van Buuren.
-31 December 1914 in bruikleen ontvangen van het Z. G. d. W. (Zel. ill., II, p. 132)
Bijzonderheden> Let op: dit nummer is verloren gegaan
Omvang 1 kaart. / Vindplaats Zeeuws Archief.

==================================

De CASEMBROOT in 1556:

Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 33.3.
Archieftitel: Verzameling Aanwinsten Rijksarchief in Zeeland

2. Inventaris. 1985. kenmerken Verzameling Aanwinsten Rijksarchief in Zeeland.
Inv. 1985 .65.  Vidimus van een in 1556 gesloten akte voor
burgemeesters, schepenen en raad van de stad Brugge waarbij compareerden

Hendrik Ryeel Boudewijnszoon, heer van Eerckerghem etc.,
en zijn vrouw Maria Cakillon Antheunisdochter

om hun lenen gelegen in Veurneambacht in de parochie van Zoetenaaie (B.)
te verkopen aan Meester Lenaart de Casembroot, 'docteur in Brugge'.
Datering z.j. / NB: Gedeelten van het charter zijn weggesneden
Omvang 1 charter. Vindplaats Zeeuws Archief.

Zie > http://www.zeeuwsarchief.nl/

======================================================================

De volgende informatie gevonden via internet op de website: > http://www.zeeuwengezocht.nl/
Details: de Casembroot. / Persoonsnaam in toegang: de Casembroot.
Archief/verzameling (collection) : Familie Den Beer Poortugael (1579-1965)
Toegangsnummer : 284. / Inventarisnummer : 114.
Bron: Persoonsnamen in Toegangen.
Archief: Persoonsnamen Toegangen inventarisnummer [10 mei 2005].
Persoonsnamen opgenomen in de toegangen van het Zeeuws Archief.

(N.B.: Zie voorts over het bovenstaande op website > http://www.archieven.nl/)

===============================================================

ZEEUWS ARCHIEF: website http://www.zeeuwengezocht.nl/
Details: Casembroot. / Genealogische informatie Lillo en Liefkenshoek.
Casembroot.
/ Familienaam met een of meer militairen die bij de forten Lillo en/of Liefkenshoek
(en hun steunforten Blauwgaren, Frederik Hendrik en Kruisschans) betrokken waren,
inclusief de militaire bemanningsleden van de wachtschepen in de vloot voor Lillo.
Gepubliceerd in : Repertorium van personen in en nabij de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek,
1585-1786
deel 2a. / Opgenomen in : Genealogische Afschriften 932.
Zie de pagina Bronnen voor het overzicht van andere locaties waar deze bron kan worden geraadpleegd
Bron: Repertorium Lillo en Liefkenshoek 1585-1786.
Archief: Genealogieën en kwartierstaten inventarisnummer [toegevoegd 16 november 2006].
Zeeuws Archief: Genealogieën en kwartierstaten van Zeeuwse families en personen.

==============================================================

 

====================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

= Zeeland: startpagina/-page

- Zeeland: index.   /   Zeeland 1. 

Zeeland 2.  /   Zeeland 3.   /   Zeeland 4.   /   Zeeland 5. 

Zeeland 6.  /   Zeeland 7.   /   Zeeland 8.   /   Zeeland 9.

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Zuid-Holland


Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, (vervolg Zeeland: blz.6.) /
See further on this website, familytrees: Casembroot, (continued Zeeland: page 6.):

> CASEMBROOT - Zeeland (The Netherlands)

===================================================

home