HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page: 5.


Prov. Zeeland

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.


Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

==============================================

Informatie vermeld op website http://www.zeeuwengezocht.nl/

Details: de Casembroot.

Genealogie / kwartierstaat Belgie.

Familienaam (surname) : Casembroot, de.
Betreft (concerning) : genealogie.

Herkomst (origin) : Belgie.
Periode (period) : 15de-17de eeuw.

Bron: Collectie Zeeuwse Genealogieën.
Archief: Genealogieën en kwartierstaten inventarisnummer 1-1119 [15 juni 2005].
Genealogieën en kwartierstaten van Zeeuwse families en personen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZEEUWS ARCHIEF: website http://www.zeeuwengezocht.nl/
Details: de Casembroot. / Genealogie/kwartierstaat Belgie. / Casembroot, de
Betreft : Genealogie. / Herkomst : Belgie. / Periode : 15de-17de eeuw

Bron : Collectie Zeeuwse Genealogieën (toegangsnummer 166). / Inventarisnummer : 5.
Bron: Collectie Zeeuwse Genealogieën.
Archief: Genealogieën en kwartierstaten inventarisnummer [toegevoegd: 3 juli 2009]
Zeeuws Archief: Genealogieën en kwartierstaten van Zeeuwse families en personen

==========================================================

=================================

ZEEUWS ARCHIEF: website http://www.zeeuwengezocht.nl/
Details: Leonardt Casembroot.
Commissie / instructie op maandag 10 januari 1622.

Leonardt Casembroot. / Datum : 10-1-1622.
Functie : Raad in de Hoge Raad van Holland, Zeeland en Westfriesland.
Voorganger: Anthonis Duijck (raadspensionaris).
Archief Staten van Zeeland, inv.nr 1669, folio 104v/105r.
Bron: Registers van commissiën en instructiën 1578-1809
Archief: Ambtenaren functionarissen militairen inventarisnummer
[27 april 2005]
Functionarissen, ambtenaren en militairen 1578-1937.

=================================

CASEMBROOT
te Veere, gelegen op het Zeeuwse eiland Walcheren:
Jhr Gilles CASEMBROOT,
ondertrouw kerkregister te Veere
op 16 oktober 1622 met

Jvr Anna v. BERENSVELD.

(Bron: CBG-collectie Dossier (de) Casembroot,
oude genealogische aantekening, auteur niet vermeld.)

======================================

ZEEUWS ARCHIEF: website http://www.zeeuwengezocht.nl/
Details: Leonard Sypesteyn. Kerkenraadslid op zondag 28 november 1632 Middelburg.
Leonard Sypesteyn, Mr. / Ambt : Diaken. Datum bevestiging : 1632 november 28.
Opmerking : Zoon van Erik van Sypesteijn en Godelive de Casembroot,
was raadsheer in den raad van Vlaanderen en pensionaris van Middelburg. Hij overleed in 1664.
Bron : F. Nagtglas, 'De algemeene kerkeraad der Nederduitsch-hervormde gemeente
te Middelburg van 1574-1860',
Middelburg 1860. / Opgenomen in : Genealogische Afschriften nr 952.
Bron: Kerkenraadsleden NH Middelburg 1574-1860.
Archief: Ambten, functies, beroepsgroepen, militairen inventarisnummer
[toegevoegd: 4 november 2008].
ZA: Bronnen betr. ambtenaren, functionarissen, beroepsgroepen en militairen.

===========================================

ZEEUWS ARCHIEF: website http://www.zeeuwengezocht.nl/
Details: Johan van Foreest. Commissie / instructie op zaterdag 21 augustus 1638
Johan van Foreest. Datum : 21-8-1638. Functie : Raad in de Hoge Raad van Appel
van Holland, Zeeland en Westfriesland. / Burgemeester van Hoorn.

Voorganger: Leonardt Casembroot (overleden)
Archief Staten van Zeeland, inv.nr 1669, folio 59r
Bron: Registers van commissiën en instructiën 1578-1809
Archief: Ambten, functies, beroepsgroepen, militairen inventarisnummer
[toegevoegd: 27 april 2005]
ZA: Bronnen betr. ambtenaren, functionarissen, beroepsgroepen en militairen.

==================================

Archieftoelichting Kenmerken:
231 Charters betreffende Zeeland. Datering 1489-1789
Titel inventaris 231 - Regestenlijst Collectie charters betreffende Zeeland,
afkomstig van het Centraal Bureau voor Genealogie, 1489-1789 (Middelburg, 1982) /
F.A. Gooskens
Vindplaats Zeeuws Archief. Dit archief is gekenmerkt door de volgende rubrieken
21 Verzamelingen. /
Toegangsnummer: 231. Archieftitel: Charters betreffende Zeeland
2. Regesten. / kenmerken: Charters betreffende Zeeland
Inventarisnr.27 : Roel van der Broucke en Samuel Casembroot, schepenen van het Vrije,
verklaren dat Vincent Lievensn. Pauwelaer, landman wonende op het eiland van Cadzand,
met belofte van ratificatie van zijn huisvrouw,
schuldig is aan heer Leendert Cats, ter acceptatie van Jan de Vos,
een som van 100 pond groten Vlaams voor een stuk pachtland gelegen in de "Santpolder".
Vincent Lievensn. Pauwelaer geeft als onderpand zijn huis en hofstede.
De personen Pieter Lievensn. Pauwelaers en Jan Alesone staan borg voor de schuld.
- Oorspr., met de twee zegels van de oorkonders.
- Heyndrich Lostius van der Meulen de socnme van vijftich pont Vlaems".
Datering 1633 maart 12.

======================================================

Toegangsnummer: 292.1. Archieftitel:  Kaarten Zeeland (catalogus De Waard)
2. Catalogus. / 2.1. Zeeland. / 2.1.2. De eilanden en verdere onderdeelen
2.1.2.3. Noordbeveland. / 2.1.2.3.5. Polders of waterschappen, zeeweringen, suatiemiddelen.
 kenmerken: Kaarten Zeeland (catalogus De Waard)
Inv.901 Kaart van de schorren van
Oudt- en Nieu-Noortbevelandt, de Laeye en Vyse plate ('s-Gravenhoek),
77,5 mM. = 80 Schouwsche roeden (1 : 3848),
door Cornelis Meeuse van Boorrendamme.
Datering 1622. / NB: Inventaris van c.1806, No. 41 (Staten of Raden).
Inventaris van Februari 1815, p. 21, No. 3. Stempel gouverneur van Zeeland
Bijzonderheden > Let op: dit nummer is verloren gegaan.
Omvang 1 kaart. / Oude Orde 156.
Vindplaats Zeeuws Archief.

Archieftitel: Kaarten Zeeland (catalogus De Waard)
2.Catalogus. / 2.1. Zeeland. / 2.1.2. De eilanden en verdere onderdeelen.
2.1.2.3. Noordbeveland. / 2.1.2.3.7. Grensscheideningen.
Inventarisnr.974.
Kaart van een gedeelte van den noordelijken oever van Noord-beveland,
waarop is aangeduid: de grens der heerlijkheden
van den prins van Oranje als heer van 's-Gravenhoeke,
en jhrn. Casembroot c.s. als ambachtsheeren van West-Orisande, gezegt Oude-Lecke.
Datering: (c.1647.) [Kopie.]
NB: 31 December 1914 in bruikleen ontvangen van het Z. G. d. W.
(Zel. ill., 4de vervolg, p.54.)
Bijzonderheden > Let op: dit nummer is verloren gegaan.
Omvang 1 kaart.

=================================

Hierna is interessant en ook relevant betr. 's-Gravenhouck en Soecke,
zijn de inventarisnummers 902, 903 en 904 = jaartal 1657: project van bedijking.
Vervolg van Kaarten Zeeland, vnd. Catalogus: De Waard.
Hieronder in vnd. archief een selectie ten vervolge van relevant m.b.t. (de) Casembroot),
inventarisnummers 926, 927, 928 (zie ook vorige pagina op deze website)

Toegangsnummer: 292.1. / Archieftitel:  Kaarten Zeeland (catalogus De Waard)
2. Catalogus. / 2.1. Zeeland. / 2.1.2. De eilanden en verdere onderdeelen
2.1.2.3. Noordbeveland. / 2.1.2.3.5. Polders of waterschappen, zeeweringen, suatiemiddelen.
 > kenmerken: Kaarten Zeeland (catalogus De Waard)
926 : Kaart van de schorren en slikken,
genaamd het Westeynde van Orizande, gezegd den Hamel of Oude Lecke,
en project van bedijking, waarop de grensscheiding
tusschen de Laeye plaat, sChravenhoucque, West-Orisande, Weele en Vliet
is aangeduid, 84 mM. = 200 (Schouwsche) roeden (1 : 8875),
gemeten op last van de heeren van den Raad en rekeningen van den prins van Oranje
door Sebs. Anemaet. / Datering 1662.
Bijzonderheden> Let op: dit nummer is verloren gegaan
Omvang 1 kaart. / Vindplaats Zeeuws Archief.

Archieftitel:  Kaarten Zeeland (catalogus De Waard)
2. Catalogus / 2.1. Zeeland / 2.1.2. De eilanden en verdere onderdeelen
2.1.2.3. Noordbeveland / 2.1.2.3.5. Polders of waterschappen, zeeweringen, suatiemiddelen
 > kenmerken Kaarten Zeeland (catalogus De Waard)
927 Kaart van den verdronken polder Ouwe Lek of West-Orizande en daaraan grenzende polders,
188 mM. = 300 Ned. ellen (1 : 1596); zonder naam- en dagteekening.
Datering (19de eeuw.)
NB: 31 December 1914 in bruikleen ontvangen van het Z. G. d. W. (Zel. ill., 5de vervolg)
Omvang 1 kaart. / Vindplaats Zeeuws Archief.

Toegangsnummer: 292.1. / Archieftitel:  Kaarten Zeeland (catalogus De Waard)
2. Catalogus / 2.1. Zeeland / 2.1.2. De eilanden en verdere onderdeelen
2.1.2.3. Noordbeveland / 2.1.2.3.5. Polders of waterschappen, zeeweringen, suatiemiddelen
 > kenmerken Kaarten Zeeland (catalogus De Waard)
Inv.928: Kaart en meting van de gorzen van Noort-bevelant
met de diepten, platen, kreken en bijgelegen gorzen, gemaakt op last van
Maria van Nassau, geboren prinses van Oranje etc.,
in 1593; daarbij gevoegd de nieuwe dijkage van Noort-Bevelant van 1598
(Oud-Noordbevelandpolder), 96 mM. = 200 Blooische roeden (1 : 7535),
door de landmeters Symon Janssen en Cornelis Janssen. 1608.
(Kopie, met bijwerking uit andere kaarten en bescheiden,
133 mM. = 1500 Blooische roeden (1 : 40790),
door mr. J. Verheye van Citters van 1816.)
NB: Blijkens aanteekening op deze kopie berustte het origineel dezer kaart in 1816
onder de erven van Mevrouw Cau, geb. van Buuren.
-31 December 1914 in bruikleen ontvangen van het Z. G. d. W. (Zel. ill., II, p. 132)

====================================================

Archieftitel: Verzameling Handschriften van het Rijksarchief in Zeeland.
Hieronder ook incl. de overige inventarisnummers vanaf 381 en tevens nr.458,
als eerste vermeld betreft datumvolgorde vanaf jaartal 1652. /
Toegangsnummer: 33.1.
2. Inventaris / 2.1. Zeeland; 2.1.1. Algemeen.
2.1.1.23. Personalia. / Inv.nr.383: de Casembroot.
Vindplaats Zeeuws Archief. > zie ook website www.zeeuwsarchief.nl/

kenmerken: Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland
458 :  Consent van de Hoge Raad in Holland voor
Daniël van Heumen, diens vrouw Judith Boot en Johanna Boot
om de erfenis van hun [schoon] moeder
Sara van Hornbeecek, wed. van Daniël van der Rijst,
overleden te Middelburg 2 februari 1652,
onder beneficie van inventaris te mogen aanvaarden. / Datering 1652.
NB. In dorso gemerkt: 12. Het zegel van justitie van de Raad is verloren gegaan
Omvang 1 charter. / Vindplaats Zeeuws Archief.
----------------------

kenmerken: Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland
381 :  Verklaringen dat verschillende overdrachten van land,
gedaan door jhr C. de Boodt, slechts pro forma zijn geschied. 1670, 1682.
Omvang 2 stukken in 1 omslag. / Vindplaats Zeeuws Archief.
----------------------

kenmerken: Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland
382 :  Verklaring dat Joris Brest dat hij aan zijn zwager De Boodt legateert
de genealogie van De Boodt en het portret van wijlen zijn vrouw jvr. Adriana de Boodt.
Datering 1675. / Omvang 1 stuk. / Vindplaats Zeeuws Archief.
----------------------

kenmerken: Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland
383 :  Akte van aanstelling van Cornelis de Boot, heer van Bingerskerke,
tot voogd over de kinderen van
Johan de Casembroot, heer van Rijnestein etc

Datering 1681. / Omvang 1 stuk. / Vindplaats Zeeuws Archief.
----------------------

kenmerken Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland
384 : Overeenkomst tussen jhr Cornelis de Boot
en de erven van mr Gaspar van der Schooff
over de betaling van het door eerstgenoemden aan de laatsten verschuldigde.
Datering 1685. / Omvang 1 stuk. / Vindplaats Zeeuws Archief.
----------------------

kenmerken: Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland
385 :  Quitantie wegens de koopsom van 4 gemeten leenland,
afgegeven door de diaken van Zuidzande aan jhr Cornelis de Boodt.
Datering 1688. / Omvang 1 stuk. / Vindplaats Zeeuws Archief.

=====================================================

ZEEUWS ARCHIEF: website www.zeeuwengezocht.nl/
Details: Louis Casembroot.
Commissie / instructie op vrijdag 14 april 1690
.
Louis Casembroot. / Datum : 14-4-1690, 13-5-1690. Functie: Kapitein.
Voorganger: kapitein Van der Beke.
Archief Staten van Zeeland, inv.nr 1671, folio 140r/142v.
Bron:Registers van commissiën en instructiën 1578-1809.
Archief: Ambtenaren functionarissen militairen inventarisnummer
[27 april 2005].
Functionarissen, ambtenaren en militairen 1578-1937
===========================================

ZEEUWS ARCHIEF: website http://www.zeeuwengezocht.nl/
Details: Jacob Coorte / Commissie / instructie op vrijdag 14 april 1690
Jacob Coorte. Datum : 14-4-1690
Functie : Luitenant in de compagnie van kapitein Louis Casenbroot
.
Archief Staten van Zeeland, inv.nr 1671, folio 146v
Bron: Registers van commissiën en instructiën 1578-1809
Archief: Ambten, functies, beroepsgroepen, militairen inventarisnummer
[toegevoegd: 27 april 2005]
ZA: Bronnen betr. ambtenaren, functionarissen, beroepsgroepen en militairen.
===========================================

ZEEUWS ARCHIEF: website http://www.zeeuwengezocht.nl/
Details: Philippus Carel van Schroysteijn
Commissie / instructie op vrijdag 14 april 1690
Philippus Carel van Schroysteijn. Datum : 14-4-1690
Functie : Vaandrig in de compagnie van kapitein Louis Casenbroot
.
Archief Staten van Zeeland, inv.nr 1671, folio 144v
Bron: Registers van commissiën en instructiën 1578-1809
Archief: Ambten, functies, beroepsgroepen, militairen inventarisnummer
[toegevoegd: 27 april 2005]
ZA: Bronnen betr. ambtenaren, functionarissen, beroepsgroepen en militairen
==============================================

ZEEUWS ARCHIEF: website http://www.zeeuwengezocht.nl/
Details: Pieter van de Sande
Commissie / instructie op zaterdag 25 april 1693
Pieter van de Sande. Datum : 25-4-1693.
Functie : Luitenant in de compagnie van kapitein Louijs Casenbroot

Archief Staten van Zeeland, inv.nr 1671, folio 173v
Bron: Registers van commissiën en instructiën 1578-1809
Archief: Ambten, functies, beroepsgroepen, militairen inventarisnummer
[toegevoegd: 27 april 2005]
ZA: Bronnen betr. ambtenaren, functionarissen, beroepsgroepen en militairen
==============================================

ZEEUWS ARCHIEF: website http://www.zeeuwengezocht.nl/
Details: Christiaen Gotte
Commissie / instructie op vrijdag 24 januari 1698
Christiaen Gotte Datum : 24-1-1698
Functie : Vaandrig in de compagnie van kapitein Pieter Casembroot

Betreft acte van changement. Archief Staten van Zeeland, inv.nr 1671, folio 155v
Bron: Registers van commissiën en instructiën 1578-1809
Archief: Ambten, functies, beroepsgroepen, militairen inventarisnummer
[toegevoegd: 27 april 2005]
ZA: Bronnen betr. ambtenaren, functionarissen, beroepsgroepen en militairen
==============================================

ZEEUWS ARCHIEF: website http://www.zeeuwengezocht.nl/
Details: Joan Patot. Commissie / instructie op zondag 20 juli 1698
Joan Patot. Datum : 20-7-1698
Functie : Luitenant in de compagnie van kapitein Louijs Casenbroot

Archief Staten van Zeeland, inv.nr 1671, folio 197r
Bron: Registers van commissiën en instructiën 1578-1809
Archief: Ambten, functies, beroepsgroepen, militairen inventarisnummer
[toegevoegd: 27 april 2005]
ZA: Bronnen betr. ambtenaren, functionarissen, beroepsgroepen en militairen.
===========================================

ZEEUWS ARCHIEF: website http://www.zeeuwengezocht.nl/
Details: Cornelis Pats. Commissie / instructie op zondag 20 juli 1698.
Cornelis Pats. Datum : 20-7-1698.
Functie : Vaandrig in de compagnie van kapitein Louijs Casenbroot.

Archief Staten van Zeeland, inv.nr 1671, folio 192v.
Bron: Registers van commissiën en instructiën 1578-1809.
Archief: Ambtenaren functionarissen militairen inventarisnummer
[toegevoegd: 27 april 2005].
Functionarissen, ambtenaren en militairen 1578-1937.
============================================

====================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

= Zeeland: startpagina/-page

- Zeeland: index.   /   Zeeland 1. 

Zeeland 2.  /   Zeeland 3.   /   Zeeland 4.   /   Zeeland 5. 

Zeeland 6.  /   Zeeland 7.   /   Zeeland 8.   /   Zeeland 9.

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Zuid-Holland


Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, (vervolg Zeeland: blz.7.) /
See further on this website, familytrees: Casembroot, (continued Zeeland: page 7.):

> CASEMBROOT - Zeeland (The Netherlands)

====================================================

home