HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.


CASEMBROOT (DUYNMEYER) > Familietak / Familybranch B:

Hieronder drie registraties van Roelof op 8 juli 1775 RK gedoopt in Heemskerk; 2x in boek 3A, 1x in boek 4.
Familienaam CASENBROOD is de eerste registratie in boek 3A, CASENBROOD de tweede registratie in 3A,
CASENBROOD de derde registratie is vermeld in boek 4; de voornaam van de vader is Bankris; de moeder
is Grietje Jans[dochter] De WIT ook met spellingvariaties; getuigen Gerrit De WIT en Ca[a]tje CRELIS.
N.B.: Roelof is later ook vermeld als Roel en zijn familienaam met spellingvariaties C of K).
Below three registrations of Roelof on 8th July 1775 RC baptised in Heemskerk; 2x in book 3A, 1x in book 4.
Familyname CASENBROOD is the first registration in book 3A, CASENBROOD the second registration in 3A,
CASENBROOD the third registration is mentioned in book 4; the first name of the father is Bankris; the mother
is Grietje Jans[daughter] De WIT also with spellingvariations; witnesses Gerrit De WIT and Ca[a]tje CRELIS.
Note: Roelof is later also mentioned as Roel and his familyname with spellingvariations C or K).

CASEMBROOT (DUYNMEYER) > Familietak / Familybranch B.

Roelof (zoon van / son of: Bankris Casenbrood [Casenbrood/Casenbrood] x Grietje Jans de Wit)
* Heemskerk 1775, ~ in Heemskerk 8 Jul.1775, + Velsen 1817 Roelof Kaasenbrood.

 

Op 19 juni 1814 is Roelof KAASENBROOD een van de vier getuigen bij het huwelijk van zijn zwager:
Arie Jansz. ROOS met Antje Gijsbertsz. HOEFGEEST in de gemeente Velsen; zie akte hieronder met
kopie van een fragment van blz.6verso met de handtekeningen, Roelof ondertekende zijn naam:
Roelof Kaasenbrood.


Huwelijksaktenr.9. Gemeente Velsen d.d. 19 juni 1814: Bruidspaar Arie Jansz. Roos x Antje Gijsbertsz. Hoefgeest.
(Bron: Kopie-akte 2 blz.: paginanummers 6 en 6verso; kopieën uit de collectie van de familie Kaasenbrood-Wessel.):

Heden den Negentientiende Junij Achtien Hondert Veertien zijn voor mij Burgemeester van Velsen als ambtenaar
van de Burgerlijke stand in tegenwoordigheijt van Jan Roos oud 36 Jaar van beroep Bouman, Roelof Kaasenbrood
oud 38 Jaar van beroep Arbeijder, beyde woonende onder Velsen, Jan Olofse oud 43 Jaar van beroep Bouman
woonende te Heemskerk, Jacob Flaminger oud 26 Jaar van beroep Arbeijder woonende aan Heemskerkerduyn,
de eerste Broeder en de tweede Behuwd Broeder van de Comparant ter eenre, de derde Oome, en de vierde behuwd
Broeder van de Comparante ter andere zijde.
Verscheenen om een Huwelyk aan te gaan:
Arie Jansz. Roos, meerderjarige Jongman oud ruym 24 Jaar van beroep Arbeyder geboren en wonende onder Velsen,
zoon van wijlen Jan Symonsz. Roos en Neeltje Arisz. Schoorl, ter eenre.
met:
Antje Gijsbertsz. Hoefgeest, jonge dogter oud ruym 21 Jaar gebooren te Heemskerk en wonende onder Velsen,
dogter van Gijsbert Hoefgeest (overleeden) en Jannetje Olofse de Wit, woonende te Heemskerk ter andere zijde.
Wijders geleesen zijnde.
Voor Eerst. De Doopacte van de Comparant.
Ten Tweede. De Doodacte van de Grootvader van de Comparant.) dewijl die van Moeders zijde van de Comparant
Ten Derde. De Doodacte van de Grootmoeder van de Comparant.) als bij hem onbekend, waar ter plaatse overleeden,
Ten Vierde. De Doodacte van de Vader van de Comparant. [vervolg rechtsboven:] niet kunnen worden geproduceerd.
Ten Vijfde. De Doodacte van de Moeder van de Comparant.
Ten Sesde. De acte van Toestemming van de Moeder van de Comparante.
Ten Sevende. De Doodacte van de Vader van de Comparante.
Ten Achtste. De Doopacte van de Comparante.
Ten Negende. De acte van Afkondiging der trouwbeloften tusschen voorschreeven Echtgenooten, opgemaakt door de
> Burgemeester den vijfde en twaalfde Junij l.:l.: [=laatstleden] en aangeplakt aan het Huis der Gemeente ten zelven dage.En vermits aan mij is gebleeken dat er geene Oppositie tegen het voorn[oemde] Huwelyk heeft plaatsgehad, zoo hebbe
ik Burgemeester voornoemd, na dat gemelde Persoonen aan mij duydelijk hebben verklaard dat zij zig onderling tot
Echtgenooten neemen ingevolge de Wet uitspraak gedaan dat gemelde Arie Jansz. Roos en Antje Gijsbertsz. Hoefgeest
door het Huwelyk vereenigd zijnde deeze tegenwoordige acte door mij vervaardigd en door de Echtgenooten en getuijgen
tegelyk met mij onderteekend ten dage maand en Jaare als boven.
De Burgemeester van Velsen. (Was getekend door de burgemeester [zie handtekening op de kopie-akte];
de comparant/bruidegom [Arie Roos]; [geen handtekening door comparante/bruid]; met handtekening
van de vier getuigen [zie tekst van de akte voor de namen en de kopie-akte voor de handtekeningen].)


============================================================================


Zie ook de genealogie op deze websitepagina fam. V.c. / See also the genealogy on this websitepage fam. V.c.:

CASEMBROOT.4b6.Pancras.5c.:


-----------------------------------------------------------------------------------------

Pancras KAASENBROOD (Velsen 1811 - Velsen 1862)

x Velsen 1841:
Aaltje TRAAN (Alida, Velsen 1817 - Velsen 1897).

|

(V.c.2./VI.d.) Rudolf KAASENBROOD (* Velsen 1844)
x
Johanna van WESTERHOVEN (* Haarlem 1847)

Zij zijn voorouders van familietakken met achternamen
CAASENBROOD & KAASENBROOD.
They are ancestors of familybranches with surnames
CAASENBROOD & KAASENBROOD.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uit de familietak KAASENBROOD – HAVER:
Mevr. G.M. Kaasenbrood-Maarschalk (1905–1992) en Dhr. Rudolf Kaasenbrood (1904–1990)

(Foto uit de collectie van: Fam. Kaasenbrood - Wessel, Nederland.)


From the familybranch KAASENBROOD – HAVER:
Mrs. G.M. Kaasenbrood-Maarschalk (1905–1992) and
Mr. Rudolf Kaasenbrood (1904–1990)
(Photo from the collection of: Fam. Kaasenbrood - Wessel, The Netherlands)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zie ook genealogie-pagina V.c. Pancras / See also genealogy-page V.c. Pancras:

CASEMBROOT.4b6.Pancras.5c.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abbreviations, etc., see page / Afkortingen, etc., zie pagina: Info.Casembroot.1.b.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

home