HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

Vervolg van pagina / Continued from page:
CASEMBROOT (duynmeyer) 4b.Roelof.0405.

Genealogie / Genealogy: CASEMBROOT
familietak B / familybranch B

Vervolg van Genealogie CASEMBROOT
(DUYNMEYER: III., IV., IV.b.)
Continued from Genealogy CASEMBROOT
(DUYNMEYER: III., IV., IV.b.)

 

De oudste familietak B:
V.c. Pancras Roelofse KAASENBROOD (1811 – 1862)

 

"De oudste familietak B"

V.c. Pancras Roelofse KAASENBROOD
(Velsen 1811 – Velsen 1862)

 

Gemeente Velsen / Municipality Velsen (secr.: IJmuiden);
prov. N.-Holland, Nederland / The Netherlands [bron/source 1990]:

Driehuis, Hofgeest, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid (ged.), Velsen-Noord, Velsen-Zuid, IJmuiden.

Met genealogische bijdragen van: Familie, vrienden en vele anderen vermeld in deze genealogie.
With genealogical contributions from: Family, friends and many others mentioned in this genealogy.

V.c. Pancras KAASENBROOD (Pancras Roelofse CASEMBROOT;
ex IV.b.6.; zoon van IV.b. Roelof Banckerisz. / Pancrasse CASEMBROOT,
ook o.a. genaamd KAASENBROOD, x Aagje Jansz. ROOS, echtelieden te Velsen)
P
ancras KAASENBROOD: geboren op 28 oktober 1811 te Velsen,
RK gedoopt te Velsen 28 oktober 1811, doopnaam Pancras, zoon van (IV.b.) Roelof
Pancrasse KAASENBROOD en Agie Jansz. ROOS, echtelieden ["Slingermuur"/ Velsen],
doopgetuigen Jan BEENTJES en Antje Pancrasse KAASENBROOD.
[= III.3. Antje BEENTJES-KAASENBROOD met Jan BEENTJES, echtelieden wonende
te Heemskerk, oudere zuster en zwager van III.3. = IV.b. Roelof KAASENBROOD].

(V.c.) Pancras KAASENBROOD ondertekende zijn naam als: P. Kaasenbrood.

Pancras was koopman, manufacturier & winkelier manufacturen te Velsen,
ook onder andere van beroep tolwachter. Hij is overleden in zijn laatste woonplaats
gemeente Velsen op 20 februari 1862, begraven 24 februari d.a.v. op het R.K. Kerkhof
te Driehuis, gemeente Velsen.
(bron: Velsen akte 21-02-1862, Overlijdens-
aktenummer 19; uit de collectie van mw M.Ch. Deden-Kazenbroot)


Pancras KAASENBROOD is gehuwd op 29-jarige leeftijd in zijn woonplaats Velsen op 13 oktober 1841 (aktenr.10) met Aaltje (Alida) Jansz. TRAAN, geboren te Velsen 6 juni 1817 (vermeld in het bevolkingsregister Velsen geboren in 1816), broodslijtster (1871) en herbergierster (1883), later vermeld zonder beroep (1885); zij is overleden te Velsen op 30 oktober 1897 als weduwe van Pancras KAASENBROOD (dochter van Jan Traan, tapper (1841) & landman (1843), en Aagje Limmen, echtelieden te Velsen, wonende onder Velsen).

25 sept. 1841: Certificaat Nationale Militie, Provincie Noord-Holland. Geregistreerd No. 3985.
Gegeven te Haarlem 25 sept. 1841 door de Staatsraad, Gouverneur der Provincie Noord-Holland:
verklaart, dat Pancras KaasenBrood, geboren te Velsen den 28 October 1811, van beroep Boereknecht.
Zoon van Roelof Pancrasse [KaasenBrood] en van Agie Jansz Roos, wonende te Velsen; binnen de gemeente Velsen, voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 21 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
Signalement: Lengte 1 El, 7 Pm, 3 Dm, - St.. Aangezigt rond. Voorhoofd idem. Oogen grijs.
Kin rond. Haar donkerbruin. Wenkbrauwen idem. (Ov. kenmerken: -).
Handteekening: P: Kaasenbrood.
[Opm.: Zie hieronder bij punt 4 in de Huwelijksakte Nr.10 d.d. 13 oktober 1841 Gemeente Velsen.]

IV.b.6./V.c. Pancras Kaasenbrood (zoon van IV.b.); datum 13-10-1841; bron huw.; rol Bruidegom; plaats Velsen
Bruidegom: Pancras Kaasenbrood, Velsen, 29, arbeider. Vader: Roelof Kaasenbrood. Moeder: Agie Roos.
Bruid: Aaltje Traan, Velsen, 24. Vader: Jan Traan. Moeder: Aagje Limmen.
Plaats Velsen. Huwelijksdatum 13-10-1841. Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1841 Nummer 10.
Bron: www.genlias.nl/ Burgerlijke stand Huwelijk; Archieflocatie: Noord-Hollands Archief. /
Algemeen: Toegangnr.: 358. Inv.nr.358.127. Gemeente Velsen. Huw.aktenr.10 datum 13 okt.1841:
Bruidegom: Pancras Kaasenbrood, leeftijd 29, geboorteplaats Velsen, beroep arbeider
(zoon van: Roelof Parcrasse Kaasenbrood en van Agie Jansz Roos).
Bruid: Aaltje Traan, leeftijd 24, geboorteplaats Velsen
(dochter van: Jan Traan, beroep tapper, en van Aagje Limmen).

13 okt. 1841: Huw.-akte Nr.10 Gemeente Velsen bruidspaar Pancras KAASENBROOD x Aaltje TRAAN:
(Uit de part. coll. van dhr. G.L. Kaasenbrood
; Gemeentearchief Velsen):
"Op heden den Dertienden der maand October Achttienhonderd een en veertig,
zijn voor ondergeteekende Coenraad Schreuder
Ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente Velsen in het huis derzelve Gemeente,
verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Pancras Kaasenbrood, jongman, van beroep arbeider, oud negenentwintig jaren, geboren en woonachtig alhier, meerderjarige zoon van Roelof Pancrasse Kaasenbrood, of Roelof Kaasenbrood, overleden, en van
Agie Jansz Roos, zonder beroep, wonende alhier, – alhier tegenwoordig en toestemmende. En
Aaltje Traan, jonge dochter, zonder beroep, oud vierentwintig jaren, geboren en woonachtig alhier, meerderjarige dochter van Jan Traan, tapper, en van Aagje Limmen, Echtelieden, wonende alhier,–
alhier tegenwoordig en toestemmende.
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de afkondigingen alhier op den zesentwintigsten der vorige en derden dezer maand, volgens de wet hebben plaatsgevonden.
2) de doopacte van den comparant.
3) de acte van overlijden van den vader des comparants,
beide [= de actes vermeld bij punt 2 en bij punt 3] alhier afgegeven
den vijfentwintigsten September laatstleden.
4) Bewijs van voldoening des Comparants aan de wet op de Nationale Militie, afgegeven door den heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie, den vijfentwintigsten September laatstleden.
[Opm.: De tekst van de inhoud van punt 4, is hierboven overgenomen.]
5) de Geboorte acte van de Comparante, alhier afgegeven den vijfentwintigsten September laatstleden.–
Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn: hetwelk door hen, uitdrukkelijk met Ja, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd.
In tegenwoordigheid van: Arie Traan, boerenknecht, oud vijfentwintig jaren, broeder der comparente,
Hendrik Handgraaf, timmerman, oud vierendertig jaren, Fredrik Jan Herman Schneiders, tapper,
oud achtendertig jaren, beide Zwagers der Comparante, alle drie onder Velsen woonachtig en Simon Kaasenbrood, boerenknecht, oud vijfentwintig jaren, broeder des Comparants, wonende te Bloemendaal.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door de komparanten, de getuigen en ons
is onderteekend, met uitzondering van de moeder der Comparante, welke verklaarde niet te kunnen schrijven noch teekenen. (w.g.: P. Kaasenbrood, A. Traan, Agie Roos, J. Traan, Arie Traan, H. Handgraaf,
F.J.H. Schneiders, S. Kaasenbrood, C. Schreuders).
"

 

Uit dit huwelijk van de echtelieden (V.c.) Pancras KAASENBROOD en Aaltje TRAAN,
echtelieden wonende achtereenvolgens te Sandpoort/ Velsen, Schooten/ Haarlem, Sandpoort/ Velsen,
zijn tien kinderen bekend in de geboorteaktes vermeld met de familienaam KAASENBROOD
(deze naam komt later ook nog voor bij deze kinderen en hun nakomelingen als Caasenbrood,
Casembroot, Casenbrot),
allen RK gedoopt in hun woonplaats. Vermeld op de volgende pagina.
Hieronder volgen bijzonderheden fam. (V.c.) KAASENBROOD–TRAAN, gezin met kinderen,
en verdere familieleden waaronder aangetrouwde families zoals TRAAN (ook: FRAAN).

1848-1862 Velsen: Het echtpaar Kaasenbrood - Traan woonde in de wijk Sandpoort (Zandpoort) in de gemeente Velsen (bron: bevolkingsregister, boekdeel 3, blad 481, regelnr.6; wijk Sandpoort (verder geen adresgegevens); Gezinsblad van (IV.b.6. = V.c.):
Pancras KAASENBROOD
gehuwd met Alida TRAAN en negen kinderen geboren in de periode 1844 – 1860. Op deze pagina wordt ook als gezinslid vermeld zijn jongste zuster:
(IV.b.10.) Roelofje KAASENBROOD,
geb. 1816, verder staat genoteerd: ongehuwd; uitgeschreven van Velsen naar Haarlem (datum 9–2–1856: datum in aantekeningen 9–2–1858 lijkt juister 9–2–1856 te zijn gelet op haar eerste trouwdatum (zoals hierboven vermeld 14–2–1856).
In deze periode 1848–1862 is het gezin KAASENBROOD – TRAAN vertrokken omstreeks 1845 uit de gemeente Velsen naar Schooten; in april 1852 weer terug in Velsen (Santpoort); zie ook de geboorteplaatsen van de kinderen. De hierna vermelde negen jongste van de tien kinderen van het echtpaar KAASENBROOD - TRAAN zijn in dat tijdvak ongehuwd, RC, familienaam KAASENBROOD (regelnrs.3,4,5,7,8,9,10,11,12):
(Vc2=VId) Rudolp [= Rudolf] *5–3–1844 Velsen;
(Vc3=VIe) Johannes *26–6–1846 Schooten;
(Vc4=VIf) Adrianus *21–6–1848 [= fout, lees 21 febr.1848] te idem: Schooten (verhuisd op 24–5–1862 v.Velsen naar Schooten = na het overlijden van zijn vader Vc.);
(Vc5) Simon *15–3–1850 te idem: Schooten;
(Vc6) Anna *26–11–1851 te idem: Schooten, + overleden 11–7–1856 [= gemeente Velsen, zie verder hierna];
(Vc7) Agatha *1853 (onjuist te idem Schooten, hierna is vermeld geboorteplaats Velsen);
(Vc8) Catharina *1855 (onjuist te idem Schooten, hierna is vermeld geboorteplaats Velsen);
(Vc9=VIg) Gerardus *1857 Velsen; (Vc10) Adrianus *2–2–1860 Velsen.

 

Zie: Various.Casembroot.1.b.

Zie ook: Info.Casembroot.1.b.

(CAASENBROOD / CASENBROT / KAASENBROOD)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Deze pagina V.c. wordt vervolgd: / This page V.c. is continued:

De oudste familietak B: V.c. Pancras Roelofse CASEMBROOT/KAASENBROOD
=> webpagina: Aaltje (Alida) KAASENBROOD-TRAAN.
The oldest familybranch B: Pancras Roelofse CASEMBROOT/KAASENBROOD
=> webpage: Aaltje (Alida) KAASENBROOD-TRAAN:
V.c. Pancras KAASENBROOD x Aaltje (Alida) TRAAN.

De oudste familietak B met kinderen / the oldest familybranch B with children:

=> fam. V.c. KAASENBROOD x TRAAN: kinderen/children: V.c.1.–V.c.10.

 

====================================================================

home