HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

Genealogie / Genealogy: CASEMBROOT
familietak B / familybranch B

Vervolg van Genealogie CASEMBROOT (DUYNMEYER: III., IV.b.)
Continued from Genealogy CASEMBROOT (DUYNMEYER: III., IV.b.)

De middelste familietak B: CASEMBROOT / KAASENBROOD:
V.d. Joannis KAASENBROOD, ook genaamd Jan / Johannes / Joannes Roelofse CASEMBROOT.

 

"De middelste familietak B: CASEMBROOT / KAASENBROOD"

V.d. Joannis KAASENBROOD (Velsen 1813 – Velsen 1879)

 

Gemeente Velsen / Municipality Velsen (secr.: IJmuiden);
prov. N.-Holland, Nederland / The Netherlands [bron/source 1990]:

Driehuis, Hofgeest, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid (ged.), Velsen-Noord, Velsen-Zuid, IJmuiden.

Met genealogische bijdragen voor deze stamboom van: Familie, vrienden en vele anderen vermeld in deze genealogie.
With genealogical contributions for this familytree from: Family, friends and many others mentioned in this genealogy.

 

V.d. Joannis KAASENBROOD, geboren te Velsen op 16 maart 1813, zoon van Roelof Kaasenbrood en Aagje Janse (Bron: Digitale-Stamboom-Kennemerland / http://www.haarlem.digitalestamboom.nl > Kennemerland, Velsen, akte jaar 1813 nr.18.).
Joannes KAASENBROOD (Joannes Roelofse KAASENBROOD, ook genaamd Jan, Johannes KAASENBROOD / CASEMBROOT; ex IV.b.7.; zevende kind, derde zoon van
IV.b. Roelof Banckerisz. / Pancrasse CASEMBROOT / KAASENBROOD, x Aagje Jansz. ROOS, echtelieden te Velsen):

Joannes KAASENBROOD,
~ RK gedoopt te Velsen 16 maart 1813, zijn doopnaam is "Joannes" [RK latijn =Johannes],
zoon van (IV.b.) Roelof Pancrasse KAASENBROOD en Agie Janse ROOS, echtelieden te Velsen.

Hij ondertekende zijn naam als: J. Kaasenbrood.

• (IV.b.7.=V.d. Joannes KAASENBROOD (ook genaamd CASEMBROOT):
In diverse aktes van de gemeentes in de provincie Noord-Holland wordt hij vermeld met de voornaam Jan, Johannes, Joannes.
In de RK-documenten overeenkomstig zijn doopnaam: Joannes.

• Hij was gehuwd en heeft nageslacht, zie hierna bij Leendert Kaasenbrood, ook genaamd Leen Casembroot = V.d.1.: Uit zijn huwelijk is een zoon bekend als Leen Casembroot, vermeld in het boek 'De Spiegel van Santpoort' (auteur Jan J.E. v. Baarsel, uitgeverij Cornegge te Santpoort, 1976).
• 22 jan. 1842 Velsen: (V.d.) Jan KAASENBROOD, van beroep arbeider, oud 28 jaren, wonende onder Velsen, als getuige aanwezig bij aangifte van de geboorte van (V.c.2.=VI.d.) Rudolph KAASENBROOD, geboren 20 januari 1842 te Sandpoort, gemeente Velsen, zoon van (IV.b.6.=V.c.) Pancras KAASENBROOD, arbeider, 30 jaren, en van Aaltje TRAAN, echtelieden wonende te Sandpoort, gemeente Velsen.

• 1 febr. 1846 Velsen: (IV.b.7. = V.d.) Jan KAASENBROOD, van beroep landman, oud 32 jaren, wonende onder Velsen, als getuige aanwezig bij het huwelijk van zijn jongere broer (IV.b.9. = V.e.) Simon KAASENBROOD (jongman, arbeider, oud 29 jaren, geboren en wonende in de gemeente Velsen, vermeld als zoon Roelof KAASENBROOD, overleden, en van Aagie ROOS, zonder beroep wonende in de gemeente Velsen, bij het huwelijk aanwezig en toestemmende), huwelijk met: Margaretha Carolina SPIEGELER, jonge dochter, dienstbode, oud 25 jaar, geboren te Freeren in Hanover en wonende alhier te Bloemendaal, meerderjarige dochter van Johan Henrich Spiegeler, overleden, en van Gesina Maria Fermeer, zonder beroep, wonende te Freeren in Hanover.

• 14 febr. 1856 Velsen: (V.d.) Johannes KAASENBROOD, landbouwer, wonende te Velsen, is op 42-jarige leeftijd een van de getuigen bij het 1e huwelijk van zijn jongste zuster: (IV.b.10.) Roelofje KAASENBROOD, zonder beroep, oud 38 jaren, geboren en wonende in de gemeente Velsen (meerderjarige dochter van Roelof Kaasenbrood en Aagje Janse Roos, in der tijd echtelieden, thans beide overleden); met Joannes KRANE (ook genaamd Jan KRAANE), van beroep landbouwer, oud 65 jaren, geboren en wonende in de gemeente Velsen (bij dit huwelijk vermeld als weduwnaar van Cornelia Kommer; meerderjarige zoon van Barend Krane en Marytje Haver, in der tijd echtelieden thans beide overleden).
23 dec. 1857 Haarlem: (V.d.) Johannes KAASENBROOD, landbouwer, wonende te Velsen, is op 44-jarige leeftijd een van de getuigen bij het 2e huwelijk van (V.b.10.) zijn jongste zuster, de weduwe Roelofje KRANE-KAASENBROOD, met de weduwnaar Pieter Pieterse LASSCHUIT uit Haarlem.

• 29 juli 1869 Velsen: (V.d.) Johannes KAASENBROOD, oud 54 jaren, landbouwer, wonende te Velsen, oom van de contractante [= bruid]
(V.e.2.) Agatha Sophia KAASENBROOD, oud 20 jaren, dienstmeid, geboren en wonende te Velsen, minderjarige dochter van Simon KAASENBROOD (V.e.), arbeider, en Margaretha Carolina SPIEGELER, zonder beroep, echtelieden wonende te Velsen, alhier tegenwoordig en hunne toestemming gevende tot dit huwelijk; met Ludovicus Andreas BOOGMANS, oud 26 jaren, timmerman, geboren te Helder [= thans: Den Helder], en wonende te Velsen, meerderjarige zoon van Ludovicus Joannes Andreas BOOGMANS, arbeider, en Johanna Louisa ASSING, zonder beroep, echtelieden wonende te Helder, alhier tegenwoordig, hunne toestemming gevende tot dit huwelijk.


11 jan. 1871 Haarlem: (V.d.) Johannes KAASENBROOD, landbouwer, wonende te Santpoort gemeente Velsen, is op 53-jarige leeftijd een van de getuigen bij het huwelijk van: (V.c.2.=VI.d.) Rudolf KAASENBROOD, oud 26 jaren, geboren te Velsen, van beroep koopman wonende onder Velsen (meerderjarige zoon van Pancras KAASENBROOD, overleden, en van Alida TRAAN ook geschreven als Aaltje TRAAN, broodslijdster wonende in de gemeente Haarlem); met Johanna WESTERHOVEN, oud 23 jaren, geboren in de gemeente Haarlem, zonder beroep, wonende te Haarlem en onlangs te Velsen (minderjarige dochter van Teunis Westerhoven, werkman, en Christina van der Goes, zonder beroep, beide wonende te Haarlem).

V.d. Johannes ("Jan") KAASENBROOD, landbouwer wonende in de gemeente Velsen, is overleden als weduwnaar in Santpoort, gemeente Velsen op 1 januari 1879:

• 2 jan.1879 Velsen: RAH, GA-Velsen, BSt.-aktenr.2: Gemeente Velsen, aangifte van overlijden door Leonardus Kaasenbrood, [= V.d.1.], oud dertig jaren, van beroep boerenknecht, wonende te Velsen, zoon van de na te noemen overledene, en Willem Stein, oud negendertig jaren, van beroep ambtenaar ter secretarie, wonende te Velsen, bekende van de overledene, welke mij hebben verklaard, dat op den eersten January, des namiddags, ten tien ure, in het huis staande te Sandpoort, in den ouderdom van vijfenzestig jaren, is overleden Joannes Kaasenbrood [= V.d.], van beroep landbouwer, geboren en wonende te Velsen; weduwnaar van Willemijntje Alders; zoon van Roelof Kaasenbrood [= IV.b.] en van Aagje Janse Roos, beide overleden.
En is hiervan opgemaakt deze acte, welke na voorlezing door ons is geteekend.
De Comparenten: (w.g.) L. Kaas en Brood, W. Stein.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen: (w.g.) J.C. Enschedé.

(V.d.) Joannes KAASENBROOD huwt in de gemeente Velsen op 11 februari 1844 met Willemijntje ALDERS; trouwaktenr.4:
[Bruidegom] Joannes KAASENBROOD, jongman, van beroep werkman, oud dertig jaren, geboren en wonende onder Velsen, meerderjarige zoon van (IV.b.) Roelof Kaasenbrood, overleden, en van Aagje Janse Roos, zonder beroep, wonende onder Velsen.
En [Bruid] Willemijntje ALDERS, jongedochter, zonder beroep, oud achtentwintig jaren, geboren en wonende onder Velsen, minderjarige dochter van Leendert Alders, landman en van Trijntje Reijers, echtelieden, wonende onder Velsen, alhier tegenwoordig en toestemmende.
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de afkondigingen alhier op den achtentwintigsten january en vierden february dezes jaars volgens de wet hebben plaats gehad:
2) de geboorteacte van den comparant, alhier afgegeven den twintigsten january dezes jaars;
3) Bewijs van voldoening der comparant aan de wet op de Nationale Militie, afgegeven door den Heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie, den twee-entwintigsten january dezes jaars;
4) de Geboorte acte van de comparante, alhier afgegeven den twintigsten january dezes jaars.
Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn: hetwelk door hen, uitdrukkelijk met Ja, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd. In tegenwoordigheid van:
(IV.b.6.=V.c.) Pancras Kaasenbrood, oud tweendertig jaren; (IV.b.9.=V.e.) Simon Kaasenbrood, oud zevenentwintig jaren; broeders van den Comparant; Cornelis Reijer, oud eenenveertig jaren; alle drie arbeiders, wonende onder Velsen; en Teunis Reijer, arbeider, oud vierenveertig jaren, wonende te Schooten; de beide laatste ooms der Comparante.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door de komparanten, de getuigen en ons is onderteekend, met uitzondering van de Comparante, hare moeder en de twee laatste getuigen, welke verklaarden niet te kunnen schrijven noch teekenen.
w.g.: J. Kaasenbrood; Leendert Alders; P Kaasenbrood; S. Kaasenbrood.
De Ambtenaar voornoemd (w.g. C. Schreuder).

• 1848 – 1862 Velsen: Gemeentearchief Velsen, Bevolkingsregister, Boekdeel 2, bladnr.264:
betr. adres: wijk Zandpoort, huisnr.111:

1) REIJER, Trijntje, geb. 1792 Velsen, weduwe, RC, boerin
[=
Trijntje Aalders–Reijers, weduwe van Leendert Alders ook genaamd Aalders;
zij is hoofd van het gezin; Velsen is vermeld als haar woonplaats, ook die van de gezinsleden].
2) KAASENBROOD, Johannes, geb. 1813 Velsen, gehuwd, RC, landbouwer. [= IV.b.7.=V.d., schoonzoon van weduwe Trijntje A(a)lders–Reijer].
3) AALDERS, Willemijntje, geb. 1816 Velsen, gehuwd, RC [= echtgenote van vnd. 2) Kaasenbrood, Johannes = IV.b.7.=V.d.].
4) KAASENBROOD, Leendert, geb. december 1848 Velsen, ongehuwd, RC. [= de zoon van vnd. echtelieden, zie regels 2 en 3].
5) AALDERS, Hendrik, geb. 1828 Velsen, ongehuwd, RC, landbouwer [= naaste familie, verdere gegevens niet vermeld].

• 1862, e.v., Velsen: Gemeentearchief Velsen, Bevolkingsregister, Boekdeel 1, bladnr.147: betr. adres, huizing 127 (betreft o.a. ALDERS & KAASENBROOD):
Adrianus ALDERS, geboren op 16 april 1844 te Velsen, is boerenknecht in dienst bij de familie Heeremans – Molenaar [ov.bijzonderheden ook vermeld; in het bevolkingsregister op regel 8]; hoofd van dat gezin:
1) Fredericus HEEREMANS, vragtrijder [= vrachtrijder, vervoersonderneming], geb. 22 febr.1830 Velsen, gehuwd, RC. [zijn echtgenote is:
2) Maria MOLENAAR, geb. 14 dec.1832 Velsen, gehuwd, RC.; de overige gezinsleden van dit echtpaar HEEREMANS zijn vermeld op de volgende regels 3, 4, 5, 7, 9, e.v.]. Bij deze familie wordt ook vermeld (op regel 6):
Adrianus KAASENBROOD [ *],
geboren op 21 juni 1848 te Schooten [= gemeente Haarlem], ongehuwd, boerenkn., in dienst [bij vnd. bedrijf]; daarna zijn de bevolkingsregisters-gegevens overgebracht van het bevolkingsregister Velsen, boekdeel 2, naar Folio (blad) 173. = zie verder bij de vader van Adrianus KAAASENBROOD, vermeld hierboven bij deze genealogie, nummer: V.c. Pancras KAASENBROOD].
[ *: V.c.4.=VI.f.] Adrianus KAASENBROOD wordt ook vermeld met andere geboortedata zoals 21 februari 1848; zijn geboorteplaats Schooten, later Schoten, werd later geannexeerd door de gemeente Haarlem. Deze Adrianus is later geëmigreerd naar Amerika, aldaar vermeld als John A. CASENBROT; Adrianus KAASENBROOD niet verwarren met zijn jongere broer met dezelfde voornaam: Adrianus KAASENBROOD.]

Uit het huwelijk van de echtelieden (V.d.) Joannes KAASENBROOD en Willemijntje ALDERS (ook Wilhelmina AALDERS) is een zoon bekend:
V.d.1. Leendert / Leonardus KAASENBROOD, ook genaamd Leendert CASEMBROOT (roepnaam "Leen"), geboren in december 1848 te Velsen, RC; vermoedelijk geboren in het ouderlijk huis, adres: wijk Zandpoort huisnr.111. Hij is van beroep boerenknecht, daarna landbouwer en caféhouder, eigenaar van café "De Tuinman" te Velsen (Hagerlingerweg 3, Santpoort); woont in de gemeente Velsen (1879). Zijn moeder is overleden voor het jaar 1879.

22 juli 1880 Velsen: Leonardus KAASENBROOD (V.d.1.), oud 31 jaren, zonder beroep, neef van de contractante [= bruid],
getuige bij het huwelijk van: Hendrik KAASENBROOD (roepnaam "Hein", V.e.5.=VI.h.), oud 22 jaren, geboren en wonende te Velsen, minderjarige zoon van (IV.b.9. = V.e.) Simon KAASENBROOD, overleden, en van Margaretha Carolina SPIEGELER, wonende te Velsen, alhier tegenwoordig en toestemmende; huw. met: Helena MEIJER, oud 20 jaren, geboren en wonende te Haarlem, minderjarige dochter van Hendrik Jacob Meijer en van Maria Serné [deze familienaam is ook bekend als: Sernee], zonder beroep, echtelieden, beide wonende te Haarlem, alhier tegenwoordig en toestemmende.

V.d.1. Uit part.coll. Fam. Kaasenbrood, Varia, aantekeningen uit archief te Haarlem:
• Voornoemde V.d.1. is volgens de index (10-jarige tafels, Gemeente Velsen) gehuwd op 8 nov. 1894, in deze index:
"Leonardus CASEMBROOD, bruidegom, en Anna GRANNEMAN uit Velsen, bruid."
De huwelijksgetuigen staan daarbij ook genoteerd: Janus CASEMBROOD en Gerardus CASEMBROOD."
• De bruid Anna GRANNEMAN is volgens de Gezinskaart (Gemeente Velsen): geboren op 11 januari 1864 te Haarl.meer
(dat is een afkorting van de gemeente Haarlemmermeer).
• Overige gegevens van de Gezinskaart (tijdvak?, Gemeente Velsen):
Gezinshoofd op regel 1: Kaasenbrood, Leonardus; geb. 16 dec. 1848 te Velsen; gehuwd.
Echtgenote van gezinshoofd vnd. op regel 2: Granneman, Anna; geb. 11 jan. 1864 te Haarl[emmer]meer; gehuwd.
Uit verdere aantekeningen het adres in de gemeente Velsen: Hagelingerweg nr. 3.
Op deze gezinskaart wordt verder niemand meer vermeld als gezinslid of inwonend aldaar.
[Verdere archiefgegevens worden nog nagegaan betreft deze familietak, div. aktes, etc.; tekst in bewerking.]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GENERATIE VI volgt, in bewerking / GENERATION VI follows, under construction.

=============================================================================

Zie ook: Various.Casembroot.1.b.

Zie tevens: Info.Casembroot.1.b.

(CAASENBROOD / CASENBROT / KAASENBROOD)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Deze pagina V.d. wordt vervolgd: / This page V.d. is continued:
De jongste familietak B = V.e. / The youngest familybranch B = V.e.:

V.e. Simon Roelofse CASEMBROOT / KAASENBROOD
> Vervolg / Continued: GENERATIE V.e. / GENERATION V.e.

===========================================================================

home