HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< Genealogie, vorige pagina (generatie II.)
Genealogy, previous page (generation II.)


Genealogie / Genealogy:
CASEMBROOT (DUYNMEYER)
De kinderen van II,
generatie II - III
The children of II,
generation II - IIIII. Pieter Pietersz. (Casembroot, Duynmeyer)

• 19-10-1726: "den E. Piter KASENBROOT ende de Eerbare Anne JANS,
Echteluyden wonende in de banne van Eemskerk" (= Heemskerk) testeren in Alkmaar;
op 19 oktober 1726 voor Theodorus HEYMENBERGH, Notaris Publicq bij den Hove van Holland
binnen Alkmaar. Testament op de langstlevende, incl. voogdijregeling over hun kinderen.
Door de aanwezige getuigen mede ondertekend: Harmen Lindeman, Claas Pietersz. Zuijdscherwoudt.
(RAH, ONA, testament, in totaal zes pagina's, coll. testamenten.)

07-06-1729: RAH (Rijksarchief Haarlem), ORA (Oud-Rechterlijk Archief) Heemskerk,
Inv.267, Akte 'Bewijs van Erfportie' (uit de particuliere collectie archiefstukken van
dhr. G.L. ("Gerard") Kaasenbrood):

In dit document wordt de erfportie vermeld van de op 7 juni 1729 nog in leven zijnde zeven minderjarige
kinderen van wijlen (II.) Pieter Pietersz. KAASENBROOT (deze kinderen zijn in deze akte vermeld
met de dubbele achternaam "Pieters Kaasenbroot": patroniem "Pieters" en familienaam "Kaasenbroot";
gedoopt te Heemskerk in de periode 1708 tot en met 1727; vier dochters vermeld in deze akte met de namen:
Aagje Pieters Kaasenbroot
(II.-1. *1708), Antje Pieters Kaasenbroot (II.-5. *1714),
Maartje Pieters Kaasenbroot
(II.-12. *1724), Jannetje Pieters Kaasenbroot (II.-13. *1727);
alsmede drie zonen in deze akte vermeld met de namen: Pieter Pieters Kaasenbroot (II.-4. *1712),
Jan Pieters Kaasenbroot
(II.-9. *1719), Bancris Pieters Kaasenbroot (II.-11., > III. *1723).

Vermeld in deze akte op 7 juni 1729: Oorkonde te Heemskerk voor Schout & Schepenen,
comparante Anne Jans, weduwe van Pieter Pietersz. Kaasenbroot:

"Wij Johannis van Coevenhoven, Schouwt tot Heemskerk,

Barent Hendrikz.
en Cornelis Henneman, Scheepenen aldaar,
doen kont dat voor ons gecompareert is Anne Jans, weduwe [van]
wijlen Pieter Pietersz. Kaasenbroot,
dewelke bekende aan hare
minderjarige kinderen (bij de voornoemde [Pieter Pietersz. Kaasenbroot]
hare man verwekt) met name Aagje, Pieter, Antje, Jan, Bancris,
Maartje en Jannetje Pieters Kaasenbroot,
ten overstaan van
Sijmen Pietersz
en Cornelis Schoorl, als ome en naaste bloedvrienden,
midsgaders gekozen voogden in desen van de voornoemde kinderen
bewijs te doen wegens derselver vaders erfportie en dat met de twee navolgende
stukken landt, beyde geleegen in desen banne:
• als eerstelijk een stuk land genaamt
Renessen Camp groot omtrent 2 1/2 mergen,
belent ten zuyden
Cornelis Henneman, ten oosten de Die,
ten noorden de
Hemsloot, en ten westen de Weduwe [van] Albert Cornelis,
• en ten tweeden een stuk landt genaamt
Aven Camp groot ruym 1 1/2 mergen,
belent ten oosten
Juffr. Kies, ten noorden Maartje Cornelis,
ten westen de Schout
Coevenhoven, en ten zuyden de Noort Maatwegh.
Ende onvermindert deselve kinderen te alimenteeren en te voorsien van
kost
en kleederen, Item te laten leeren naar haar Staat en gelegentheyt tot dat sij
tot hare Mondige Jaren off Huuwelyke State sijn gekomen.
Alle hetgeene beweesen en vooren genaamt Staat stelt sij comparant hetselve
ten bedwangh van alle regten ende regteren, ende dat daartegens deselve sal
blijven behouden de verdere boedel met alle de Lasten en Baten soo als deselve
bij wijlen haar man is nagelaten gewerden.
Ter oirconde hebben Wij Schout en Scheepenen bovengenoemt ten verlijden
ende begeren van haar comparant dese onderteekent den 7 Juny anno 1729.
(w.g.: J. V. Coevenhoven; Barent Hendrikse; dit merk is bij Cornelis Henneman
selfs gestelt: [merk: zie document])"

 

De kinderen uit het huwelijk van II. Pieter Pietersz. (Casembroot / Kaasenbroot,
ook genaamd Duynmeyer) x Anna Jans: zes dochters en zeven zonen.
The children from the marriage of II. Pieter Pietersz. (Casembroot / Kaasenbroot,
also named Duynmeyer) x Anna Jans: six daughters and seven sons.

II.-1. (dochter) Agie / Agata Pieters CASEMBROOT (ook KAASENBROOD, KAASENBROOT, KAASSENBROOT, KASSENBROOT, etc.) Agata, ~ gedoopt in Castricum 11 december 1708 (RK, getuige / witness: Jannetie / Jannitie JANS), zij woonde te Castricum bij haar ouders tot haar huwelijk in Heemskerk, daarna te Heemskerk in huize "'t Craijenest" (1752–1789; in deze periode vermeld in Noordorp 1764–1765 en in Heemskerk 1771–1776; zij overleed op 11 mei 1789, begraven in haar laatste woonplaats Heemskerk (KAASENBROOD).
Zij is in ondertrouw gegaan (wet) te Heemskerk 16 mei 1734; gehuwd (wet /?kerk) op 16? / 30 mei 1734 met: Jan Japikse SONNEVELT (ook Jan SONNEVELDT / Jan Jacobsz SONNEVELT), gedoopt te Heemskerk op 16 december 1705 (RK, doopgetuige Maritje Jans [nagaan: doopgetuige Arie Jansen]); woonde te Heemskerk: Noordorp (1735, 1739), ook vermeld in Heemskerk in 1751; duinmeijer en schepen van Heemskerk (1736–1737, 1741–1742), + overleden in augustus 1752, begraven aldaar, te Heemskerk, op 10 augustus 1752 (zoon van Jacob Jansz SONNEVELT, duinmeijer en landbouwer, en Margrita van DELDEN, echtelieden te Heemskerk).

• Uit de particuliere collectie van de heer R.J.J. Zonneveld: "Stamreeks Agie Pieters Kaasenbroot,
ook Agie Pieters Kassenbroot";
***) Zie ook div. aantekeningen hieronder.
Haar doopnaam: Agata; gedoopt op 11 dec. 1708 te Castricum (RK; doopgetuige was Jannitie Jans),
zij woonde te Castricum (na huwelijk zie echtgenoot en Heemskerk); zij is overleden op 11 mei 1789,
begraven te Heemskerk (datum overlijden volgens het doodboek van Heemskerk),
dochter van Pieter Pietersz Kaassenbroot en Antje Jans.

Haar woonplaatsen:
bij haar ouders (periode voor huwelijk 1734);
Heemskerk, Op 't Craijenest (periode 1752-1789);
Heemskerk, Op Noordorp (periode 1764-1765);
Heemskerk (periode 1771-1776).

De hierna gebruikte afkortingen:
Rijksarchief Haarlem (= RAH), Oud-Rechterlijk Archief (=ORA),
PA Marquette GAM = Particulier Archief Huis Marquette te Heemskerk
(Gemeente-archief Amsterdam).

AKTEN:
07-06-1729 ORA Heemskerk RAH - inv.267 [bewijs van erfportie]. (•)

Zie verder hierna:

• 7 juni 1729: RAH (Rijksarchief Haarlem), ORA (Oud-Rechterlijk Archief) Heemskerk, Inv.267,
Akte 'Bewijs van Erfportie'.
Zie verder bij Anne Jans, weduwe van (II.) Pieter Pietersz. Kaasenbroot,
betr. een oorkonde voor Schout en Schepenen te Heemskerk; in dit document wordt de erfportie vermeld
van zijn op 7 juni 1729 nog in leven zijnde zeven minderjarige kinderen (allen vermeld met de dubbele
achternaam "Pieters Kaasenbroot", gedoopt te Heemskerk in de periode 1708 tot en met 1727,
vier dochters en drie zonen),
te weten: Aagje Pieters Kaasenbroot (II.-1. *1708),
Pieter Pieters Kaasenbroot
(II.-4. *1712), Antje Pieters Kaasenbroot (II.-5. *1714),
Jan Pieters Kaasenbroot
(II.-9. *1719), Bancris Pieters Kaasenbroot (II.-11., > III. *1723),
Maartje Pieters Kaasenbroot
(II.-12. *1724), Jannetje Pieters Kaasenbroot (II.-13. *1727).

30-04-1734: Agie Pieters Kaessenbroot x Jan Sonneveld.
(Bron: HKH [Historische Kring Heemskerk]; DTB 11 Gaarder impost op het trouwen 1709–1737) / 021; > 3.)
• 16-05-1734: Agie Pieters Kaassenbroot x Jan Sonnevelt.
(Bron: HKH [Historische Kring Heemskerk]; DTB 06 Trouwboek van het Gerecht 1723–1754) / 121; > 3.)
• 16-05-1734: Aegje Pieters Kaassenbroot )– x Jan Jacobs Sonnevelt.
(Bron: HKH [Historische Kring Heemskerk]; DTB 3B R.K. Trouwinschrijvingen 1672–1777) / 034; > 3.)
)– = Zij komt voor bij zowel patronymicum als met achternaam; d.w.z. deze achternaam staat niet in het betreffende boek
doch men heeft deze achternaam vermeld in deze HKH / DTB-index omdat deze naam uit andere gegevens is afgeleid.

• 1734: [Huwelijk (1734) in de 4e klasse. {huwelijksdatum 16 of 30 mei}]
Uit collectie van dhr. R.J.J. Zonneveld:
Zij is in ondertrouw gegaan (wet) op 16 mei 1734 Heemskerk
en getrouwd (wet) op 30 mei 1734 aldaar (kerk?) (getuigen waren Grietje Crelis en Geertruij van Til) met:
Jan Japikse Sonnevelt (ook Jan Sonneveldt en Jan Jacobsz Sonnevelt), duinmeier en schepen van Heemskerk, gedoopt op 16 december 1705 Heemskerk (RK) (doopgetuige was Maritje Jans), wonende te Heemskerk;
hij werd begraven op 10 augustus 1752 aldaar, zoon van Jacob Jansz Sonnevelt (duinmeier en landbouwer)
en Margrita van Delden.
Zijn beroepen: schepen van Heemskerk (1736-1737,1741-1742).
Woonplaatsen: Heemskerk, Noordorp (1735,1739); Heemskerk (1751).

(Nakijken: huwelijksdatum 16 of 30 mei; nakijken, doopgetuige: Arie Jansen.)

• Getuigen bij het huwelijk van II.-1. te Heemskerk:
Grietje Crelis en Geertruij van Til.
• Aagie
woonde in huize 't Crayennest, ook genaamd Op 't Craijenest, te Heemskerk.
(Bron: coll. M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

• Aagje Pieters is getuige bij het dopen van naaste familie in Heemskerk;
Op 1 okt. 1763 werd RK gedoopt te Heemskerk Pieter Casenbrood,
zoon van Bankras Kaasenbrood (Casenbrood) en Grietje de Wit.
(Bron: coll. M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

• Jan Sonnevelt wordt vermeld in diverse aktes bij het Nationaal Archief te Den Haag, voorheen Algemeen Rijksarchief "ARA": 'Extract uit het personeel quohier van 7 maart 1742 als duijnmijer en koehouwer, niet taxabel'. Nummer van het quohier der huijsen: 30.: Jan Sonnevelt, duijnmijer & koehouwer, huishuer fl.18.--. (Bron: Nationaal Archief te Den Haag (ARA): Inv. 30, Rekenkamer ter Auditie. [1674/'75])
• Volgens de Lijsten van Weerbare Mannen te Heemskerk, jaartal 1747; onder de rubriek "op Noordorp":
"12.
Jan Sonnevelt, een snaphaen, 't verdere kopen." (Bron: Nationaal Archief te Den Haag (ARA);
Inv. 3883; Archief van de Staten van Holland.)

Fragment van de bijlage met aantekeningen door dhr. G.J. van Wijk, archivaris Gemeente Heemskerk;
op deze Kaart, uit: "Zegepralend Kennemerland" (Anno ca. 1725), zie ad: 1 = 't Craijennest.
(coll. CASEMBROOT, mw M.Ch. Deden-Kazenbroot)

In 1765 & 1766 in Amsterdam vermeld als "Aagie CASENBROOD, wed. Jan SONNEVELT".
Zij ondertekende als: Agie Pieters Kaasenbroot.
(Bron: Gemeente Archief Amsterdam: P.A..231:
Particulier archief 231, 'Huis Marquette'.)
Huurcedulle van de Hillegonda Croft te Noorddorp onder Heemskerk,
door Jan Hendrik Cramer Jansz verhuurd aan Aagie Casenbrood wed. Jan Sonnevelt, 1765.
Met verlenging, 1766.
(Gemeentearchief Amsterdam; P.A. 231 = Particulier Archief "Marquette"; p.59 = nr.656.)
[Op de achterzijde: Huur Cedul van de Wed(uwe) Jan Sonnevelt,
– van een stuk Land De Hillegond Croft, voor een Jaar: ƒ 10.–.–.]
:
"Deeze HUURCEDULLEN zijn te koop / Te Amsterdam, by DIRK SWART,
Boekverkooper op de hoek van de Cingel en de Oude Lelystraat.
Op heden Eersten Mey 1765 heeft Jan Hendrik Cramer Jansz wonende tot Amsterdam
verhuurt aan Aagie Casenbrood Weed(uw)e Jan Sonnevelt wonende tot Noortdorp,
– die ook bekend van denzelven gehuurt te hebben: Een Stuk Weyland
gelegen tot Noortdorp genaamt de Hillegonde Croft voor den tyd van Een Jaar
ingegaan den Eersten January Anno 1765
en dat voor de Somma van tien Guldens te betalen alle Jaare;
– alles onder 't verband als na Rechten, en na de Costume der dorpe Heemskerk.
In teken der waarheid, zyn hier van gemaakt twee alleensluydende Huur Cedullen,
die by den Huurder en Verhuurder respectivelyk syn ondertekent. /
Actum in Noortdorp ten Dage en Jare als boven. (w.g.: Agie Pieters Kaasenbroot).
[Op de achterzijde: Huur Cedul van de Wed(uwe) Jan Sonnevelt,
– van een stuk Land De Hillegond Croft, voor een Jaar: ƒ 10.–.–.]
:
Op Voorstaande Condiesie deese voor Een Jaar. /
Gecontinueerd – Noordorp 21 Maart 1766.
Uyt per order voor myn moeder; De wed(uw)e Jan Sonnevelt: (w.g.: Jacob Janse Sonnevelt).
Transporteeren deese Aan den WelEdelGestrengen Heer Mr. J. Rendorp, Heere Van Marquette, etc.etc.
(w.g. C.M. Christoffers, Weed(uw)e J.H. Cramer).
[Op de achterzijde: Huur Cedul van de Wed(uwe) Jan Sonnevelt,
– van een stuk Land De Hillegond Croft, voor een Jaar: ƒ 10.–.–.]
.

• Datum 5 november 1771, Gemeente Archief Amsterdam, Particulier Archief > Nummer 231 "Marquette";  (> hieronder met nieuwe archiefnummers ARCHIEFVORMERS: Marquette (tot 1610 Heemskerk), huis en heerlijkheid: o.a. 1.2.3.1.> volledige titel: Archief van de eigenaren van het huis Marquette, de heerlijkheid Assendelft en het huis Assumburg en aanverwante families, en van de familie Van Limburg Stirum; bij de Algemene kenmerken: Toegangs nummer 231.; periode 1291–1925; omvang 31 meter; dit archief is volledig openbaar en geïnventariseerd.). > 1. ARCHIEF MARQUETTE.; 1.2. STUKKEN VAN ZAKELIJKEN AARD.; 1.2.3. BEHEER DER BEZITTINGEN.; 1.2.3.1. ALGEMEEN BEHEER.; 1.2.3.1.5. WEGEN. > Nr. 430. Acte van overdracht door Claas Jurgersz. Steen, Engel de Wit, Aagje Kaasenbroot wed. Jan Sonnevelt, Jan Hendrik Jansz., Hendrik Gerritsz en Claas Schipper aan Mr. Joachim Rendorp van een gedeelte van den Kerkweg voor zoover het den verkoopers toebehoort, op voorwaarde van vrijen uitwet. (document: 1 charter: 1771–1771; voorts van een oude archiefbeschrijving te Amsterdam overgenomen: "de Helft v.d. Kerkweg 1771") [hieronder de tekst van een oude, gedeeltelijk niet goed leesbare kopie; de nieuwe transcriptie is nog in bewerking voor aanvullingen, etc., door de auteur van deze website: mw M.Ch. Deden-Kazenbroot]:
"Wij Adriaan van Coevenhoven, Schout tot Heemskerk, Sijmen Sierken en Jan de Wit, Schepenen aldaar,
Ofrerende en kennen, dat voor ons gekomen, en verscheenen zijn, Claas Jurgersz. Steen, Engel de Wit, Aagje Kaasenbroot Wed(uw)e van Jan Sonnevelt, Jan Hendrik Jansz., Hendrik Gerritsz en Claas Schipper, wonende alle binnen deezen banne, dewelke bekenden te cedeeren, en tot een – Vrijen Eygendomme op te dragen aan en ten behoeve van den Wel Edele Gestrengen Heer Mr. Joachim Rendorp, Heere van Marquette, Scheepen der Stadt Amsterdam, Meesterknaap over de Houtvesterije van Holland en Westvriesland, etc.etc.: Een Gedeelte van de Kerkweg, zo(…) hetzelve ter halver beek, sloot of wal nevens het land, aan een ieder der voornoemde comparanten is toebehorende, en aan, en be(…)den de gemelde Kerkweg is geleegen, te weeten, de eerste Comparant, nevens het stuk Land genaamt Weijenburgs Kroffie, de tweede Comparant het gedeelte van de voornoemde Kerkweg, nevens het gedeelte in Schimmelpennings Kroft, de derde Comparante met het perceeltje genaamt in Bolland, de vierde Comparant, nevens zijn Stuk Land, meede in Bolland genaamt; de Vijfde Comparant nevenst Land, genaamt Bessen Kroft en Bolland half; en de Zesde Comparant nevens zijn Stuk Land, genaamt de Vet Akker en Bolland half; mits dat een ieder der voorn(oemde) Comparanten nevens hun gemelde Land behouden de vrije Notweg (…) op gemelde Kerkweg, en van gemelde Weg op hun Land, alsmeede de Landerijen, die over deze perceelen hunne Notweg hebben op de voorn(oemde) Kerkweg, Van Welke Opdragte zij gesamentlijke Comparanten bekenden voldaan te zijn met Nihil, Stellende daaromme de voorn(oemde) Heer Van Marquette in volkomen Possessie en Eygendomme van de voorschreeve gedeeltens op gemelde Kerkweg, zoverre dezelve aan een ieder der voornoemde Comparanten nevens hun bovengemelde Land, op de voorschreve Weg geleegen en toebehorende zijn belovende ook dezelve te vrijen en te waaren als na Regten Onder Verband van hun Comparanten, persoone(…) en goederens, meede als na Regten; T Oirconde deeze bij mij Schout voorn(oemt) besegelt en bij ons Schepenen geteekent, den 5e November 1771. (w.g. [de Scheepenen]: Sijme Sierken; Jan de Wit.) Mij present Secretaris: (w.g.: A.v.Coevenhoven)."


• Uit de particuliere collectie van de heer R.J.J. Zonneveld: "Stamreeks Agie Pieters Kaasenbroot,
ook Agie Pieters Kassenbroot";
***) Zie ook div. aantekeningen hieronder.
Haar doopnaam: Agata; gedoopt op 11 dec. 1708 te Castricum (RK; doopgetuige was Jannitie Jans),
zij woonde te Castricum (na huwelijk zie echtgenoot en Heemskerk); zij is overleden op 11 mei 1789, begraven te Heemskerk (datum overlijden volgens het doodboek van Heemskerk),
dochter van Pieter Pietersz Kaassenbroot en Antje Jans.
Haar woonplaatsen:
bij haar ouders (periode voor huwelijk 1734);
Heemskerk, Op 't Craijenest (periode 1752-1789);
Heemskerk, Op Noordorp (periode 1764-1765);
Heemskerk (periode 1771-1776).

De hierna gebruikte afkortingen:
Rijksarchief Haarlem (= RAH), Oud-Rechterlijk Archief (=ORA),
PA Marquette GAM = Particulier Archief Huis Marquette te Heemskerk
(Gemeente-archief Amsterdam).

AKTEN:
07-06-1729 ORA Heemskerk RAH - inv.267 [bewijs van erfportie]. (•)
03-04-1764 ORA Heemskerk RAH - inv.268 [request].
01-05-1765 PA Marquette GAM - inv.231, no.656 [huurcontract].
21-03-1766 PA Marquette GAM - inv.231, no.656 [huurcontract].
18-08-1766 PA Marquette GAM - inv.539 [huurcontract].
24-12-1766 PA Marquette GAM - inv.231, no.403 [chijnsen].
03-05-1768 ORA Heemskerk RAH - inv.293, blz.149 [transport].
05-11-1771 ORA Heemskerk RAH - inv.293 [transport].
08-11-1774 PA Marquette GAM - inv.231, no.541 [transport].
07-05-1776 ORA Heemskerk RAH - inv.294 [transport].
07-05-1776 ORA Heemskerk RAH - inv.294, blz.43,44 [transport].

Nog op te zoeken akten:
AKTEN: 18-02-1766 ORA Heemskerk RAH - inv.293 [transport].*) **)
08-11-1774 ORA Heemskerk RAH - inv.294 [transport].
***) De weduwe Jan Pronck wordt genoemd in 1753:
AKTEN: 00-00-1753 PA Marquette GAM - inv. 231, no.1036 [huuractie].***

*) Zie hierna ook archiefbezoek van M.Ch. Deden-Kazenbroot
bij het Rijksarchief te Haarlem, inz. aktes gemeente Heemskerk.
(•) Betr. (II): Deze akte is overgenomen op deze website,
hierboven bij (III) Banckeris Pietersz. Kasenbroodt, en elders,
ook bij (II): "Anne Jans, weduwe van II. Pieter Pietersz. Kaasenbroot".
(Uit de particuliere collectie van dhr. G.L. ("Gerard") Kaasenbrood.)

Nog op te zoeken akten:
AKTEN: 01-05-1739: ORA Heemskerk RAH - inv.301 [schuldbekentenis].

***) De weduwe Jan Pronck wordt genoemd in 1753:
AKTEN: 00-00-1753 PA Marquette GAM - inv.231, no.1036 [huuracte]

AKTEN: 27-06-1685 PA Zonneveld, Geschiedenis van het oude Heemskerk, blz.34,
door Herman van Benthem [verpachting der duinen].
01-02-1735 PA Marquette GAM - inv.231, no.541 [transport].
00-00-1736 ORA Heemskerk RAH - inv.267 [algemeen].
24-12-1736 PA Marquette GAM - inv.231, no.403 [chijnsen].
01-05-1739 ORA Heemskerk RAH - inv.301 [schuldbekentenis].
24-12-1746 PA Marquette GAM - inv.231, no.403 [chijnsen].
04-02-1750 ORA Heemskerk RAH - inv.303, acte 45 [taxatie].
03-05-1751 PA Marquette GAM - inv.231, no.378 [algemeen].
02-01-1754 ORA Velsen GAV - inv.1042, blz.73 [testament].
24-12-1756 PA Marquette GAM - inv.231, no.403 [chijnsen].
30-01-1765 ORA Velsen GAV - inv.981, acte 77 [acte van voogdij].
18-02-1766 ORA Heemskerk RAH - inv.293 [procuratie].
24-12-1766 PA Marquette GAM - inv.231, no.403 [chijnsen].

**) Zie boven m.b.t. archiefonderzoek van dhr. R.J.J. Zonneveld
= AKTE: 18-02-1766 ORA Heemskerk RAH - inv.293 [transport].*)

===================================================

*) Zie ook hierna archiefbezoek van M.Ch. Deden-Kazenbroot bij het Rijksarchief te Haarlem, inz. aktes gemeente Heemskerk:
Betreft AKTE 18-02-1766: ORA Heemskerk RAH - inv.293 [transport]= Uit deze transportakte blijkt het volgende: betreft Aagje Pieters Kaasenbroot.
In 1766 kocht Mr. Gabriël Bourcourd, advocaat bij het Hof van Holland: "een duin met konijnen wel gepopuleerd met deszelfs kroften en houtakkers" voor de som van fl.7875,--." Dit duin was lange tijd verhuurd en in gebruik geweest bij de duinmeier Jan Jacobsz. Zonneveld en later omstreeks 1766 bij diens weduwe Aagje Pieters Kaasenbroot, die woonde in huize Op 't Crayennest, dat in 1688 als zodanig reeds bekend was. (Zie: akte bij het Rijksarchief Haarlem, ORA Heemskerk - inv.288 d.d. 24 mei 1688; Rol 10, December 1652.)
[N.B.: Op 4 september 1770 verkocht vnd. Mr. Gabriël Bourcourd deze goederen aan Mr. Jean Deutz, Heer van Assumburg en Commissaris der Stad Amsterdam.]
*) AKTE d.d. 18 februari 1766 [voor zover dit nog was te lezen, hieronder een transcriptie]:
" Wij Johannes van Coevenhoven, Schout tot Heemskerk, Sijmen Sierken en Arie van der Moere, Schepenen aldaar, Ofrerende en kennen dat voor ons gekomen en verschenen is de Heer Willem Laarman, Schout te Heijloo, als last en procuratie hebbende van de Heeren Leonard Bijland, Procureur voor den Hogen Rade in Holland, in qualiteit als gesubrogeerde Executeur van den Testamente van Vrouwe Agneta de Graaff, in Leeven Weduwe van wijlen den WelEd(el)e gestr(engen) Heer Jean Baptista de Hochepied in Leeven Scheepen der Stad Amsterdam, en Abraham Cortebrant, Agent en Procureur in de Hages in qualiteyt als Executeur van het Testament van wijlen den WelEd(el)gestr(engen) Heer Mr. Gerard Bicker van Zwieten, in leeven
Heere van Zwieten, Raad der Stadt Amsterdam en die geweest is aangesteld Executeur in den Boedel van de voorn(oem)de Vrouwe Agneta de Graaff, Wed(uw)e Hochepied tesamen bijde van den Hogen Rade in Holland in dato 25 february 1765 geauthoriseert en gequalificeert ommentelyk uyt de hand, of publycq te verkopen en te transporteren alle de vaste goederen en (…) in de voorsz(eyde) respective Boedel gevonden en daartoe behorende sijn en welke Procuratie is gepasseert voor de Notaris Joannes Huygens en getuygen in 's-Gravenhage in dato den 27 January 1766 ons Schout en Schepenen geexibeert voorgelesen en ten prothocolle folio: 92 geregistreert dewelke bij deezen bekende te cedeeren quyt te schelden en tot Een vrijen Eygendomme op te dragen aan en ten behoeve van den Heer
Mr. Gabriel Bourcourd, Advocaat voor de respective Hove van Justitie en Solliciteur Militae in 's Hage voorn(oem)t:
Een duyn met konijnen wel gepopuleert geleegen in Noordorp in den Heemskerk bij de Beverwijk buyten de Stadt Haarlem met deszelfs Kroften en Houtakkers Mitsgaders Een Erve groot 300 Roeden Daar Een Huys gestaan Eeft met Een stuk Land genaamt de Duyn Kroften groot drie Morgen volgens brieven van opdragt in dato 1e May 1716, belent ten Suyden en Noorden
de Vrouwe van Zuyd Polsbroek, ten Westen de Noordzee, en ten Oosten de Gemeene Ingelanden, welk voorn(oemd) Duyn, Erve en Land is verhuurt aan mitsgaders belopen en gebruikt geweest door wijlen den duynmaijer Jan Jacobsz Sonnevelt en nu de selfs Weduwe Aagje Pieters Kaasenbroot, belast in de ordinaris verponding met ƒ 124:19:2 en met een Agste in den aan Hage der duynbeesten tot ƒ 3:17:7 1/3, en voor Een Sesde part in de Chijns met ses stuyvers Jaarlijks, en dat met alle het geene daarinne aartvast is met de bepotinge en beplantinge daarop staande Soo als hetselve betimmert, beheynt, belent en gelegen is, nietwes de verkopers in hunne qualiteyt toebehorende. Daarvan uytgesondert en sulks soo als alle hetselve bij wijlen den voornoemde Heere van Zwieten is gepossedeert en ter leen gehouden geweest van de Graaffelijkheyd van Holland en Westvriesland, en den voornoemden Heer Cortebrant in sijn voorsz(eyde) qualiteyt onder anderen ook meede is verleyd geweest volgens Brieven van Verley van Stadhouder en Leenmannen van Holland in dato den 14 Juny 1755 als vrij eygen allodiaal goed, niets daarop en staande dan den Heer Sijn Regt nadien de meergemelde Heeren Bijland en Cortebrant in hunne voorsz. qualiteyt hebben versogt en van Haar Ed. Groot Mog(end)e Heeren Staaten van Holland en Westvriesland (…) openen brieven in dato den 19 December 1765 onder het Grootzegel van Holland verleent waarbij het voorn. Leen gedesigneert geweest met nummero (…) is gecon(…)teert van Leen in allodiaal goed tegens betalinge van een tiende der Waarde ter Somme van Seeven Hondert en Vijftigh Guldens, en welke somme op den 3 January 1766 is voldaan volgens quittantie bij den Commies Pals in naame van den Heer Willem Gerlings, Raad en Rentmeester-Generaal van Noort-Hollant (…): op de voorsz. Brieven van Octroy gestelt en welke Brieven van Octroy aan Haar Ed(…)e Mog(…)e Heeren Gecommitteerde Raaden sijn gepresenteert en na haare form en inhouden bij deselve geïnterineert en geregistreert uytwijsende de Onderteekening van den Heer Secretaris C.Clotterbooke, ter ordonnantie van de gem(…)e Heeren Gecommitterde Raaden den 4e January 1766 op de voorgem(…)e opene Brieven van Octroy medegestelt en welke opene brieven eyndelijk ter Kamere van de Registers van de Leenen van de Ed(…)e Groot Mog(…)e Heeren Staaten van Holland en Westvriesland sijn gepresenteert, geleesen en geëxamineert en na haar forme en inhouden aldaar mede sijn geïnterineert en geregistreert in het Register van Conversien numero 2 folio 252verso et Sequentibus, den 6e January 1766, volgens Onderteekening van den Heer M.ten Hoove als Griffier van de Leenen, al meede op de voorn(…)de opene Brieven van Octroy gestelt welke aan gemelde Notaris Joannes Huygens in originalï, op het passeeren der voorsz(eyd)e Procuratie is vertoont. Van welke Cedeering en Opdragte hij Comparant bekende, dat de Heeren Bijland en Cortebrant in qualité voorsz(eyd)e va de uytgeloofde Kooppenningen, ter somme van ƒ 7500:–:– en van het Ransoen, tot ƒ 375:–:– en sulks te samen tot ƒ 7875:–:– sijn voldaan door den voorn(oem)de Heer Mr. Gabriel Bourcord, stellende daaromme de voornoemde Heer Koper, in volkomen Possessie en Eygendomme van de voorsz(eyd)e Duyn met deszelfs Kroften, Hout, Akkers, Erve en Land te lovende ook deselve ten allen tijden te vrijen en te waren van alle Lasten, Pagten, Renten, Erictien en Creditien daar deselve voor dato deezes Eenigsints mede ofte bewaart mogte weesen. Alles naar Regten van den Lande en Costuume van Onsen dorpe, Stellende daarvoren ten onderpande de Boedels en Goederen van wijlen Vrouwe Agneta de Graaff, Weduwe Hochepied en van de voorn(oemd)e Heer Mr. Gerard Bicker van Zwieten, Soo roerende als onroerende, present en toekomende geene uytgesondert, makende alle deselve subjet voor alle Regten, Regteren, en Executien. F(…) op deeze bij mij Schout voornoemt besegelt en bij ons Schepenen geteekent, op den 18den february 1766.
(w.g.: J.v.Coevenhoven, Sijmen Sierken, Arie van der Moere)."

N.B.: (Mijn opmerking.) Zie Ned. Adelsboek & Ned. Patriciaat, uitg. Centraal Bureau voor Genealogie, voor genealogieën van de daarin voorkomende families zoals de Graeff, hierboven en elders ook vermeld als "de Graef", "de Graaf" en "de Graaff".
Zie ook familienaam Hochepied. (Bijvoorbeeld in Huisarchief Marquette, > P.A. = Particulier Archief, inventaris 231, Gemeentearchief Amsterdam: diverse archiefstukken over voornoemde personen; de naam Hochepied ook onder andere gevonden als: Rochepied.)


Uit het huwelijk van Jan Japikse SONNEVELT en Aegje Pieters KAASSENBROOT)–
[ )– = familienaam: diverse schrijfwijzen niet allemaal vermeld in de Index HKH: Historische Kring Heemskerk.]
(huw. te Heemskerk vermeld hierboven data 30 apr.1734 / 16 mei 1734) zijn de volgende kinderen gedoopt te Heemskerk
[bron HKH, index dopen Heemskerk; RK-doopboek nr.3A.] en overige bronnen, huw. te Heemskerk [in bewerking],
hieronder zijn elf kinderen, zeven zonen en vier dochters, gedoopt te Heemskerk, index: fam.naam SONNEVELT:
II.-1.a. (kind nr.1., dochter nr.1.) Guurtje, ged. 11 mrt.1735.
Zij is gehuwd te Heemskerk (otr.23 apr.1762) 11 mei 1762 met: Cornelis AARDENBURG.
[Bron HKH, Index: Heemskerk DTB = Cornelis AARDENBURG x 23-04-1762 (bron 07/044; 2.)
Guurtje Jans SONNEVELT. / Crelis AERDENBERG x 11-05-1762 (bron 3b/042; 2.)
Guurtje Jans SONNEVELT )– : div.schrijfwijzen familienaam SONNEVELT.]

II.-1.b. (kind nr.2., zoon nr.1.) Japick, ged. 6 juni 1736. (oudste zoon, genoemd naar grootvader vaderszijde)
II.-1.c. (kind nr.3., dochter nr.2.) Grietje, ged. 22 nov.1737. (zie hierna, Grietje: II.-1.g., II.-1.j.)
II.-1.d. (kind nr.4., zoon nr.2.) Pieter, ged. 19 febr.1739. (zie hierna, Pieter: II.-1.e.)
II.-1.e. (kind nr.5., zoon nr.3.) Pieter, ged. 2 aug.1740. (de voornaam Pieter, genoemd naar grootvader moederszijde)
II.-1.f. (kind nr.6., zoon nr.4.) Jan, ged. 9 nov.1741. (zie hierna, Jan: II.-1.h.)
II.-1.g. (kind nr.7., dochter nr.3.) Grietje, ged. 2 apr.1743. (zie boven en hierna, Grietje: II.-1.c. en II.-1.j.)
II.-1.h. (kind nr.8., zoon nr.5.) Jan, ged. 15 nov.1744.
II.-1.i. (kind nr.9., zoon nr.6.) Sijmen, ged.23 mei 1746.
II.-1.j. (kind nr.10., dochter nr.4.) Grietje, ged.13 dec.1747. (de voornaam Grietje: grootmoeder van moederszijde)
II.-1.k. (kind nr.11., zoon nr.7.) Arie, ged.2 mei 1749.

II.-2. Pieter CASEMBROOT
Petrus, ~ Castricum 28 juli 1710 (RK, get.: Maijns Pieterse).
Deze getuige is mogelijk dezelfde als vermeld bij 1. Meyns (~ 4 jan. 1676,
zoon van Pieter Pieterse x Aeght Maeijnsen).
Hij is verm. op jonge leeftijd overleden voor 1730, resp. voor 7 juni 1729;
zie hierna zoon vermeld bij II.-4. als Pieter (= doopnaam Petrus).

II.-3. Maria CASEMBROOT (ook KAASSENBROOT, etc.)
Maria, ~ Castricum 22 september 1711 (RK, doopgetuige Jannetie Pieters);
zij is verm. op jonge leeftijd overleden voor 1730,
resp. voor 7 juni 1729.

II.-4. Pieter / Petrus CASEMBROOT (ook o.a. CASENBROOT, KAASSENBROOT):
Petrus ~ gedoopt met de doopnaam Petrus,
te Castricum 11 (16?) december 1712
(RK, doopgetuige Marius Pieterse / Pieters?).

Hij ondertekende als: Pieter Kasenbroot.

(II.-4.) Pieter KASENBROOT woonde in Heemskerk (vermeld in 1745 bij huwelijk, 1759): Heemskerkerduijn, daarna vermeld te Velsen (1758, 1772 [gehuwd met Antje Dreger]; leenman van Marquette, duinmeijer van de duinen onder Heemskerk en Castricum (vermeld in vnd. document in augustus 1754); vermeld als Schepen van Heemskerk (1748 - 1750 en o.a. 1753, 1754, 1758). Pieter is overleden (na 14 febr. 1759, resp. na aug. 1761, voor 1781; verm. betreft II.-4.): Pieter KAASENBROOD, overleden en begraven te Velsen, overlijdensaangifte aldaar op 20 maart 1780; begraven in de klasse van ƒ 3:0:–.

• 7 juni 1729: RAH (Rijksarchief Haarlem), ORA (Oud-Rechterlijk Archief) Heemskerk, Inv.267,
Akte 'Bewijs van Erfportie'.
Zie verder bij Anne Jans, weduwe van (II.) Pieter Pietersz. Kaasenbroot,
betr. een oorkonde voor Schout en Schepenen te Heemskerk; in dit document wordt de erfportie vermeld
van zijn op 7 juni 1729 nog in leven zijnde zeven minderjarige kinderen (allen vermeld met de dubbele
achternaam "Pieters Kaasenbroot", gedoopt te Heemskerk in de periode 1708 tot en met 1727,
vier dochters en drie zonen),
te weten: Aagje Pieters Kaasenbroot (II.-1. *1708),
Pieter Pieters Kaasenbroot
(II.-4. *1712), Antje Pieters Kaasenbroot (II.-5. *1714),
Jan Pieters Kaasenbroot
(II.-9. *1719), Bancris Pieters Kaasenbroot (II.-11., > III. *1723),
Maartje Pieters Kaasenbroot
(II.-12. *1724), Jannetje Pieters Kaasenbroot (II.-13. *1727).

20 juni 1721, e.v. (vanaf 1730): Uit de Leenkamer van het Huis te Heemskerk (Marquette) door J. Belonje te Alkmaar; betreft te "Heemskerk: Een elsbos, groot 100 roeden te Noorddorp aan de Heereweg, te verheergewaden met een goede Westphaelse ham.
(Dit is het vervolg van de gegevens uit het leenregister, zie boven bij II. Pieter Pietersz. CASEMBROOT / KAASENBROOT,
vader van II.-4. Pieter (Petrus) CASEMBROOT / KASENBROOT, die zijn naam ondertekende als: Pieter Kasenbroot.)
– II.-4.: Pieter Kasenbroot, onmondig, na dood van zijn vader II. Pieter Pietersz. vnd. 17 Febr. 1730.
– Idem (= II.-4.), vernieuwt den eed, Jan Gijsbertsz. is hulder 26 October 1730.
– Idem (= II.-4.), vernieuwt den eed, Cornelis Schoorl is hulder 20 Augustus 1732.
– Idem (= II.4.), mondig, vernieuwt den eed 9 Augustus 1740.
- Idem (= II.4.), vernieuwt den eed 28 Augustus 1761.
Deze zoon II.-4. komt ook voor als Pieter Pietersz. Kasenbroot de Jonge in archiefstukken van Marquette, na het overlijden van zijn vader komt de toevoeging "de Jonge" niet meer voor, ook het patroniem "Pietersz."
is vervallen na het overlijden van de vader II. Pieter Pietersz. CASEMBROOT / KAASENBROOT.

Bij de vader II. Pieter Pietersz. is bekend, dat bij zijn naam ook is vermeld: de Oude;
zie  diverse archiefstukken in het Particulier Archief Huisarchief Marquette, PA inv.231.

• 7 dec.1741 (RAH, ORA Heemskerk, Inv. 291 [1727-1742] 4 pagina's, folio 251, 251v, 252, 252v, transportakte) index:
Pr. Prs. Kaassenbroot, t.w. II.-4. Pieter Kasenbroot te Heemskerk, in de akte vermeld als: Pieter Prs. KAASSENBROOT:
hij koopt een "huijs, erff en tuijn aan duijn" = een huis, erve en tuin aan het Heemskerkerduin, groot 327 roeden, voorheen
eigendom van de Weduwe van Jeroen SONNEVELT en dat zij 'tot nog toe gebruikte'; zij betaalde aan verpondingen in de
periode 1732 tot 1741, t.w. de 100e en 200e penning: belasting; verkocht op deze veiling aan: Pieter Prs. KAASSENBROOT
voor een koopsom f.390,--. Belend: ten westen: de Wildernis; ten zuiden: Cornelis Arisse; ten oosten: Jacob Pietersz.; ten noorden: Louris Henneman.

Op deze datum was ook te koop een weiland, leggende als voren, genaamd: Maartensven, groot 762 Roeden.
Belend: ten zuiden en ten oosten: Cornelis Lourisz.; ten noorden: Willebort Jansz.; ten westen: de Wildernis.
Koper van dit stuk land (waarschijnlijk voornoemde buurman): Cornelis LOURISZ., ook dit weiland is vermeld als voorheen eigendom van de Weduwe van Jeroen SONNEVELT; verkocht op deze veiling voor een koopsom ƒ.30,--.

In deze akte zijn op de veiling verkocht: "vaste goederen van de Weduwe van Jeron SONNEVELT, wonende aan Heemskerkerduin"; voor 't Gemeene Land, gemachtigde: Cornelis GROENLAND.
Verkocht ten huize van: Jan Bos, castelijn in de herbergh aant Assumertolhek in de banne van Heemskerk.
(Deze akte is ondertekend door de Schout en Schepenen van Heemskerk: J. van Coevenhoven, J. van Santen, Jan Cornelisz.; tevens ondertekend door de Deurwaarder aanwezig bij deze veiling 7 dec.1741: F. Mellijn.)

• 25 dec.1744 / 10 jan.1745: Pieter KAASSENBROOT is in ondertrouw gegaan (wet) te Heemskerk op 25 dec. 1744 met:
Antie Claas DREGER,
van Velsen. (Gaarderegister Heemskerk ƒ 3.--; voor de bruidegom). Pieter KAASENBROOT, j.m. van Heemskerk, huw. voor Schout en Schepenen van Heemskerk op 10 januari 1745 (wet: akte folio 173 / verm. ook voor de RK-kerk) met: Antie Claas DREEGEN, j.d. van Velsen, wonende aldaar (ook vermeld als Antje of Antie Claes[dochter] DRUIJER / DRUYER? = DREGER), zij is overleden na 19 juli 1772. Uit dit huwelijk CASEMBROOT x DREGER zijn geen kinderen bekend.

• 25-12-1744: (Bron: HKH, Historische Kring Heemskerk; DTB 12 Gaarder impost op trouwen 1737–1769 / 009; > 2.)
Pieter
Kaassenbroot x Antie Claas Dreger.
• 10-01-1745: (Bron: HKH, Historische Kring Heemskerk; DTB 06 Trouwboek van het Gerecht 1723–1754 / 173; >2.)
Pieter
Kaassenbroot x Antie Claas Dreeger.

• 29-4-1747 (GAA: Gemeentearchief Alkmaar; Inv.458; akte 98; testament voor
Notaris Theodorus Heijmenbergh, notaris te Alkmaar, (testament van drie pagina's met in de kantlijn:
Comparanten verklaaren beneden de fl.2000.-- gegoed te zijn; akte gepasseerd te Alkmaar.)
Pieter Pietersz. Kasenbroot & Antie Klaas Dreeger, echtelieden wonende aan Heemskerkerduin;
voorts komt in deze akte voor zijn moeder en daarbij aanwezig: Anna Jans
(handtekeningen: Pieter Pietersz. Kasenbroot; merktekens van Anna Jans & Antie Klaas Dreger.)
Getuigen: Klaas Wester en Pieter de Jong (handtekeningen: Claes Wester, Pieter d IJong).

• 11-9-1747 (ARA: Inv. 3883: Archief van de Staten van Holland, Lijst van Weerbare Mannen te Heemskerk,
mannen van 16 tot 60 jaar): " Pieter Kaassenbroot. Nr. 15. Aan Duijn. - In bezit van een snaphaan."
Voorts vermeld onder de kolom vermogend/onvermogend met de opmerking onder SYN: 
" 't Verdere kopen."

• 6-5-1749 (RAH, ORA Heemskerk, transportakte): Pieter Kaassenbroot, wonende aan Duijn [= Heemskerkerduin
te Heemskerk], koopt te Heemskerk een stuk teelland aldaar aan de Luttik Cie, genaamt "van Lysbet Jans",
groot 1341 roeden, voor fl.135,--.

• 4-11-1749 (RAH, ORA Heemskerk, transportakte): Pieter Kaassenbroot vermeld als Schepen van Heemskerk
in deze akte [zoals ook in vele andere aktes van Heemskerk].

• 5-8-1752 (RAH; DTB Heemskerk, RK-doopakte): Pieter Kaasenbrood en Antje Klaas zijn getuigen bij het dopen
van Aagje, dochter van Arie Hendriksz. en Neeltje Klaas. [Arie Hendriksz. = Arie Hendriksz. van der Moere [ > Arie van der Moeren]; Neeltje Klaas = Neeltje Klaasd. Dreger [ > Neeltje van der Moere, geboren Dreger; mevrouw Neeltje van der Moere-Dreger is een halfzuster van mevrouw Antje Kaasenbrood-Dreger.]

• 5-2-1754 (RAH, ORA Heemskerk, transportakte): Pieter Kaasenbroot, regerent schepen van Heemskerk, koopt te Heemskerk: een stuk weyland in Heemskerk aan Duyn, genaamt "De Ven", groot 1725 roeden, voor fl.500,--.

• 7-5-1754 (RAH, ORA Heemskerk, div. transportaktes): Pieter Kaasenbroot, vermeld in deze akte als Schepen van Heemskerk;
hij ondertekent als: Pieter Kasenbroot.


(Document 15 aug.1754; CASEMBROOT, coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)
• 15-8-1754: Zie kopie boven van Document (ged.) Extract uit het Register: Aanstellingen van Duinmeiers
in Noord-Holland in 1754, e.v.; Gemeentearchief Amsterdam, Inventaris 1028. Allerhande Commissies, "D.:
Duinen onder Heemskerk en Castricum"; nr. 3. Jacht. [tot 1784], ongedateerd, Folio 60, vanaf 1748.

• 22-3-1755 (RAH, ORA Heemskerk, transportakte): Pieter Kaasenbroot, wonende aan Heemskerkerduijn, Heemskerk, koopt een stuk wyland in Heemskerk genaamt: "Tussen Cien", groot één morgen, voorheen eigendom van Jan Baijsen wonende tot Wijk aan Duijn, voor fl.114,--.

• 1-5-1756 (RAH, ORA Heemskerk, transportakte): Pieter Kaasenbroot, wonende aan Heemskerkerduyn, Heemskerk, koopt te Heemskerk een stuk teelland in Heemskerk genaamt: " 't Kaakje", groot 924 roeden, voorheen eigendom van Dirk Gerritz. Kos gehuwd met Maartje Jacobs en wonende aan Heemskerkerduyn, Heemskerk, voor fl.22,--.

• 30-8-1758: Nalatenschap Cornelis SCHOORL, overleden 30 augustus 1758 te Heemskerk.
Cornelis Schoorl was overleden op 30 augustus 1758 tot Heemskerk, zijn goederen werden voor de ene helft geërfd door diens overleden echtgenote's enige zuster = Antje Jans; voor 2/4e deel aan niet-erfgenamen en ten vierde aan twee 'halfbroers' van Cornelis Schoorl.
In deze akte wordt Pieter Kaasenbroot [=II.-4. Pieter Kasenbroot) als last en procuratie hebbende van zijn moeder Antje Jans: zij is de enige erfgename van haar zuster wijlen Jannitje Jans.]
Procuratie d.d. 14 september 1758. - Stukken land onder Heemskerk, Uytgeest, Castricum en Heyloo, alsook een huis en erf genaamt "de Star" in de Kerkbuurt te Heemskerk en een huis genaamt "Annes Kroffie" te Heemskerk.
Door Antje Jans werd geerfd de helft van fl.3625,-- op 16 november 1758, is fl.1812,10 onder aftrek van belasting [=20sten penning].
(RAH, OAH; Notariële akte: Notaris Abraham Henry Casteleyn.)

• 3-3-1761 (RAH, ORA Heemskerk, transportakte): Pieter Kaasenbroot, wonende aan de Heemskerkerduyn, Heemskerk, koopt op 3 maart 1761 te Heemskerk een stuk hooiland in Heemskerk genaamt "Op den Hem", groot 701 roeden, van Albert Wagenaar (weduwnaar en erfgenaam van Neeltje Ariens de Vink) wonende tot Wijk op Zee, voor fl.25,--.

• 12-5-1762 (RAH, ORA Heemskerk, transportakte): Pieter Kaasenbroot, wonende aan de Heemskerkerduijn, koopt op 12 mei 1762 te Heemskerk een stuk land, gedeeltelijk beplant tot Bos, en het overige gedeelte Weyland, in Heemskerk, aan Duyn voornoemt, genaamd: "Bij de Harte Heyning van Baart", groot 894 1/2 roeden, van: Gijsbert van Holland en Jan Wijngaart, Regenten van 't Weeshuis van de Stad Beverwijk, voor fl.103,--.

• 11-5-1763: Nalatenschap Aagje Klaase DREGER, overleden 3 februari 1763 op de Hofgeest (Ambachtsheerlijkheid Velsen).
Aagje Klaase Dreger in een akte op folio 1 & folio 1-verso van het Weesboek van Velsen, beginnende met het jaar 1763, letter F; Akte van 11 mei 1763 "Regthuys te Velsen, voor Schout en alle de Scheepenen" (AVK, Arch.v.Kennemerland, ORA Velsen, Weeskamerarchief, ORA-1043, folio 1 d.d. 11 mei 1763; [indexkaart] "Pieter Kaasenbroot, - man van Antje Klaase Dreger"); de tekst van deze akte van 11 mei 1763, folio 1 & folio 1-verso:
[Betr. II-4. op archief-indexkaart "Pieter Kaasenbroot", in de akte "Pieter Kaasenbrood", vermeld met handtekening "Pieter Kasenbroot".
N.B.: De aktes in het Weeshuisboek zijn overgeschreven documenten zijn van de secretaris genoteerd op deze documenten. Zie ook verder in hetzelfde weesboek Folio 3-verso m.b.t. "Cornelis Dreger" vermoedelijk dezelfde persoon als hieronder op Folio 1 & Folio 1-verso. De akte van Folio 3-verso volgt op deze website-pagina bij Genealogie Casembroot (Duynmeyer) > generatie III. "Bankras Kaasenbrood /
Banckeris Pietersz Kasenbroodt."]

• Folio 1 [ = pagina nummer 1 van het Weesboek]:
"Aan de Aghtbaare Heeren Schout en Scheepenen der Ambagts Heerlijkheid Velsen.
Geeft met alle eerbiedigheid te kennen Trijntje Klaase Dreger, woonende op de Hofgeest onder dese Ambagte.
Dat Aagje Klaase Dreger den derden februarij 1763 op de Hofgeest voornoemt intestato overleeden zijnde, tot haar eenige en algeheele Erfgenaamen heeft nagelaten haar Suppliante, Suster van heelen bedde;
en Cornelis Klaasz Dreger, Broeder; Antje Klaase Dreger ( : getrouwt met Pieter Kaasenbrood : ) Suster;
en Aagje Aries vander Moere, eenig nagelate kind van Neeltje Klaase Dreger ( : getrouwt zijnde geweest met Arie Hendriksz vander Moere : ) Suster; alle van halve Bedde.
Dat de suppliante uit dien hoofde geregtigd tot vijf aghtste parten in den boedel van Aagje Klaase Dreger bovengemeld en mitsdien het meeste geinteresseerd, haar aandeel daarinne niet behoevende te verkoopen, nog gedrongen kunnende worden die te verkoopen, dien Boedel gaarne in haar geheel zoude laaten blijven en de portien van de zoo meerderjaarigen als minderjaarige mede Erfgenaamen, hier bovengemeld, aan ende over te neemen op tauxatie van neutraale deskundige persoonen ende aan haar, voor sooveel de onroerende goederen aangaat, te laaten transporteren; waarinne Cornelis Klaase Dreger en Pieter Kaasenbrood als in Huwelijk hebbende Antje Klaase Dreger voornoemt, voor hun Lieder portien niet ongenegen zijn te bewilligen, als bij hun Lieder onderteekeningen ten deesen blijkbaar is; dog Arie Hendriksz vander Moere en Cornelis Klaasz Dreger, als Voogden over Aagje Aries vander Moere, minderjaarige mede Erfgenaamen daartoe zijn onbevoegd.
• Waaromme de Suppliante sig dan bij desen keerd tot Uw Achtbaare, eerbiedig versoekende, dat Uw Agtbaare Arie Hendriksz vander Moere en Cornelis Klaasz Dreger, als Voogden over Aagje Aries vander Moere, gelieven te Authoriseren, aan de Suppliante op tauxatie van neutraale deskundige Persoonen, wedersijds in een
• Folio 1-v. [ = vervolgpagina, nummer 1-verso:]

gelijk getal, of, ingeval van verschil bij Uw Aghtbaare daartoe te verkiesen, over te geven ende te laten volgen derselver Pupils portie in den ganschen Boedel van Aagje Klaase Dreger en voorsooverre de onroerende goederen betreft Geregelijk te transporteren, en daar van te verleenen Appoinctement in forma, onderstond,
't Welk doende &c [= etcetera], was getekent Trijntje Klaas Dreger, Cornelis Dreger, Pieter Kasenbroot,
Arie vander Moere.

• Waarop is gedisponeerd en het volgende Appoinctement verleend,
Schout en Scheepenen der Ambagts Heerlijkheid Velsen, gehoord hebbende leesen de Requeste, door Trijntje Klaase Dreger aan haar Achtbaarheden gepresenteerd, hebben daarop disponerende na deliberatie goetgevonden en verstaan Arie Hendriksz vander Moere en Cornelis Klaasz Dreger, als Voogden over Aagje Aries vander Moere te authoriseren, soo als haar Achtbaarheden deselve Authoriseren bij desen, de portie hunner gemelde Pupil alsmede Erfgenaame ab intestato van Aagje Klaase Dreger haar Moey van 'S Moeders zijde, in derselver Boedel en Nalatenschap competerende, aan Trijntje Klaase Dreger op tauxatie van neutraale deskundige Persoonen over te geven en te laten volgen, mitsgaders voor sooverre die betreft eenige onroerende goederen Geregtelijk te transporteren.
Actum op het Regthuys te Velsen, deesen 11 May Anno 1763; present de Schout en alle de Scheepenen, onderstond.
In Kennisse van mij, was getekent: J. V. Kalker, Secretaris."
[= J. Van Kalker.]

• 4-3-1766 (RAH; DTB Heemskerk, RK-doopakte): Vnd. echtpaar ( = Pieter Kaasenbrood en Antje Klaas [Kaasenbrood–Dreger] ) vermeld als getuigen bij het dopen van Antje, dochter van Bancras Pietersz. Casenbrood en Grietje Jans. [Bijz. familie van Pieter Kasenbroot, zie III.3.]

• 21-3-1776 (RAH, DTB Wijk op Zee, Impost Begraven, coll.: Part.Arch.JCJKazenbroot.) Op 21 mrt.1776 aangifte door (II.-4.) Pieter Casenbrood: betaald f.3,-,- voor het (RK) begraven van zijn zuster Antje Pieters Casenbrood (II.-5.).

• 5-6-1776 (AVK, Arch.v.Kennemerland, ORA Velsen, Weeskamerarchief, ORA-1043, folio 48 d.d. 5 juni 1776; [indexkaart] "Pieter Kaasenbroot, - voogd over de voordochter van Cornelis Dreger".

• 18-1-1787 (RAH, ONA nr. 359 (periode 1783-1787), Inv.A616.
Bankeres Kaasenbrood (= II.-11. > III.) / Jan Bankeresz Kaasenbrood (= III.-5.) / Pieter Kaasenbrood (index 3 fiches); betreft Notariële akte gepasseerd te Bloemendaal [6 pagina's]:
Antje Claasd. DREGER, weduwe van Pieter KAASENBROOD, (= II.-4.) wonende onder Velzen, testatrice bevindt zich te Aelbertsberg (=Bloemendaal) d.d. 18 januari 1787, voor notaris Francois Augustus de GENESTET.

II.-5. Antje / Anna CASEMBROOT (ook KAASSENBROOT, etc.):
Anna, ~ gedoopt te Heemskerk 20 mei 1714 (RK, get.: Cornelis Claesen / Claesz., verm. zwager van haar moederszijde).
• 21-3-1776 (RAH, DTB Wijk op Zee, Impost Begraven, coll.: Part.Arch.JCJKazenbroot.) Op 21 mrt.1776 aangifte door
(II.-4.) Pieter Casenbrood: betaald f.3,-,- voor het (RK) begraven van zijn zuster Antje Pieters Casenbrood (II.-5.).

> Zie ook archiefbronnen via internet-websites; ook vergeleken met

• 7 juni 1729: RAH (Rijksarchief Haarlem), ORA (Oud-Rechterlijk Archief) Heemskerk, Inv.267,
Akte 'Bewijs van Erfportie'.
Zie verder bij Anne Jans, weduwe van (II.) Pieter Pietersz. Kaasenbroot,
betr. een oorkonde voor Schout en Schepenen te Heemskerk; in dit document wordt de erfportie vermeld
van zijn op 7 juni 1729 nog in leven zijnde zeven minderjarige kinderen (allen vermeld met de dubbele
achternaam "Pieters Kaasenbroot", gedoopt te Heemskerk in de periode 1708 tot en met 1727,
vier dochters en drie zonen),
te weten: Aagje Pieters Kaasenbroot (II.-1. *1708),
Pieter Pieters Kaasenbroot
(II.-4. *1712), Antje Pieters Kaasenbroot (II.-5. *1714),
Jan Pieters Kaasenbroot
(II.-9. *1719), Bancris Pieters Kaasenbroot (II.-11., > III. *1723),
Maartje Pieters Kaasenbroot
(II.-12. *1724), Jannetje Pieters Kaasenbroot (II.-13. *1727).


• 2 / 23 juni 1748:
Anna / Antje Pieters(dochter) KAASSENBROOT, ondertr. (vermeld in het gaardersregister) in haar woonplaats Heemskerk op 2 juni 1748; x zij huwde (impost gaardersregister in de klasse ƒ 3,--) voor de wet, het gerecht van schout en schepenen / RK) te Heemskerk 23 juni 1748 (huw. get.: Bancras Pieterse en Willem Janse) met: Cornelius Jansz. CONEIJN (ook o.a. Cornelis Jansz. KONEIJN / Cornelis Janse CONIJN), van [afkomstig/won.] Wijk aan Zee.
• 02-06-1748: (Bron: HKH, Historische Kring Heemskerk; DTB 12 Gaarder impost op trouwen 1737–1769 / 013; > 3.)
Antie Pieters Kaassenbroot x Cornelis Janz Koneijn.
• 23-06-1748: (Bron: HKH, Historische Kring Heemskerk; DTB 06 Trouwboek van het Gerecht 1723–1754 / 194; > 3.)
Antie Pieters Kaassenbroot x Cornelis Janz Koneijn.
• 23-06-1748: (Bron: HKH, Historische Kring Heemskerk; DTB 3B R.K. Trouwinschrijvingen 1672–1777 / 039; > 3.)
Antje Pieters Kaassenbroot )– x Cornelis Janse Conijn.
)– = Zij komt voor bij zowel patronymicum als met achternaam; d.w.z. deze achternaam staat niet in het betreffende boek;
men heeft deze achternaam vermeld in deze HKH / DTB-index omdat deze naam uit andere gegevens is afgeleid. / in div. part. transcripties, Crelis Janz. Knijn (verm. RK ~ 24-11-1720, zoon van Jan Jansse [Knijn] en Maartje Cornelis ook genaamd Maartje Crelis). Annetie Pieters [Casenbrood] is verm. vermeld in het Impostreg. te Wijk aan Zee begraven op 21 mrt.1776; haar echtgenoot Crelis vermeld  in vnd. Impostreg. ald. begraven 8 aug.1759 f.3-0-0. [RAH, Wijk op Zee, Impost; aangifte door Jacob Engelsz.; RK begraven: Cornelis Janzen Knijn.]

Uit dit huwelijk zijn (vermoedelijk) de volgende kinderen bekend; allen gedoopt RK te Wijk aan Zee;
1e kind, zoon Joannes gedoopt { {po4N|{@{@@{o Engeltie Jans; volgens een transcriptie: doopget.: Grietie Crelis Kors, Engeltie Jans).
2e kind, dochter Maria gedoopt op 11 september 1750 (dochter van: Crelis Janze x Antie Pieters.;
doopget.: Engeltie Janze.)
. [Bijz.: Geen Impost-registers voor het jaar 1751.]
3e kind, dochter Maertie gedoopt op 10 december 1751 (dochter van: Crelis Janz. Knijn x Antie Pietersz.;
doopget.: Pieter Pieterz., Antie Claes.).
4e kind, dochter Jannetie gedoopt op 21 september 1753 (dochter van: Crelis Janz Knijn x Annetie Pieters.;
doopget.: Willem Janz. Admiraal, Maertie Janz.).

> Betreft: Marytje Crelis KNEYN, vermeld als doopgetuige te Heemskerk en omgeving.
• 25 april 1778: II.-5.a. Marytje Crelis Kneyn
is doopgetuige op 25 april 1778 te Heemskerk bij het RK-dopen van: (III.-11.) Antje Caasenbrood (het elfde, jongste kind van III., vermeld op de volgende pagina's als jongste dochter van II.-11. = III.: "Bancris Pieters Kaasenbroot").
• 24 nov. 1786: II.-5.a. Marijtje Krelis Konijn is doopgetuige op 24 november 1786 te Wijk aan Zee bij het RK-dopen van: Krelis, zoon van Teunis Krelis de Koe x Lybe Jans Snijer. (RK doopgetuigen: Teunis Jans Snijer en Marijtje Krelis Konijn.) [Bron: DTB Beverwijk 52. RK Statie Wijk aan Zee, doopboek 1754–1812. / Zie ook verder: website www.gerkoper.nl/Dtb52d.]
• 29 mei 1790: II.-5.a. Marijtje Konijn is doopgetuige op 29 mei 1790 te Wijk aan Zee bij het RK-dopen van: Anna, dochter van Teunis Krelis de Koe x Lybe Jans Snijer. (RK doopgetuigen: Dirk van der Plas en Marijtje Konijn.) [Bron: DTB Beverwijk 52. RK Statie Wijk aan Zee, doopboek 1754–1812. Zie verder: www.gerkoper.nl/Dtb52d.]
• 15 nov. 1791: II.-5.a. Marijtje Konijn is doopgetuige op 15 nov. 1791 te Wijk aan Zee bij het RK-dopen van: Jan, zoon van Teunis Krelis de Koe x Lybe Jans Snijer. (RK doopgetuigen: Dirk van der Plas en Marijtje Konijn.) [Bron: DTB Beverwijk 52. RK Statie Wijk aan Zee, doopboek 1754–1812. > Zie verder website: www.gerkoper.nl/Dtb52d.]


II.-6. Jan CASEMBROOT (ook KAASSENBROOT, etc.):
Jan, ~ gedoopt te Heemskerk op 11 september 1715 (RK, doopgetuige Jannetje Jans; tante van II.-6., zuster van zijn moeder),
Jan is vermoedelijk overleden op jonge leeftijd voor 7 juni 1729; (zie hierna zijn broers met dezelfde voornaam vermeld bij
II.-7. Jan en bij II.-9. Jan).

II.-7. Jan CASEMBROOT (ook KAASSENBROOT, etc.):
Jan, ~ gedoopt te Heemskerk op 18 november 1716 (RK, doopgetuige Jannetje / Jannitje Jans; tante van II.7., zuster van zijn moeder);
Jan is vermoedelijk overleden op jonge leeftijd voor 7 juni 1729 (zie hierna zijn broer met dezelfde voornaam vermeld bij II.-9. Jan).

II.-8. Guertje CASEMBROOT (ook KAASSENBROOT, etc.):
Guertje, ~ gedoopt te Heemskerk op 1 februari 1718 (RK, doopgetuige Maertje Cornelis).
Guertje is vermoedelijk overleden op jonge leeftijd voor 7 juni 1729.

II.-9. Jan CASEMBROOT (ook KAASENBROOD, KAASSENBROOT, etc.):
Jan, ~ gedoopt te Heemskerk op 8 maart 1719 (RK, doopgetuige Jannetje / Jannitje Jans; tante van II.-9., zuster van zijn moeder);
Jan KAASSENBROOT is overleden in mei 1738 (vermeld in het gaardersregister van Heemskerk 10 mei 1738),
vermeld als Jan KAASENBROOD begraven op 10 mei 1738 te Heemskerk (DTB-12).

• 7 juni 1729: RAH (Rijksarchief Haarlem), ORA (Oud-Rechterlijk Archief) Heemskerk, Inv.267,
Akte 'Bewijs van Erfportie'.
Zie verder bij Anne Jans, weduwe van (II.) Pieter Pietersz. Kaasenbroot,
betr. een oorkonde voor Schout en Schepenen te Heemskerk; in dit document wordt de erfportie vermeld
van zijn op 7 juni 1729 nog in leven zijnde zeven minderjarige kinderen (allen vermeld met de dubbele
achternaam "Pieters Kaasenbroot", gedoopt te Heemskerk in de periode 1708 tot en met 1727,
vier dochters en drie zonen),
te weten: Aagje Pieters Kaasenbroot (II.-1. *1708),
Pieter Pieters Kaasenbroot
(II.-4. *1712), Antje Pieters Kaasenbroot (II.-5. *1714),
Jan Pieters Kaasenbroot
(II.-9. *1719), Bancris Pieters Kaasenbroot (II.-11., > III. *1723),
Maartje Pieters Kaasenbroot
(II.-12. *1724), Jannetje Pieters Kaasenbroot (II.-13. *1727).

II.-10. Laurens CASEMBROOT (ook KAASSENBROOT, etc.):
Laurens, ~ gedoopt te Heemskerk op 30 september 1721 (RK, doopgetuige Sijmen / Symen Pieterse).
Laurens is vermoedelijk overleden op jonge leeftijd voor 7 juni 1729.

II.-11. Bancris / Pancras CASEMBROOT (ook CASENBROOT, DUYNMEYER, etc.):
Pancras, ~ gedoopt te Heemskerk op 16 april 1723 (RK, doopgetuige Maertje Cornelis),
hij volgt, III. Banckeris (Bancras / Pancras) Pietersz. CASEMBROOT,
also named KASENBROODT - DUYNMEYER.

• 7 juni 1729: RAH (Rijksarchief Haarlem), ORA (Oud-Rechterlijk Archief) Heemskerk, Inv.267,
Akte 'Bewijs van Erfportie'.
Zie verder bij Anne Jans, weduwe van (II.) Pieter Pietersz. Kaasenbroot,
betr. een oorkonde voor Schout en Schepenen te Heemskerk; in dit document wordt de erfportie vermeld
van zijn op 7 juni 1729 nog in leven zijnde zeven minderjarige kinderen (allen vermeld met de dubbele
achternaam "Pieters Kaasenbroot", gedoopt te Heemskerk in de periode 1708 tot en met 1727,
vier dochters en drie zonen),
te weten: Aagje Pieters Kaasenbroot (II.-1. *1708),
Pieter Pieters Kaasenbroot
(II.-4. *1712), Antje Pieters Kaasenbroot (II.-5. *1714),
Jan Pieters Kaasenbroot
(II.-9. *1719), Bancris Pieters Kaasenbroot (II.-11., > III. *1723),
Maartje Pieters Kaasenbroot
(II.-12. *1724), Jannetje Pieters Kaasenbroot (II.-13. *1727).

(Document 15 aug.1754; CASEMBROOT, coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

• 15-8-1754: Zie kopie boven van Document (ged.) Extract uit het Register:
Aanstellingen van Duinmeiers in Noord-Holland in 1754, e.v.; Gemeentearchief Amsterdam,
Inventaris 1028. Allerhande Commissies, "D.: Duinen onder Heemskerk en Castricum";
nr. 3. Jacht. [tot 1784], ongedateerd, Folio 60, vanaf 1748.

• 16-2-1768: Gemeentearchief Amsterdam, Particulier Archief Nr.76 Fam. De GRAEFF,
Inv.424, datum 16 febr.1768, ORA, transportakte (transcriptie/coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot):
"Wij Johannes van Coevenhoven, Schout tot Heemskerk, Arie van der Moere en Jan Aker, Schepenen aldaar, Oirconde en kennen, dat voor ons gekomen en verscheenen is Bancris Kaasenbrood wonende alhier op Noordorp, Eenige Geïnstitueerde Erfgenaam van Sijn Moeder Antje Jans, voortijds Weduwe van Pieter Kaasenbrood, en Laatst van Jan Gijsen, ingevolge haar Testamentaire dispositie gepasseert voor de Notaris Abraham Henrij Casteleijn, en getuijgen, binnen de Steede Beverwijk, in dato den 8 November 1760, dewelke bij desen bekende, verkogt, quijtgescholden, en tot Een Vrijen Eijgendomme opgedragen te hebben, aan en ten behoeven van den Wel Edele Gestrengen Heer Gerrit de Graeff Vrijheer van Polsbroek, Heer van Purmerland en Ilpendam, &c: &c:,
• Een Stuk Weijland, leggende binnen deesen Banne,
genaamt Op Hoogaart, groot volgens het Verpondingboek 1760 Roeden,
belent ten Westen de Heer van Marquette, ten Suijden en Noorden de Heer Koper,
en ten Oosten Hendrik Gerritz, en Willem Brinkman,

• Nogh Een Stuk Weijland, leggende als voren,
genaamt Van de Heer, of het Weijtje bij 't Pad, groot 1200 Roeden,
belent ten Suijden Willem en Maartje Jacobs, ten Westen en Noorden de Heer Koper,
en ten Oosten de Verkoper; dit perceel heeft een vrije Notwegh over 't Land van de voornoemde Willem en Maartje Jacobs;
De Gemeene Lands Lasten en Binnenlandse Onkosten sijn voor reekening van den Heer Koper ingegaan met Nieuwe Jaar 1768, van welke Verkopinge en Opdragte hij Comparant bekende, al wel, en ten vollen vernoegt, voldaan en betaalt te sijn, en dat mette Somme van Vier Hondert Guldens, gereet Geld, Stellende daaromme de voornoemde Heer Koper in volkomen Possessie en Eijgendomme van de voorsz. Stukken Land, Belovende ook deselve ten allen tijden te vrijen en te waaren van alle Lasten, pagten, renten, Erictien en Creditien, daar deselve voor dato deezes Eenigsints meede belast, ofte beswaart mogten wesen, Alles naar Regten van den Lande, En Costuume van onsen Dorpe, Stellende daar voren ten onderpande Specialijk Sijn Comparants persoon, en generalijk alle Sijne Goederen, roerende, en onroerende, present en toekomende, geene uijtgesondert, makende alle deselve Subject, voor alle Regten, Regteren, en Executien.
T' Oirconde deeze bij mij Schout voornoemt besegelt, en bij Ons Schepenen geteekent, den 16de Februarij Ao 1768.

Mij present Secretaris: (w.g.: J: v: Coevenhoven; Arie van der Moere, Jan Aker).
> Bij deze akte met daarboven de datum: 16 February 1768.
Opdragt Brief van 2 Stukjes Weyland leggende onder de Banne van Noorddorp:
• 1 Stukje 1760 Roeden genaamt Hogaart.
• 1 Stukje 1200 Roeden genaamt Van de Heer of het Wijtje bij 't Pad.
> Alsmede het volgende daarbij: Notitie Onkosten transport van twee Stukken Land
van Bancris Kaasenbrood aan de Heer Van Polsbroek:
over X t. penningen..... 10:-:-
de X de verhoogd............1:-:-
de armenduijten ............2:10:-
de opdragt brief &c..........7:8:-
portmissive van a[..]........ -:2:-
voldaan den 16 febr.... ƒ 21:-:-.
(Handtekening: J:v:Coevenhoven.)
Op dit archiefstuk stempel van Stadsarchief depot Amsterdam:
Archief DE GRAEFF 1907."

II.-12. Maertje CASEMBROOT (ook KAASSENBROOT, KAASENBROOT, etc.):
Maertje, ~ gedoopt te Heemskerk op 28 augustus 1724 (RK, doopgetuige Grietje Jacobs);
zij is overleden vòòr 1759 als echtgenote van Willem Jansz. ADMIRAAL; hij hertrouwde
als weduwnaar in 1759 (zie hierna; hij heeft kinderen uit beide huwelijken).

• 7 juni 1729: RAH (Rijksarchief Haarlem), ORA (Oud-Rechterlijk Archief) Heemskerk, Inv.267,
Akte 'Bewijs van Erfportie'.
Zie verder bij Anne Jans, weduwe van (II.) Pieter Pietersz. Kaasenbroot,
betr. een oorkonde voor Schout en Schepenen te Heemskerk; in dit document wordt de erfportie vermeld
van zijn op 7 juni 1729 nog in leven zijnde zeven minderjarige kinderen (allen vermeld met de dubbele
achternaam "Pieters Kaasenbroot", gedoopt te Heemskerk in de periode 1708 tot en met 1727,
vier dochters en drie zonen),
te weten: Aagje Pieters Kaasenbroot (II.-1. *1708),
Pieter Pieters Kaasenbroot
(II.-4. *1712), Antje Pieters Kaasenbroot (II.-5. *1714),
Jan Pieters Kaasenbroot
(II.-9. *1719), Bancris Pieters Kaasenbroot (II.-11., > III. *1723),
Maartje Pieters Kaasenbroot
(II.-12. *1724), Jannetje Pieters Kaasenbroot (II.-13. *1727).

31 dec.1750: (II.-12.) Maartie Pieters KAASENBROOT, jonge dochter van Heemskerk, is in ondertrouw gegaan te Heemskerk op 31 december 1750 met: Willem Janz ADMIRAAL. (Bron o.a.: HKH, Historische Kring Heemskerk; DTB Gaarder impost op trouwen 12 / 019; 3.)
17 jan.1751: (II.-12.) Maartie Pieters KAASENBROOT
huwde voor het Gerecht te Heemskerk op 17 januari 1751 met:
Willem Jansz ADMIRAAL,
jonge man van Egmond-Binnen, geboren te Wijckerheck, zoon van Jan ADMIRAAL.
(Bron o.a.: HKH, Historische Kring Heemskerk; DTB Trouwboek voor het Gerecht van Heemskerk: 06 / 209; 3.).
17 jan.1751: (II.-12.) Maertie Piters KAASENBROOT [schrijfwijze familienaam: ?: div.schrijfwijzen] huwde voor de kerk (RK) te Heemskerk op 17 januari 1751 met: Willem Jansz ADMIRAAL, [schrijfwijze familienaam: ?: div.schrijfwijzen], jonge man van Egmond-Binnen. (Bron o.a.: HKH, Historische Kring Heemskerk; DTB - RK Trouwboek Heemskerk 3B/040; 3.).

• Uit het huwelijk van Willem Jansz. ADMIRAAL en (II.-12) Maertje CASEMBROOT / KAASENBROOT
zijn op 8 november 1760 twee kinderen bekend (mogelijk GrietjeWillems ADMIRAAL en Maartje Willems ADMIRAAL, hierna vermeld? Dat is in behandeling voor controle op juistheid; nagaan in originele archiefstukken voor meer bijzonderheden; volgorde hierna voorlopige conclusie zie data huwelijken in 1776 in 1787 te Heemskerk).

• 8 nov. 1760: Voor notaris Abraham Henry CASTELEYN te Heemskerk, testament van de Eerbare Antje Jansz (wonende te Noorddorp / Heemskerk, voortijdige nagelaten weduwe en erfgename van de E. Pieter Ca(a)senbroo(d/t) en laatst weduwe van Jan Gijsen), moeder van II.-12. Maartje Kaasenbroot overleden voor dit testament van 8 nov. 1760, vermeld bij de erfgenamen van Antje Jansz, onder andere: "de twee kinderen van haar vooroverleden dochter Maartje Kaasenbroot, verwekt aan Willem Admiraal". N.B.: Als redders van haar boedel, etc., in het testament als voogden over haar minderjarige erfgenamen benoemd: de E. Pieter Kaasenbrood en Bankris Kaasenbroot (t.w. de zonen van wed. Antje Jansz.: II.-4. Pieter Kaasenbrood en II.-11. Pancras = III. Bankris Kaasenbroot).

Hieronder twee dochter van een vader genaamd Willem ADMIRAAL;
(dit onderzoek is in bewerking om zijn identiteit te controleren, huwelijken en kinderen;
de voornamen met bijzonderheden van Grietje en Maartje zijn hieronder genoteerd:

• Grietje? = controleren op juistheid = II.-12.a. (= ? geboren te ? in Noord-Holland ca. ? [voor 1759 = ???]
nagaan in archieven wie haar ouders zijn, met name de moeder gegevens controleren, zie boven II.-12.:
Grietje Willems ADMIRAAL
is in ondertrouw gegaan te Heemskerk op 20 apr. 1776 met:
Hendrik Pietersz. v./d. MOERE.
(bron HKH: DTB index 13/013)Deze twee namen zijn vermeld in de volledige tekst hieronder: datum 5 mei 1776 ten huize van de schout Klaas Cuijper
te Egmond op den Hoef (Bron: Regionaal Archief te Alkmaar; DTB-trouwboek 6.; coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)
Voornoemde: Grietje Willems ADMIRAAL is vermeld in de index-klapper van Egmond-Binnen onder-/trouwboek:
(getypte transcriptie) Maere, Hendrik Pietersz van der x datum 5 mei 1776 Admiraal, Grietje Willems / dtb-boek:6.
De familienaam is m.i. onjuist in deze index-klapper "van der Maere" doch juister "van der Moere", zie hieronder:DTB-boek 6. "
1776: den 5e Mey – is op den Hoef, ten huyse van de schout K. Cuyper getrouwt:
••••••• Hendrik Pietersz. van der Moere, van Heemskerk, met Grietje Willems Admiraal, van Egmond Binnen;
ter presentie van
Dirk Florisz. Rijk en Gerrit ter Beek scheepenen van Egmond Binnen, Rinnegum en den Hoef."

• Maartje? = controleren op juistheid = II.-12.b. (= ? geboren te ? in Noord-Holland ca. ? [voor 1759 = ????]
nagaan in archieven wie haar ouders zijn, met name de moeder gegevens controleren, zie boven II.-12.:
Maartje Willems ADMIRAAL
is in ondertrouw gegaan te Heemskerk op 12 jan.1787 met:
Cornelis SCHIPPER.
(bron HKH: DTB index 13/044: 3).
Maartje Willems ADMIRAAL
huwde voor het Gerecht te Heemskerk op 28 jan.1787 met:
Cornelis SCHIPPER
. (bron HKH: DTB index 07/149: 3).
Maartje ADMIRAA
L huwde voor de kerk (RK) te Heemskerk op 28 jan.1787 met:
Cornelis ADRICHEM. [= ? SCHIPPER]
(bron HKH: DTB index 3B/055: 3.).

• 21 jan.1759: (Zie II.-12.) Willem Jansz. ADMIRAAL hertrouwde als weduwnaar (van II.-12.)
te Egmond-Binnen 21 jan. 1759 (?wet/kerk?) met:
Aafje Jans STRAATJES
, jongedochter van Egmond-Binnen.

• 2–10–1767: Voornoemde echtelieden zijn vermeld als getuigen te Heemskerk: "Willem Jansz. Admiraal en Aafje Jans":
op 2 okt. 1767 werd in Heemskerk RK gedoopt: III.-4. Maartje CASENBROOD, het vierde kind en derde dochter van III.

Kinderen uit het tweede huwelijk van Willem Jansz. ADMIRAAL xx Aafje Jans STRAATJES [bijzonderheden volgen, aantal kinderen, etc.; e.e.a. uit div. bronnen; verder onderzoek in archiefstukken volgt], volgorde voor zover bekend:

• 1774–1824: [Een halfzuster van de kinderen hierboven bij generatienummers II.-12.a. en II.-12.b.]
Antje Willems ADMIRAAL, geboren te Egmond-Binnen, gedoopt RK te Heiloo 11 mei 1774, overleden te Egmond-Binnen
op 27 juli 1824. Zij huwde te Egmond-Binnen op 22 nov. 1795 met:
Meindert Pieters of Meyndert Pieters MELKER, [uit part.bronnen: geboren te Egmond aan de Hoef op 20 mei 1767,
gedoopt aldaar of te Egmond aan Zee 20 mei 1767 (religie: oud-kath.)],
Schepen te Egmond-Binnen, later vrachtrijder [in 1811], wonende te Egmond aan den Hoef; zoon van Pieter Willemsz. MELKER (geboren circa 1715 te Egmond aan de Hoef, religie: oud kath., beroep boer wonende te Egmond aan den Hoef, overleden op 23 juli 1797 te Egmond aan de Hoef, z.v. Willem Dirksz MELKER en Antje PIETERS) en van Neeltje Jans PANKRAS (bij haar huwelijk vermeld als: j.d. van Rinnegom, overleden omstreeks of na 1807 in haar laatste woonplaats Bergen, Noord-Holland).
[Betreft de vader van Meindert MELKER: Pieter Willemsz. MELKER 1e huw. te Egmond aan de Hoef 18 juni 1741 met:
[weduwe] Marytie AERYAENS; zijn 2e huw. te Alkmaar op 4 januari 1756 te Alkmaar met Marytje JANS].
(Zie ook NGV-afd. Hollands Noorderkwartier, 25-jarig Jubileum-Kwartierstatenserie 1-2-3.; publicatie 1990-1992).

• 1830: Betreft Pieter Meyndertsz MELKER & Willem Meyndertsz MELKER, beiden zoons van Meyndert Pietersz MELKER
en Antje Willems ADMIRAAL te Egmond aan den Hoef, is het volgende vermeld in het Historisch Kadaster Alkmaar, jaartal 1830;
Regionaal Archief Alkmaar website http://raa-hka.pictura-dp.nl/
Kad.A831, Kad.A830 en Kad.A829: datering: 1830; bron: Bev.reg. [= Bevolkingsregister]
Wk.A476-a Heul (= Lindegracht!): Jacob Besteman, beroep: boer *, x Neeltje de Leeuw (26j. van Egmond aan den Hoef)
Wk.A476-b: Trijntje Besteman en kinderen Mergert (moet zijn Melker of Melgert);
Wk.A476-c: Willem Melgert, beroep: boer (32j. van Egmond aan den Hoef) x Jannetje Besteman / huish: ]
BLOK34-z GEN [Pieter Meyndertsz Melker (ged.RK Egmond-Binnen 1796.03.21) x Trijntje Jans Besteman (**),
en zijn broer Willem Meyndertsz Melker (ged.RK Egmond-B 1797.07.15) x Jannetje Jans Besteman (**),
beiden zoons van Meyndert Pietersz Melker en Antje Willems Admiraal te Egmond aan den Hoef,
(** =) resp. dochters van Jan Jansz Besteman en Mary Abrams Steeman.

Uit het huwelijk van Meindert (ook Meinderd en Meijnderd) MELKER x Antje ADMIRAAL is nageslacht bekend:

• Pieter Meyndertsz Melker, gedoopt (RK) te Egmond-Binnen op 21 mrt.1796
(zoon van Meyndert Pietersz Melker en Antje Willems Admiraal te Egmond aan den Hoef).
Volgens archiefbron Historisch Kadaster Alkmaar in 1830 vermeld als echtgenoot van Trijntje Jans Besteman
(dochter van Jan Jansz Besteman en Mary Abrams Steeman). Ook vermeld in bron: www.genlias.nl als volgt:

• Pieter MELKER, bruidegom, leeftijd 23 jaar, geboren Egmond-Binnen (zoon v. Meindert MELKER en Antje ADMIRAAL);
hij huwt in de Gemeente Alkmaar op 1 aug. 1819 (aktenr.49) met bruid: Catharina BESTEMAN, leeftijd 21 jaar, geboren te Alkmaar [= circa 1797-1798] (dochter van Johanes BESTEMAN en Maria ABRAHAMS).

• Willem Meyndertsz Melker, gedoopt (RK) te Egmond-Binnen op 15 jul.1797
(zoon van Meyndert Pietersz Melker en Antje Willems Admiraal te Egmond aan den Hoef).
Volgens archiefbron Historisch Kadaster Alkmaar in 1830 vermeld als echtgenoot van Jannetje Jans Besteman
(dochter van Jan Jansz Besteman en Mary Abrams Steeman). Ook vermeld in bron: www.genlias.nl als volgt:

• Willem MELKER, bruidegom, leeftijd 22 jaar, geboren Egmond-Binnen (zoon v. Meindert MELKER en Antje ADMIRAAL);
hij huwt in de Gemeente Alkmaar op 25 juni 1820 (aktenr.36) met bruid: Johanna BESTEMAN, leeftijd 20 jaar, geboren te Alkmaar [= circa 1799-1800] (dochter van Johanes BESTEMAN en Maria ABRAHAMS). [Bron: www.genlias.nl/]

• Neeltje MELKER, geboren te Egmond-Binnen op 23 februari 1799 te Egmond-Binnen, overleden aldaar op 16 juni 1844. Zij huwde te Egmond-Binnen op 24 januari 1833 met: Johannes BUTTER, gedoopt RK te Akersloot op 14 mei 1785, boer te Egmond-Binnen, overleden te Egmond-Binnen op 3 juli 1851 als 2x weduwnaar, van Neeltje MELKER en eerder van Geertje HENNEMAN. Johannes BUTTER was een zoon van Pieter Jansz. BUTTER, geboren omstreeks 1758 te Uitgeest, boer, overleden te Akersloot op 23 januari 1805. (Zie ook publicaties o.a.: NGV-afd. Hollands Noorderkwartier voor meer bijzonderheden kwartierstaten, etc.)

• Jacobus MELKER, bruidegom, leeftijd 47 jaar, geboorteplaats Egmond-Binnen) [geboortedatum wsch.1802.],
eerder gehuwd en weduwnaar van Antje VLISSING (zoon van Mijndert MELKER en Antje ADMIRAAL);
huw. in de gemeente Petten op 3 maart 1850 (aktenr.1, bron GenLias: NHA) met:
bruid: Trijntje MOOT, leeftijd 25 jaar, geboorteplaats Petten [wsch. geb. 1824.],
(dochter van Teunis MOOT en Maartje KORF).

Uit het eerste huwelijk is nageslacht bekend, overgenomen van website www.genlias.nl
• Huw. in de gemeente Sint-Maarten op 4 mei 1872 (bron: GenLias, NHA, aktenr.15):
bruidegom Willem MELKER, leeftijd 35, geb.plaats Zijpe, [= *ca 1836], arbeider
(zoon van Jacob Melker en Antje Vlissing de Graaf); met:
bruid Maartje KUILBOER, leeftijd 23, geb.plaats Sint Maarten [=*ca.1848], dienstbode
(dochter van Cornelis Kuilboer, arbeider, en Maartje Bes).

• Avie MELKER, bruid, leeftijd 21 jaar (geboren te Egmondbinnen circa 1804; dochter van Meinderd MELKER en Antje ADMIRAAL); zij huwt in de Gemeente Bergen, provincie Noord-Holland, op 4 december 1825 (aktenr.11) met bruidegom: Cornelis BAKKER, leeftijd 26 jaar (geboren te Alkmaar circa 1798-1799; zoon van Klaas BAKKER en Antje Klaasd. KOOPMAN). [Bron: www.genlias.nl/]

• Maartje MELKER, bruid, leeftijd 24 jaar, geboren te Egmondbinnen circa 1811-1812 (dochter van Meijnderd MELKER. schipper, en Antje ADMIRAAL); zij huwt in de Gemeente Bergen, provincie Noord-Holland, op 17 januari 1836 (aktenr.1) met bruidegom: Cornelis WOKKE, leeftijd 31 jaar, landbouwer, geboren te Bergen circa 1804-1805; zoon van Willem WOKKE, landbouwer, en Antje DRUIVEN). [Bron: www.genlias.nl/]

• Bregje MELKER (dochter va Meindert MELKER x Antje ADMIRAAL) is geboren te Egmond-Binnen op 21 febr.1814, overleden te Bergen (N.-Holland) op 27 mei 1856 [nagaan: dit is uit part.bron].
Bregje MELKER, bruid, leeftijd 20 jaar (geboren te Egmondbinnen circa 1813-1814; dochter van Meindert MELKER. landman, en Antje ADMIRAAL); zij huwt in de Gemeente Bergen, provincie Noord-Holland, op 6 juli 1834 (aktenr.8) met bruidegom: Cornelis BRIEFJES, leeftijd 27 jaar (geboren te Alkmaar circa 1806-1807 [wsch. te Alkmaar geboren doch wonende elders bijv. te Bergen? zie doopdatum te Alkmaar van Cornelia?/Cornelis? 17-03-1807?; overleden wsch. voor 1869]; zoon van Jan BRIEFJES, landman, en Trijntje JANS). [Bron: www.genlias.nl/]
Uit het huwelijk van Cornelis BRIEFJES en Bregje MELKER is nageslacht bekend [uit part.bron, nagaan]:

• 1843: Jan BRIEFJES (zoon van Cornelis BRIEFJES en Bregje MELKER) geboren te Bergen (N.-Holland) op 18 jan.1843; hij huwde te Ursem (N.-Holland) op 6 febr.1869 met de weduwe:
Johanna KOK, (geboren te gemeente Beemster, N.-Holland, ca. 1844, dochter van Johannes KOK en Antje OUDENDIJK) [wed.v. Jan van VELDHOVEN. (Johanna KOK huwde te Ursem in N.-Holland op 22 febr.1867 met: Jan van VELDHOVEN, van beroep boer, geb. te Spanbroek ca.1840,
won.Ursem in N.Holland, z.v. Pieter VELHOVEN x Antje PATER)].

Uit het huwelijk van Jan BRIEFJES x Johanna KOK zijn vermoedelijk twee kinderen bekend,
waarschijnlijk een zoon en een dochter, familienaam BRIEFJES [uit part.bron]:
1e) ? = ? Jan BRIEFJES, geb. 17 aug.1873 te Ursem, volgt? (vermoedelijk zoon van vnd. ouders)
2e) Brigitta BRIEFJES, geb. 22 mei 1875 te Ursem zij huwde twee keer, t.w.:
eerste huw. d.d. [geschat ca 1898?, te? nagaan: Alkmaar, of omgeving?] met: Martinus NIJSSEN,
geb. Heerhugowaard 21 nov.1872, ov. Alkmaar 24 jan.1908, oud 35 jaar (z.v. Anthonius NIJSSEN
en Johanna KLAVER); zij hertr. als weduwe op 22 apr.1909 te Alkmaar met: Simon GROOT,
geb. te Callantsoog op 11 dec.1874, ov. te Alkmaar 12 jul.1913, oud 38 jaar). Uit beide huwelijken
zijn nakomelingen bekend en gepubliceerd in div. bronnen (zie o.a. websites CBG en NGV);
zie verder stambomen en kwartierstaten met familienamen BRIEFJES, NIJSEN, GROOT.

 

ca.1780– 18.. [Een halfbroer van de kinderen hierboven bij generatienummers II.-12.a. en II.-12.b.]
Pieter Willemsz ADMIRAAL, bruidegom, leeftijd 32 jaar, beroep boer, geboren te Heiloo circa 1780 (zoon van Willem ADMIRAAL en Aafje Jansdr STRAATJES) hij huwt in de Gemeente Akersloot op 24 januari 1813 (aktenr.2) met bruid: Neeltje Klaas[dr.]KROM, leeftijd 37 jaar, geboren te Akersloot circa 1775, dochter van Klaas (beroep boer) en Ariaantje Jansd. Bregman. [Bron: GenLias, http://www.genlias.nl/ betr.: Archieflocatie Noord-Hollands Archief, locatie Rijksarchief in Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 te Haarlem > http://www.noordhollandsarchief.org ]
{Mijn opm.: De geboorteplaats van de bruidegom is niet hetzelfde als in de trouwakte van 1822.}
Pieter Willemsz ADMIRAAL, bruidegom, leeftijd 41 jaar, beroep landman, geboren te Egmond-Binnen circa 1780 (zoon van Willem ADMIRAAL en Aafje STRAATJES), weduwnaar van Neeltje vnd.; Pieter huwt in de Gemeente Akersloot op 12 mei 1822 (aktenr.3) met bruid: Maartje KRUIJENAAR, leeftijd 48 jaar, geboren te Akersloot circa 1773-1774 (dochter van Cornelis KRUIJENAAR en Antje Lourensd. OUDEJANS). [Bron: GenLias, http://www.genlias.nl/ betr.: Archieflocatie Noord-Hollands Archief, locatie Rijksarchief in Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 te Haarlem.] {Mijn opm.: De geboorteplaats van de bruidegom is niet hetzelfde als in de trouwakte van 1813.}

Uit het huwelijk van Pieter Willemsz. Admiraal, beroep landman, x1 Neeltje is nageslacht bekend:

•• Willem ADMIRAAL, bruidegom, leeftijd 26 jaar, beroep landman, geboren te Akersloot circa 1816; hij huwt in de Gemeente Wimmenum op 27 april 1843 (aktenr.2) met bruid: Aaltje WITTEBROOD, leeftijd 25 jaar, geboren te Wimmenum circa 1817-1818 (dochter van Cornelis WITTEBROOD, beroep landman, en Elisabeth BEEKMAN). [Bron: GenLias; prov. Noord-Holland.]
•• Willem ADMIRAAL, bruidegom, leeftijd 59 jaar, beroep warmoezier, geboren te Akersloot circa 1816 (weduwnaar van Aaltje WITTEBROOD); hij huwt in de Gemeente Alkmaar op 31 oktober 1875 (aktenr.91) met bruid: Aaltje MOLENAAR, leeftijd 54 jaar, geboren te Schoorl circa 1820-1821 (dochter van Pieter MOLENAAR en Maartje BERGER), weduwe van Gerrit VEKEN.

Nageslacht van echtpaar Willem Admiraal x (1e) Aaltje Wittebrood; archiefbron GenLias, prov.N.-H.:

••• Nicolaas ADMIRAAL, bruidegom, leeftijd 25 jaar, beroep timmerman, geboren te Alkmaar circa 1843 (zoon van Willem ADMIRAAL, beroep koopman, en Aaltje WITTEBROOD); hij huwt in de Gemeente Alkmaar op 22 november 1868 (aktenr.86) met bruid: Alida DOLL, leeftijd 28 jaar, geboren te Beverwijk circa 1840 (dochter van Philippus Johannes Josephus DOLL, beroep koperslager, en Elisabeth BURGER).

••• Jan ADMIRAAL, leeftijd 26 jaar, beroep tuinman, geboren te Alkmaar circa 1849-1850 (zoon van Willem ADMIRAAL, beroep koopman, en Aaltje WITTEBROOD); { {po4N|{@{@{eeftijd 22 jaar, geboren te Leeuwarden circa 1853-1854 (dochter van Jurjen van der ZEE, beroep koopman, en Maria Ter Velde).

••• Cornelia ADMIRAAL, leeftijd 24 jaar, geboren te Alkmaar circa 1851-1852 (dochter van Willem ADMIRAAL, beroep tuinman, en Aaltje WITTEBROOD); zij huwt in de Gemeente Alkmaar op 13 augustus 1876 (aktenr.84) met bruidegom: Petrus Johannes HENNEKE, leeftijd 28 jaar, beroep koopman, geboren te Alkmaar circa 1847-1848 (zoon van Albert HENNEKE, beroep koopman, en Maria Magdalena NIESEN).

••• Cornelia ADMIRAAL, leeftijd 31 jaar, beroep winkelierster, geboren te Alkmaar circa 1851-1852 (dochter van Willem ADMIRAAL, beroep warmoezier, en Aaltje WITTEBROOD), weduwe van Petrus Johannes HENNEKE; zij huwt in de Gemeente Alkmaar op 15 juli 1883 (aktenr.58) met bruidegom:
Johannes BAKKUM, leeftijd 26 jaar, beroep stalhouder, geboren te Alkmaar circa 1856-1857 (zoon van Gerrit BAKKUM en Marijtje KRAMMER).

••• Elisabeth ADMIRAAL, leeftijd 23 jaar, geboren te Alkmaar circa 1855 (dochter van Willem ADMIRAAL, beroep tuinman, en Aaltje WITTEBROOD); zij huwt in de Gemeente Alkmaar op 26 januari 1879 (aktenr.10) met bruidegom: Petrus van OMMEN, leeftijd 24 jaar, beroep barbier, geboren te Alkmaar circa 1854-1855 (zoon van Johannes Gijsbertus van OMMEN, beroep verver, en Maria Johanna GAARTHUIS).

••• Cornelis ADMIRAAL, leeftijd 20 jaar, beroep warmoezier, geboren te Alkmaar circa 1857 (zoon van Willem ADMIRAAL, beroep warmoezier, en Aaltje WITTEBROOD); hij huwt in de Gemeente Alkmaar op 24 maart 1878 (aktenr.24) met bruid: Sophia JES, leeftijd 35 jaar, geboren te Oterleek circa 1842-1843 (dochter van Klaas JES en Neeltje de JONG), weduwe van Jan KEPPEL.
••• Cornelis ADMIRAAL, leeftijd 25 jaar, beroep warmoezier, geboren te Alkmaar circa 1857 (zoon van Willem ADMIRAAL, beroep warmoezier, en Aaltje WITTEBROOD), weduwnaar van Sophia JES; hij huwt in de Gemeente Alkmaar op 20 mei 1883 (aktenr.39) met bruid: Marijtje KLEIJMEER, leeftijd 28 jaar, geboren te Alkmaar circa 1854-1855 (dochter van Jan KLEIJMEER, beroep schoenmaker, en Margaretha VURING).

Nageslacht van Cornelis Admiraal, x (2e) met Marijtje Kleijmeer, bron GenLias:
•••• Willem ADMIRAAL, leeftijd 24 jaar, beroep tuinier, geboren te Alkmaar circa 1886-1887 (zoon van Cornelis ADMIRAAL, beroep warmoezier, en Marijtje KLEIJMEER); hij huwt in de Gemeente Bergen (provincie Noord-Holland) op 27 oktober 1911 (aktenr.10) met bruid: Maria Elisabeth ROOBEEK, leeftijd 22 jaar, geboren te Bergen circa 1888-1889 (dochter van Jan ROOBEEK, beroep koopman, en Elisabeth DEKKER).

II.-13. Jannetje CASEMBROOT (ook KAASSENBROOT, KAASENBROOT, etc.):
Jannetje, ~ gedoopt te Heemskerk op 3 november 1727 (RK, doopgetuige Cornelis Claesse en Trijntje Jans);
zij is overleden in januari 1753, vermoedelijk in haar woonplaats Heemskerk,
(II.-13.) Jannitie KAASENBROOT: vermeld in het gaardersregister in de klasse van ƒ 3,–,
zij is begraven te Heemskerk op 23 januari 1753.

• 7 juni 1729: RAH (Rijksarchief Haarlem), ORA (Oud-Rechterlijk Archief) Heemskerk, Inv.267,
Akte 'Bewijs van Erfportie'.
Zie verder bij Anne Jans, weduwe van (II.) Pieter Pietersz. Kaasenbroot,
betr. een oorkonde voor Schout en Schepenen te Heemskerk; in dit document wordt de erfportie vermeld
van zijn op 7 juni 1729 nog in leven zijnde zeven minderjarige kinderen (allen vermeld met de dubbele
achternaam "Pieters Kaasenbroot", gedoopt te Heemskerk in de periode 1708 tot en met 1727,
vier dochters en drie zonen),
te weten: Aagje Pieters Kaasenbroot (II.-1. *1708),
Pieter Pieters Kaasenbroot
(II.-4. *1712), Antje Pieters Kaasenbroot (II.-5. *1714),
Jan Pieters Kaasenbroot
(II.-9. *1719), Bancris Pieters Kaasenbroot (II.-11., > III. *1723),
Maartje Pieters Kaasenbroot
(II.-12. *1724), Jannetje Pieters Kaasenbroot (II.-13. *1727).

===============================================================================

Zie ook op deze website, pagina / See also on this website, page:
Various.Casembroot.1.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genealogie / Genealogy CASEMBROOT (DUYNMEYER):
> vervolg: GENERATIE III / continued: GENERATION III

=====================================================

home