HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.< Genealogie, vorige pagina (II.–III.)
Genealogy, previous page (II.–III.)

 

Genealogie / Genealogy:
CASEMBROOT (DUYNMEYER)
g
eneratie III / generation III

 

III. Banckeris Pietersz.
Casembroot Duynmeyer

 

III. Banckeris Pietersz. CASEMBROOT DUYNMEYER
(div. schrijfwijzen / various spelling)


(ex II.-11.; Bancris / Bank / Pancras / Pankris Pieterse/Pieterz. CASEMBROOT / CASENBROOD / CASENBROOT / KAASENBROOD / KAASENBROOT / KASENBROOD / KASENBROODT, DUYNMEYER, etc.; zoon van II. Pieter Pietersz. CASEMBROOT / KAASENBROOT / DUYNMEYER x Anna / Anne / Antje JANS).

(III.) Pancras, ~ gedoopt te Heemskerk op 16 april 1723, zoon van Pieter PIETERSE en Antje JANS, echtelieden aldaar (RK doopgetuige Maertje CORNELIS).

Zijn handtekening (meestal vermeld): / His signature (usually mentioned): Banckeris Pieters Kasenbroodt.

• 7 juni 1729: RAH (Rijksarchief Haarlem), ORA (Oud-Rechterlijk Archief) Heemskerk.
Inv.267, Akte 'Bewijs van Erfportie' (uit de particuliere collectie van dhr. G.L. ("Gerard") Kaasenbrood):
In dit document wordt de erfportie vermeld van de op 7 juni 1729 nog in leven zijnde zeven minderjarige kinderen van wijlen (II.) Pieter Pietersz. KAASENBROOT en daarna gedoopt te Heemskerk in de periode 1708 tot en met 1727, vier dochters en drie zonen), te weten: Aagje Pieters Kaasenbroot (II.-1. *1708),
Pieter Pieters Kaasenbroot
(II.-4. *1712), Antje Pieters Kaasenbroot (II.-5. *1714),
Jan Pieters Kaasenbroot
(II.-9. *1719), Bancris Pieters Kaasenbroot (II.-11., > III. *1723),
Maartje Pieters Kaasenbroot
(II.-12. *1724), Jannetje Pieters Kaasenbroot (II.-13. *1727).
Oorkonde te Heemskerk voor Schout & Schepenen, comparante Anne Jans, weduwe Pieter Pietersz. Kaasenbroot:
"Wij Johannis van Coevenhoven, Schouwt tot Heemskerk, Barent Hendrikz. en Cornelis Henneman, Scheepenen aldaar, doen kont dat voor ons gecompareert is Anne Jans, weduwe wijlen Pieter Pietersz. Kaasenbroot, dewelke bekende aan hare minderjarige kinderen (bij de voornoemde hare man verwekt) met name Aagje, Pieter, Antje, Jan, Bancris, Maartje en Jannetje Pieters Kaasenbroot, ten overstaan van Sijmen Pietersz. en Cornelis Schoorl, als ome en naaste bloedvrienden [= oom van vaderszijde Sijmen Pietersz. en oom van moederszijde Cornelis Schoorl echtgenoot van Jannetje Jans: zuster van Antje Jans], midsgaders gekozen voogden in desen van de voornoemde kinderen bewijs te doen wegens derselver vaders erfportie en dat met de twee navolgende Stukken landt, beyde geleegen in desen banne, als eerstelijk een Stuk land genaamt "Renessen Camp", groot omtrent 2 1/2 mergen, belent ten zuyden Corn: Henneman, ten oosten de Die, ten noorden de Hemsloot, en ten westen de Wed: Albert Corn:, en ten tweeden een Stuk landt genaamt "Aven Camp", groot ruijm 1 1/2 mergen, belent ten oosten Juffr. Kies, ten noorden Maartje Cornelis, ten westen de Schout Coevenhoven, en ten zuyden de Noort Maatwegh; ende onvermindert deselve kinderen te alimenteeren en te voorsien van kost en kleederen, Item te laten leeren naar haar Staat in gelegentheyt tot dat sij tot hare Mondige Jaren off Huwelyke State sijn gekomen.
Alle hetgeene beweesen en vooren genaamt Staat stelt sij comparant hetselve ten bedwangh van alle regten ende regteren, ende dat daartegens deselve sal blijven behouden de verdere boedel met alle de Lasten en Baten soo als deselve bij wijlen haar man is nagelaten gewerden.
Ter oirconde hebben Wij Schout en Scheepenen bovengenoemt ten verlijden ende begeren van haar comparant dese onderteekent den 7 Juny anno 1729 (w.g.: J. V. Coevenhoven; Barent Hendrikse; dit merk is bij Cornelis Henneman selfs gestelt: […])."

= = = = = =

• 1733: Verpondingsregister van het dorp Heemskerk; de banne Heemskerk was verdeeld in 5 buurten, t.w.:
Aen Duijn, Oosterbuurt, Kerkbuurt, Hoogdorp, Noorddorp; kastelen en hofsteden zijn meestal met de naam erbij vermeld.

(zie originele text => website: http://www.vpnd.nl/bronnen/nh/heemskerk/heemskerk_verp_1733.pdf )

Heemskerk, buurt,
Aen Duijn: Nrs.1 t/m 22. // Nr.1. Claas Jacobsz; een huis. // Nr.2. Jacob Ariensz; een huis. //
Nr.3. De erfgenamen van Juffr. Rijks (bedrag doorgehaald; details: 1741 afgebroken). // Nr.4. Hendrick Gerritsz. //
Nr.5. Gerrit Cornelisz Baarten // Nr.6. Cornelis Pietersz. // Nr.7. De weduwe van Teunis Michielsz. //
Nr.8. De weduwe van Aelbert Cornelisz. (bedrag doorgehaald; details: 1785 afgebroken.) //
Nr.9. De heer Pieter Pels, een bouwhuis. // Nr.10. Bouwe Pieterse, een huis (bedrag doorgehaald; afgebroken in 1769.) //
Nr.11. Anthony van Cleeff (bedrag doorgehaald; details: geamoveerd 1744.) // Nr.12. Cornelis Henneman, een bouwhuis // 
Nr.13. Gerrit Corn[eli]s Baarten, een huis. // Nr.14. Louwries Jasperse // Nr.15. Dirck Borsies //
Nr.16. Corn[eli]s Henneman, een bouwhuis // Nr.17. De weduwe van Jeroen Sonnevelt, een huis //
Nr.18. De kinderen van Louwies Gras Bos // Nr.19. Cornelis Henneman, een bouwhuis //
Nr.20. De erfgenamen van Anna Gerrits; een huis (bedrag doorgehaald; details: afgeschreven in 1765.) //
Nr.21. Cornelis Louwriesz; een huis. // Nr.22. Dhr van Swieten; een huis (bedrag doorgehaald; details: in 1741 afgebroken.) //

Heemskerk, buurt, tot Noordorp: Nrs.23 t/m 43. // Nr.23. Jan Wilbertsz, een huis //
Nr.24. De kinderen van Crijn Tijmonsz een bouwhuis (bedrag doorgehaald; details: afgeschreven 1765.) //
Nr.25. Symon Cornelisz, een huis // Nr.26. Jacob Louwrisz, een huis // Nr.27. Dirck Louwrisz //
Nr.28. Corn[eli]s Jansz Dol // Nr.29. Dhr Albertus Schuijt // Nr.30. deselve, een jagers lust //
Nr.31. deselve, een huisje // Nr.32. deselve, stal koetshuis en tuinmanswoning //
Nr.33. De heren Cornelis en Anthony Velsen, een huis = (bedrag doorgehaald, details: 1795 met 1796 geamoveerd.) //
Nr.34. De weduwe van Jacob Sonnevelt // Nr.35. Maertie Floris, een schuur // Nr.36. Pieter Jacobsz., een aengetimmert huis //
Nr.37. Jan Fredriksz, een huis // Nr.38. Harmanus Meijer, een huis (bedrag doorgehaald; details: 1767 afgeschreven.) //
Nr.39. De erfgenamen van Maartie Cornelis: Wagemaker // Nr.40. Floris Spanjersbergh //
Nr.41. Dhr van Incoert, een bouwhuis // Nr.42. Dhr Jan Heshuijsen, een bouwhuis //

Heemskerk, buurt (Oosterbuurt, verm. hetzelfde als volgt vermeld): Aen de Oosterzij: Nrs.44 t/m 56. //
Nr.43. Mevrouw Rendorp Marquette; een stallinge, koetshuis en tuinmanswoninge. // Nr.44. deselve, een bouwhuis. //
Nr.45. Louwries Hoogewerff; een huis (bedrag doorgehaald; details: geamoveerd 1743.) // Nr.46. Mevrouw Rendorp; een bouwhuis. //
Nr.47. De weduwe van Maarten Jacobsz.; een huis (bedrag doorgehaald; details: 1741 afgebroken.) //
Nr.48. Mevrouw Rendorp; een bouwhuis. // Nr.49. Mevrouw Rendorp; een huis. //
Nr.50. IJsbrandt Cornelisz. van Veen; een huis. // Nr.51. deselve; een huis. // Nr.52. Cornelis Morsch. //
Nr.53. Sijmen Jansz Croon // Nr.54. Arij Cornelis: //
Nr.55. De erfgenamen van Maartie Cornelisse Wagemaker; een bouwhuis. //

Heemskerk, de Koninghstraat: Nrs.57 t/m 58. //
Nr.57. Ewit Willemsz.; een huis. // Nr.58. Jan Kaaij. //

Heemskerk, de Middelstraat: Nrs.59 t/m 86. //
Nr.59. Jan Keesen; een huis (bedrag doorgehaald; details: 1784 afgeschreven.) //
Nr.60 . Cornelisz Duijve (bedrag doorgehaald; details: op de voorsz: Lijst niet te vinden.) //
Nr.61. Pieter Reijersz. (bedrag doorgehaald; details: 1784 afgeschreven.) //
Nr.62. Claas Bolle. // Nr.63. Engel Spreett. // Nr.64. Albert Tomesz. //
Nr.65. Gerrit Coper; een huis (bedrag doorgehaald; details: 1784 afgeschreven.) //
Nr.66. Gijsbert Claasz: // Nr.67. Gerrit Jansz: (bedrag doorgehaald; details: op de voorsz. Lijst niet te vinden.) //
Nr.68. Sasje Forke (bedrag doorgehaald; details: 1784 afgeschreven; volgens de voorsz. Lijst moet dit gesteld worden op: ƒ –:17:–. //
Nr.69. Louris Jansz: // Nr.70. Engel Wit. // Nr.71. Gijsbert Berge (bedrag doorgehaald; details: afgeschreven 1769.) //
Nr.72. Arie Engelsz (bedrag doorgehaald; details: op de voorsz. Lijst niet te vinden.) //
Nr.73. Jan Otterbeeck; een huis (bedrag doorgehaald; details: 1784 afgeschreven; volgens de voorsz: Lijst moet dit gesteld worden op ƒ 1:10:–. //
Nr.74. Arieaentie Claas (bedrag doorgehaald; details: op de voorsz.: Lijst niet te vinden.) //
Nr.75. Daniel Schoon. // Nr.76. Tunes Leendersz: (bedrag doorgehaald; details: 1784 afgeschreven.) //
Nr.77. Jacob Ariensz: // Nr.78. Hijndrick Engersz // Nr.79. Volckje Jacobz: //
Nr.80. Jan Harmensz (bedrag doorgehaald; details: 1784 afgeschreven.) // Nr.81. Heijndrick Engelz:, een huis. //
Nr.82. Jacob Sonnevelt; een timmerschuur (bedrag doorgehaald; details: op de voorsz: Lijst niet te vinden.) //
Nr.83. Jacob Jansz.; een huis (bedrag doorgehaald; details: 1784 afgeschreven.) // Nr.84. Breght Jans. //
Nr.85. Pieter Claasz (bedrag doorgehaald; details: 1784 afgeschreven.) //
Nr.86. Engel Claasz: (bedrag doorgehaald; details: op de voorsz. Lijst niet te vinden.) //

Heemskerk, De Boovestraat: Nrs.87 t/m 100. //
Nr.87. Fulphs Hendericke; een huis (bedrag doorgehaald; details: 1784 afgeschreven.) //
Nr.88. Maerten Ariensz (bedrag doorgehaald; details: 1784 afgeschreven.) //
Nr.89. Claas Wit; een huis. // Nr.90. Arie Joppe (bedrag doorgehaald; details: afgeschreven 1769.) //
Nr.91. Jan Maartensz (bedrag doorgehaald; details: afgeschreven 1769.) //
Nr.92. Arie Claasz.; (bedrag doorgehaald; details: gesplitst Nr.92.a. = ƒ 1:4:9. ; Nr.92.b. (bedrag doorgehaald; details: 1784 afgeschreven.) //
Nr.93. Govert Sijmensz (bedrag doorgehaald; details: afgeschreven 1769.) //
Nr.94. Claas Jansz (bedrag doorgehaald; details: afgeschreven 1771.) //
Nr.95. Gerrit Ariensz Vinck (bedrag doorgehaald; details: 1784 afgeschreven.) //
Nr.96. Gerrit Harmensz: (bedrag doorgehaald; details: op de voorsz. Lijst niet te vinden.) //
Nr.97. Claas Willemsz; een huis (bedrag doorgehaald; details: 1784 afgeschreven.) //
Nr.98. Jop Jansz: Post (bedrag doorgehaald; details: 1784 afgeschreven.) //
Nr.99. Hendrick Creijne (bedrag doorgehaald; details: bij doleantie 1740; bedrag doorgehaald; details: op de voorsz. Lijst niet te vinden.) //
Nr.100. Harme Gerritsz. //

Heemskerk, De Kerckstraat: Nrs.101 t/m 104. //
Nr.101. Aaghje Cornelisz; een huis. // Nr.102. Reijer Pietersz. (bedrag doorgehaald; details: afgeschreven 1769.) //
Nr.103. Jan Claasz: // Nr.104. Oloff Gerritsz Brinck //

Heemskerk, In de Buurt: Nrs.105 t/m 125. // Nr.105. Francois Cornelisz; een huis. //
Nr.106. De erfgen: van Maartie Cornelis: Wagenmaker (bedrag doorgehaald; details: 1741 afgebroken.) //
Nr.107. De voogden over de kinderen van Claes Sloot. // Nr.108. Blancris Grasbos. //
Nr.109. Den Armen alhier; een huisje. // Nr.110. Cornelis Schoorl; een huis. //
Nr.111. Huijgh Jansz: van Velsen; een coornmolen [korenmolen] // Nr.112. deselve; een huis. //
Nr.113. Jan Kuijper; een huis. // Nr.114. deselve; een huis. //
Nr.115. De voogden over de kinderen van Jacob Keijser. // Nr.116. deselve vooghden; een bouwhuis. //
Nr.117. Leendert Cornelisz; een huis. // Nr.118. De erfgen: van Maarten Cornelisz: Wagemaker; een huis. //
Nr.119. Pieter Pietersz, een huis. // Nr.120. De erfgen: van Maertie Cornelisz: Wagemaker; een huis. //
Nr.121. Jan Rijndertz; een aangetimmert huisje. // Nr.122. Pieter Keijser; een huis. //
Nr.123. De kinderen van Maerten Gijsen; een huis. // Nr.124. Barent Hendricks; een huis. //
Nr.125. Mr Willem Meulenaer. // Nr.126. De kinderen van Pieter Pieter Rosecrans. //

De verpondinge genomen naer den 12e penn: der Tauxatie en Huuren van 125 huijsen bedraagd ƒ 241:6:–.
1 coornmolen tegens den 15e penn: ƒ 10:–:–. / ƒ 251:6:–. / af 3 pct. voor collecte ƒ 7:11:–. / totaal ƒ 243:15:–. //
af: de geroyeerde posten van nrs.67 en 68 ƒ 14:12:–; af: de reeds gekorte collecte ƒ 0:10:–. / ƒ 14:2:–. /
ƒ 243:15:– af 14:2:– / totaal ƒ 229:13:–. //

Heemskerk: nieuw geb:
1732: Mevr: Rendorp; koets of wagen, huis stal en woonh: // 1734: Mevr. Rendorp. //
1769: Willem van Norden. // 1772: Ch: J: Steen. // 1774: Cornelis Mulder. // 1778: De Heer van Assendelft. //
1787: Hendrik Meijer. // 1791: De Heer van Assendelft. //
1796: Pieter Smit, een woonhuisje // A.A. Deutz van Assendelft, een huis. //

= == = = = = =

Document: Extract uit het Register van aanstellingen van duinmeiers
in Noord-Holland in 1754, e.v.; verz. Gemeentearchief Amsterdam,
Inv. 1028. Allerhande Commissies, "D.: Duinen onder Heemskerk en
Castricum; nr. 3. Jacht. [tot 1784], ongedateerd, Folio 60, vanaf 1748.
(Uit de collectie CASEMBROOT, M.Ch. Deden-Kazenbroot)

"Bank" Pieterse CASEMBROOT, ook o.a. genaamd CASENBROOT, van beroep duinmeijer van de duinen gelegen onder Castricum en Heemskerk, werd vermeld onder andere in voornoemd document in 1754; Bank was tevens schepen van Heemskerk (1784, 1785 en 1788); in publicaties, diverse moderne schrijfwijzen bijvoorbeeld: "Bancras Pietersz. KAASENBROOD". De schrijfwijze van zijn "achternaam" zoals vermeld bij de handtekening van zijn vader "KAASENBROOT" komt voor in een tweetal aktes van Heemskerk op 5 mei 1761: Bancris KAASENBROOT vanwege aankoop van een huis en erf te Noordorp, Heemskerk, en een stuk land binnen Heemskerk genaamd "De Berg-Kroft", van Jannetje Castricum wonende op "het Kalf" [aldaar] voor ƒ 730,-- en ƒ 66,-- in totaal ƒ 796,-- (folio: 250, e.v.):

• 5 mei 1761 (5-5-1761: Arch.Haarlem, ORA, transportregister Heemskerk):
Bancris Kaasenbroot,
wonende te Heemskerk tot Noordorp, koopt op 5 mei 1761 te Heemskerk, van Jannetje Castricum, wonende op het Kalf, als enige erfgename van haar overleden broer
Jan Castricum, een huis en erf staande en liggende binnen Heemskerk, op Noordorp, groot het Erf 224 Roeden, koopsom ƒ.730,-- gereed geld. Belend ten westen de Heereweg; ten oosten de Heer Jan Hendrik Cramer Jansz. (Akte ondertekend door: Schout en Schepenen tot Heemskerk: Johannes van Coevenhoven; Jan de Wit, Cornelis Knaep).
• 5 mei 1761 (5-5-1761: Arch.Haarlem, ORA, transportregister Heemskerk, folio 250):
Bancris Kaasenbroot,
wonende te Heemskerk tot Noordorp, koopt op 5 mei 1761 te Heemskerk, van Jannetje Castricum, wonende op het Kalf, als enige erfgename van haar overleden broer
Jan Castricum, een stuk land, binnen Heemskerk, genaamd De Berg-Kroft, groot 1.047 Roeden, koopsom ƒ.66,-- gereed geld. Belend ten oosten de
Houtweg; ten noorden de Weduwe van Jan Sonnevelt.
(Akte ondertekend door: Schout en Schepenen tot Heemskerk: Johannes van Coevenhoven; Jan de Wit, Cornelis Knaep).

(III.) Bancras/Bancris/Bankris Pieterse/Pietersz. Kaasenbrood/Kaasenbroodt is overleden in zijn woonplaats Heemskerk op 2 maart 1790. Hij is vermeld in het DTB-overlijdensregister van Heemskerk op 2 maart 1790: Bankris Pieterse Kaasenbrood; in het DTB-Gaardersregister van Heemskerk boek 13 folio 54 d.d. 5 Maart 1790: "Ontfangen van 't Lijk van Bancris Kaasenbroodt, alhier overleeden in de Derde Classe: ƒ 6:–:–."; hij werd begraven te Heemskerk op 5 maart 1790: Bancras Pietersz. Kaasenbrood, Echtgenoot van Grietje Jansdr. de Wit. [Bron, diverse aktes, onder andere: burg.stand extract doodregister Heemskerk 25 september 1822; voor het huwelijk van Hendrik Kaasenbrood, ondertekende zijn naam als Hendrik Kaazenbroot = een jaar later hertrouwd als weduwnaar => vanaf 1823 bij zijn huwelijk officieel in de huwelijksakte met bijlagen vermeld als Hendrik Kazenbroot, waarbij de naam van zijn vader ook vermeld is met die spelling: Jacob Kazenbroot; de handtekening van Hendrik is overeenkomstig de spelling van zijn achternaam in die akte: Kazenbroot.]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

• 25 sept.1762 / 10 okt.1762: Bankris KAASENBROOD / Bancris KAASENBROOT / Bankris Pietersz. CAASENBROOD, jongeman geboren te Heemskerk en wonende aldaar, huwt in Heemskerk (ondertr. 25 september 1762) op 10 oktober 1762 voor Schout en Schepenen aldaar, voor de kerk (RK-Heemskerk):
Grietje Janse de WIT,
jongedochter van Velsen; dochter van Jan de WIT x Trijntje SONNEVELD, echtelieden te Velsen (R.Kath.-kerk: huwelijksgetuigen: Japik STUT en Trijntje JAPIKS).

 

• 25 sept. 1762: RANH (Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem), DTB Heemskerk Gaardersregister boek 12 folio 38: [Jaartal: 1762:] "25 September: Ontfangen wegens het regt van trouwen van Bankris Kaasenbrood wonende alhier met Grietie Jans de Wit, van Velsen, Voor de Bruydegom in de Vierde Classe: ƒ3:–:–."

• 10 okt. 1762: RANH, Rijksarchief van Noord-Holland, ORA, Oud-Rechterlijk Archief Heemskerk, Schepenregister: "Op Huyden, sijn voor ons Schout en Schepenen van Heemskerk getrouwt, Bancris Kaasenbroot, jongman, gebooren en wonende tot Heemskerk, met Grietje Jans de Wit, jongedogter, gebooren tot Velsen, nadat de voorschreeve persoonen haare drie huwelijks proclamatien, bij Affixie van Biljetten, van 't Regthuys van deezen Dorpe, Sonder Verhindering hebben gehad.– / Actum, ende Ten Oirconde geteekent, den 10den October Anno 1762. (was getekend: J. v. Coevenhoven, Jan de Wit, Jan Aker).

• 25 sept.1762 / 10 okt.1762: Bankris KAASENBROOD / Bancris KAASENBROOT / Bankris Pietersz. CAASENBROOD, jongeman geboren te Heemskerk en wonende aldaar, huwt in Heemskerk (ondertr. 25 september 1762) op 10 oktober 1762 voor Schout en Schepenen aldaar, voor de kerk (RK-Heemskerk):
Grietje Janse de WIT,
jongedochter van Velsen; dochter van Jan de WIT x Trijntje SONNEVELD, echtelieden te Velsen (R.Kath.-kerk: huwelijksgetuigen: Japik STUT en Trijntje JAPIKS).

25 juli 1763: GA Asd, Gemeentearchief van Amsterdam, ONA, Oud-Notarieel Archief,
Nots. S. Dorper, Testament Nr.989 d.d. 25-07-1763; (voorzover leesbaar en mogelijk hieronder transcriptie / coll.M.Ch.Deden-Kazenbroot):[blz.1.] (25 July 1763./No.989./Testament bij man & vrouw tesamen suyver en vrij die [...] passeerende[..] Verklaart hebben beneden de Vierduysent Guldens gegoed te sijn.[ook op blz.1: Is voldaan]). "Bij den Inhoude Van dit openbaar Instrument van testamente zij kennelijk Eenen Iegelijk daar het behoort dat in de Jaare der gemelde [blz.2.]Seventienhondert Drie & Sestig op Maandag den Vijfentwee-entwintigsten July op de Middag de klocke hebben Elff en Twaalff uuren.–
Voor mij Salomon Dorper, openbaar Notaris tot Amsteldam bij den Ed[ele] Hove Van Holland geadmitteert ende Voor de getuygen nagenoemt persoonlijk gekoomen en Verscheenen Sijn [blz.3.]

 


[blz.3.] D' Eers[am]e Pankris Pietersz [?: Ca/] Kasenbrood Duynmayer en D' Eerbare Grietje Jans de Wit Egteluyden woonende te Nootdorp onder Heemskerk thans hier bevindende binnen dese Stad, aen d' ondergenoemde getuygen bekend gesond van Lighaem en bij goed Verstand.
Dewelke verklaarden zonder aanraadinge of mislijdinge van iemand, (naa te niet doeninge van alle uytterste Willens dispositien, wat benaaminge die ook mogten hebben, door hun te zaamen bij ieder apart, off met iemand anders bevorens gepasseert-) malkanderen over en weeder en zulx de Eerst overlijdende den langstleevende van haar bijden bij deesen te stellen en te noemen, tot elks eenige en algeheele Erfgenaam off erfgename, en dat in alle de goederen, roerende en onroerende, actien, Crediten, Contanten, regten, geregtigheeden, [blz.4.] niets uytgesondert bij de Eerst aflijvige ter dood te ontruymen en agter te laaten.-
Dog indien de Eerst stervende overlijd nalatende Kind off Kinderen soo sal de langstleevende deselve tot haar mondige off troudag opbrengen, en van alle nodruft versorgen, mitsgaders alsdan aan hen lieden zooveel ter uytselling meede geeven als de Langstleevende nagemoede verstaan zal te behooren dat beide namentlijk de voorsz. opbrenginge uytsettinge, en tnatemeldene te doene bewijs en voldoeninge van deselver legitime portie waarin de Kint of Kinderen bij deesen maar werden geïnstitueerd.–
Gelijk de Langstleevende wanneer deselve zig ten anderen huwelijk begeeft, in voldoeninge als vooren, meede niet meer ten overstaan van twee eerlijke manspersoonen [blz.5.] Zelve te verkiesen zal behoeven te bewijsen als hij off zij in Concientie zal bevinden te behooren, ende Kint off Kinderen behoudens 't Capitaal dat onder de langstleevende zonder borgen daar voor te stellen, zal verblijven op te brengen als boven, en dat alles zonder dat de langstleevende gehouden zal zijn Staat off inventaris, off opening van den boedel te maaken off te doen.–
Voorts Stelt de Eerst Stervende den langer leevende van haar testateuren tot eenige voogd off voogdesse over haar gemelde Kind off Kinderen ende derselver goederen mitsgaders na de dood van de langstleevende al sulke persoon als de langstleevende daartoe zal gelieven te benoemen.–
Met Uytsluytinge zoo ten opsigte van de Eerst als laast stervende van haar bijde van de Ed[el]e Heeren van den Gerechte en Weeskamer van Heemskerk, als elders, daar haar respective Sterfhuys [blz.6.] mogte koomen te vallen off goederen gelegen zijn en De Testateuren hebben verklaart geen van beyde Ouders in leven te hebben. Alle 't Welk de Testateuren verklaarde te weesen hen lieder tesamen off uytterste Wille, 't gunt zij begeerden dat al zulx als Codicille gifte onder den levende ofte ter sake als doods, zoo als 't selve naa regten best bestaan kan, naa haar overlijden zal worden naargekomen.–Dat aldus passeerde binnen den voorz: Stad Amsteldam [= Amsterdam] ten Comptoire van mij Notaris plaats – bezyden de Beurs in tegenwoordigheid van Hendrik Groeneveld Hoenderkooper in de Nes en Gerrit Boode mede Hoenderkooper op de Hoek van de Grave[n-]Straet beyde hier ter Steede woonende als getuygen die verklaarden de Testateuren als Egteluyden wel te kennen en de selve personen te sijn so zy hen laeten noemen en sich bekend maecken.
w.g.: Banckeris Pieters Kasenbroodt; Grietje Jans de Wit;
(getuige:) X is merk van Hendrik Groeneveld; (getuige:) Gerrit Boode;
S. Dorper: notaris.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mevrouw Grietje [Jansdr./Janse] de Wit, weduwe van Bancras/Bankris Pieterse/Pietersz. Kaasenbrood, overleed in haar laatste woonplaats Heemskerk op 26 maart 1796, begraven aldaar 29 maart 1796.
26 mrt. 1796: DTB-Overlijdensregister van Heemskerk: "Grietje de Wit, weduwe Bankris Pieterse Kaasenbrood, overleden te Heemskerk op 26 maart 1796".
• 29 mrt. 1796: DTB-Gaardersregister van Heemskerk,
boek 13 folio 73 d.d. 29 Maart 1796:
"Ontfangen van 't Lijk van Grietje Jans de Wit, alhier overleeden in de Tweede Classe:
ƒ 15:–:–.".
• 29 mrt. 1796: DTB-Begrafenisregister van Heemskerk: "Grietje Jansdr. de Wit, Weduwe van Bancras Pietersz. Kaasenbrood". Zij werd begraven te Heemskerk op 29 maart 1796: Grietje Jansdr. de Wit, Weduwe van Bancras Pietersz. Kaasenbrood. (Bron: burg.stand extract doodregister Heemskerk 25 sept. 1822, afgegeven t.b.v. het huwelijk van een van haar nakomelingen: > familietak A. generatienr. V.-b. Hendrik Kaasenbrood: hij ondertekende zijn naam op het extract als: Hendrik Kaazenbroot).

De familie CASEMBROOT / KASENBROODT - de WIT woonde te Noorddorp, Heemskerk, in een herenhuis met hofstede, van ouds genaamd "HENGSTENBURGH", ook genaamd "JAGTRUST" (later tevens vermeld als "JAGTLUST, JACHTRUST, JACHTLUST). Uit allerlei documenten en publicaties, voornamelijk bij het Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, o.a. in het oud-notarieel en oud-rechterlijk archief van Heemskerk en omgeving; van deze archiefstukken volgt hierna een selectie (o.a. originele tekst, voor zover en indien thans de originele exemplaren en/of kopieën nog leesbaar zijn en waar mogelijk met transcripties, e.d.). Over de familie van Grietje de WIT te Velsen is onder meer het volgende bekend:

Als eerste te Haarlem en omgeving een koopman: Hendrick de Wit vermeld te Haarlem en Velsen in 1672
(hij is in feite als eerste "de Wit" vermeld te Velsen een mogelijke familierelatie?):
• 26 februari 1672 (Velsen): (d.d. 26–2–1672: AVK, Arch.v.Kennemerland, ORA Velsen, Weeskamerarchief, ORA-1038, folio 15-verso d.d. 26 febr.1672; [indexkaart] "Hendrick de Wit, – koopman te Haarlem; – voogd over het kind van Jan Verschueren en Sijntje Willems".

• 6 juli 1763 (Velsen): (AVK, Arch.v.Kennemerland, ORA Velsen, Weeskamerarchief, ORA-1043, folio 3 d.d. 6 juli 1763; [indexkaart] "Jan de Wit, - overleden man van Antje Sijmons; - eerder weduwnaar van Trijntje Sonneveld." (N.B.: Dit is de vader van Grietje Jans de Wit, echtgenote van Bankras Kaasenbrood, schrijfwijze zoals hierna vermeld. Grietje is een dochter uit het eerste huwelijk van haar vader met Trijntje Sonneveld. /De volgende voornamen zijn vermeld in de Nederlandse Voornamen Databank, website www.meertens.knaw.nl => voornamen zoals hierna vermeld: Antje, zie: Anna; Bankras,Pancras, zie: Pancratius; Gerrit, zie: Gerard; Grietje, zie: Margaretha; Jan, zie: Johannes; Trijntje, zie: Catharina)

Hieronder de index-kaarten d.d. 6 juli 1763 van de vijf kinderen van Jan de Wit x (1e) Trijntje Sonneveld:
• 6 juli 1763 (Velsen): (6-7-1763: AVK, Arch.v.Kennemerland, ORA Velsen, Weeskamerarchief, ORA-1043, folio 3-verso d.d. 6 juli 1763; [indexkaart] "Grietje Jans de Wit, - vrouw van Bankras Kaasenbrood; - dochter van Jan de Wit en Trijntje Sonneveld".
• 6 juli 1763 (Velsen): (AVK, Arch.v.Kennemerland, ORA Velsen, Weeskamerarchief, ORA-1043, folio 3 d.d. 6 juli 1763; [indexkaart] "Jan Jansz. de Wit, - zoon van Jan de Wit en Trijntje Sonneveld".
• 6 juli 1763 (Velsen): (6-7-1763: AVK, Arch.v.Kennemerland, ORA Velsen, Weeskamerarchief, ORA-1043, folio 3 d.d. 6 juli 1763; [indexkaart] "Jacob Jansz. de Wit, - zoon van Jan de Wit en Trijntje Sonneveld".
• 6 juli 1763 (Velsen): (AVK, Arch.v.Kennemerland, ORA Velsen, Weeskamerarchief, ORA-1043: folio 3 d.d. 6 juli 1763; [indexkaart] "Cornelis Jansz. de Wit, - zoon van Jan de Wit en Trijntje Sonneveld".
[N.B.: Zoals gebruikelijk in DTB-registers is door mij Cornelis vermeld in alfbetische volgorde voornaam
bij de letter K, vanwege de uitspraak als K - vergelijk uitspraak met de voornaam Claas.]
• 6 juli 1763 (Velsen): (6-7-1763: AVK, Arch.v.Kennemerland, ORA Velsen, Weeskamerarchief, ORA-1043, folio 3 d.d. 6 juli 1763; [indexkaart] "Gerrit Jansz. de Wit, - zoon van Jan de Wit en Trijntje Sonneveld".

• 6 juli 1763: (6-7-1763; AVK, Arch.v.Kennemerland, ORA Velsen, Weeskamerarchief, ORA-1043, folio 3-verso d.d. 6 juli 1763; [indexkaart] "Bankras Kaasenbrood, - man van Grietje Jans de Wit; - woont in Noordorp onder Heemskerk".
De tekst van deze akte zoals in het Weesboek van Velsen 6 juli 1763, Folio 3-verso:
"Aan de Achtbaare Heeren Schout en Scheepenen der Ambagts Heerlijkheid Velsen.
Geven met behoorlijk respect te kennen, Cornelis Gerritsz Gast, als in Huwelijk hebbende Antje Sijmons, woonende onder Velsen, welke gemelde Antje Sijmons eerder Weduwe van Jan de Wit en met deselve ingemeenschap van goederen getrouwt is geweest.
Item Cornelis Tromp en Cornelis Dreger, mede woonende onder Velsen, als door de voornoemde Jan de Wit, gestelde Voogden ( : benevens Jan Jacobsz Sonneveld die deser wereld is komen te overlijden : ) over sijn vier nagelate onmondige Kinderen, in eerder Huwelijk verwekt bij Trijntje Sonneveld, ingevolge acte van Voogdije en Bewijs gepasseerd den 7 November 1750, voor de Notaris Abraham van Kalker en getuigen te Velsen; mitsgaders de testamentaire dispositie van deselve Jan de Wit en Antje Sijmons, op geregt den 17 Juny 1751 voor de gemelde Notaris A. van Kalker en getuigen.
Dan nog Bankras Kaasenbrood, als in Huwelijk hebbende Grietje Jans de Wit, woonende te Noordorp onder Heemskerk.
Dat de meergenoemde Jan de Wit, tot zijn eenige en universeelen Erfgenaamen heeft geinstitueerd, de gemelde sijn vijf Kinderen, genaamt Grietje, Jan, Jacob, Cornelis, en Gerrit Jansz de Wit, ieder voor een portie ofte kindsgedeelte:
Item nog zijn Vrouw Antje Sijmons voornoemt, mede voor een portie, en zulks hooft voor hooft, en in egaale portien, breeder blijkende bij de opgemelde testamentaire dispositie, en door hem op de tweede November 1753 met de dood alhier geconfirmeerd.
• Dat onder de Nalatenschap van deselve Jan de Wit werden bevonden twee stukken Hooyland, gelegen in de polder de Velserbroek; Als een Stuk groot volgens het Verpondingsboek twee morgen of 3 [ = drie ] mad, gelegen op de Groote Gemeene Dammer ( : zijnde van ouds geweest twee mad en een mad : ): belend ten Oosten de Velsermeer, ten Westen de Westlaan, ten Zuyden Ruth Leendertsz Nelisen, en ten Noorden de Heer Franciscus Cousebant, Heere van Waspik [= gemeente in Noord-Brabant]
(vervolg van deze tekst op Folio 4)
En het andere Stuk groot volgens het Verpondingsboek vierhonderd roeden of een mad, gelegen in de Gemeene Maijerscamp, gaande in omwerf met een mad dito Land van de Roomsen Armen van Velsen, belend de geheele 2 [ = twee ] mad:
ten Oosten de Binne Watering, ten Westen de Oostlaan, ten Zuyden 't Weeshuys der Stad Haarlem, ten Noorden 't voornoemde Weeshuys, Cornelis Knaep en Cornelis Hugtenburg.
Sulks dan de eerste Suppliant nomine uxorus in de twee voorschreve stukken Lands competeert, eerst de helft, en dan nog 1/6 part in de andere helft, ende zulks in 't geheel 7/12 portien; de vier voornoemde onmondige Voorkinderen te zaamen 4/12 portien; En Bankras Kaasenbrood als in huwelijk hebbende Grietje Jans de Wit 1/12 portie.
Dat de eerste Suppliant en ook de laatste Suppliant, wel genegen sijn, om haar aandeel in het voorschreve Land publicq te Verkoopen, dog dat de andere Supplianten als Voogden daartoe zijn onbevoegd.
Waaromme de Supplianten, sig dan bij desen keeren tot Uw Achtbaare, reverentelijk versoekende, dat Uw Achtbaare de Supplianten Cornelis Tromp en Cornelis Dreger als Voogden over Jan, Jacob, Cornelis en Gerrit Jansz de Wit, gelieve te authoriseren, de 4/12 portien van derselver pupillen, benevens die van de voorschreve Cornelis Gast en Bancras Kaasenbrood, beide nomine uxorus, hun competerende in de twee voorschreven Stukken Lands bij de voornoemde Jan de Wit nagelaten, publicq te mogen verkoopen en aan de Kooper of Koopers te transporteren, de kooppenningen te ontvangen, daarvoor te quiteren en vrijwaaringe te beloven, mitsgaders alles verders voor hunne pupillen daarinne te doen en verrigten dat zal werden vereyscht, en daar van te verleenen Appoinctement informa. onderstond,
T Welk doende &c [ = etcetera ], was getekent: Cornelis Gast, Cornelis Tromp,
Cornelis Dreger, Banckeris Pietersz Kasenbroodt.
"
[Deze akte is in het Weesboek van Velsen destijds een overgeschreven tekst, handtekeningen zijn ook overgeschreven in het weesboek. Wordt vervolgd met de tekst van de daarbijbehorende akte, ook een overgeschreven tekst in dit Weesboek van Velsen: Fo.4, 4-v.]

• 6 juli 1763: (6-7-1763; AVK, Arch.v.Kennemerland, ORA Velsen, Weeskamerarchief, ORA-1043: (Akte: Folio 4, 4-verso); Tekst vnd. bijbehorende akte uit het Weesboek van Velsen: "Waarop is gedisponeert en het volgende Appointcment verleend Schout en Scheepenen der Ambagts Heerlijkheid Velsen gezien ende geexamineert hebbende, de geannexeerde Requeste, en geleth op 't versoek daar bij gedaan, hebben goet gevonden en verstaan de supplianten Cornelis Tromp en Cornelis Dreger, als voogden over Jan, Jacob, Cornelis en Gerrit Jansz de Wit kinderen en mede geinstitueerde erfgenaamen ex testamento van Jan de Wit alhier hebbende gewoond ende overleden, te authoriseren soo als haar Achtbaarheden deselven authoriseren bij desen, de 4/12 porten van derselven pupillen, benevens die van Cornelis Gast en Bancras Kaasenbrood, beide nomine uxorus hun competerende in twee stukken Hooyland gelegen in de Polder Velserbroek als een stuk groot volgens het Verpondingboek twee morgen of 3 mad, gelegen op de Groote Gemeene Dammer (: zijnde van ouds geweest twee mad en een mad :) belend ten Oosten de Velsermeer, ten Westen de Westlaan, ten Zuyden Ruth Leendertsz Nelisen en ten Noorden de Heer Franciscus Cousebant, Heer van Waspik.. En het andere Stuk groot volgens het Verpondingboek vierhonderd roeden of een mad gelegen in de Gemeene Maijerscamp gaande in omwerf met een mad dito Land van de Roomsen Armen van Velsen, belend de geheele 2 mad ten Oosten de Binne Watering, ten Westen de Oostlaan, ten Zuyden 't Weeshuys der Stad Haarlem, ten Noorden 't voornoemde Weeshuys, Cornelis Knaep en Cornelis Hugtenburg. En bij deselve Jan de Wit nagelaten publicq te mogen verkopen aan de Kooper of Koopers te transporteren de Kooppenningen te ontvangen daar voor te quitteeren en vrijwaaringe te beloven, mitsgaders alles verders voor hunne pupillen daarinne te doen en verrichten, dat zal werde vereijscht.
Actum op den Regthuijse van Velsen den sesden Julij A 1763, onderstond in kennisse van mij Secretaris,
Was getekent J. V. Kalker. [= J. van Kalker.]"
(Deze nagekomen tekst van de bijbehorende akte is ook een overgeschreven tekst in het Weesboek van Velsen. Deze aanvullende informatie is overgenomen en ingeleverd door: mw J.Th. Kaasenbrood-Wessel. - Verdere gegevens en inhoud van deze akte en relevante stukken: eventueel nagaan en controleren; met dank door mw M.Ch. Deden-Kazenbroot.)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

• 12 dec. 1764 (Velsen): (12–12–1764: AVK, Arch.v.Kennemerland, ORA Velsen, Weeskamerarchief, ORA-1043, folio 10-verso d.d. 12 dec. 1764; [indexkaart] "Bankras Kaasenbrood, - - man van Grietje Jans de Wit; - woont in Noordorp onder Heemskerk;
op deze indexkaart is Bankras Kaasenbrood genoteerd als: - voogd over Gerrit Corn[elisz] Gast. [N.B.: In de akte is zijn handtekening vermeld: Banckeris Pietersz Kasenbroodt.]

• 5 mei 1779 (Velsen): (5-5-1779 = ook met onjuiste datum 5–5–1799 vermeld op index-kaarten bij het archief) AVK (Arch.v.Kennemerland), ORA Velsen, transportakte Inv. 971, folio 133-verso (akte vanaf folio 133-v. – folio 134):

• In de kantlijn van deze transportacte, Folio 133-verso: "Staat van inclusieve".
Folio 133-verso (de tekst van deze transportacte): "Primo January 1779, tot ultimo December.
Wij Cornelis van Diepen, Schout, Barend Kromhout, en Jan Pool, Scheepenen der Ambagts-Heerlijkheid Velsen, oirconde en kennen dat Voor Ons gecompareert is Banckeris Kaasenbroot [de eerste letter van de achternaam was eerst met een C geschreven, daar is later een K; voorts in de kantlijn: Woonende te Heemskerk] als in huwelijk hebbende Grietje de Wit, alsmede nog Heert Jansz. Henneman woonende in deese Ambagte als in houwelyk hebbende Aafje Dirks Van Dam, eerder Weduwe van Cornelis de Wit meede gewoont hebbende onder deese Ambagte,
Zijnde de Voornoemde Grietje de Wit en Cornelis de Wit ab intestato meede Erfgenamen gebleeven van hunnen Broeder Jan de Wit, alsmeede onder deese Ambagte gewoont hebbende en overleeden; en dus yder Voor een Vierde part geregtigt tot de helft in het na te melde Land, de welken bekenden verkogt te hebben, en mitsdien tot eenen volle en Vrije Eygendom op te dragen, transporteeren en quijt te schelden aan ende ten behoeve van Jacobus de Wit woonagtig onder deese Heerlijheid twee agtste parten
Folio 134 (vervolg van Folio 133-verso):
in een Stuk Land geleegen onder deese Ambagte, voor t Bosch van ons van Bruijssand, genaamt de Sanden, groot het geheele Stuk volgens het Verpondingboek twee morgen tweehondert roeden, dog egter voetstoots bij de hoop en zonder maat, Zoo groot en klein als 't zelve Land tussen Zijne navolgende belendenen is geleegen, belend ten Oosten de Heer Pieter van de Poll, ten zuyde het Moolenwegje, en ten weste de Duijnweg. Voorts Vrije twee agste parten in het voornoemde Stuk Land, en met alle Zoodanige belendenen, Strekkingen, heerschenden en leidenden Servituiten vrij- en onvrijheeden, als het Zelve is hebbende of Leidende buuren en belendens daaraan bekennen, ende onder opdragtbrieven, en bescheiden zijn meede brengende waaraan ten deesen verder werd gerefereert, en bekenden den Comparanten verkoopers [in de kantlijn: van de koop en transporten deeses] voldaan en betaalt te zijn den laa[t]ste penning met den eerste,
en dat te Samen voor
de twee agste parten met een Somma van Eenhondert en tagentig Gulden, contantgeld, quiteerende hieromme den kooper desweegens, en beloovende yder voor Zijn aandeel daarin gehad hebbende, t gemelde Land om te zullen Vrijen en Waaren, gelijk men gewoon [en schuldig] is te Vrijen en te waaren, daarvooren verbindende hunnen persoonen en goederen.
Stellende de zelve ten bedwange en de Executie[n] van allen heeren Regters en geregten ende Specialijk van
de Eedele Hoove van Holland
des ten Oirconde Zoo hebbe ik Schout deese gezegelt en is bij Scheepenen onderteekent op den
5de May 1779.
(w.g.) Cs. van Diepen, B. Kromhoudt, Jan Pool.
Mij present: Cs. van Diepen, Secret[aris].
(In de kantlijn van Folio 134: Solvit den 40e Penning ƒ 4:10:–
10e Verhooge [= verhooging] ƒ –:9:–.)"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

• 5 juni 1799 (Heemskerk): Uit de nalatenschap van Grietje Janse de WIT, weduwe van III., werd door de echtgenoot van Antje CASENBROOD / KAASENBROOD: III.-3. (zie hierna bij III.-3., = Jan BEENCKEN, ook genaamd Jan BEENTJES) in Heemskerk grond gekocht, na ontvangst van het erfdeel van Antje uit de nalatenschap van haar moeder: teelland "De Lange Akkers". (Bron: Uit gegevens AVK te Haarlem; HKH, 'Heemskring', artikel door J.Th. Beentjes, titel "Beentjes en Heemskerk" (jrg. 1989).

Hieronder nog meer gegevens over de Familie de WIT, ook genaamd De WIT, DEWIT, DeWIT, etc., de zwagers van III., broers van Grietje de WIT (in volgorde zoals in voornoemde akte vermeld te Velsen, vermoedelijk vier jongere broers van Grietje de WIT, echtgenote van III.):

Betreft aktes van Jan Jansz. de WIT (zwager van III.) en van Jan de WIT (controleren, een en dezelfde persoon?):
Jan Jansz. de Wit & Jan de Wit: controleren in archiefstukken of dit een en dezelfde persoon is (periode 1763 - 1792):
• 6 juli 1763 (AVK, Arch.v.Kennemerland, ORA Velsen, Weeskamerarchief, ORA-1043, folio 3 d.d. 6 juli 1763;
[indexkaart] "Jan Jansz. de Wit, - zoon van Jan de Wit en Trijntje Sonneveld". [= zwager van III. gehuwd met Grietje de WIT.]
• 5 nov. 1779 = geen index-kaart doch wel vermeld te Velsen in een akte waarin hij voorkomt als broer van o.a. Grietje de WIT, zwager van III.
• 2 nov. 1791 (AVK, Arch.v.Kennemerland, ORA Velsen, Weeskamerarchief, ORA-1044, folio 1 d.d. 2 nov. 1791;
[indexkaart] "Jan de Wit, - voogd over de kinderen van: Jan Sijmonsz. Roos en Antje Pt. van Limmen".
• 17 nov. 1792 (AVK, Arch.v.Kennemerland, ORA Velsen, Weeskamerarchief, ORA-1044, folio 14 d.d. 17 nov. 1792;
[indexkaart] "Jan de Wit, - voogd; - inmiddels overleden".

• 1801 & 1802 (Heemskerk): Dewit & de Wit: Hieronder waarschijnlijk familie van III. gehuwd met Grietje de WIT, vermoedelijk kinderen van Jan de WIT, nog niet bekend of dat voornoemde Jan Jansz. de WIT betreft of een naamgenoot ?:

Maartje Janse Dewit, te Heemskerk:
• 17–7–1801: Maartje Janse Dewit, overl. d.d. 17 juli 1801. (Uit: DTB-Heemskerk, inschr. overl. Heemskerk).
Trijntje Jansdr. de Wit x Hendrik Maas, beiden te Heemskerk:
• 15–1–1802: Hendrik Maas, Jongman, zullende Trouwen met Trijntje Jansdr de Wit, Jongedochter,
beide wonende alhier [= Heemskerk]; ieder in de derde Classe. – dus Samen: ƒ 12:–:–. (Uit: DTB-Heemskerk, boeknr.13, folio 89: Ontvang Impost Trouwen en Begraven).

Betreft aktes van Jacob Jansz. de WIT (zwager van III.)
en van Jacobus de WIT (waarsch. heeft alles betrekking op vnd. zwager van III.):

• 6 juli 1763 (6-7-1763: AVK, Arch.v.Kennemerland, ORA Velsen, Weeskamerarchief, ORA-1043, folio 3 d.d. 6 juli 1763; [indexkaart] "Jacob Jansz. de Wit, - zoon van Jan de Wit en Trijntje Sonneveld". [= zwager van III. gehuwd met Grietje de WIT.]
• 5 mei 1779:
(5-5-1779: AVK, Arch.v.Kennemerland, ORA Velsen, transporten, ORA-971, folio 133v,
d.d. 5 mei 1779 [indexkaart] "Jacobus de Wit": zie hierna alle vermeldingen op deze indexkaart.
Op index-kaart, ORA Velsen, transporten [Jacobus de Wit]:
• 1768 - 1807 (AVK, Arch.v.Kennemerland, ORA Velsen, transporten, data van de indexkaarten)
ORA-nr.971:
folio 24v, 1768-6-8;
folio 133v, 1779-5-5; [In deze akte ook echtgenote van III. Grietje de WIT & haar reeds overleden broers
Jan de WIT en Cornelis de WIT.
Deze akte betreft de nalatenschap van vnd. broer Jan de WIT, wonende en overleden te Velsen.]
folio 184r, 1782-8-7; folio 186r, 1782-11-6; folio 190r, 1782-11-6; folio 192v, 1782-11-6;
folio 30v, 1784-9-1;
folio 49v, 1786-6-12;
ORA-nr.975:
folio 64v, 1776-12-1; 83v, 1783-7-2.
ORA-nr.972:
folio 67r, d.d. 1788-2-16;
folio 85, 1789-7-2;
folio 94r, 1790-2-3; folio 108v, 1790-10-14; folio 112r, 1790-11-3;
folio 136r, 1793-5-1;
folio 163r, 1797-9-6; folio 170v, 1797-12-22;
folio 190r, 1799-4-6; folio 195r, 1799-5-8;
folio 122v, 1807-12-18;
ORA-nr.973:
folio 84v, 1806-12-11;
folio 85v, 1806-12-11; folio 86v, 1806-12-11; folio 87v, 1806-12-11; folio 88r, 1806-12-11.
Zie foto hieronder van een akte d.d. 11 december 1806, op indexkaart genoteerd d.d. 1806–12–11:

 

Akte (ged.) 11 december 1806 betr. Boedel en Nalatenschap van de Weduwe van Jacobus de Wit = wijlen Aagje Jacobse van der Fits: laatst weduwe van wijlen Jacobus de Wit. De handtekeningen in de linkerkolom zijn van: Heert Henneman; Wouter Maas; Pieter van der Klugt; (III.-5.) Jan Kaasenbrood; Cornelis Roosekrans (= echtgenoot van III.-2. Trijntje Casenbrood); Jan Beentjes (echtgenoot van III.-3.): Antje Kaazenbrood (III.-3.); (III.-7. Japik =IV.a. Jacob). Jacob Kazenbroodt; (III.-9. = IV.-b.) Roelof Kaazenbrood; Jan Roos (echtgenoot van III.-11.): Antje Kasenbrood (III.-11.= ook voornaam Jannetje); C.C. van Valkenburg, schout.
De handtekeningen in de rechterkolom zijn van: Heert Henneman; Wouter Maas; dit merk + is gesteld door Marytje Pieterse De Graaf: [...] tegenwoordigheyd als niet kunnende schrijven; Bern[ar]dus Betting; Dirk Gaykema [of Gaijkema]; in kennisse van mij: C.C. van Valkenburg, secretaris. (Bron: Arch. v.Kennemerland te Haarlem, ORA-Velsen; foto-/collectie mw J.Th. Kaasenbrood–Wessel.)

Nagaan in part.bronvermelding G.A. Velsen (belastingen: DTB) impost begraven te Velsen
23 aug.1791, aangifte betr.: Jacobus de Wit, overleden te Velsen en begraven aldaar: klasse 3:0:-.

Hieronder volgt meer informatie over de hierboven genoemde mr. C.C. van Valkenburg:
= mr. Cornelis Constantijn van Valkenburg, schout en secretaris van Velsen (van 1804 tot 1810):
Bron: website http://www.archieven.nl > Toegangsnr.701.  archieftitel: Ambachtsbestuur van Velsen. / 1. Inleiding./ 1.6. Lijst van ambachtsheren, schouten en burgemeesters. / 1.6.2.
Schouten en burgemeesters. / kenmerken: mr. Cornelis Constantijn van Valkenburg. / Datering: 1804-1810.

Bron: website http://www.archieven.nl > informatie over onderstaande beschrijving:
Toegangsnummer: 701. Archieftitel:
 Ambachtsbestuur van Velsen / 2. Rolle, S., Kroniek van Driehuis (Driehuis 1994).Inventaris. / 2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. / 2.2.04. Belastingen / 2.2.04.1. Landelijke en gewestelijke belastingen / 2.2.04.1.2. Directe belastingen / 2.2.04.1.2.4. Collaterale successie en recht van successie / kenmerken: Ambachtsbestuur van Velsen / 181. Akte van aanstelling van J.A. Graswinkel tot ontvanger van het recht van successie in plaats van de eervol ontslagen mr. C.C. van Valkenburg. / Datering 1810. Gelijktijdig afschrift. / Omvang 1 stuk. / Oude Orde Van Doornincknr. 3. / Vindplaats Noord-Hollands Archief, locatie Jansstraat 40 te Haarlem.

Op o.a. website http://www.genlias.nl > detail resultaat ook meer over dhr. Wouter Maas, vermeld in de akte van 1806 (zie foto) gehuwd met Marijtje Pieterse de Graaf / Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie: Noord-Hollands Archief / Algemeen: Toegangnr: 358  / Inventarisnr: 358.127  / Gemeente: Velsen / Soort akte: Huwelijksakte / Aktenummer: 1  / Datum: 14-01-1816. / Bruidegom: Wouter Maas / Leeftijd: 62  Geboorteplaats: Egmond aan Zee / Bruid: Maartje Penning  / Leeftijd: 37 Geboorteplaats: Heemskerk / Vader bruidegom Jan Maas Moeder bruidegom Trijntje de Wit / Vader bruid Hendrik Lammertse Penning  / Moeder bruid Baafi Pieterse Zonneveld / Nadere informatie: beroep Bg.[=bruidegom]: bouwman; weduwnaar van Marijtje Pieterse de Graaf; / beroep Bd.[=bruid]: landbouweresse; weduwe van Jacob Kaasenbrood (< III-7=IV.a.)

Betreft aktes gevonden op index-kaarten met vermelding van: Cornelis Jansz. de WIT (zwager van III.),
idem op index-kaarten met vermelding van:
Cornelis de WIT (controleren, een en dezelfde persoon?):
Cornelis Jansz. de Wit, mogelijk diverse personen met dezelfde voor- en achternaam, zie data hieronder etc.;

d.d. jaartal 1708 of 1709 (indien fout zie dan bijv. 1768 en 1769):
Cornelis Jansz. de Wit;
d.d. 6 juli 1763: Cornelis Jansz. de Wit, zoon van Jan de Wit en Trijntje Sonneveld.
[= zwager van III. gehuwd met Grietje de WIT.]

d.d. 2 okt. 1776:
Cornelis Jansz. de Wit, overleden man van Aafje Dirks[dochter] van Dam.
d.d. 5 mei 1779:
Cornelis Jansz. de Wit.
d.d. 11 dec. 1806:
Cornelis Jansz. de Wit, (gehuwd met Aafje Dirkse [van] Dam).
• d.d. 1708 of 1709 (Velsen): Nog nagaan in de volgende akte, vermoedelijk dezelfde Cornelis Jansz. de Wit:
De volgende gegevens op index-kaart, ORA Velsen, transporten [
Cornelis de Wit [1.]
ORA-nr.966: folio 66v, d.d. 1708 (of 1709)-2-20 (verm.fout in datum)?!? zie bijv. 1768-1769).
• 6 juli 1763 (Velsen): (AVK, Arch.v.Kennemerland, ORA Velsen, Weeskamerarchief,
ORA-1043: folio 3 d.d. 6 juli 1763;
[indexkaart] "
Cornelis Jansz. de Wit, - zoon van Jan de Wit en Trijntje Sonneveld".
[= zwager van III. gehuwd met Grietje de WIT.]
[N.B.: Zoals gebruikelijk in DTB-registers is door mij Cornelis vermeld in alfbetische volgorde voornaam
bij de letter K, vanwege de uitspraak als K - vergelijk uitspraak met de voornaam Claas.]
• 2 okt. 1776 (Velsen): Nog nagaan in de volgende akte, vermoedelijk dezelfde Cornelis Jansz. de Wit:
(AVK, Arch.v.Kennemerland, ORA Velsen, Weeskamerarchief,
[indexkaart] "
Cornelis Jansz. de Wit, - overleden man van Aafje Dirks[dochter] van Dam".
ORA-1043: folio 48 1776-10-2.
• 5 mei 1779 (Velsen): De volgende gegevens op index-kaart, ORA Velsen,
transporten [
Cornelis de Wit [1.]
ORA-nr.971: folio 133v, d.d. 1779-5-5. [In deze akte is vermeld de echtgenote van
III. Grietje de WIT,
alsmede haar inmiddels overleden broers:
Jan de WIT wonende te Velsen en overleden aldaar;
Cornelis de WIT, de eerste echtgenoot van Aafje Dirks van DAM, die later hertrouwde
met Heert Jansz. HENNEMAN; deze akte betreft de nalatenschap van vnd. broer Jan de WIT.]
• 11 dec. 1806 (Velsen): Op index-kaart, ORA Velsen, transporten
[= index-kaart: Cornelis Jansz. de Wit, (gehuwd met Aafje Dirkse [van] Dam)],
ORA-nr.973: folio 86v, d.d. 1806-12-11; folio 88v, d.d. 1806-12-11.

Betreft akte van Gerrit Jansz. de WIT (zwager van III.)
• 6 juli 1763 (Velsen): (6-7-1763: AVK, Arch.v.Kennemerland, ORA Velsen,
Weeskamerarchief, ORA-1043, folio 3 d.d. 6 juli 1763; [indexkaart]
"
Gerrit Jansz. de Wit, - zoon van Jan de Wit en Trijntje Sonneveld".

N.B.: Diverse familieleden hierboven vermeld komen voor als getuigen
bij het dopen, etc., van de kinderen vermeld bij de volgende generatie III. > IV.

Zie ook op deze website, pagina / See also on this website, page:
Info.Casembroot.1.
Zie ook op deze website, pagina / See also on this website, page: Various.Casembroot.1.

 

Hieronder en boven: Bijlage met aantekeningen door dhr. G.J. van Wijk, archivaris Gemeente Heemskerk; op deze Kaart (ged.), uit: "Zegepralend Kennemerland" (Anno ca. 1725), zie ad: 2= h. "Hengstenburg", in 1767 genaamd "Jachtlust", ook bekend als "Jagtrust" [niet te verwarren met: h. de Vlotter = Jagerslust gelegen ten zuiden van "ad 1.= 't Craijennest"]. (collectie CASEMBROOT, DUYNMEYER, III.: M.Ch. Deden-Kazenbroot)

• 9-6-1767: RAH (Rijksarchief Haarlem), ONA (Oud-Notarieel Archief), Arch.-bandnr.3072, Inventaris 3072 betr. tijdvak 1741-1767; Folio 389 Acte van Cautie, Art. 64: Op 9 juni 1767 verschenen voor Johannes BEETS, Notaris tot Crommenie: Sr. - Wiellem Jansz. de HAAN, wonende te Crommenie; Sr. - Paulus HESSELING, mr.-koekenbakker te Wormerveer; en d' Eerz. Banceris Pietersz. CAASENBROOD, wonende te Heemskerk, comparanten, betreft ƒ 1.400,--; akte 3 blz., getekend door o.a.: Banckeris Pieters Kasenbroodt. (=III.)

• 7-7-1767: Banckeris Pietersz. KASENBROODT koopt op 7 juli 1767 te Heemskerk een herenhuis met hofstede, land, etc., gelegen in de omgeving van Kasteel Marquette te Heemskerk: "Een Huismanswooningh van ouds genaamd Hengstenburgh"; ook bekend als "Jagtrust, met sijne annexe Heerehuysinge, stallinge, thuynhuys en vinkebaan & het land (....); binnen Heemskerk bij Noordorp, naast den Huyse van Marquette; groot 1643 roeden, voor fl. 4.147,10." van de "Erfgenamen van Mr. Francois Constantin DRUYVESTEIJN". [N.B.: Jagtlust of Jagtrust, ook geschreven als Jachtlust en Jachtrust = voorheen "Hengstenburg / Hengstenburgh"]. (Zie ook o.a. het boek van J.E. ELIAS: "De Vroedschap van Amsterdam (1578–1795)", Haarlem, 1903–1905 (blz.965).
• 7-7-1767: Het voornoemde is ook als volgt beschreven, transportregister ORA, Oud-Rechterlijk Archief Haarlem (index - beknopt uittreksel van de akte): Bancris Pietersz. Kaasenbroot, wonende te Heemskerk op Noordorp, koopt d.d. 7 juli 1767 te Heemskerk van: Fredrik Willem Oostendorp, solliciteur binnen de stad Haarlem, als last en procuratie hebbende van Mr. Jan Hendrik van Dam, Secretaris van Haarlem (in kwaliteit, als door wijlen Mr. François Constantin Druyvesteyn, Scheepen en Raad van Haarlem, executeur als voogd over zijn twee minderjarige kinderen en erfgenamen François David Constantin Druyvesteyn en Jan Willem Druyvesteyn): een Huismanswooningh, van ouds genaamd "Hengstenburgh" en thans "Jagtrust", met sijne annexe Heerehuysinge, stallinge, thuynhuys en vinkebaan & het land, aldaar de huysinge of wooning op staat, staande en leggende binnen Heemskerk, bij Noordorp, naast den Huyse van Marquette, groot 1643 Roeden; Nogh: een stuk land, leggende als voren, genaamd "Boltuyn", groot 743 Roeden; Item, een stuk land, leggende als voren genaamd "De Weijd in 't geheel", groot 5.421 Roeden; Nogh een stuk land, leggende als voren, genaamd "Pieter Geijsen Hofstee", groot 2.024 Roeden; Item, een stuk land, leggende als voren, genaamd "Mr. Matthijsen Kroft", groot 1.044 Roeden; Nogh een stuk land, leggende als voren, genaamd "De Kroft voor de Laan", groot 1.475 Roeden; Item, een stuk land, leggende als voren, genaamd " 't Vrijland", groot 920 Roeden; Nogh een stuk land, leggende als voren, genaamd " 't Paardeland van Jacob Sij", groot 611 Roeden; Item een stuk land, leggende als voren, genaamd "in Breetweer", groot 1.382 Roeden; Nogh een stuk land, leggende als voren, genaamd " 't Vrijland", groot 1.466 Roeden; Laatstelijk een stukje land, leggende als voren, genaamd "Boltuijn van Dirk Klaasz.", groot 499 Roeden. / Verder worden gegevens van diverse huurders genoemd en hun huurlasten. / Voor ƒ 3.950,-- koopprijs & ƒ 197,10 over ransoen penningen, dus tesamen ƒ 4.147,10.
=======================================================================================

 

Betr. Fam. CASEMBROOT vermeld bij generatie III. & IV. CASEMBROOT - De WIT te Noorddorp, Heemskerk:
Deze oude kaart is ter vergelijking met oudere kaarten en de huidige locatie van de inrit naar Huize "Hengstenburgh, later genaamd Jagtrust" (dit herenhuis met hofstede, etc., werd later volledig afgebroken en ook wel o.a. eigenlijk foutief genaamd Jachtlust, Jachtrust dus niet te verwarren met het eveneens verdwenen Huize "Jagerslust ook De Vlotter" [op deze kaart vermeld als "De Vlotter"]); op de oorspronkelijke locatie van "Hengstenburgh of Jagtrust" is thans een groot gebouw: woonboerderij met bijgebouwen, de inrit of oprijlaan bij Oosterweg nr. 2B/2C; op deze kaart halverwege tussen "Ooster" & "weg", links [niet langs dichtbij] van de oprijlaan naar Kasteel "Marquette", Noorddorp, Heemskerk.
/ In feite precies tussen Kasteel "Marquette" en het "Gedenkteeken Het Huldtooneel" is de locatie van het verdwenen herenhuis (met hofstede, etc.) Huize "Hengstenburgh of Jagtrust" te Noorddorp, Heemskerk. (coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

• 7-7-1767: Banckeris Pietersz. KASENBROODT koopt op 7 juli 1767 te Heemskerk een herenhuis met hofstede, land, etc., gelegen in de omgeving van Kasteel Marquette te Heemskerk: "Een Huismanswooningh van ouds genaamd Hengstenburgh"; ook bekend als "Jagtrust, met sijne annexe Heerehuysinge, stallinge, thuynhuys en vinkebaan & het land (....); binnen Heemskerk bij Noordorp, naast den Huyse van Marquette; groot 1643 roeden, voor fl. 4.147,10." van de "Erfgenamen van Mr. Francois Constantin DRUYVESTEIJN". [N.B.: Jagtlust of Jagtrust, ook geschreven als Jachtlust en Jachtrust = voorheen "Hengstenburg / Hengstenburgh"]. (Zie ook o.a. het boek van J.E. ELIAS: "De Vroedschap van Amsterdam (1578–1795)", Haarlem, 1903–1905 (blz.965).
• 7-7-1767: ORA, Oud-Rechterlijk Archief van Noord-Holland te Haarlem, Transportakte voor Schout en Schepenen van Heemskerk; vijf pagina's, nrs. 128, 128v, 129, 129v, 130, ([voor zover leesbaar zie akte tekst hieronder] transcriptie/coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot):
[blz.128.] "Wij Johannes van Coevenhoven, Schout tot Heemskerk, Floris Schermer, en Cornelis Knaap, Schepenen aldaar, Oirconde en kennen, dat voor Ons gekomen en verscheenen is, den E: Fredrik Willem Oostendorp, Solliciteur binnen de Stadt Haarlem, als Last en Procuratie hebbende van den Wel Edelen Gestrengen Heer Mr Jan Hendrik van Dam, Secretaris der voorn[oem]de Stadt, dewelke (in qualiteit, als door wijlen den Wel Edele Gestrengen Heer Mr François Constantin Druyvesteijn in Sijn Wel Edelheijds Leeven Scheepen en Raad der meergemelde Stadt, bij Sijn met de dood geconformeerde Testament op den 25e february 1754 voor de Notaris Wernerus Köhne, en getuygen, binnen Haarlem gepasseert, gestelde Executeur van 't selve Voogd over Sijne twee minderjarige Kinderen en Erfgenaamen François David Constantin Druyvesteijn en Jan Willem Druyvesteijn, en Administrateur van der selver goederen, mitsgaders bij appointement van de Edele Aghtbaare Heeren Schepenen der meergemelde Stadt Haarlem, van dato den 15 April 1767, tot het verkopen, transporteeren en opdragen der na te melden perceelen Specialijk is gequalificeert.) Sijnde deselve Procuratie gepasseert voor de Notaris Nicolaas Gallé, en getuygen, binnen meergenoemde Stadt, in dato den 12 Juny 1767, Ons Schout en Schepenen geëxibeert,

 

voorgelesen, en Extractsgeweys, ten prothocolle, folio 132,- geregistreert, dewelke bij desen bekende, verkogt, quytgescholden, en tot een Vrijen Eygendomme opgedragen te hebben, aan, en ten behoeven van Bancris Pietersz. Kaasenbroot wonende [blz.128verso][blz.128verso] alhier, op Noordorp, Eerstelijk een Huysmans Wooningh, van ouds genaamt "Hengstenburgh", en thans "Jagtrust", met sijn annexe Heerehuysinge, Stallinge, Thuynhuys en Vinkebaan, mitsgaders het Land daar de huysinge of Wooning op Staat, Staande en Leggende binnen deesen banne, bij Noordorp naast den Huyse van Marquette, groot volgens 't Verpondingsboek 1.643 Roeden, belent ten Westen de Oosterwegh, ten Suyden en Oosten de Koper, met Pieter Geijsen Hofstee, en ten Noorden het volgende perceel;
• Nogh Een Stuk Land, leggende als voren, genaamt "Boltuyn", groot 743 Roeden,
belent ten Suyden het voorgaande perceel, ten Westen de Oosterweg, ten Noorden Mevrouw van Incourt, en ten Oosten het volgende perceel;
• Item, Een Stuk Land, leggende als voren, genaamt "De Weijd in 't geheel", groot 5.421 Roeden, belent ten Westen de voorgaande perceelen, ten Noorden De Kinderen van Olof Cornelisz, ten Oosten en Suyden deselve, en den Heer van Marquette;
• Nogh Een Stuk Land, leggende als voren, genaamt "Pieter Geijsen Hofstee", groot 2.024 Roeden, belent ten Oosten het voorgaande perceel, ten Suyden de Heer van Marquette, ten Westen de Oosterwegh en ten Noorden den De Koper, met de Weijd;
• Item, Een Stuk Land, leggende als voren, genaamt "Mr. Matthijsen Kroft", groot 1.044 Roeden,belent ten Oosten de Oosterwegh, te Suyden de Heer van Marquette, ten Westen de Kerkweg, en ten Noorden het volgende perceel;
• Nogh Een Stuk Land, leggende als voren, genaamt "De Kroft voor de Laan", groot 1.475 Roeden, belent ten Suyden het voorgaande perceel, ten [blz.129]
[blz.129] Westen de Kerkwegh, ten Noorden de Heer Hendrik van Halmael, en ten Oosten de Oosterwegh;
• Item, Een Stuk Land, leggende als voren, genaamt " 't Vrijland", groot 920 Roeden, belent ten Suyden de Heer Hendrik van Halmaal, ten Westen de Kerkwegh, ten Noorden de Heer van Marquette, en ten Oosten de Oosterweg;
• Nogh een stuk land, leggende als voren, genaamt " 't Paardeland van Jacob Sij", groot 611 Roeden, belent ten Noorden de Noordmaatweg, ten Oosten Cornelis Schermer, ten Suyden Hendrik Gerritz, en ten Westen de Heer van Marquette;
• Item een Stuk Land, leggende als voren, genaamt "in Breetweer", groot 1.382 Roeden, belent ten Westen de SchouwWatering, ten Noorden Haar Edele Groot Mogende Domeijnen, ten Oosten het Die, en ten Suyden Den Armen van Heemskerk;
• Nogh Een Stuk Land, leggende als voren, genaamt " 't Vrijland", groot 1.466 Roeden, belent ten Westen de Houtweg, ten Noorden de Heer van Assendelft, ten Oosten de Kerkwegh, en ten Suyden de Heer van Marquette;
• Laatstelijk Een Stukje Land, leggende als voren, genaamt "Boltuijn van Dirk Klaasz", groot 499 Roeden, belent ten Noorden de Heer Albertus Schuijt, ten Oosten De Koper, ten Suyden Mevrouw van Incourt, en ten Westen de Oosterwegh;
Verder met Sodanige Vrij en Onvrijheeden, Heerschende en Lijdende Servituten, Regten en Geregtigheeden, Soo ten voor en nadeele, als gemelde perceelen Sijn hebbende, en door den vorige Heer Eygenaar Sijn beseten geweest;
Deeze Wooningh en Landerijen, uytgenoomen het Stukje genaamt "Boltuijn van Dirk Klaasz" werden gebruykt bij Arie van der Moere, die daaraan [blz.129verso]
[blz.129verso] nogh Vier Jaaren Huur heeft, Sullende Verschijnen met het Land op Kersmis 1770, en wegens de Huysinge of Wooningh op primo Mey 1771, om ƒ 420:-:- 's Jaars, eens gelt; en het gemelde Perceeltje genaamt "Boltuijn" werd gebruykt bij Pieter Adrighem, dewelke insgelijks daar aan nogh Huur heeft tot Kersmis 1770, toe, om ƒ 12:-:- 's Jaars, eens gelt; en welke Respective Huuren den Koper, Sal moeten Presteeren mits het Regt hebbende tot de huurpenningen van Kersmis 1766, en Primo Mey 1767, af; de Gemeenen Lands Lusten, en Binnenlandse Onkosten sijn voor reekening van denselven Koper ingegaan met Nieuwe Jaar 1767, Van Welke Verkopinge en Opdragte hij Comparant bekende, al wel, en ten vollen vernoegt, voldaan en betaalt te sijn, en dat mette Somme van ƒ 3.950:-:- voor de Koop-prijs en ƒ 197:10:- over ransoen-penningen, en dus te samen ƒ 4.147:10:- gereet geld, Stellende daaromme de voornoemde Koper, in volkomen Possessie en Eygendomme van de voorsz[eyd]e Huysmans Wooningh, met Sijn annexe HeereHuysinge, Stallinge, Tuynhuys, Vinkebaan, en Landerijen, belovende ook deselve ten allen tijden te vrijen en te waaren, van alle Lasten, Pagten, Renten, Erictien, en Creditien, daar deselve voor dato deezes eenigsints mede belast, ofte bewaart mogten weesen; Alles naar Regten van den Lande, En Costuum van onsen dorpe, Stellende daarvoren ten onderpande alle de Goederen en Innekomsten van des Wel Ed[el]e Gestr[eng]e Heer Constituants Pupillen, soo roerende als onroerende, present en toekomende geene uytgesondert, makende alle deselve Subject.
> In de kantlijn blz.129verso: Solvit den Xte: penn: ƒ 103:13:12;
Xde Verhoog.e ƒ 10:7:6. [blz.130]

[blz.130] voor alle Regten, Regteren, en Executiën. T' Oirconde
deeze bij mij Schout voornoemt besegelt, en bij Ons
Schepenen geteekent, den 7de July Anno 1767.
(w.g.: J:v:Coevenhoven, Floris Schermer, Cornelis Knaep.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


• 16-2-1768: Gemeentearchief van Amsterdam, Particulier Archief Nr.76 Fam. De GRAEFF,
Inv.424, datum 16 febr.1768, ORA, transportakte [met twee bijlagen, met stempel van Stadsarchief depot Amsterdam: Archief DE GRAEFF 1907.(transcriptie/coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot): [een pagina]
"Wij
Johannes van Coevenhoven, Schout tot Heemskerk, Arie van der Moere en Jan Aker, Schepenen aldaar, Oirconde en kennen, dat voor ons gekomen en verscheenen is Bancris Kaasenbrood wonende alhier op Noordorp, Eenige Geïnstitueerde Erfgenaam van Sijn Moeder Antje Jans, voortijds Weduwe van Pieter Kaasenbrood, en Laatst van Jan Gijsen, ingevolge haar Testamentaire dispositie gepasseert voor de Notaris Abraham Henrij Casteleijn, en getuijgen, binnen de Steede Beverwijk, in dato den 8 November 1760, dewelke bij desen bekende, verkogt, quijtgescholden, en tot Een Vrijen Eijgendomme opgedragen te hebben, aan en ten behoeven van den Wel Edele Gestrengen Heer Gerrit de Graeff Vrijheer van Polsbroek, Heer van Purmerland en Ilpendam, &c: &c:,
• Een Stuk Weijland, leggende binnen deesen Banne, genaamt Op Hoogaart, groot volgens het Verpondingboek 1760 Roeden, belent ten Westen
de Heer van Marquette, ten Suijden en Noorden de Heer Koper (= koper vnd.: Gerrit de Graeff) en ten Oosten Hendrik Gerritz, en Willem Brinkman,
• Nogh Een Stuk Weijland, leggende als voren,genaamt Van de Heer, of het Weijtje bij 't Pad, groot 1200 Roeden,belent ten Suijden
Willem en Maartje Jacobs, ten Westen en Noorden de Heer Koper (= koper vnd.: Gerrit de Graeff) en ten Oosten de Verkoper (= vnd.: Bancris Kaasenbrood); dit perceel heeft een vrije Notwegh over 't Land van de voornoemde Willem en Maartje Jacobs;
De Gemeene Lands Lasten en Binnenlandse Onkosten sijn voor reekening van den Heer Koper
(= koper vnd.: Gerrit de Graeff) ingegaan met Nieuwe Jaar 1768, van welke Verkopinge en Opdragte hij Comparant (= vnd.: Bancris Kaasenbrood) bekende, al wel, en ten vollen vernoegt, voldaan en betaalt te sijn, en dat mette Somme van Vier Hondert Guldens, gereet Geld, Stellende daaromme de voornoemde Heer Koper (= koper vnd.: Gerrit de Graeff) in volkomen Possessie en Eijgendomme van de voorsz. Stukken Land, Belovende ook deselve ten allen tijden te vrijen en te waaren van alle Lasten, pagten, renten, Erictien en Creditien, daar deselve voor dato deezes Eenigsints meede belast, ofte beswaart mogten wesen, Alles naar Regten van den Lande, En Costuume van onsen Dorpe [= Heemskerk], Stellende daar voren ten onderpande Specialijk Sijn Comparants persoon, en generalijk alle Sijne Goederen, roerende, en onroerende, present en toekomende, geene uijtgesondert, makende alle deselve Subject, voor alle Regten, Regteren, en Executien.
T' Oirconde deeze bij mij Schout voornoemt besegelt, en bij Ons Schepenen geteekent, den 16de Februarij Ao 1768.

Mij present Secretaris: (w.g.: J: v: Coevenhoven; Arie van der Moere, Jan Aker).
> Bij deze akte met daarboven de datum: 16 February 1768.
Opdragt Brief van 2 Stukjes Weyland leggende onder de Banne van Noorddorp:
• 1 Stukje 1760 Roeden genaamt Hogaart.
• 1 Stukje 1200 Roeden genaamt Van de Heer of het Wijtje bij 't Pad.
> Alsmede het volgende daarbij:

Notitie Onkosten transport van twee Stukken Land
van
Bancris Kaasenbrood (= verkoper) aan
de Heer Van Polsbroek
(= koper vnd.: Gerrit de Graeff):
over X t. penningen............ 10:–-:-–
de X de verhoogd.................1:–-:–-
de armenduijten ..................2:10:–
de opdragt brief &c.............7:8:––
portmissive van a[..]........... -:2:–––
voldaan den 16 febr.1768:ƒ 21:-:-–.
(Handtekening: J:v:Coevenhoven.)
Op dit archiefstuk stempel van Stadsarchief depot Amsterdam:
Archief DE GRAEFF 1907."

----------------------------------------------------------------------------------------

Betreft de transportakte hierboven waarin vermeld: "den Wel Edele Gestrenge Heer Gerrit de Graeff
Vrijheer van Polsbroek, Heer van Purmerland & Ilpendam, &c: &c:" [= etc.etc.]; een selectie met meer bijzonderheden over voornoemde op 16–2–1768 vermelde Gerrit de Graeff is onder andere te vinden op website www.archieven.nl/

•=>. Informatie over onderstaande beschrijving. / Toegangsnummer 29–46. Archieftitel: heerlijkheid zuid-polsbroek. /
1. Verwerving van de heerlijkheid en andere goederen. / kenmerken: heerlijkheid zuid-polsbroek. / Vindplaats:
Het Utrechts Archief te Utrecht. (Zie ook: www.hetutrechtsarchief.nl/) Hierna beperkt tot een selectie vanaf jaartal 1423
= de heerlijkheid Polsbroek, de heerlijkheid Zuid-Polsbroek, met nog meer bijzonderheden op website www.archieven.nl/):

• kenmerken: heerlijkheid zuid-polsbroek. =>
1. Akte van instemming door de graaf van Holland met de verkoop door
Jan, heer van Vliet, aan Jan, burggraaf van Montfoort, van de heerlijkheid Polsbroek met tijzen, tienden en de collatierechten van de kerk en vicarieën. Datering 1423. Vidimus, 1424.
/ Omvang: 1 charter. Vindplaats: Het Utrechts Archief.
• kenmerken: heerlijkheid zuid-polsbroek. =>
2. Stukken betreffende verkoop en overdracht van de heerlijkheid Zuid-Polsbroek met toebehoren. Datering 1609–1858. N.B.: Specificatie:Karel, graaf van Arenberg, aan Jacob de Graeff, 1609, 1610; deels afschrift, 1689; – boedel van Gerrit de Graeff sr. aan Gerrit de Graeff jr., 1816, 1829; – erfgenamen van Jan Willem Blanken aan Cornelis de Jongh, 1858. Omvang: 1 omslag en 1 charter. Vindplaats: Het Utrechts Archief. //
• kenmerken: heerlijkheid zuid-polsbroek. => 3. Akten van belening door de graaf c.q. de Staten van Holland met tienden in Zuid-Polsbroek. Datering 1435–1755. N.B.: Specificatie: – Gerrit van Polgeert [= m.i. lees: Gerrit van Poelgeest] na de dood van Wouter Coevoet van Bovendaal, 1435; – Gerrit Gerritsz. van Poelgeest na de dood van Gerrit van Poelgeest, 1460; – Joan de Graeff na de dood van Pieter de Graeff, 1753; – Gerrit de Graeff jr. na de dood van Joan de Graeff, 1755. / Omvang: vijf charters. Vindplaats: Het Utrechts Archief. //
• kenmerken: heerlijkheid zuid-polsbroek. => 5. Stukken betreffende de verkoop door de weduwe van Gerrit van Poelgeest aan Pieter de Graeff van tienden in Langerak en Zuid-Polsbroek, leenroerig aan de Staten van Holland.
Datering 1679, 1681. / Omvang: 1 omslag en 1 charter. Vindplaats: Het Utrechts Archief. //
• kenmerken: heerlijkheid zuid-polsbroek. => 7. Eigendomsbewijs voor Gerrit de Graeff van 10 [= tien] morgen land in Zuid-Polsbroek tussen de Benschopse wetering en de Lopikse landscheiding, hem toegevallen bij een verdeling van goederen onder de afstammelingen van Joan de Graeff. Datering 1767. Uittreksel, 1812. Omvang: 1 stuk. Vindplaats: Het Utrechts Archief. //

Voorts uit 1779 betreft G. de Graeff, Heer van Purmerland en Ilpendam (Vindplaats archiefstuk: Noord-Holland):
•=> Informatie over onderstaande beschrijving. / Toegangsnummer: 123. Archieftitel: Hervormde classis Edam.
2. Inventaris
1572–1947. / 2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. / 222. Toezicht op de kerkelijke functionarissen
en de kerken, ressorterend onder de classis. / 2.2.2.3. Geschillen. / kenmerken:
Hervormde classis Edam. /
207.
Memorie van G. de Graeff, Heer van Purmerland en Ilpendam, en Jacob Klinkhamer te Ilpendam, overgelegd aan de classis, om te bereiken, dat de classis er voor zal zorgen, dat de diaconie van Ilpendam voortaan op financieel terrein rekening en verantwoording zal afleggen aan de kerkenraad. Datering 1779. / Omvang 1 stuk. / Vindplaats Noord-Hollands Archief (= website www.noordhollandsarchief.nl/) //
•=> Informatie over onderstaande beschrijving. / Toegangsnummer: 276. Archieftitel: Aartspriester van Holland en Zeeland. /
2. Inventaris. / 2.2. Stukken van bijzondere aard. / 2.2.03. Toezicht op de staties. / 2.2.03.8. Dekenaat West-Friesland.
2.2.03.8.10. Ilpendam. / kenmerken: Aartspriester van Holland en Zeeland.
714. Ingekomen brief van Cornelia Henrietta Stadlanden, weduwe van G. de Graeff,
vrijvrouwe van Purmerland en Ilpendam,
aan aartspriester Cramer over de benoeming van een nieuwe pastoor.
Datering: 1815.
/ Omvang: 1 stuk. Vindplaats Noord-Hollands Archief: www.noordhollandsarchief.nl. //

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 4-4-1769: Bancris Kaasenbroot, wonende te Heemskerk tot Noordorp, koopt op 4 april 1769 te Heemskerk, van:
gemeente Heemskerk: een stuk hooiland, binnen Heemskerk, genaamd 
't Paardelant van Jasper , groot 612 Roeden, voor ƒ 6,-- gereed geld; belend ten zuiden, ten westen en ten noorden: de koper; ten oosten: Haare Edele Groot Mogende Domeijnen. (Rijksarchief N.-H. te Haarlem, Oud-Rechterlijk Archief Heemskerk, transportakte 2 pagina's: folio 178v, 179.)

• 19-5-1770: Bancris Kaasenbrood, wonende te Heemskerk bij Noordorp, neemt een Hypotheek Brieff groot ƒ 5.000,--, onder speciaal verband van een huismanswoning eerst Hengstenburgh en thans genaamd Jagtrust, etc., interest 3 1/2 prc. per jaar, etc., op 19 mei 1770, van: Willem de Haan, wonende tot Crommenie, en Paulus Hesselingh, wonende tot Wormerveer, aan en namens Mr. Joachim Rendorp, Heer van Marquette, Scheepen Stadt Amsterdam, Meesterknaap over de Houtvesterije van Holland en Westvriesland. (Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, Oud-Rechterlijk Archief Gemeente Heemskerk.): "Oirconde" = Oorkonde datum 19 mei 1770, folio-nrs 199, 199v.; twee pagina's; transcriptie M.Ch.Deden-Kazenbroot.:
"Wij
Johannes van Coevenhoven, Schout tot Heemskerk, Sijmen Sierken en Jan Aker, Schepenen aldaar, Oirconde en kennen, dat voor ons gekomen, en verscheenen zijn Willem de Haan, wonende tot Crommenie, en Paulus Hesselingh, wonende tot Wormerveer; Dewelke bij deezen bekenden, verkogt, quijtgescholden, en tot Een vrijen Eijgendomme opgedragen te hebben aan en ten behoeven van den Wel Edele Gestrengen Heer Mr Joachim Rendorp, Heere van Marquette, Scheepen der Stadt Amsterdam, MeesterKnaap over de Houtvesterije van Holland en Westvriesland, &c: &c:, Een Hypotheek Brieff, lopende en ten lasten van Bancris Kaasenbrood, wonende alhier, bij Noordorp, groot in Capitaal Vijfduijsent Guldens, onder Speciaal Verband van Een Huijsmans Wooningh, van outs genaamt Hengstenburgh en thans Jagtrust, met sijn annexe Heere-huijsinge, Stallinge, Een groot Tuijnhuijs, beneevens Een Vinkebaan, mitsgaders verscheijde perceelen, soo Weij, Hooij als Teellanden, staande en leggende binnen deezen Banne, breeder en specificq in dezelve Hijpotheek Brieff gemelt, en waar toe in deezen werd gerefereert, gepasseert voor Schout en Scheepenen deezen Heerlijkheijd, in dato, den 7en July 1767, waar van de Interest is loopende teegens 3 1/2 procent in 't Jaar, die voor Reekening, en ten Profijte van den Heer koper (= Mr Joachim Rendorp) is ingegaan op den 7en July des voorgaande Jaars 1769. Van welke Verkopinge en Opdragte zij comparanten bekenden, [vervolgpagina:] al wel, en ten vollen vernoegt, voldaan en betaalt te sijn, en dat mette Somme van Vijfduijsent Guldens, gereet geld; Stellende daaromme de voornoemde Heer koper in volkomen possessie en Eijgendomme van de voorschreeve Hijpotheek Brieff, belovende ook dezelve ten allen tijden te vrijen en te waaren, naar Regten van den Lande en Costuume van onsen Dorpe; Stellende daarvoren ten onderpande Specialijk haar Comparantens Persoonen, en generalijk alle haare Goederen, roerende en onroerende, present en toekomende, geene uijtgezondert, makende alle dezelve Subject, voor alle Regten, Regteren en Executien. / T' Oirconde deeze bij mij Schout voorn[oem]t bezeegelt, en bij ons Schepenen geteekent, den 19en Meij anno 1770. [-In de kantlijn op deze vervolgpagina: Solvit den Xte: penn..ƒ 125:-:-, X.e. verhooge. ƒ12:10:-. (Deze Oorkonde was ondertekend door voornoemde Schout en Schepenen.)"

• 5-5-1779 (AVK, Arch.v.Kennemerland, ORA Velsen, transporten, ORA-971, folio 133v, d.d. 5 mei 1779
[indexkaart] "Banckeris Kaasenbroot". (op deze index-kaart is datum 5 mei 1799 onjuist vermeld in archief AVK).

1721 - 1793: Uit de Leenkamer van het Huis te Heemskerk (Marquette)
door J. Belonje te Alkmaar; betreft te "Heemskerk:
"Een elsbos, groot 100 roeden te Noorddorp aan de Heereweg, te verheergewaden met een goede Westphaelse ham."
– Willem Beuwis van de Meer, schout van Heemskerk en Castricum, 3 Maart 1661.
– (II.) Pieter Pietersz. te Heemskerk, na koop van Cornelis Laurisz. Henneman als voogd over het onmondige kind van Pieter Jansz. 20 juni 1721. (Wordt vervolgd bij zijn zoon, vermeld bij: II.-4. Pieter / Petrus CASEMBROOT; deze II.-4. ondertekende zijn naam als: Pieter Kasenbroot, zie onder andere div. aktes te Heemskerk, II.-4. als een van de schepenen van Heemskerk zoals ook zijn vader en III. zijn broer en diens zoon III.-5.).
20 juni 1721, e.v.: Uit de Leenkamer van het Huis te Heemskerk (Marquette) door J. Belonje te Alkmaar; betreft te "Heemskerk: Een elsbos, groot 100 roeden te Noorddorp aan de Heereweg, te verheergewaden met een goede Westphaelse ham.
– II.-4.: Pieter Kasenbroot, (= II.-4. Pieter CASEMBROOT) onmondig, na dood van zijn vader
II. Pieter Pietersz. vnd. 17 Febr. 1730.
– Idem (= II.-4.), vernieuwt den eed, Jan Gijsbertsz. is hulder 26 October 1730.
– Idem (= II.-4.), vernieuwt den eed, Cornelis Schoorl is hulder 20 Augustus 1732.
– Idem (= II.4.), mondig, vernieuwt den eed 9 Augustus 1740.
- Idem (= II.4.), vernieuwt den eed 28 Augustus 1761.
– Betreft 5 sept. 1780:
– III. Bancras Kasenbroot,
na doode van zijn broeder (II.-4.) Pieter vnd. 5 September 1780. (= III. Bancras CASEMBROOT). (Zie verder hierna bij: III.-5. Jan, zoon van III. Bancras Kazenbroot = CASEMBROOT.)

• 23-3-1784: Bancris Kaasenbroodt, wordt op 23 maart 1784 genoemd als Schepen van Heemskerk; hij ondertekent als: Banckeris Pietersz. Kasenbroodt. (Rijksarchief te Haarlem, Oud-Rechterlijk Archief Gemeente Heemskerk, coll. transportaktes.)

• 4-5-1784: Bancris Ps. Kaasenbroodt, wordt op 4 mei 1784 genoemd als Schepen van Heemskerk; hij ondertekent als: Banckeris Pieters Kasenbroodt. (Rijksarchief te Haarlem, Oud-Rechterlijk Archief Gemeente Heemskerk, coll. transportaktes.)

• 12-5-1784: Bancris Prz. Kaasenbroodt, wordt op 12 mei 1784 genoemd als Schepen van Heemskerk; hij ondertekent als: Banckeris Pieters Kasenbroodt. (Rijksarchief te Haarlem, Oud-Rechterlijk Archief Gemeente Heemskerk, coll. transportaktes.)

• 18-1-1787: (RAH, ONA nr. 359 (periode 1783-1787), Inv.A616.)
Bankeres Kaasenbrood (= II.-11. > III.) / Jan Bankeresz Kaasenbrood (= III.-5.) / Pieter Kaasenbrood (index 3 fiches); betreft Notariële akte gepasseerd te Bloemendaal [6 pagina's]:
Antje Claasd. DREGER, weduwe van Pieter KAASENBROOD, (= II.-4.) wonende onder Velzen, testatrice bevindt zich te Aelbertsberg (=Bloemendaal) d.d. 18 januari 1787, voor notaris Francois Augustus de GENESTET.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 jan.1797 / 30 apr.1797 [transport]: De Erfgenamen van wijlen Bancras KAASENBROOT verkopen in publieke veiling ingaande 1 januari 1797 "Jachtlust" (van ouds genaamd "Hengstenburgh", ook bekend als "Jachtrust") aan Vrouwe Maria TRIP, weduwe van Jhr. Willem BOREEL, te Amsterdam, voor ƒ 7.300,––. Bij deze verkoop bleek weinig veranderd te zijn want bij het transport luidde het nog: "Een Huismanswooning annex Heerenhuis, stalling voor koeien en paarden en buitenstal". (Rijksarchief te Haarlem, Oud-Rechterlijk Archief Gemeente Heemskerk 1 jan.1797, 30 apr.1797.)

• 18 jan. 1797 [oorkonde]: Voor Adriaan van COEVENHOVEN, Schout, Cornelis WAGEMAKER en Willem HOOGWERF, Leden van Regts Oeffening tot Heemskerk (.....), dat voor Ons gekomen en verscheenen zijn:

Jan en Cornelis KAASENBROODT, (III.5. en III.6.) ieder voor een agste;
Cornelis ROOSEKRANS, als in huwelijk hebbende Trijntje KAASENBROOD (III.2.), mede voor een agste;
Jan BEENTJES, als in huwelijk hebbende Antje KAASENBROODT (III.3.), insgelijks voor een agste;
en gemelde Trijntje en Antje KAASENBROODT (III.2. en III.3.) dan ook zelve, een ieder met hunnen voorn(oem)de man geadsisteert;
• en Cornelis SCHIPPER, Heert HENNEMAN en Wouter MAAS, in qualiteijt als Voogden over:
Jacob (III.7.), Roelof (III.9.), Maartje (III.10.) en Antje KAASENBROODT (III.11.): voor de overige vier agste parten;

als zijnde gemelde Jan, Cornelis, Trijntje, Antje, Jacob, Roelof, Maartje en Antje KAASENBROODT de eenige nagelatene kinderen en Erfgenamen als in testato van wijlen Grietje de WIT, in leven Weduwe en Boedelhoudster van wijlen Bancris KAASENBROODT (III); dewelke bekenden, met approbatie van desen Geregte voor zoverre betreft de portien van de minderjarige Erfgenamen voorn(oem)t in publijeqhe Veijling verkogt te hebben, en dienvolgens te transporteeren en tot Vrijen Eijgendommen op te dragen, aan en ten behoeven van Vrouwe Maria TRIP, Weduwe van wijlen den Heer Willem BOREEL, wonende tot Amsterdam:

Eerstelijk: een Huysmans Wooning met de annexe Heere Huysinge, Stallinge voor Koeyen en Paarden, en nog een Buytenstal voor Paarden, mitsgaders het Land, daar de Huysinge of Wooning op staat. - Staande en Liggende onder Heemskerk bij Noordorp, groot 1643 roeden; belent: - ten westen de Oosterweg, - ten zuyden en - oosten
Pieter Gijsen Hofsté, en - ten noorden het volgende [Perceel: genaamt Boltuyn]:
Perceel: genaamt Boltuyn, groot 734 roeden, belent: - ten zuyden het voorgaande perceel, - ten westen de Oosterweg, - ten noorden de Erven Incourt, - en ten oosten het volgende [Perceel: genaamt de Weyd.]:
Perceel: genaamt de Weyd, in 't geheel groot 5424 roeden, belent: - ten westen de voorgaande perceelen, - ten noorden Gerrit van den Aartweg ten noorden de Heeren van Marquette en Schuyt, en - ten zuyden het volgende [Perceel: genaamt Pieter Gijsen Hofsté]:
Perceel: genaamt Pieter Gijsen Hofsté, groot 2024 roeden, belent: - ten noorden en - oosten het eerste en laatste perceel, - ten zuyden de Heer van Marquette en - ten westen de Oosterweg.
Nog een Stuk Land: genaamd Mr Matthijs en Kroft, groot 1044 roeden, belent - ten oosten de Oosterweg, - ten zuyden de Heer van Marquette, - ten westen de Kerkweg, - en ten noorden het volgende [Perceel: genaamt de Kroft voor de Laan]:
Perceel: genaamt de Kroft voor de Laan, groot 1475 roeden, belent - ten zuyden het voorgaande perceel [= een Stuk Land: genaamd Mr Matthijs en Kroft.], - ten westen de Kerkweg, - ten noorden de Erven van Halmael, - en ten oosten de Oosterweg.
Nog een Stuk Land: genaamt 't Vrijland, groot 920 roeden, belent - ten zuyden de Erven van Halmael, - ten westen de Kerkweg, - ten noorden de Heer van Marquette, - en ten oosten de Oosterweg.
Item, een Stuk Land: genaamt 't Paarde Land van Jacob Sij, groot 611 roeden, belent - ten noorden de Noordmaatweg, - ten oosten Cornelis Schermer als - ten zuyden de Wed(uw)e Floris Schermer, - en ten westen de Heer van Marquette.
Nog een Stuk Land: genaamt In Breetweer, groot 1382 roeden, belent - ten westen de Schouwwatering, - ten noorden de Domeijnen, - ten oosten het Die, - en ten zuyden den Armen van Heemskerk.
Nog een Stukje Land: genaamt Boltuyn van Dirk Klaasz, groot 499 roeden, belent - ten noorden de Erven van de Heer Schuyt, - ten oosten de koperse [= Vrouwe Maria Trip, Weduwe van wijlen den Heer Willem Boreel.], - ten zuyden de Erven Incourt, - en ten westen de Oosterweg.
Item, drie Percelen Land: genaamt 't Paarde Land van Jan Dirksz, groot 1843 roeden, 't Paarde Land van Jasper, groot 612 roeden, en 't Paarde Land aan de Maatweg, groot 1050 roeden; belent - ten zuyden de Noordmaatweg, - ten westen de Weduwe Casper Balsten, - ten noorden de Naardijk, - en ten oosten de Domeynen; Belast met drie Stuijvers en een Duijt Theijns, jaarlijks te betalen op de eersten January tot Heemskerk.
Nog een Stuk Land: genaamt 't Paarde Land van de Zieken of 't Kinderenhuys, groot 3 morgen 584 roeden, belent - ten noorden de Maardijk, - ten oosten Claas Florisz Twisk, - ten zuyden de Noordmaatweg, - en ten westen Jan Pielanen.
Item, een Stuk Land: genaamt Renessenkamp, groot 2260 roeden, belent - ten oosten het Die, - ten zuyden Jan Stut, - ten westen Wouter Duijn, - en ten noorden de Hemsloot.
• Nog drie Perceelen Land: genaamt In de Naad groot 1155 roeden, In de kleijne Naad 806 roeden, en In de Naad groot 533 roeden, belent - ten oosten de Erfgenamen van Louris Kreijnen, - ten noorden de Noordmaatweg, - ten westen Cornelis Bloemendaal, - en ten zuyden 't Laage Land van Plomp.
• Wijders een Stuk Land: genaamt de Berg Kroft, groot 1047 roeden, belent - ten oosten de Houtweg, - ten noorden Gerrit Garst, - ten zuyden het navolgende [= Perceel: genaamt de Munnikke Akker.]:
• Perceel: genaamt de Munnikke Akker, groot 750 roeden, belent - ten noorden het vorige perceel [= een Stuk Land: genaamt de Berg Kroft], - ten oosten de Groote Houtweg, - ten zuyden de Heer van Assendelft, - en ten westen Cornelis Wagemaker;
• met een Notweg - Over 't Vrij Land van de Heer van Marquette, - Ten noorden van 't zelve Land [= 't Vrij Land van de Heer van Marquette.], - Langs het Bosje van de Heer van Assendelft.

Verder met Zodanige Vrij van Onvrijheeden, Heerschende en Lijdende Servituten, Regten en Geregtigheeden, zo ten Voor en Nadeele, als gemelde Percelen zijn hebbende en door den Vorige Eygenaar is bezeeten, de Gemeene Lands Lusten, en Binnenlandse Onkosten zijn voor rekening van de Vrouwe koperse [= Vrouwe Maria TRIP, Weduwe van wijlen den Heer Willem BOREEL] ingegaan met Nieuw Jaar 1797.
Van welke Verkopinge en Opdragte Zij Comparanten bekenden, voldaan en betaalt te zijn, met de somme van ƒ.7300.-- gereet geld. Stellende daaromme de voorn(oem)de koperse [= Vrouwe Maria TRIP, Weduwe van wijlen den Heer Willem BOREEL] in volkomen possessie van Eygendomme van de voorschreeve
Huysmans Wooning, Heere Huysinge, Stallingen en Landerijen, belovende ook deselve te vrijen en te waaren, alles naar Regten van den Lande, en Costume van onse dorpe.

Stellende daar voren ten Onderpande. Specialijk hun Comparantens persoonen en generalijk alle hunne Goederen, en ten
R especte van de Voogden de Goederen van hunne Pupillen, makende dezelve Subject voor alle Regten, Regteren en Executien.–
T' Oirconde deeze bij mij Schout Voorn(oem)t besegelt, en bij Ons Schepenen geteekent, Zijnde Op Verley gepasseert den
18 January 1797. [w.g.: A.v: Coevenhoven, Cornelis Wagemaker, Willem Hoogwerf.]
(*) N.B. In de kantlijn, links op folio 54: "Solvet den xt. / penn. ƒ 182.10.-- / x [ver...] 18.5.--.
(RAH [Rijksarchief Noord-Holland te Haarlem], ORA [Oud-Rechterlijk Archief] Gemeente Heemskerk.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Uit het huwelijk, CASEMBROOT - de WIT, zijn de volgende elf kinderen bekend, allen RK gedoopt te Heemskerk, zes zonen en vijf dochters, in de RK-doopboeken vermeld als CASENBROOD / KASENBROOD (ook bekend als CASEMBROOT, CAASENBROOD, etc.).
From this marriage, CASEMBROOT - de WIT, eleven children are known, all bapt. R.Catholic in Heemskerk, six sons and five daughters, in the books R.Cath.-bapt. mentioned as CASENBROOD / KASENBROOD (also known as CASEMBROOT, CAASENBROOD, etc.):

III.-1. Pieter CASEMBROOT (ook CASENBROOD, KAASENBROODT, etc.):
Pieter CASENBROOD
, ~ gedoopt te Heemskerk op 1 oktober 1763 (RK doopgetuige Aagje PIETERS),
Zie GENERATIE III - IV. / See GENERATION III - IV.

III.-2. Trijntje CASEMBROOT (ook CASENBROOD, KAASENBROOD, KAASENBROODT, etc.):
Trijntje CASENBROOD, gedoopt op 7 februari 1765 (RK doopgetuige Jan Jansz. DeWIT).
Zie GENERATIE III - IV. / See GENERATION III - IV.

III.-3. Antje CASEMBROOT (ook CASENBROOD, KAASENBROOD, KAASENBROODT, etc.):
Antje CASENBROOD, gedoopt op 4 maart 1766 (RK doopgetuigen Pieter PIETERSZ. en Antje KLAAS: zie II.-4.).
Zie GENERATIE III - IV. / See GENERATION III - IV.

• 5 juni 1799: Uit de nalatenschap van Grietje Janse de WIT, weduwe van III., werd door de echtgenoot van Antje CASENBROOD / KAASENBROOD: III.-3. (zie hierna bij III.-3., > Jan BEENCKEN / BEENTJES) in Heemskerk grond gekocht, na ontvangst van het erfdeel van Antje uit de nalatenschap van haar moeder: teelland "De Lange Akkers". (Bron: Uit gegevens AVK te Haarlem; HKH, 'Heemskring', artikel door J.Th. Beentjes, titel "Beentjes en Heemskerk" (jrg. 1989).

• III.-3. Antje CASEMBROOT (ook CASENBROOD, KAASENBROOD, KAASENBROODT, etc.)
Deze Antje bij III.-3. niet te verwarren met haar naamgenote, jongere zuster vermeld bij III.-11.

III.-4. Maartje CASEMBROOT (ook CASENBROOD, KAASENBROOT, KASENBROOD):
Maartje CASENBROOD, ~ gedoopt te Heemskerk op 2 oktober 1767
(RK doopgetuigen Willem Jansz. ADMIRAAL en Aafje JANS),
Zie GENERATIE III - IV.
/ See GENERATION III - IV.

• III.-4. Maartje CASEMBROOT (ook CASENBROOD / KAASENBROOT / KASENBROOD)
niet te verwarren met haar naamgenote, jongere zuster vermeld bij III.-10.

III.-5. Jan CASEMBROOT (ook CASENBROOD, KASENBROOD, KAASENBROOD, KAASENBROODT, etc.):
Jan CASENBROOD, gedoopt te Heemskerk op 25 april 1769 (RK, doopgetuige Japik Jansz. de WIT).
Zie GENERATIE III - IV. / See GENERATION III - IV.

III.-6. Cornelis ("Kees" / "Krelis") CASEMBROOT (ook CASENBROOD, KAASENBROOD, KAASENBROODT):
Cornelis / Krelis CASENBROOD,
~ gedoopt te Heemskerk op 2 september 1770 (RK, doopgetuigen Crelis JANSZ. en Aefje DIRKSDR.). Zie GENERATIE III - IV. / See GENERATION III - IV.

Doopinschr. / Bapt. (R.Cath. 1e registratie/1st registration: 3A (III.7. = IV.a.) Japik CASEMBROOD, RK gedoopt /
R.Cath. bapt. ~ 24 Jun. 1772 in Heemskerk. (coll. CASEMBROOT / KAZENBROOT: M.Ch. Deden-Kazenbroot)

 

III.-7. Jacob (Japik / "Jaap") CASEMBROOT:
Japik CASEMBROOD,
~ gedoopt te Heemskerk op 24 juni 1772, vermeld in het originele RK-doopboek 3A van Heemskerk, daarna verschillende schrijfwijzen in kopie-doopboek 3A en 4; zoon van Bankris CASEMBROOD en Grietje Jans De WIT (doopgetuigen Japik STUT en Trijntje JAPIKS). Zie GENERATIE III - IV. & Familietak A / See GENERATION III - IV. & Familybranch A: = IV.a. Jacob CASEMBROOT.

III.-8. Meyns / Clemens CASEMBROOT (ook CAASENBROOD, KAASENBROOT, KASENBROOD, etc.):
Meyns / Clemens CAASENBROOD,
~ gedoopt te Heemskerk op 23 mei 1774 (RK doopboek van Heemskerk - in duplo met verschillende schrijfwijzen; doopgetuige Antje Pieters).
N.B.: De betekenis van "Meyns" = "Clemens" (R.-Kath.) / Note: The meaning of "Meyns" = "Clemens" (R.-Cath.).
Zie GENERATIE III - IV. / See GENERATION III - IV.

Doopinschr. / Bapt. (R.Cath. reg. in duplo 3A & ook/also:4: (III.9. = IV.b.) Roelof CASENBROOD, RK gedoopt /
R.Cath. bapt. ~ 8 Jul. 1775 in Heemskerk. (coll. CASEMBROOT / KAASENBROOD: M.Ch. Deden-Kazenbroot)

III.-9. Roelof CASEMBROOT (ook CASENBROOD, KAASENBROOD, KAASENBROODT, etc.):
Roelof CASENBROOD, ~ gedoopt te Heemskerk op 8 juli 1775 (RK-doopboek van Heemskerk, in duplo, vermeld in een doopboek [= niet in duplo]; zoon van Bankris CASENBROOD en Grietje Jans de WIT (doopgetuigen Gerrit De WIT en Catje CRELIS).
Zie GENERATIE III - IV & Familietak B / See GENERATION III - IV & Familybranch B:
= IV.b. Roelof CASEMBROOT.

III.-10. Maartje CASEMBROOT (ook CASENBROOD, KAASENBROODT, etc.):
Maartje CASENBROOD, gedoopt te Heemskerk op 7 oktober 1776
(RK, doopgetuigen Willem ADMIRAAL en Aafje JANS).
Zie GENERATIE III - IV. / See GENERATION III - IV.

• III.-10. Maartje CASEMBROOT (ook CASENBROOD / KAASENBROOT / KASENBROOD)
niet te verwarren met haar naamgenote, oudere zuster vermeld bij III.-4.

III.-11. Antje KAASENBROOD (CASEMBROOT, CAASENBROOD, KAASENBROOD, KAASENBROODT, etc.):
Antje CAASENBROOD, gedoopt te Heemskerk op 25 april 1778 (RK doopgetuige Marytje Crelis KNEIJN).
Zij is later ook (officieel) genaamd: Jannetje Pieters KAASENBROOT.
Zie GENERATIE III - IV. / See GENERATION III - IV.

• III.-11. Antje CASEMBROOT (ook CAASENBROOD, KAASENBROOD, KAASENBROODT, etc.) niet te verwarren met haar naamgenote, oudere zuster vermeld bij III.-3.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
===================================================================================

 

CASEMBROOT:

generatie III - IV / generation III - IV

(diverse schrijfwijzen familienaam / various spelling surname)

Nakomelingen van III. Banckeris Pietersz. CASEMBROOT (DUYNMEYER),
twee familietakken CASEMBROOT: A & B=
Familietak A = IV.a. Jacob Bancrasz. CASEMBROOT (Heemskerk 1772 - Velsen 1814)
Familietak B = IV.b. Roelof Bancrasz. CASEMBROOT (Heemskerk 1775 - Velsen 1817)

Descendants of III. Banckeris Pietersz. CASEMBROOT (DUYNMEYER),
two familybranches CASEMBROOT: A & B =
Familybranch A = IV.a. Jacob Bancrasz. CASEMBROOT (Heemskerk 1772 - Velsen 1814)
Familybranch B = IV.b. Roelof Bancrasz. CASEMBROOT (Heemskerk 1775 - Velsen 1817)

============================================================


Onze familietakken vermeld
in Volkstelling Nederland 1947 (en elders: USA 1947).
Our familybranches mentioned
in Population census The Netherlands 1947 (and elsewhere: USA 1947):

|
Kazenbrood / Kazenbroot & Kaasenbrood / Caasenbrood / Casenbrot (=USA)
............|.........................|..........................|............................
KAZENBROOT & KAASENBROOD / CAASENBROOD

---------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================

 

Zie ook op deze website, pagina / See also on this website, page:
Info.Casembroot.1.


Zie ook op deze website, pagina / See also on this website, page:
Various.Casembroot.1.

===========================================================================================

III. Banckeris (~ Pancras) Pietersz. Casembroot / Kasenbroot Duynmeyer /
Caasenbrood / Casenbroot / Kaasenbrood / Kaasenbroot x Grietje Janse de Wit
(dochter van / daughter of: Jan de Wit x Trijntje Sonneveld, in Velsen):

> III.x.: volgende pagina / next page: Grietje Janse Casembroot–de Wit.

De elf kinderen van / The eleven children of: III. Banckeris (~ Pancras)
Pietersz. Casembroot / Kasenbroot Duynmeyer x Grietje Janse de Wit:

> GENERATIE III - IV. / GENERATION III - IV: CASEMBROOT DUYNMEYER /
> IV. fam.: (B/P)ancras (C/K)(aa/a)se(m/n)broo(d/dt/t) (D/d)u(i/ij/y)nm(a/e)(i/ij/y)er

========================================================================================

home