HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< Vervolg van Genealogie CASEMBROOT (III.)
Continued from Genealogy CASEMBROOT (III.)
 

Genealogie / Genealogy: CASEMBROOT (DUYNMEYER)

De kinderen van III: generatie IV. / The children of III: generation IV.
Generatie IV / Generation IV (III.-1. t./m. III.-11.)  de kinderen van / the children of:
III. Banckeris Pietersz. CASEMBROOT / KASENBROODT, DUYNMEYER,
Leenman van Marquette, Duinmeier, Schepen van Heemskerk, x Grietje Janse de WIT,
echtelieden wonende met hun gezin te Noorddorp, Heemskerk.


Het voormalige raadhuis van de gemeente Heemskerk.
(foto D.Deden; coll.: M.C.Deden-Kazenbroot.)(Heemskerk 2 sep.1982; archiefonderzoek voorouders fam. Casembroot; coll.: M.C.Deden-Kazenbroot.)


(Noord-Hollands Archief te Haarlem; Heemskerk, R.K.-Trouwen 10 okt.1762;
Inv.3-B: DTB-RK dubbele inschrijving; kopie-coll.: M.C.Deden-Kazenbroot.)

Uit dit huwelijk in 1762 zijn de volgende elf kinderen bekend, allen RK gedoopt te Heemskerk, zes zonen en vijf dochters, in de RK-doopboeken zonder familienaam, de vader met of zonder familienaam, zie spellingvariaties in kerkboeken, etc. / Archiefbronnen: NHA, Noord-Hollands Archief, Haarlem / Heemskerk: (het oudste doopboek) RK-Doopboeknr.3.A. tijdvak 1672-1777, (kopie doopboek) RK-Doopboeknr.3.A. tijdvak 1750-1849, (kopie) RK-Doopboeknr.4. tijdvak 1750-1828. / Zie verder hieronder per kind zoals vermeld in de kerkboeken => RK-Doopboeken Heemskerk: elf kinderen in het tijdvak 1763-1778; de jongste van de kinderen is vermeld in twee boeken in het jaar 1778.

From this marriage in 1762 eleven children are known, all bapt. R.Catholic in Heemskerk, six sons and five daughters, in the books R.Cath.-baptism books without surname, the father with of without surname, see spellingvariations in churchbooks, etc. / Archivesources: NHA, Noord-Hollands Archief, Haarlem / Heemskerk: (het oudste doopboek) RK-Doopboeknr.3.A. tijdvak 1672-1777, (kopie doopboek) RK-Doopboeknr.3.A. tijdvak 1750-1849, (kopie) RK-Doopboeknr.4. tijdvak 1750-1828. / See further below per child as mentioned in the churchbooks = R.Cath. Baptism books Heemskerk: eleven children in the period 1763-1778; the youngest of the children is mentioned in two books in the year 1778.


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

III.-1. (oudste kind, zoon) Pieter Bankrisz CASEMBROOT (?: CAASENBROOD = ?: CASENBROOD)
Pieter is waarschijnlijk geboren op of voor 1 oktober 1763.
Zie: Caasenbrood. De tweede letter a is niet duidelijk, geknoei is doorgehaald?; mogelijk lees: Casenbrood.
• Pieter
, gedoopt te Heemskerk op 1 oktober 1763, zoon van Bankris Caasenbrood (?: Casenbrood) en Grietje De Wit;
doopgetuige: Aage Pieters. (Bron: RANH, RK-Doopboeknr.3.A. Heemskerk: tijdvak 1672–1777).
Hij is ook vermeld in twee kopie RK-Doopboeken Heemskerk: nr.3.A. tijdvak 1750-1849; nr.4. tijdvak 1750-1828:
•• Pieter, gedoopt te Heemskerk op 1 oktober 1763, zoon van Bankris Casenbrood en Grietje De Wit;
doopgetuige: Aagje Pieters. (Bron: kopie RK-Doopboeknr.3.A. Heemskerk, tijdvak 1750-1849).
••• Pieter, gedoopt te Heemskerk op 1 oktober 1763, zoon van Bankras Kaasenbrood en Grietje De Wit;
doopgetuige: Aagje Pieters. (Bron: kopie RK-Doopboeknr.4. Heemskerk, p.24, tijdvak 1750–1828). //

III.-1. Pieter Bankris is overleden te Heemskerk 17 febr.1784 (DTB: RK-boeknr.3.C., p.31.)
Pieter Bankrisz Kaasenbroodt is begraven ald.17 febr.1784 (Heemskerk Gaardersboeknr.13,p.36; Impost 3.)
(Pieter is waarschijnlijk overleden op 20-jarige leeftijd, geen huwelijk of nageslacht bekend in Heemskerk.
Deze laatste gegevens zijn vergeleken met andere bronnen; overlijden, begr.: weer nagaan in archieven.)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

III.-2. (tweede kind, oudste dochter) Trijntje CASEMBROOT (CAASENBROOD)
Trijntje is waarschijnlijk geboren op of voor 7 februari 1765. In doopregisters geen puntjes op de ij:
• Tryntje
, gedoopt te Heemskerk op 7 febr.1765, dochter van Bankris Caasenbrood en Grietje de Wit;
doopgetuige: Jan Janz de Wit (Bron: RANH, RK-Doopboeknr.3.A. Heemskerk: tijdvak 1672–1777).
Zij is ook vermeld in twee kopie RK-Doopboeken Heemskerk: nr.3.A. tijdvak 1750-1849; nr.4. tijdvak 1750-1828:
•• Tryntje, gedoopt te Heemskerk op 7 febr.1765, dochter van Bankris Casenbrood en Grietje De Wit;
doopgetuige: Jan Jansz De Wit. (Bron: kopie RK-Doopboeknr.3.A.Heemskerk, tijdvak 1750-1849).
••• Tryntje, gedoopt te Heemskerk op 7 febr.1765, dochter van Bankris Casenbrood en Grietje De Wit;
doopgetuige: Jan Jansz De Wit. (Bron: kopie RK-Doopboeknr.4. Heemskerk, p.26, tijdvak 1750–1828). //
III.-2. Trijntje KASENBROOD: is overleden te Heemskerk 16 febr.1804 (Heemskerk Gerecht-boeknr.10,p.9.)
(Trijntje is waarschijnlijk overleden op ca. 39-jarige leeftijd; overlijdensdatum van haar echtgenoot nagaan.
Deze laatste gegevens zijn vergeleken met andere bronnen; overlijden, begr.: weer nagaan in archieven.)

III.-2.Trijntje KAASENBROODT, j.d., huwde te Heemskerk op 25 januari 1789 voor het Gerecht met:
Cornelis ROOSEKRANS,
j.m., beiden wonende te Heemskerk (Bron: Heemskerk-Gerecht-boeknr.7,p.158.)
Trijntje KAAZENBROOD, j.d., RK-huw. op 25 januari 1789 aldaar:
Cornelis ROOZEKRANS,
j.m., beiden wonende te Heemskerk (Bron: Heemskerk-RK.boeknr.3.B.,p.56.)
(Heemskerk: gaardersregister 4e klasse ƒ 6,-- Heemskerk). [Uit oude aantekeningen; gegevens nagaan.]

• 6 nov. 1796: Cornelis ROOZEKRANS en Trijntje Bancras KAASENBROOD (III.2.),
echtelieden wonende onder Wijk aan Duin, testeren op 6 november 1796 voor notaris Isaac GROEN te Alkmaar.
(Gemeentearchief Alkmaar, ONA: Notarieel Archiefinv.nr.833, aktenr.88; vier pagina's; pagina 3 slechte kopie;
deze akte dient nogmaals te worden geraadpleegd om de ontbrekende tekst correct over te nemen).
• CONCEPT = VOORLOPIGE TEKST (blz.1. omslag-voorpagina: 88, J.C. Van Veen):

Testament van Cornelis Roozekrans en Tryntje Bancras Kaas&brood:
Welke verklaart hebben niet boven de 2000 Gld. gegoed te zijn. Zonder maaking van fidei Commis.
Gepasseerd den 6e Nov[embe]r 1796, bij mij I. Groen, Notaris.
• (2e pagina)
Den 6e November 1796 Compareerden voor mij Mr. Isaac Groen, Notaris bij den Hove van Holland, geadmiteerd, resideerende binnen de Stad Alkmaar in het bijzijn van de nagenoemde getuigen (= Isaacus Petrus Poppelman en Willem Frese):
Cornelis Roozekrans en Tryntje Bankcras Kaasenbrood, Echtelieden, woonende onder Wijk aan Duyn, doch hen thans binnen deeze Stad bevindende mij Notaris bekend, zijnde alzinds geschikt om over hunne tijdelijke na te laatene goederen te kunnen disponeeren.
Dewelke verklaarden elkanderen over en weder, en dus de eerststervende de Langstlevende te noemen en te stellen tot zijn ofte haar eenige en algeheele Erfgenaam of Erfgenaame in al hetgeen de eerststervende meer eenigzinds met er dood ontruimen ende agterlaaten zal dog zo wanneer de Eerststervende komt te overleyden met agterlaating van kind of kinderen in dat geval noemt en steld hij of zij de gemelde kind of kinderen tot zijn ofte haar mede Erfgenaam of Erfgenaamen in de bloote Legitime Portie, ter voldoening van welke de Langstlevende gehouden en verpligt zal zijn dezelve kind of kinderen ordentelijk naar den staat des boe-
• (3e pagina: van de rechter kantlijn is op deze kopie te weinig gekopieerd, waardoor enkele letters van elke regel ontbreken)
dels op te voeden en groot te brengen tot derzelver meerderjarigheid, eerder huwelijk, ofte andere geapprobeerden Staat, mitsgaders dezelve alsdan zodaanig te doteeren en uitte zetten als de Langstlevende in gemoede en conscientie zal oordeelen te beho[…] dan, wanneer de Testateur de eerstStervende mogt zijn zonder agterlaating van kind of kinderen, dat alsdan nog in leeven was de moeder, in dat geval noemd en steld hij gemelde zijne moeder tot zijne mede Erfgenaame in de bloote Legitime Portie, haar […] regten in zijne nalatenschap competeerende.
De Testateuren verklaarden wijders elkanderen te noemen en te stellen tot Voogd of Voogdes over haare minderjaarige na te laatene kind of kinderen, met al zodanige magt, als maar eenigzins kan of mag worden gegeeven, speciaalyk mede die van ad Sumtie en […]rogatie ten uiteinde der voorgd[…] Sluitende uit hunnen boedel en excuseerende van de gezegde voog[…] de Weesmeesteren dier plaats, waar
• (4e pagina)
Sterfhuis mogt koomen te vallen mitsgaders alle verdere Zoo Eed Ambt als bloedhalvens gezag hebbende Persoonen.–
Laatstelijk verklaarden de Testateuren aan hen te behouden de magt om dit hun testament ten allen tijde te kunnen en te mogen veranderen, en daaromtrend zodaanige verdere off andere schikkingen te maaken, als zij te raade zullen worden.
TGeen voorsz[eyde] staat, verklaarden de Testateuren te weezen hun testament en uitterste wille, begeerdende dat het zelve zal bestaan, als al zulks, Codicil, Gifte ter zaake des doods of zo ee's menschen laatste wil best bestaan kan.
Aldus gepasseerd te Alkmaar voorn[oem]t in het bijzijn van Isaacus Petrus Poppelman en Willem Frese als getuigen.–
w.g.: Cornelis Roosekrans; dit merk X is gesteld door Tryntje Bancras Kaasenbrood; I.P. Poppelman; Wm Frese; I. Groen, Notaris.

• 18 jan. 1797: (III.2.) Trijntje KAASENBROODT, echtgenote van Cornelis ROOSEKRANS, erft 1/8e deel uit een nalatenschap; de overige zeven erfgenamen zijn haar broers en zusters; als zijnde gemelde Jan, Cornelis, Trijntje, Antje, Jacob, Roelof, Maartje en Antje KAASENBROODT de eenige nagelatene kinderen en Erfgenamen als in testato van: wijlen Grietje de WIT, in leven Weduwe en Boedelhoudster van wijlen Bancris KAASENBROODT (III.).
N.B.: Cornelis SCHIPPER, Heert HENNEMAN en Wouter MAAS, in qualiteijt als Voogden over de vier minderjarige kinderen: Jacob (III.7.), Roelof (III.9.), Maartje (III.10.) en Antje KAASENBROODT (III.11.). / (Rijksarchief Haarlem, oud-rechterlijk archief Heemskerk, collectie transportaktes.)

• 1 april 1802: (zie III.-2.) Cornelis ROOSEKRANS, geeft aan het Lijk van Cornelis Kaas en Brood (vermeld hierna bij III.-6.), alhier [= te Heemskerk] overleden; – in de 4de Classe ƒ 3:–:–; Dubbele Impost, volgens Art.11 ƒ 3:–:–. (DTB-Heemskerk, boek nr.13, folio 89: Ontvang Impost Trouwen en Begraven); zie kopie hieronder uit de collectie M.Ch. Deden-Kazenbroot:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


III.-3. Antje KAASENBROOD (CASEMBROOT, CASENBROOD, KAASENBROOD *), KAASENBROODT, etc.):
Antje CASENBROOD,
gedoopt RK te Heemskerk op 4 maart 1766
(doopget. Pieter PIETERSZ. en Antje KLAAS: => zie boven II.-4.)./
••• Antje, gedoopt te Heemskerk op 4 mrt.1766, dochter van Bancras Pietersz en Grietje Jans;
doopgetuigen: Pieter Pietersz en Antje Klaas. (Bron: kopie RK-Doopboeknr.4. Heemskerk, p.28, tijdvak 1750–1828). //

{zie ook / see also => site familysearch.org = Antje Bancras Kaasenbrood, christening on 4th March 1766;
Antje Bancras Kaasenbrood married 23rd January 1791 in Heemskerk to: Johannes Bernardus Beentjes}


Antje KAASENBROOD
overleed te Heemskerk op 19 oktober 1826, adres Kerkbuurt, oud 61 jaar;
aangifte door: Jan BEENTJES, kleermaker, echtgenoot, 72 jr. oud, en Pieter BEENTJES, dagloner, 31 jr. oud, zoon,
beiden wonende in de Kerkbuurt, Heemskerk (overlijdensakte 20 oktober 1826, nr. 83: Antje KAASENBROOD).
*) In testament zie hierna in de kantlijn vermeld (op kopie gedeeltelijk leesbaar):
+ Antje Bankers Kaas en Brood = overleden op 19 October 1826 te Heemskerk. /
Index overlijdensakte website haarlem.digitalestamboom.nl/
=> Overledene: Antje Kaas en Brood, 61, vader Bancaras Kaas en Brood, moeder Grietje de Wit. / Plaats Heemskerk, Datum overlijden 19-10-1826 (Heemskerk) / Heemskerk [= woonplaats] / (Bron: Kennemerland, Heemskerk, Akte Jaar 1826, Nummer 6r.) // Originele overlijdensakte website familysearch.org
=> https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-9776-64651-85?cc=1831469&wc=10716436
(Netherlands, Civil Registration, 1792-1952, Noord-Holland, Heemskerk, Overlijden 1811-1842, Image 119 of 263.)
[transcr.MCDK; overl.akte op de laatste blz.: Nr.6, rechts, bovenste van twee aktes] Den Twintigsten dag der maand October van 't jaar Achttienhonderd Zes en Twintig ten tien ure, voor den middag. Acte van Overlijden van: Antje Kaas en Brood, overleden den negentiende October ten twee ure, des namiddags oud een en zestig (61) jaren, wonende en overleden binnen deze Gemeente, van beroep huisvrouw, geboren te Heemskerk, dochter van Bancaras Kaasenbrood en Grietje de Wit. / Op de verklaring van Jan Beentjes, echtgenoot van de overledene, oud twee en zeventig (72) jaren, wonende in de Kerkbuurt van beroep kleedermaker, en van Pieter Beentjes, wonende in dezelve buurt van beroep daglooner oud een en dertig (31) jaren, zoon van de overledene. / Na mijne voorlezing geteekend door de beide bovengemelde deklaranten bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stan der Gemeente van Heemskerk. J. Karshoff. (w.g.: Jan Beentjes, Pieter Beentjes). // N.B.: Op de 1-j. indexpagina is de overledene vermeld zoals in de akte: Antje Kaas en Brood. //

(III.-3. [*]) Antje KAASENBROODT, j.d.,
huwde te Heemskerk op 6 januari 1791 voor het Gerecht, Schout & Schepenen, te Heemskerk op 6 januari 1791 met Jan BEENTJES, j.m., kledermaker [geboortedatum circa 1754]; beiden wonende te Heemskerk; (Gaardersregister huw. Heemskerk 6-1-1791, vermeld zoals bij het gerecht, beiden wonende te Heemskerk, 4e klasse à ƒ 3,--, samen ƒ 6,--);
RK huwelijk te Heemskerk op 23 januari 1791 met:
Jan BEENTJES (v/h genaamd BEENCKEN, ook o.a. BEENKEN),
geb. 4 nov. 1754 (Johannes BEENCKEN geboren te ? (Detmold?), ook bekend als Johannes Bernardus BEENTJES geboren op 4 november 1754 te te Benstrup/ Oldenburg [Duitsland]), gedoopt te Benstrup/ Oldenburg op 11 november 1754, mr.-kleermaker,
hij is overleden op 24 augustus 1831 te Heemskerk (zoon van de echtelieden Johannes Hermanus Beencken en Anna Stumpke), weduwnaar van Antje KAASENBROOD. (Uit o.a. gegevens arch.Haarlem, arch./bibl./publ. in tijdschrift 'Heemskring', art. "Beentjes en Heemskerk" (jrg. 1989), uitg. HKH, Historische Kring Heemskerk. door J.Th. Beentjes; dossiers, familie-annonces, etc., FaCBG, NGV; zie ook website familysearch.org alsmede genlias.nl en meertens.nl voor meer informatie over de voornaam/roepnaam "Bank" bij de familie Beentjes, publicaties over deze vrij uitgebreide familietak nageslacht uit het huwelijk van "het echtpaar Beentjes-Kaasenbrood" (meestal gepubliceerd met die schrijfwijze van achternamen). //

N.B.: [*] Haar jongere zuster heeft dezelfde voornaam: "Antje"
(zie hierna bij III.-11.), ook met dezelfde achternaam.
Om het niet ingewikkeld te maken, indien nodig alleen vermeld als volgt:
III.-3. Antje BEENTJES-KAASENBROOD.
Met dezelfde voornaam Antje
=> III.-11. Antje ROOS = na huwelijk Antje ROOS-KAASENBROOD. //

Note: See below III.-11. Antje, younger sister of III.-3. = "Antje",
they have the same first name and also the same surname.
To avoid further complications, if necessary only mentioned as follows:
III.-3. Antje BEENTJES-KAASENBROOD. /
With the same given name Antje
=> III.-11. Antje ROOS = after marriage Antje ROOS-KAASENBROOD. //

• 18 jan. 1797: (III.3.) Antje KAASENBROODT, echtgenote van Jan BEENTJES,
erft 1/8e deel uit een nalatenschap; de overige zeven erfgenamen zijn haar broers en zusters;
als zijnde gemelde Jan, Cornelis, Trijntje, Antje, Jacob, Roelof, Maartje en Antje KAASENBROODT
de eenige nagelatene kinderen en Erfgenamen als in testato van: wijlen Grietje de WIT, in leven Weduwe en Boedelhoudster van wijlen Bancris KAASENBROODT (III.).
N.B.: Cornelis SCHIPPER, Heert HENNEMAN en Wouter MAAS, in qualiteijt als Voogden over de vier minderjarige kinderen: Jacob (III.7.), Roelof (III.9.), Maartje (III.10.) en Antje KAASENBROODT (III.11.).
(Bron: Rijksarchief Haarlem, oud-rechterlijk archief Heemskerk, coll. transportaktes, part.coll. familiepapieren.)

Testament (ged. blz.1.) d.d. 16 febr. 1797 van de echtelieden Beentjes - Kaasenbrood (III.3.: zie hieronder);
(coll. CASEMBROOT / KAASENBROOD, III.3.: M.Ch. Deden-Kazenbroot)

• 16 febr. 1797: Testament van Jan BEENTJES en Antje Bankers KAASENBROOD (III.3.),
[elders, zoals op de index o.a. vermeld als: Jan Bientjes & Antje Bankras Kaas en brood],

echtelieden wonende te Heemskerk, testeren op 16 februari 1797 voor notaris Mr. Isaac Groen, Notaris bij den Hove van Holland geadmitteerd, resideerende binnen de Stad Alkmaar in het bijzijn van de nagenoemde getuigen.
Deze notariële akte werd gepasseerd te Alkmaar; de testateuren: "Jan Beentjes en Antje Bankers Kaas en Brood, echtelieden woonende te Heemskerk, dog hen thans binnen deez stad [Alkmaar] bevindende, mij Notaris bekend. In het testament benoemen zij elkaar tot erfgenaam en de laatstlevende tot voogd.
- De testateuren zijnde man en vrouw verklaaren niet boven de f 2000,- gegoed te zijn, zonder maaking van fideï Commis.
(w.g.: Jan Beentjes, Antje Bankers Kaasenbrood, I.P. Poppelman, Jacob van der Burgh, I. Groen, notaris.)
Testament: Geregistreerd te Alkmaar den 17 januari 1827, deel 20 folio 122 recto, vak 2 en 3; ontvangen met de opcenten drie gulden twee en een halve cent.
N.B. - In de kantlijn: Antje Bankers Kaas en Brood
was op den 19 October 1826 te Heemskerk overleden.
– In de tekst van het testament, pagina 1, werd de naam Jan Beentjes vermoedelijk foutief overgenomen in andere stukken als Jan Bientjes [in andere archiefstukken, deze achternaam o.a. ook geschreven werd als: Beencken of Beenken; op dezelfde pagina 1 van dit testament stond vermoedelijk eerst genoteerd Antje Bankras Kaas en brood, verbeterd: Antje Bankers Kaas en brood. De oude variaties van deze familienaam (Kaas en Brood; Kaas en brood) komen in andere archiefstukken voor met de moderne schrijfwijze: Kaasenbrood.]
(GA Alkmaar, inv.834, Not.-archief nr.834; testament d.d. 16-2-1797, aktenr.27.)

5 juni 1799: Jan BEENCKEN / BEENTJES, echtgenoot van Antje KAASENBROOD (III.3.),
heeft grond gekocht, na ontvangst van het erfdeel van Antje uit de nalatenschap van haar moeder
(Grietje Janse de WIT, weduwe van III.): teelland "De Lange Akkers".
(Uit gegevens arch.Haarlem; HKH, 'Heemskring', artikel door J.Th. Beentjes,
titel "Beentjes en Heemskerk" (jrg. 1989).

2 juli 1802: Jan BEENKEN en Antje Pancras KAASENBROOD (III.3.)
vermeld in het RK-doopboek van Heemskerk als getuigen bij het dopen van Anna Maria,
dochter van Gerrit BEENKEN x Antje Pontze KOOL.

Uit dit huwelijk van Jan BEENCKEN / BEENKEN en Antje CASENBROOD / KAASENBROOD (III.3.)
zijn zes kinderen bekend, vijf zoons en een dochter, allen vermoedelijk geboren te Heemskerk, RK gedoopt te Heemskerk (later vermeld met familienaam BEENTJES) [indien uit dit archiefonderzoek blijkt, dat er nog meer kinderen zijn, dan volgt andere nummering:

III.3.a. Jan, ~ 21-3-1792: Jan Janse BEENCKEN is een zoon van Jan Janse Beenken x Antje Bankris Kaasenbrood (doopgetuigen Gerrit Janse Beenken en Grietje Janse DeWit [= Weduwe van III. Banckeris Pieters Kasenbroodt / Casembroot, grootmoeder van vaderszijde van het gedoopte kind III.3.a.]).
{Familysearch: III.3.a. Jan Beentjes, gedoopt 21 maart 1792 te Heemskerk, zoon van Johannes Bernardus Beentjes en Antje Bancras Kaasenbrood.} Hij huwde, later familienaam BEENTJES, heeft nageslacht 1 zoon.

III.3.b. Bancras, geboren in 1793 (deze voornaam naar de grootvader van moederszijde, ook met de RK-doopnaam Pancras), zijn doopnaam is: Pancras, ~ 7 nov. 1793: Pancras Janse BEENKEN is een zoon van Jan Janse Beenken x Antje Bankris Kaasenbrood; (RK-doopgetuigen (III.6.) Cornelis Bankris Kaasenbrood en (III.2.) Trijntje Bankris Kaasenbrood).
Hij is ook vermeld als Bancras / Bankeras BEENTJES (deze voornaam is ook in documenten van nakomelingen).
(III.3.b.) bruidegom: Bancras Beentjes, leeftijd 20 jaar, van Heemskerk, beroep dagloner, geboorteplaats Heemskerk
(zoon van Jan Beentjes en Antje Kaasenbrood: III.b.) huw. 14-07-1813 Heemskerk (aktenr.4) met:
bruid: Emerentia Boon, van Assendelft, leeftijd 24 jaren, geboorteplaats Assendelft
(dochter van Cornelis Boon en Neeltje Cornelisdr de Jong).
(Bron: www.genlias.nl (archieflocatie: NHA, Noord-Hollands Archief) en www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, akte jaar 1813 nr.4.) {Mijn opmerking: Mw Emerentia Beentjes-Boon komt ook voor met de voornaam Immetje.}

• Betr.: Emerentia of Immetje Boon, echtgenote van Bancras Beentjes (div.archiefbronnen, losse aantekeningen): Zij is geboren te Assendelft, gedoopt aldaar op 14 febr.1789, overleden in haar laatste woonplaats Heemskerk op 19 mei 1871 (leeftijd 82 jaar, oudste dochter uit het eerste huwelijk van Cornelis Hendriksz. Boon, wever, en Neeltje de Jong, echtelieden te Assendelft). Zij werkte op een boerderij en huwde op 24-jarige leeftijd op 14 juli 1813 te Heemskerk met Bancras Jansz. Beentjes, gedoopt te Heemskerk op 7 nov.1793, overleden in zijn woonplaats op 4 juni 1872, leeftijd 78 jaar (III-3.b.: zoon van Jan Beentjes en III.-3. Antje Kaasenbrood, echtelieden te Heemskerk.) III.-3.b. Bancras Beentjes werkte als bouwman en boer te Heemskerk.

Kinderen uit het huwelijk van III.-3.b. BEENTJES x BOON (voorlopig genoteerd tijdelijk genummerd wordt t.z.t. bijgewerkt; mogelijk nog onvolledig; volgorde nagaan):

III.3.b.1?. Neeltje Beentjes (vermoedelijk identiek aan Cornelia Beentjes), van Heemskerk, dienstbode, betr. verm. haar eerste huwelijk: Huw. 24-11-1839 te Heemskerk: Bruidegom Cornelis van de Winkel, van Velsen, 23 jaren, bouwman (zoon van Reijnier van de Winkel en Maria Huig) huw. 24 nov.1839 te Heemskerk met bruid: Neeltje Beentjes, van Heemskerk, 24 jaren, dienstbode (dochter van Bankeras Beentjes en Immetje Boon). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, akte jaar 1839 nr 8.)
III.3.b.1?. Neeltje Beentjes (vermoedelijk identiek aan Cornelia Beentjes), van Heemskerk, vrachtvrijdster, betr. verm. haar tweede huwelijk als weduwe: 08-08-1852 Beverwijk: Bruidegom Thomas van Son, van Beverwijk, 39 jaren, arbeider, weduwnaar van Klara van Zantbeek (zoon van Thomas van Son en Marijtje Bruijns) huw. 8 aug.1852 te Beverwijk met bruid: Neeltje Beentjes, van Heemskerk, 37 jaren, vrachtrijdster, weduwe van Cornelis van de Winkel (dochter van Bankeras Beentjes en Immetje Boon). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland Heemskerk akte jaar 1852 nr 15.)

Uit het eerste huwelijk van III.3.b.1?. Cornelia Beentjes x Cornelis van de Winkel:

III.3.b.1?.a. Dirk van de Winkel, van Beverwijk, koopman, betr.: Huw. 05-01-1865 Heemskerk: Bruidegom Dirk van de Winkel, van Beverwijk, 22 jaren, koopman (zoon van Cornelis van de Winkel en Cornelia Beentjes ) huw. 5 januari 1865 te Beverwijk met bruid: Agatha Alleman, van Heemskerk, 21 jaren, naaister (dochter van Pieter Alleman en Toontje Graman, ook genaamd Toosje Graman (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, akte jaar 1865 nr 1.) {Mijn opm.: In dit geval lijkt het, dat Cornelia Beentjes identiek is aan Neeltje Beentjes; derhalve genummerd als III.3.b.1?.a.)

III.3.b.2?. Antje Beentjes, van Heemskerk, betr. huw.: 22-12-1839 Heemskerk: Bruidegom Simon Duijn, van Wijk aan Duin, 22 jaren, boerenknecht (zoon van Cornelis Duijn en Adriana de Ruijter) huw. 22 dec.1839 te Heemskerk met bruid: Antje Beentjes, van Heemskerk, 20 jaren (dochter van Bankeras Beentjes en Immetje Boon). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, akte jaar 1839 nr 9.)

III.3.b.3?. Pieter Beentjes, van Heemskerk, boerenknecht, betr. huw.: 06-02-1842 Heemskerk: Bruidegom Pieter Beentjes, van Heemskerk, 25 jaren, boerenknecht (zoon van Bankeras Beentjes en Immetje Boon) huw. 6 febr.1842 te Heemskerk met bruid: Neeltje Zonneveld, van Heemskerk, 23 jaren (dochter van Jan Zonneveld en Geertje de Ruiter). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, akte jaar 1842 nr 3.)

III.3.b.4?. Cornelis Beentjes, van Heemskerk, boerenknecht, betr. huw.: 24-11-1844 Heemskerk: Bruidegom Cornelis Beentjes, van Heemskerk, 26 jaren, boerenknecht (zoon van Bankeras Beentjes en Immetje Boon) huw. 24 november 1844 te Heemskerk met bruid: Jannetje Benning, van Heemskerk, 19 jaren (dochter van Lammert Benning en Leentje de Koning). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, akte jaar 1844 nr 8.)

III.3.b.5?. Maartje Beentjes, van Heemskerk, dienstbode, betr. huw.: 21-04-1849 Heemskerk: Bruidegom Hendrik Scheerman, van Heemskerk, 28 jaren, bouwman (zoon van Gerrit Scheerman en Guurtje Stort, ook genaamd Guurtje Stor) huw. 21 april 1849 te Heemskerk met bruid: Maartje Beentjes, van Heemskerk, 23 jaren, dienstbode (dochter van Bankras Beentjes en Immetje Boon). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, akte jaar 1849 nr 1.)

III.3.b.6?. Gerrit Beentjes, van Heemskerk, boerenknecht, betr. huw.: 26-04-1849 Heemskerk: Bruidegom Gerrit Beentjes, van Heemskerk, 27 jaren, boerenknecht (zoon van Bankeras Beentjes en Immetje Boon) huw. 26 april 1849 te Heemskerk met bruid: Antje Welp, van Heemskerk, 26 jaren (dochter van Jan Welp en Antje Baltes). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, akte jaar 1849 nr 2.)

III.3.b.7?. Hendrik Beentjes, van Heemskerk, boerenknecht, betreft zijn eerste huwelijk: d.d. 27-10-1849 Heemskerk: Bruidegom Hendrik Beentjes, van Heemskerk, 25 jaren, boerenknecht (zoon van Bancras Beentjes en Immetje Boon) huw. 27 oktober 1849 te Heemskerk met bruid: Antje Bakker, van Assendelft, 25 jaren, dienstbode (dochter van Dirk Bakker en Aaltje Kroon). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, akte jaar 1849 nr 7.)
III.3.b.7?. Hendrik Beentjes, van Heemskerk, dagloner, betreft zijn tweede huwelijk als weduwnaar: d.d. 14-02-1863 Heemskerk: Bruidegom Hendrik Beentjes, van Heemskerk, 39 jaren, dagloner, weduwnaar van Antje Bakker (zoon van Bancras Beentjes en Immetje Boon) huw. 14 februari 1863 te Heemskerk met bruid: Grietje Zoontjes, van Castricum, 31 jaren (dochter van Cornelis Zoontjes en Grietje Twisk). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, akte jaar 1863 nr 5.)

III.3.b.8?. Jan Beentjes, van Heemskerk, dagloner, betr. huw.: 15-06-1850 Heemskerk: Bruidegom Jan Beentjes, van Heemskerk, 36 jaren, dagloner (zoon van Bankeras Beentjes en Immetje Boon) huw. 15 juni 1850 te Heemskerk met bruid: Cornelia Flaming, van Heemskerk, 35 jaren (dochter van Jacob Flaming en Cornelia Hoefgeest). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, akte jaar 1850 nr 5.)

III.3.b.9?. Bernardus Beentjes, vermoedelijk identiek aan de hierna volgende Barend Beentjes), Bernardus Beentjes, van Heemskerk, arbeider, betr. huw.: 22-08-1852 Beverwijk: Bruidegom Bernardus Beentjes, van Heemskerk, 23 jaren, arbeider (zoon van Bankeras Beentjes en Immetje Boon) huw. 22 aug.1852 te Beverwijk met bruid: Geertruida van Son, van Beverwijk, 27 jaren (dochter van Simon van Son en Johanna Duin). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, akte 1852 nr 17.)

Uit dit huwelijk van III.3.b.9? Bernardus of Barend Beentjes met Geertruida of Geertruida Cornelia van Zon (de levenloos aangegeven kinderen met familienaam Beentjes doch zonder voornamen in de burgerlijke stand, zijn hieronder voor de leesbaarheid herkenbaar op deze pagina met de voornaam: Dochter: III.3.b.9.b. dochter en Zoon III.3.b.9.d. zoon; de zes kinderen fam. Beentjes met voornamen (a, c, e, f, g, h) zijn vier zonen a, e, g, h, en twee dochters c, f.):
III.3.b.9?.a. Bankeras Beentjes, geb. 15 juli 1853 te Velsen (zv Bernardus Beentjes x Geertruida Cornelia van Zon). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, akte jaar 1853 nr 43.)
III.3.b.9?.b. Dochter Beentjes, levenloos geboren dochter, overleden 20 november 1855 te Holland op zijn Smalst, gemeente Velsen (dv Barend Beentjes x Geertruida van Zon). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, akte jaar 1855 nr 47.)
III.3.b.9?.c. Johanna Beentjes, geb. 27 januari 1857 te Velsen (dv Barend Beentjes x Geertruida Cornelia van Zon). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, akte jaar 1857 nr 6.)
III.3.b.9?.d. Zoon Beentjes, levenloos geboren zoon, overleden 27 oktober 1859 te Holland op zijn Smalst, gemeente Velsen (zv Barend Beentjes x Geertruida Cornelia van Zon). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, akte jaar 1859 nr 71.)
III.3.b.9?.e. Simon Beentjes, geb. 8 mei 1861 te Velsen (zv Barend Beentjes x Geertruida Cornelia van Zon). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, akte jaar 1861 nr 41.)
III.3.b.9?.f. Immerentia Cornelia Beentjes, geb. 11 juni 1863 te Velsen (dv Barend Beentjes x Geertruida Cornelia van Zon). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, akte jaar 1863 nr 55.)
III.3.b.9?.g. Petrus Beentjes, geb. 27 sept.1865 te Velsen (zv Barend Beentjes x Geertruida Cornelia van Zon). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, akte jaar 1865 nr 100.)
III.3.b.9?.h. Johannes Beentjes, geb. 21 februari 1869 te Velsen (zv Barend Beentjes x Geertruida Cornelia van Zon). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, akte jaar 1869 nr 22.)

III.3.b.10?. Antonius Beentjes, van Heemskerk, dagloner, betr. huw.: 17-02-1855 Heemskerk: Bruidegom Antonius Beentjes, van Heemskerk, 24 jaren, dagloner (zoon van Bankeras Beentjes en Immetje Boon) huw. 17 febr.1855 te Heemskerk met bruid: Maartje de Wildt, van Heemskerk, 23 jaren, zonder beroep (dochter van Arie de Wildt en Hilletje de Ruiter). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, akte jaar 1855 nr 5.)

III.3.b.11?. Jacob Beentjes, * Heemskerk, arbeider, betr. huw.: 15-06-1856 Castricum: Bruidegom Jacob Beentjes, leeftijd 29, geboorteplaats Heemskerk, beroep arbeider (zoon van Bancras Beentjes, landbouwer, en Immetje Boon) huw. 15 juni 1856 in de gemeente Castricum (aktenr.6) met bruid: Geertje Steeman, leeftijd 28, geboorteplaats Castricum (dochter van Cornelis Steeman, kroeghouder, en Aagje Stuifbergen).

III.3.b.12?. Nicolaas Beentjes, * Heemskerk, dagloner, betr. huw.: 15-05-1859 Castricum: Bruidegom Nicolaas Beentjes, leeftijd 25, geboorteplaats Heemskerk, beroep dagloner (zoon van Bankras Beentjes, landbouwer, en Immetje Boon) huw. op 15 mei 1859 in de gemeente Castricum (aktenr.7) met bruid: Jannetje Brakenhoff, leeftijd 22, geboorteplaats Castricum (dochter van Jan Brakenhoff, landbouwer, en Aaltje Mors).
(Opm.: Vermoedelijk is Nicolaas identiek aan Klaas als voornaam. Jannetje vermoedelijk identiek aan Jansje.)

Waarschijnlijk nageslacht van III.3.b.12?. (hieronder vermeld als Klaas Beentjes met Jansje Brakenhoff):

III.3.b.12?.a. Huw. 30-04-1885 Castricum: Bruidegom Albert Stet, leeftijd 26, geboorteplaats Egmond Binnen, beroep arbeider (zoon van Reinier Stet en Leentje Bakkum) huw. in de gemeente Castricum op 30 april 1885 (aktenr.3) met bruid: III.3.b.12?a. Aaltje Beentjes, leeftijd 24, geboorteplaats Castricum (dochter van Klaas Beentjes, landbouwer, en Jansje Brakenhoff). (Bron: GenLias, Noord-Hollands Archief, http://www.genlias.nl).

III.3.b.12?.b. Huw. 09-01-1893 Castricum: Bruidegom Pancratius Beentjes, leeftijd 30, geboorteplaats Castricum, beroep vrachtrijder (zoon van Klaas Beentjes, landbouwer, en Jansje Brakenhoff) huw. op 9 januari 1893 in de gemeente Castricum (aktenr.1) met bruid: Maria Levering, leeftijd 24, geboorteplaats Egmond Binnen (dochter van Johannes Levering, arbeider, en Catharina Dekker). (Bron: GenLias, Noord-Hollands Archief, http://www.genlias.nl).

III.3.b.12?.c. Huw. 09-02-1899 Castricum: Bruidegom Simon Beentjes, leeftijd 25, geboorteplaats Castricum, beroep landbouwer (zoon van Klaas Beentjes en Jansje Brakenhoff) huw. op 9 februari 1899 in de gemeente Castricum (aktenr.5) met bruid: Hendrika Zonneveld, leeftijd 22, geboorteplaats Castricum (dochter van Hendrik Zonneveld en Trijntje Boon). (Bron: GenLias, Noord-Hollands Archief, http://www.genlias.nl).

III.3.b.12?.d. Huw. 13-01-1904 Castricum: Bruidegom Hendrikus Beentjes, leeftijd 27, geboorteplaats Castricum, beroep landbouwer (zoon van Klaas Beentjes en Jansje Brakenhoff ook genaamd Jannetje Brakenhoff) huw. op 13 januari 1904 in de gemeente Castricum (aktenr.2) met bruid: Jansje Zonneveld, leeftijd 25, geboorteplaats Castricum (dochter van Lourens Zonneveld en Adriana Liefting). (Bron: GenLias, Noord-Hollands Archief, http://www.genlias.nl).

III.3.c. Pieter (geboren in 1795 te Heemskerk, vermoedelijk): Petrus, ~ 21 nov. 1795, RK doopnaam (volledig): Petrus Janse BEENKEN is een zoon van Jan Janse Beenken x III.3. Antje Bankris Kaasenbrood (RK-doopgetuigen (III.5.) Jan Bankris Kaasenbrood en (III.10.) Maartje Bankris Kaasenbrood); Petrus komt met deze doopnaam meestal alleen voor in kerk-archiefstukken; in overige documenten zoals burgerlijke standregisters: Pieter BEENTJES.
Hij huwde (waarschijnlijk twee keer te Heemskerk); uit zijn eerste huwelijk zijn nakomelingen bekend.
Bruidegom (III.3.c.) Pieter Beentjes, beroep tuinknecht, van Heemskerk, leeftijd 20 jaar, geboorteplaats Heemskerk
(zoon van Jan Beentjes en Antje Kaasenbrood: III.3.) huw. in de gemeente Heemskerk op 5 mei 1816 (aktenr.3) met:
bruid: Jannetje Kuijs, beroep boerenmeid van Castricum, leeftijd 19 jaren, geboorteplaats Castricum
(dochter van Jan Kuijs en Geertje Dekker).
(Bron: NHA > www.genlias.nl en www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk.)
Hij hertrouwde met vermelding van zijn doopnaam, als weduwnaar van Jannetje Kuijs (bron: NHA > www.genlias.nl
en www.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland Heemskerk akte jaar 1833 nr 2.):
Bruidegom (III.3.c.) Petrus Beentjes, beroep dagloner van Heemskerk, leeftijd 37 jaar, geboorteplaats Heemskerk
(zoon van Jan Beentjes en Antje Kaasenbrood: III.3.) huw. te Heemskerk 5 mei 1833 met:
bruid: Maria Heesterbeek, beroep dienstbode van Alkmaar, leeftijd 41 jaar, geboorteplaats Alkmaar
(dochter van Hubertus Heesterbeek en Margaretha Heezelman).

Uit het eerste huwelijk van III.3.c. Pieter Beentjes (Petrus Beenken) x1 met Jannetje/Johanna Kuis of Kuijs
zijn de volgende kinderen bekend:

III.3.c.1?. Joannes Beentjes, van Heemskerk, boerenknecht, betr. huw.: d.d. 04-05-1844 Heemskerk: Bruidegom Joannes Beentjes, van Heemskerk, 27 jaren, boerenknecht (zoon van Pieter Beentjes en Johanna Kuis, ook genaamd Jannetje Kuis) huw. 4 mei 1844 te Heemkerk met bruid: Neeltje Castricum, van Castricum, 28 jaren, dienstbode (dochter van Pieter Castricum en Maartje Knaap). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, .akte jaar 1844 nr 4.)

III.3.c.2?. Mathijs Beentjes, * te Heemskerk, landbouwer, betr. vermoedelijk zijn eerste huwelijk: d.d. 07-05-1848 Castricum: Bruidegom Mathijs Beentjes, geboorteplaats Heemskerk, leeftijd 29, beroep landbouwer (zoon van Pieter Beentjes, arbeider, en Jannetje Kuijs) huw. in de gemeente Castricum op 7 mei 1848 met bruid: Maartje Bruin, leeftijd 23, geboorteplaats Castricum (dochter van Maartje Bruin). {Bron: GenLias, Noord-Hollands Archief, website www.genlias.nl/}.
III.3.c.2?. Matthijs Beentjes, * Heemskerk, vletschipper, weduwnaar, betr. vermoedelijk zijn tweede huwelijk: d.d. 31-07-1853 Castricum: Bruidegom Matthijs Beentjes, leeftijd 34, geboorteplaats Heemskerk, beroep vletschipper, weduwnaar van Maartje Bruin (zoon van Pieter Beentjes en Jannetje Kuis) huw. in de gemeente Castricum op 31 juli 1853 (aktenr.5) met bruid: Antje Kramer, leeftijd 43, geboorteplaats Castricum (dochter van Barend Kramer en Neeltje Maartense van Beek). (Bron: GenLias, Noord-Hollands Archief, website www.genlias.nl/).

III.3.c.3?. Gerrit Beentjes, * te Heemskerk, boerenknecht, betr. huw.: d.d. 22-02-1852 Castricum: Bruidegom Gerrit Beentjes, geboorteplaats Heemskerk, leeftijd 28, geboorteplaats Heemskerk, beroep boerenknecht (zoon van III.3.c. Pieter Beentjes en Jannetje Kuis) in de gemeente Castricum op 22 februari 1852 (aktenr.2) met bruid: Aaltje Bakker, leeftijd 23, geboorteplaats Castricum, beroep dienstbaar (dochter van Cornelis Bakker en Sijtje de Graaf, werkster). (Bron: www.genlias.nl Noord-Hollands Archief.)

III.3.c.4.? Jacob Beentjes, van Heemskerk, vrachtrijder, betr. huw.: d.d. 10-04-1853 Beverwijk: Bruidegom Jacob Beentjes, van Heemskerk, 26 jaren, vrachtrijder (zoon van Pieter Beentjes en Jannetje Kuis) huw. 10 april 1853 te Beverwijk met bruid: Pieternella van de Winkel, van Velsen, 34 jaren, weduwe van Jacob Droog (dochter van Reijnier van de Winkel en Maria Huijg). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Beverwijk, .akte jaar 1853 nr 4.)

III.3.d. Jacobus, ~ 5 mei 1798: Jacobus Janse BEENCKEN is een zoon van Jan Janse Beencken x Antje Bankris Kaasenbrood (doopgetuigen (III.6.) Cornelis Bankris Kaasenbrood en Antje Jacobs van der Vis); Jacobus [Beencken / Beentjes] is overleden voor 14 mei 1798 vermoedelijk in zijn woonplaats Heemskerk; hij werd daarna begraven te Heemskerk 14 mei 1798.

III.3.e. Jacob, ~ 1 nov. 1800: Jacob Janse BEENCKEN is een zoon van Jan Janse Beencken x Antje Bankris Kaasenbrood (doopgetuigen Kees Bankris Kaasenbrood (= waarschijnlijk dezelfde als III.6. Cornelis Bankris Kaasenbrood) en Aagje De Wit); Jacob [Beencken / Beentjes] is overleden te Heemskerk 13 okt. 1801.

III.3.f. Grietje, ~ 19 nov. 1802: Grietje Janse BEENCKEN is een dochter van Jan Janse Beencken x Antje Bankris Kaasenbrood (doopgetuigen (III.9.) Roelof Bankris Kaasenbrood en Aagje Jacobs Vonk).

N.B.: De doopgetuige Cornelis Bankris Kaasenbrood is -volgens diverse gegevens- identiek aan Kees (ook bekend met de voornamen: Crelis of Krelis); vermoedelijke roepnaam Kees: zie hierboven bij de gedoopte kinderen III.3.b., d. en e. geslachtsnaam Been(c)ken. M.b.t. genealogie familie Beencken: zie div. publicaties van anderen via internet; eventuele aanvullingen en correcties zijn in bewerking (uit div. collecties CBG, NGV; zie ook archiefresultaten, indexen, etc., GenLias, Familysearch).

III.3.f. Grietje Beentjes, van Heemskerk, betr. vermoedelijk haar eerste huwelijk: d.d. 30-04-1826 Heemskerk: Bruidegom: Jan Hageman, van Castricum, leeftijd 28 jaren, boerenknecht (zoon van Jan Hageman en Neeltje Nijman) huw. 30 april 1826 met bruid: Grietje Beentjes, van Heemskerk, leeftijd 24 jaren (dochter van Jan Beentjes en Antje Pancras Kaas en Brood). (Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland, Heemskerk, akte jaar 1826 nr 3.)
III.3.f. Grietje Beentjes, boerin, weduwe van Jan Hageman, hertrouwt, vermoedelijk haar tweede huwelijk: d.d. 29-04-1849 te Castricum: Bruidegom Jacob Brakenhoff, geboorteplaats Castricum, landbouwer, weduwnaar van Neeltje Kuijs (zoon van Jan Franszoon Brakenhoff en Jannetje Molenaar) huw. in de gemeente Castricum op 29 april 1849 (aktenr.1.) met bruid: Grietje Beentjes, leeftijd 46, geboorteplaats Heemskerk, beroep boerin, weduwe van Jan Hageman (dochter van Jan Beentjes en III.3. Antje Kaas en Brood). (Bron: GenLias, Noord-Hollands Archief, http://www.genlias.nl)
Grietje Beentjes III.3.f. heeft nageslacht, t.w. (aantal kinderen, volgorde en nummers voorlopig); uit het eerste huwelijk:

III.3.f.1. Neeltje Hageman, dochter uit het eerste huwelijk van van Jan Hageman en III.3.f. Grietje Beentjes:
Bruidegom Adrianus van der Park, landbouwer, 29, geboren te Assendelft (zoon van Jan van der Park, landbouwer, en Petronella Brakenhoff) in de gemeente Castricum op 29 april 1849 (aktenr.2) met bruid: Neeltje Hageman, leeftijd 20, geboorteplaats Castricum (dochter van Jan Hageman en Grietje Beentjes, boerin). (Bron: GenLias, Noord-Hollands Archief, http://www.genlias.nl/). Uit dit huwelijk is nageslacht bekend, voorlopig genummerd (genoteerd zoals vermeld op website GenLias):

III.f.1.a. Bruid Petronella van der Park, leeftijd 27, geboorteplaats Castricum (dochter van Arie van der Park, landman, en Neeltje Hageman = III.3.f.1.) huw. gemeente Castricum 24 april 1879 (aktenr.4) met:
Bruidegom Arie Meijne, leeftijd 26, geboorteplaats Egmond Binnen, landman (zoon van Dirk Meijne, landman, en Wilhelmina de Wild). Uit dit huwelijk is nageslacht bekend (bron: GenLias):

III.f.1.a.1. Bruid Wilhelmina Meijne, leeftijd 25, geboorteplaats Warmenhuizen (dochter van Arie Meijne en Petronella van der Park = III.f.1.a.) huw. gemeente Castricum 8 nov.1905 (aktenr.19) met: Bruidegom Johannes Nooij, leeftijd 23, geboorteplaats Wormer, landbouwer (zoon van Johannes Nooij, landbouwer, en Grietje Spil).

III.f.1.b. Bruid Grietje van der Park, leeftijd 23, geboorteplaats Castricum (dochter van Arie van der Park, boerenbedrijf, en Neeltje Hageman = III.3.f.1.) huw. gemeente Castricum 30 april 1885 (aktenr.5) met:
Bruidegom Henricus Cornelis Boon, leeftijd 23, geboorteplaats Sloten, boerenbedrijf (zoon van Johannes Boon, boerenbedrijf, en Neeltje Klaver). Uit dit huwelijk is nageslacht bekend (bron: GenLias):

III.f.1.b.1. Bruidegom Johannes Boon, leeftijd 27, geboorteplaats Jisp, veehouder (zoon van Henricus Cornelis Boon, veehouder, en Grietje van der Park = III.f.1.b.) huw. gemeente Ilpendam 11 sept.1918 (aktenr.11) met: Bruid Antonia Cornelia Kenter, leeftijd 25, geboorteplaats Oostzaan (dochter van Lucas Kenter, veehouder, en Cornelia Bolleman).

III.f.1.b.2. Bruidegom Adrianus Boon, leeftijd 26, geboorteplaats Jisp, boerenarbeider (zoon van Henricus Cornelis Boon, veehouder, en Grietje van der Park = III.f.1.b.) huw. gemeente Beemster 27 april 1922 (aktenr.13) met: Bruid Maria de Boer, leeftijd 26, geboorteplaats Schermerhorn (dochter van Jan de Boer, boerenarbeider, en Trijntje Veldboer).

III.f.1.c. Bruidegom Jacob van der Park, leeftijd 50, geboorteplaats Castricum, landbouwer (zoon van Arie van der Park en Neeltje Hageman = III.3.f.1.) huw. gemeente Castricum 8 nov.1905 (aktenr.18) met:
Bruid Johanna Bakker, leeftijd 27, geboorteplaats Castricum (dochter van Klaas Dirkszoon Bakker, landbouwer, en Mietje van Straten).

Overige vermeldingen met familienamen BEEN(C)KE(N), BEENTJES, BIENTJES, BEENTJES LUITE, etc.:

03-06-1821 Heemskerk: Bruidegom Gerardus de Boer, van Assendelft, 29 jaren, boerenknecht
(zoon van Jan Pietersz. de Boer en Antje Gerrits Bedjes) huw. te Heemskerk op 3 juni 1821 met:
bruid Anna Maria Beenken, van Heemskerk, 19 jaren (dochter van Gerrit Beenken en Antje Poutse Kool).
Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland Heemskerk akte jaar 1821 nr.5.
(Mijn opm.: vnd. familie is niet hierboven vermeld doch wel te vinden in Heemskerk, etc.)

20-05-1854 Heemskerk: Bruidegom Gerrit de Boer, van Heemskerk, 27 jaren, landbouwer (zoon van Gerrit de Boer en Antje Beentjes) huw. 20 mei 1854 te Heemskerk met bruid: Maartje Mientjes, van Heemskerk, 32 jaren, zonder beroep (dochter van Ruth Mientjes en Maartje Schermer). Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland Heemskerk akte jaar 1854 nr.8.

01-06-1861 Heemskerk: Bruidegom Gerrit de Boer, van Heemskerk, 34 jaren, landbouwer, weduwnaar van Gerritje van der Meij (zoon van Gerrit de Boer en Antje Beentjes) huw. 1 juni 1861 te Heemskerk met bruid: Anna Wilhelmina Dekker, van Limmen, 32 jaren, zonder beroep, weduwe van Pieter Koedijk (dochter van Pieter Dekker en Jannetje Barends). Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland Heemskerk akte jaar 1861 nr.9.

20-05-1854 Heemskerk: Bruidegom Arie Baltjes, van Heemskerk, 27 jaren, landbouwer (zoon van Pieter Baltus en Aagje Welp) huw. 27 mei 1854 te Heemskerk met bruid: Maartje de Boer, van Heemskerk, 25 jaren (dochter van Gerrit de Boer en Antje Beentjes). Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland Heemskerk akte jaar 1854 nr.9.

29-05-1858 Heemskerk: Bruidegom Klaas Schermer, van Heemskerk, 35 jaren, landbouwer (zoon van Klaas Schermer en Antje Rigezel) huw. 29 mei 1858 te Heemskerk met bruid: Jannetje de Boer, van Heemskerk, 24 jaren (dochter van Gerrit de Boer en Antje Beentjes). Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland Heemskerk akte jaar 1858 nr.7.

21-04-1860 Heemskerk: Bruidegom Pieter de Boer, van Heemskerk, 29 jaren, dagloner (zoon van Gerrit de Boer en Antje Beentjes) huw. 21 april 1860 te Heemskerk met bruid: Guurtje Bakkum, van Uitgeest, 23 jaren (dochter van Albert Bakkum en Trijntje Stierp). Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland Heemskerk akte jaar 1860 nr.4.

19-07-1842 Beverwijk: Bruidegom Jan Beentjes Luite, van Beverwijk, 30 jaren, opperman (zoon van -- en van Petronella Luite) huw. 19 juli 1842 te Beverwijk met de weduwe Anna Droog, van Velsen, 36 jaren, winkelierster, weduwe van Antonie Fourrier (dochter van Albert Droog en Jannetje Verzijlberge). Bron: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland Beverwijk akte jaar 1842 nr.7.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Datum 7 juli 1767 in


(Bijlage ad 2: Heemskerk 2 sep.1982; archiefonderzoek voorouders fam. Casembroot.)

III.-4. Maartje CASEMBROOT (ook CASENBROOD, KAASENBROOT, KASENBROOD):
Maartje CASENBROOD, ~ gedoopt te Heemskerk op 2 oktober 1767
(RK doopgetuigen Willem Jansz. ADMIRAAL en Aafje JANS). //
••• Maartje, gedoopt te Heemskerk op 2 okt.1767, dochter van Bankras Pieters en Grietje Jans;
doopgetuigen: Willem Jansz en Aafje Jans. (Bron: kopie RK-Doopboeknr.4. Heemskerk, p.31, tijdvak 1750–1828). //

Maartje KASENBROOD, zij is overleden te Heemskerk op 29 november 1774
(bron: DTB Heemskerk, Nr.10. Doodboek van het Gerecht: 10 / 001). //
Maartje KAASENBROOT, zij is vermeld te Heemskerk op 29 november 1774 in het Gaarderregister. (bron: DTB Heemskerk, Nr.13. Gaarder, impost op het begraven: 13 / 010; bijzonderheden: Imp.3; Gaardersregister 4e klasse ƒ 3:–:–.) //
Maartje is overleden op jonge leeftijd oud zeven jaren (= overlijdensdatum 29 nov.1774 – doopdatum 2 okt.1767 = 7 jaren). //

• III.-4. Maartje CASEMBROOT (ook CASENBROOD / KAASENBROOT / KASENBROOD)
niet te verwarren met haar naamgenote, jongere zuster vermeld bij III.-10.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


III.-5. Jan CASEMBROOT
(ook CASENBROOD, KAASENBROOD, KAASENBROODT, KASENBROOD, KASENBROOT, etc.):
Jan CASENBROOD, gedoopt te Heemskerk op 25 april 1769 (RK, doopgetuige Japik Jansz. de WIT).
••• Jan, gedoopt te Heemskerk op 25 apr.1769, zoon van Bancris Pietersz en Grietje Jans;
doopgetuige: Japik Jansz / (Bron: kopie RK-Doopboeknr.4. Heemskerk, p.35, tijdvak 1750–1828). //

Jan KAASENBROOD (ook: Jan Kaas en Brood), overleed te Velsen 28 april 1811;
ongehuwd, geen nageslacht, oud 42 jaren (28 apr.1811 – 25 apr.1769 = 42 jr). //

• 18-1-1787 (RAH, ONA nr. 359 (periode 1783-1787), Inv.A616. Bankeres Kaasenbrood (= II.-11. > III.) /
Jan Bankeresz Kaasenbrood (= III.-5.) / Pieter Kaasenbrood (index 3 fiches); betreft Notariële akte gepasseerd te Bloemendaal [6 pagina's]:

Antje Claasd. DREGER, weduwe van Pieter KAASENBROOD, (= II.-4.) wonende onder Velzen, testatrice bevindt zich te Aelbertsberg (=Bloemendaal) d.d. 18 januari 1787, voor notaris Francois Augustus de GENESTET.

• 1721 - 1793: Uit de Leenkamer van het Huis te Heemskerk (Marquette)
door J. Belonje te Alkmaar; betreft te "Heemskerk: Een elsbos, groot 100 roeden
te Noorddorp aan de Heereweg, te verheergewaden met een goede Westphaelse ham.
Willem Beuwis van de Meer, schout van Heemskerk en Castricum, 3 Maart 1661.
– Pieter Pietersz. te Heemskerk (= II.), na koop van Cornelis Laurisz. Henneman als voogd
over het onmondige kind van Pieter Jansz. 20 juni 1721.
20 juni 1721, e.v.: Uit de Leenkamer van het Huis te Heemskerk (Marquette) door J. Belonje te Alkmaar;
betreft te "Heemskerk: Een elsbos, groot 100 roeden te Noorddorp aan de Heereweg,
te verheergewaden met een goede Westphaelse ham.
– Pieter Kasenbroot, (= II.4.) onmondig,
na dood van zijn vader (= II.) Pieter Pietersz. vnd. 17 Febr. 1730.
– Idem (= II.4.), vernieuwt den eed, Jan Gijsbertsz. is hulder 26 October 1730.
– Idem (= II.4.), vernieuwt den eed, Cornelis Schoorl is hulder 20 Augustus 1732.
– Idem (= II.4.), mondig, vernieuwt den eed 9 Augustus 1740.
- Idem (= II.4.), vernieuwt den eed 28 Augustus 1761.
– Bancras Kasenbroot, (= III.) na doode van zijn broeder (= II.4.) Pieter vnd. 5 September 1780.
– Jan Kasenbroot, onmondig (= III.5.), na doode van zijn vader (III.) Bancras vnd.
– Jan Jansz. Duijn is hulder 18 September 1790.
– Idem (= voornoemde III.-5. Jan Kasenbroot, geb./ged.25apr1769 = leeftijd 21 jr.),
vernieuwt den eed 25 September 1793.

• 18 jan. 1797: (III.5.) Jan KAASENBROODT, erft 1/8e deel uit een nalatenschap; de overige zeven erfgenamen zijn zijn broers en zusters; als zijnde gemelde Jan, Cornelis, Trijntje, Antje, Jacob, Roelof, Maartje en Antje KAASENBROODT de eenige nagelatene kinderen en Erfgenamen als in testato van:
wijlen Grietje de WIT, in leven Weduwe en Boedelhoudster van wijlen Bancris KAASENBROODT (III.).
N.B.: Cornelis SCHIPPER, Heert HENNEMAN en Wouter MAAS, in qualiteijt als Voogden over de vier minderjarige kinderen: Jacob (III.7.), Roelof (III.9.), Maartje (III.10.) en Antje KAASENBROODT (III.11.).
(Rijksarchief Haarlem, oud-rechterlijk archief Heemskerk, collectie transportaktes.)

 

1811 (div. aktes: d.d. 8–5–1811 te Haarlem, 14–5–1811 Velsen [Velzen & Zandpoort], 30–7–1811 Velsen, 26–8– 1811 Velsen): Memorie van Aangeving voor de Belasting op het Regt der Successie van den Boedel van wijlen Jan Kaasenbrood, (III.-5.: laatst wonende te Velsen = gemeente Velzen & Zandpoort]) ook genaamd Jan Kaas en Brood, overleden in zijn woonhuis te Zandpoort, Velsen, op 28 april 1811 (ongehuwd, zonder nageslacht), te voldoen door zijn erfgenamen, vermeld in totaal veertien pagina's verdeeld over meerdere archiefstukken, documenten, resp. aktes zoals hierna vermeld (vnd. wijlen Jan Kaasenbrood had geen testament gemaakt; zijn wettelijke erfgenamen = zijn twee gehuwde zusters en twee broers: III.3. Antje Beentjes–Kaasenbrood te Heemskerk, III.7. Jacob Kaasenbrood te Bergen, III.9. Roelof Kaasenbrood te Velsen [= gemeente Velzen & Sandpoort], III.11. Antje Roos–Kaasenbrood):

(1e van 14 ongenummerde pagina's: de eerste akte, vermeld op vijf pagina's)
(in de kantlijn linksboven akte: "Velsen 28–4–1811" = overlijdensplaats en overlijdensdatum van III.-5. Jan KAASENBROOD, naam div. schrijfwijzen)

• 8 mei 1811 Haarlem:
"Memorie van Aangeving van hetgeen is nagelaten bij wijlen Jan Kaasenbrood, de Belasting op het Regt van Successie ingevolge Ordonnantie van H.H. Mogenden van 4 october 1805 Subject.
Op Huyden den 8e Mey 1811 verklaren wij ondergeteekenden Antje Kaasenbrood (III.3.) Huisvrouw aan en voor zoveel desnoods geadsisteerd met mijne man Jan Beentjes, Jacob Kaasenbrood (III.7.), Roelof Kaasenbrood (III.9.), en Antje Kaasenbrood (III.11.) Huisvrouw van en voor zooveel desnoods geadsisteerd met mijne man Jan Roos, de eerste onder Heemskerk (III.3. Antje Beentjes–Kaasenbrood), de twede onder Bergen (III.7. Jacob Kaasenbrood), en de derde (III.9. Roelof Kaasenbrood), en vierde (III.11. Antje Roos–Kaasenbrood) ondergeteekende te Velzen woonagtig, hun domicilium citandi et executandi gekozen hebbende ten huize van David Jacobus Sabelis te Haarlem woonagtig, zijnde de ondergeteekende de nagelaten Broeders en Zusters van –

(2e van 14 ongenummerde pagina's: vervolg eerste akte, vermeld op vijf pagina's)

Jan Kaasenbrood, onder Velzen woonagtig geweest en aldaar op den 28e April l.l. [= laatstleden 28 april 1811] overleden, bij deze uit Krachten van de Ordonnantie der Belasting op het Regt van Successie de behoorlijke Aangifte te doen.
Dat voorn[oemde] onze Broeder intestatus is komen te overleden [= overlijden] de ondergeteekenden als zijne eenige nagelaten Broeders en Zusters tot zijne Erfgenamen ab-intestato [= bij gebrek aan testament] heeft nagelaten.
Verklarende voorts dat door het opgemeld overlijden geen fideicommis is gedesolveerd, noch Lijftocht afgestorven of den eigendom van Usufructuair Kapitaal of Goed overgegaan.
Bestaande de Presumptive Staat der Nalatenschap in:
1.) Agt en twintig Stuks Vee, als:
– Een witbonte Koe oud 8 Jaaren; door de ondergeteekende waardig geoordeeld: ƒ 80:–:–
– Twee zwartbonte dito [= Koeien] ieder oud 7 Jaaren als

(3e van 14 ongenummerde pagina's: vervolg eerste akte, vermeld op vijf pagina's)

voren te zamen waardig geoordeeld: ƒ 153:–:–
– Vier dito [= zwartbonte Koeien] ieder oud 6 Jaaren, waardig geoordeeld, tezamen: ƒ 294:–:–
– Een dito [= zwartbonte Koe] oud 5 Jaaren, waardig geoordeeld: ƒ 72:–:–
– Een witbonte dito [= Koe] oud 5 Jaaren, waardig gekeurd: ƒ 64:–:–
– Een zwartbonte dito [= Koe] oud 4 Jaaren, waardig gekeurd: ƒ 62:–:–
– Vier dito [= zwartbonte Koeien], ieder oud 3 Jaaren, te zamen waardig geoordeeld: ƒ 254:–:–
– Vier dito [= zwartbonte Koeien] ieder oud twee Jaaren, alsvoren te zamen waardig gekeurd: ƒ 411:–:–
– Vier dito [= zwartbonte Koeien] ieder oud 1 Jaar, waardig geoordeeld: ƒ 55:–:–
– Vijf zwartbonte Vaarsen: Kalven, tezamen waardig gekeurd: ƒ 13:–:–
– Een Paard, zijnde een Merrij [= merrie] – oud 22 Jaaren, waardig geoordeeld: ƒ 25:–:–

(4e van 14 ongenummerde pagina's: vervolg eerste akte, vermeld op vijf pagina's)

2.) Het Hooy en Mest, mitsgaders Hout en Takken, tezamen waardig geoordeeld, de Somma van: ƒ 253:–:–
3.) Het Boerengereedschap, alsvoren waardig geoordeeld: ƒ 192:–:–
4.) De Huisraad Meubelen en Inboedel en in het generaal Alle de roerende goederen, waardig gekeurd, de Somma van: ƒ 130:–:–
5.) De Contanten penningen - Op het Overlijden in den Boedel gevonden, ter Summa van: ƒ 13:–:–

Waar tegens tot Lasten van dezelve staan:

6.) De Schulden des Boedels, ter Summa van: ƒ 339:5:–
7.) De Begraafniskosten, ter Summa van: ƒ 73:–:–

Verzoeken tot de Verkoop der geheele Nalatenschap het nodig permissie Billiet.

Wij ondergeteekende (III.3.) Antje Kaasenbrood

(5e van 14 ongenummerde pagina's: vervolg eerste akte, vermeld op vijf pagina's)

Huisvrouw van en voor zooveel desnoods geadsisteerd met mijne man Jan Beentjes, (III.7.) Jacob Kaasenbrood, (III.9.) Roelof Kaasenbrood en (III.11.) Antje Kaasenbrood, Huisvrouw van en voor zooveel desnoods geadsisteerd met mijne man Jan Roos, verklaren dat de vorenstaande Memorie van Aangeving alleszins is deugdelijk en opregt, en dat daarop conform de Ordonnantie der Belasting op het Regt van Successie – gepubliceerd den 4e. October 1805 alles gebragt is tot de voorschreve Nalatenschap behorende, en door het overlijden van (III.5.) Jan Kaasenbrood voornoemd, gevolveerd of verstorven zijnde, zonder met voorweten ietwes verzwegen of achtergehouden te hebben, direct of indirect, belovende indien namaals nog iets ter onzer Kennisse moge komen, hetzelve te zullen op en aangeven, bereid zijnde de deugdelijkheid dezer Memorie van Aangeving en Verklaring met Solemnele Eede te bevestigen.
w.g.: Antje Kaazenbrood (III.3.), Jan Beentjes, Jacob Kazenbrood (III.7.), Roelof Kaazenbrood (III.9.), Antje Kaasenbrood (III.11.), Jan Roos.

--------------------------------------------------------------------


(6e van 14 ongenummerde pagina's: de tweede akte, vermeld op een pagina)

8 mei 1811 Haarlem:
Wij ondergeteekenden Adrianus van Mansum en Nijs van der Waarden, beide wonende binnen Haarlem, verklaren ons bij deze onder renuntiatie van alle voorrichten welke volgens S'Rijks Wetten, Borgen competeeren, te Stellen en te constitueeren als Borgen en Principalen Schuldenaaren voor de Bewindhebbenden in den Boedel en Nalatenschap van wijlen (III.5.) Jan Kaasenbrood onder Velzen woonachtig geweest en aldaar op den 28e April l.l. [= laatstleden: 1811] overleden, en zulks ten behoeven van dit Rijk, voor zodanige Summa van penningen als gemelde Boedel en Nalatenschap bij Staat van het Saldo zal blijken wegens de Belasting op het recht van Successie verschuldigd te zijn, beloven de waarneemende hetzelve op de eerste aanmaning te zullen opleggen en voldoen.
Tot nakoming deezes verbinden wij ondergeschreven onze persoonen en goederen als na rechten.
Haarlem, den 8e Mey 1811.
w.g.: A. van Mansum, Nijs van der Waarden.

--------------------------------------------------------------------

(7e van 14 ongenummerde pagina's: de derde akte, vermeld op twee pagina's)

30 april 1811 Velsen:
– Het eerste, bovenste archiefstuk: "Staat van het Saldo,
wegens de Nalatenschap van (III.5.) Jan Kaasenbrood, ob.: te Velzen, 28 april [= 1811].
Met één V[…] B[…]. Het Sommatie Billet Nž 2.
Reg.[…] 1ste Nž 2.
Van de voldoening is gebleken zijnde permissie-Billet tot Scheiding,
behoorlijk geregeld afgegeven 8 / 18.

(8e van 14 ongenummerde pagina's: vervolg van de derde akte, op twee pagina's)

– Het tweede, onderste archiefstuk: QUITANTIE.
Nž 2.
Ik Ondergeteekende verklare, dat aan mij op heden, ten Sterfhuize van Jan Kaasenbrood (III.5.)
ter hand gesteld is een Sommatie-Billet ter inzending der MEMORIE van AANGEVING voor de BELASTING
op het Regt der Successie van den Boedel van voornoemden Overledene.
Den 30 April 1811. (w.g.: Jan Beentjes). [= de echtgenoot van III.3. Antje Beentjes–Kaasenbrood.]

--------------------------------------------------------------------

(9e van 14 ongenummerde pagina's: de vierde akte, vermeld op twee pagina's)

14 mei 1811 Velsen & Zandpoort / 30 juli 1811 Velsen & Zandpoort:
Ik Ondergeteekende Secretaris van Velsen & Zandpoort verklaare bij deze op den Eed - in den aanvang mijner bediening gedaan en Zulks ten Verzoeke van de Erfgenaamen in den boedel van Wyle (III.5.) Jan Kaas en Brood, gewoond hebbende en op den 28e April 1811, binne deze gemeente overleeden zijnde, dat de roerende goederen, bestaande in huisraad en Inboedel, boeren en bouwgereedschappen, Koeyen, Paarden, Hooy, etc., bij dezelve nagelaten; en op de 14 Mey 1811 alhier in Publieke Veyling 'Verkogt' hebben, Gerandeert Een Somma van Twee duyzen Twee Hondert Een en Vijftig Gulden

(10e van 14 ongenummerde pagina's: vervolg van de vierde akte, op twee pagina's)

Elf Stuivers aght Penningen.–
Zegge: ƒ 2251:11:8.
Velsen den 30 July 1811.
w.g.: M.H. Ogelwight, Secretaris.

--------------------------------------------------------------------

(11e van 14 ongenummerde pagina's: de vijfde akte, vermeld op een pagina)

Memorie van aangeving, wegens de Nalatenschap van (III.5.) Jan Kaasenbrood,
ob: te Velzen 28 april [= overleden 28 april, 1811].
Het Sommatie Billet & […] Permissie-Billet tot Verkoop van de geheele Nalatenschap,
behoorlijk gezegeld afgegeven, […] leggende Borgtogt.

--------------------------------------------------------------------

(12e van 14 ongenummerde pagina's: de zesde akte, vermeld op drie pagina's)

[In de kantlijn linksboven: Overeenkomstig het Voorschrift van de Ordonnantie
beëdigd 8/28. w.g. …?; rechtsboven: G.v.Kamp]
Staat van het Saldo of Zuiver bedragen der Nalatenschap van wijlen
(III.5.) Jan Kaasenbrood onder Velzen woonachtig geweest
en aldaar op den 28e April l.l.
[= laatstleden 1811] overleden,
waarvan de Memorie van Aangeving op den 8e Mey l.l.
[= laatstleden 1811]
is overgegeven:
– Agt en Twintig Stuks Vee op de Memorie van Aangeving geg. met No.1.
– Hooy en Mest mitsgaders Hout en Takken, geg. met No.2.
– Het Boerengereedschap, geg. met No.3.
– De Huisraad, Meubelen en Inboedel, geg. met No.4.
Alles tezamen onder Velzen publicquelijk verkogt zijnde, is daarvan zuiver geprovenieerd,

(13e van 14 ongenummerde pagina's: vervolg van de zesde akte, op drie pagina's)

blijkens hier-nevens overgelegd declaratoir van dato 30 July 1811, de Summa van: ƒ 2251, 11, 8
– Contanten penningen op het Overlijden in den Boedel gegevonden,
geg. met No.5., ter Summa van:......................................................................................13, ––, –

Makende alzo het montant van voorsch. Boedel:......................................................ƒ 2264, 11, 8

Waartegens tot lasten van dezelve staan:
– De Schulden des Boedels geg. met No.6 ter Summa van: – ƒ 339, 5, –
– De Begraafniskosten, geg. met No.7 ter Summa van:....... – ƒ ..73, –, –......................412, ..5, –

Derhalven blijft zuiver over: .....................................................................................ƒ 1852, ..6, 8

Omme daarvan aan de Lande te moeten betaalen:
5 ten Honderd: .........................ƒ ....92, 12, 6
1/10 Verhoging:........................ƒ ......9, ..5, 4

(In de kantlijn: "Acoord ƒ 101:17:10. [w.g.: Voorstad]) ........................................ƒ ..101,17,10.

26 augustus 1811 Velzen: Wij ondergeteekenden
Antje Kaasenbrood
(III.3.) Huisvrouw van en voor zoveel desnoods

(14e van 14 ongenummerde pagina's: vervolg van de zesde akte, op drie pagina's)

geadsisteerd met mijne man Jan Beentjes,
Jacob Kaasenbrood
(III.7.), Roelof Kaasenbrood (III.9.), en Antje Kaasenbrood (III.11.)
Huisvrouw van en voor zooveel desnoods geadsisteerd met mijne man Jan Roos,
verklaren – dat de vorenstaande Staat des Saldo, allezins is deugdelijk en opregt,
en dat daarop, conform de ordonnantie der Belasting op het regt van Successie,
gepubliceerd den 4e October 1805, alles gebragt is tot de voorschreve nalatenschap behorende,
en door het overlijden van Jan Kaasenbrood (III.5.) voornoemd, gedevolveerd of verstorven zijnde,
zonder met voorweten ietwes verzwegen of achtergehouden te hebbe, direct of indirect, belovende,
indien namaals nog iets ter onzer Kennisse mogte komen, hetzelve te zullen op-en-aangeven,
bereid zijnde de deugdelijkheid deezer Staat van het Saldo en Verklaring met Solemnele Eede te bevestigen. / Velzen, den 26e Augustus 1811.
{w.g.: Jan Beentjes, Antje Kaazenbrood (III.-3.); Jacob Kazen brood (III.-7.);
Roelof Kaazenbrood (III.-9.); Jan Roos, Antje Kaasenbrood (III.-11.).
} //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


III.-6. Cornelis ("Kees" / "Krelis") CASEMBROOT (ook CASENBROOD, KAASENBROOD, KAASENBROODT):
Cornelis / Krelis CASENBROOD,
~ gedoopt te Heemskerk op 2 september 1770
(RK, doopgetuigen Crelis JANSZ. en Aefje DIRKSDR.).

••• Hij is niet vermeld in de kopieboeken van Heemskerk;
zie =>
Bron: kopie RK-Doopboeknr.4. Heemskerk, p.35, tijdvak 1750–1828).
Via internet te vinden op deze site Van Papier Naar Digitaal => www.vpnd.nl/bronnen/nh/heemskerk/heemskerk_dooprk_1760-1771.pdf

Cornelis Pancras(zoon) KAASENBROOD is overleden te Heemskerk op 28 maart 1802
(akte 1 april 1802; aangifte door Cornelis ROOSEKRANS [zie III.2.]
vermeld in DTB-register Ontvang Impost Trouwen en Begraven, boeknr.13, folio 89:
"Cornelis Roosekrans, geeft aan het Lijk van Cornelis Kaas en Brood, alhier overleeden;
– in de 4de Classe: ƒ 3:–:–; Dubbelde Impost, volgens Art.11: ƒ 3:–:–..";
hij was ongehuwd; geen huwelijk en ook geen nageslacht bekend,
zie hieronder twee kopieën uit de collectie M.Ch. Deden-Kazenbroot:

• 5 nov. 1792: (III.-6.) Crelis Brankerze Kaasenbrood
is getuige bij het dopen van Anna, dochter van Dirk van der Plas
en Marijtje Cornelisze Conijn. (Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem
Egmond-Binnen, DTB 4 doopboek 1784–1811. RK statie H. Adelbertus.
Zie website http://home.wanadoo.nl/klpjbleijendaal/)
N.B.: Mevrouw Marijtje van der Plas–Conijn is een dochter van:
Cornelis Jansz. Conijn x II.-5. mevrouw Anna (Antje) Kaassenbroot, echtelieden te Heemskerk.
(De naam Conijn is elders vermeld o.a.: Coneijn, Kneyn, Koneijn.)

• 18 jan. 1797: (III.-6.) Cornelis KAASENBROODT, erft 1/8e deel uit een nalatenschap; de overige zeven erfgenamen zijn zijn broers en zusters; als zijnde gemelde Jan, Cornelis, Trijntje, Antje, Jacob, Roelof, Maartje en Antje KAASENBROODT de eenige nagelatene kinderen en Erfgenamen als in testato van: wijlen Grietje de Wit, in leven Weduwe en Boedelhoudster van wijlen Bancris KAASENBROODT (III.).
N.B.: Cornelis SCHIPPER, Heert HENNEMAN en Wouter MAAS, in qualiteijt als Voogden over de vier minderjarige kinderen: Jacob (III.-7.), Roelof (III.-9.), Maartje (III.-10.) en Antje KAASENBROODT (III.-11.).
(Rijksarchief Haarlem, oud-rechterlijk archief Heemskerk, collectie transportaktes.)


• Bijz. III.-6.: Hij is bekend als Krelis, Cornelis en Kees, Bankriszoon, de familienaam later o.a. in DTB-aktes geschreven als KAASENBROOD; vermeld als doopgetuige bij de kinderen van het echtpaar Jan Janse Been(c)ken x Antje Bankris Kaasenbrood, in de RK-kerk te Heemskerk op de data:
III.-3.b. Pancras [Beenken], ~ 7 nov. 1793 (doopgetuigen Cornelis Bankris Kaasenbrood en Trijntje Bankris Kaasenbrood).
III.-3.d. Jacobus [Beencken], ~ 5 mei 1798 (doopgetuigen Cornelis Bankris Kaasenbrood en Antje Jacobs van der Vis).
III.-3.e. Jacob [Beencken], ~ 1 nov. 1800 (doopgetuigen Kees Bankris Kaasenbrood en Aagje De Wit).

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


III.-7. Jacob (Japik /Jaap) CASEMBROOT
(ook CAASENBROOD, CASEMBROOD, KAASENBROODT, etc.):
Japik CAASENBROOD / Japik CASEMBROOD,
~ gedoopt te Heemskerk op 24 juni 1772,
vermeld in het RK-doopboek van Heemskerk - in duplo met 2 verschillende schrijfwijzen;
zoon van Bankris CAASENBROOD / CASEMBROOD en Grietje Jans De WIT
(doopgetuigen Japik STUT en Trijntje JAPIKS).
Zie verder vervolgpagina:
Familietak A / Familybranch A = IV.a. Jacob CASEMBROOT.

Doopinschr. / Bapt. (R.Cath. reg.3A, in duplo, van oudste boek/from oldest book,
niet later gemaakte kopieboeken 3A en 4.; not later made copy-books 3A and 4.
Japik, RK gedoopt / R.Cath. bapt. ~ 24 Jun. 1772 in Heemskerk; = Japik CASEMBROOD,
de achternaam van zijn vader: CASEMBROOD, the surname of his father: CASEMBROOD.
(coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

• 18 jan. 1797: (III.7.) Jacob KAASENBROODT, erft 1/8e deel uit een nalatenschap; de overige zeven erfgenamen zijn zijn broers en zusters; als zijnde gemelde Jan, Cornelis, Trijntje, Antje, Jacob, Roelof, Maartje en Antje KAASENBROODT de eenige nagelatene kinderen en Erfgenamen als in testato van: wijlen Grietje de WIT, in leven Weduwe en Boedelhoudster van wijlen Bancris KAASENBROODT (III.).
N.B.: Cornelis SCHIPPER, Heert HENNEMAN en Wouter MAAS, in qualiteijt als Voogden over de vier minderjarige kinderen: Jacob (III.7.), Roelof (III.9.), Maartje (III.10.) en Antje KAASENBROODT (III.11.).
(Rijksarchief Haarlem, oud-rechterlijk archief Heemskerk, collectie transportaktes)

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


III.-8. Meyns / Clemens CASEMBROOT
(ook CAASENBROOD, KAASENBROOT, KASENBROOD, etc.):
Meyns: / Clemens CAASENBROOD,
~ gedoopt te Heemskerk op 23 mei 1774 (RK doopboek van Heemskerk - in duplo met verschillende schrijfwijzen; doopgetuige Antje Pieters). Clemens KASENBROOD is overleden te Heemskerk op 23 augustus 1774 (gaardersregister Heemskerk: Clement Bancrisz. KAASENBROOT, 29 augustus 1774, 4e klasse, ƒ 3,--).
[Gegevens uit oude aantekeningen; voor- en achternamen worden nogmaals gecontroleerd in archief; ongehuwd; geen nageslacht bekend. "Meyns" = "Clemens" (R.-K. / R.-Cath.)]

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


III.-9. Roelof CASEMBROOT
(ook CASENBROOD, KAASENBROOD, KAASENBROODT, etc.):
Roelof CASENBROOD, ~ gedoopt te Heemskerk op 8 juli 1775 (RK-doopboek van Heemskerk, in duplo, vermeld in een doopboek [= niet in duplo]; zoon van Bankris CASENBROOD en Grietje Jans de WIT (doopgetuigen Gerrit De WIT en Catje CRELIS). Zie verder vervolgpagina: Familietak B / Familybranch B = IV.b. Roelof CASEMBROOT.

III. Banckeris Pietersz. Casembroot / Kasenbroodt, Duynmeyer (Heemskerk 1723 – Heemskerk 1761),
beroep duinmeier, "Bancras Kaasenbroot" is eigenaar van een herenhuis met annex huismanswoning: hofstede Jachtlust, ook bekend als Jachtrust en van ouds genaamd Hengstenburgh, met vinkenbaan en landgoederen te Noorddorp, Heemskerk (zie afbeelding ad 2: 1767, etc.), leenman van kasteel Marquette te Heemskerk, schepen van Heemskerk (zoon van II. Pieter Pietersz. Casembroot / Kaasenbroot, Duynmeyer, en Anna Jans, echtelieden gehuwd te Castricum 5/19 febr.1708) x Heemskerk in 1762: Grietje Janse de Wit, jongedochter van Velsen (dochter van Jan de Wit, en Trijntje Sonneveld, echtelieden te Velsen).Archiefbron document van het oudste doopboek 3-A, R.Kath. kerk Heemskerk.
Archive-source document from the oldest baptism-book 3-A, R.Cath. church Heemskerk.

Doopinschr. / Bapt. (R.Cath. reg. in duplo: (III.9. = IV.b.) Roelof CASENBROOD, RK gedoopt /
R.Cath. bapt. ~ 8 Jul. 1775 in Heemskerk. (coll. CASEMBROOT / KAASENBROOD: M.Ch. Deden-Kazenbroot)

• 18 jan. 1797: (III.9.) Roelof KAASENBROODT, erft 1/8e deel uit een nalatenschap; de overige zeven erfgenamen zijn zijn broers en zusters; als zijnde gemelde Jan, Cornelis, Trijntje, Antje, Jacob, Roelof, Maartje en Antje KAASENBROODT de eenige nagelatene kinderen en Erfgenamen als in testato van:
wijlen Grietje de WIT, in leven Weduwe en Boedelhoudster van wijlen Bancris KAASENBROODT (III.).
N.B.: Cornelis SCHIPPER, Heert HENNEMAN en Wouter MAAS, in qualiteijt als Voogden over de vier minderjarige kinderen: Jacob (III.7.), Roelof (III.9.), Maartje (III.10.) en Antje KAASENBROODT (III.11.).
(Rijksarchief Haarlem, oud-rechterlijk archief Heemskerk, collectie transportaktes.)

• 19 aug. 1804: (III.-9.) Roelof Pieterz Kaasenbrood, wonende te Hofgeest,
huwde voor de kerk (RK) met Agie Janz Roos, wonende te Hofgeest,
op 19 augustus 1804 te Schoten bij Haarlem.

(Bron: NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; SCH/DTB/bron/2:Trouwboek R.-K. Statie Driehuis:
Schoten R.K. trouwen DTB-tijdvak 1777–1814, blz.27-28, trouwakte 19 aug.1804.)

N.B.: Op 1 mei 1927 werd de Gemeente Schoten c.a. geannexeerd door Haarlem.
De Rooms-Katholieken behoorden deels tot de statie (schuilkerk) in Haarlem en deels tot de statie van Driehuis (Velsen) met een bijkerk in Schoten. Bijzonderheden op archief index-kaart van voornoemd kerkelijk huwelijk te Schoten bij Haarlem (index-kaart alfabetisch familienaam Kaas en Brood, voornaam Roelof met patroniem Pietersz: voornaam van de grootvader is Pieter).

Roelof Pietersz Kaas en Brood
Agie Janz Roos.
Trouwen Statie Driehuis
R.K. 19 aug. 1804
won. te Hofgeest.

( > Oud archief, Schoten 10.2, p.27-28. Zie ook de datum 28 april 1805 RK huw. aldaar van zijn jongere zuster III.-11. Antje ("Jannetje") met Jan Roos. Zij is vermeld als Antje Pancras Kaasenbrood (index archiefkaart Kaasenbrood) patroniem hetzelfde als de voornaam van hun vader Pancras zoals vermeld in RK-kerkregisters.)

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


III.-10. Maartje CASEMBROOT
(ook CASENBROOD, KAASENBROODT, etc.):
Maartje CASENBROOD, gedoopt te Heemskerk op 7 oktober 1776 (RK, doopgetuigen Willem ADMIRAAL en Aafje JANS).

• 18 jan. 1797: (III.10.) Maartje KAASENBROODT, erft 1/8e deel uit een nalatenschap; de overige zeven erfgenamen zijn haar broers en zusters; als zijnde gemelde Jan, Cornelis, Trijntje, Antje, Jacob, Roelof, Maartje en Antje KAASENBROODT de eenige nagelatene kinderen en Erfgenamen als in testato van:
wijlen Grietje de Wit, in leven Weduwe en Boedelhoudster van wijlen Bancris KAASENBROODT (III.).
N.B.: Cornelis SCHIPPER, Heert HENNEMAN en Wouter MAAS, in qualiteijt als Voogden over de vier minderjarige kinderen: Jacob (III.7.), Roelof (III.9.), Maartje (III.10.) en Antje KAASENBROODT (III.11.).
(Rijksarchief Haarlem, oud-rechterlijk archief Heemskerk, collectie transportaktes.)

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


III.-11. Antje KAASENBROOD
(ook genaamd / also named "Jannetje": CASEMBROOT, CAASENBROOD, KAASENBROOD, KAASENBROODT, etc.): Antje CAASENBROOD, gedoopt te Heemskerk op 25 april 1778 (RK doopgetuige Marytje Crelis KNEIJN). Antje KAASENBROOD is overleden te Heemskerk op 23 september 1833. (Bron: Overlijdensakte te Heemskerk 24 september 1833 nr. 79: "Antje KAASENBROOD, oud 55 jaar, zonder beroep, overleed te Heemskerk, aangifte door: Bankras BEENTJES, dagloner, neef, 39 jr., wonende in de Duinbuurt, Heemskerk, en Pieter BEENTJES, dagloner, neef, 37 jr., wonende in de Kerkbuurt, Heemskerk.") / Zie ook: Index overlijdensakte website haarlem.digitalestamboom.nl/ => Overledene: Antje Kaasenbrood, 55 jr, vader Bankeras Kaasenbrood, moeder Grietje de Wit. / Plaats Heemskerk, Datum overlijden 23-09-1833 (Heemskerk) / Heemskerk [= woonplaats] / (Bron: Kennemerland, Heemskerk, Akte Jaar 1833, Nummer 3r.) //

• (III.-11.) Antje ("Jannetje") CAASENBROOD heeft een oudere zuster met dezelfde voornaam Antje, zie III.-3.
N.B.: Haar oudere zuster heeft in de kerkregisters dezelfde voornaam: "Antje" (zie boven bij III.-3.), ook met dezelfde achternaam. Om het niet ingewikkeld te maken, indien nodig alleen vermeld als volgt:
III.-3. Antje BEENTJES-KAASENBROOD.
III.-11. Antje ("Jannetje") ROOS-KAASENBROOD.
Note: See above III.-3. Antje, older sister of III.-11. = "Antje", they have the same first name and also the same surname. To avoid further complications, if necessary only mentioned as follows:
III.-3. Antje BEENTJES-KAASENBROOD.
III.-11. Antje ("Jannetje") ROOS-KAASENBROOD.

• 18 jan. 1797: (III.-11.) Antje KAASENBROODT, erft 1/8e deel uit een nalatenschap; de overige zeven erfgenamen zijn haar broers en zusters; als zijnde gemelde Jan, Cornelis, Trijntje, Antje, Jacob, Roelof, Maartje en Antje KAASENBROODT de eenige nagelatene kinderen en Erfgenamen als in testato van:
wijlen Grietje de WIT, in leven Weduwe en Boedelhoudster van wijlen Bancris KAASENBROODT (III.).
N.B.: Cornelis SCHIPPER, Heert HENNEMAN en Wouter MAAS, in qualiteijt als Voogden over de vier minderjarige kinderen: Jacob (III.7.), Roelof (III.9.), Maartje (III.10.) en Antje KAASENBROODT (III.11.).
(Rijksarchief Haarlem, oud-rechterlijk archief Heemskerk, collectie transportaktes.)

• 28 apr. 1805: (III.-11.) Antje Pancras Kaasenbrood, wonende te Hofgeest,
huwde voor de kerk (RK) met Jan Roos, wonende te Hofgeest,
op 28 april 1805 te Schoten bij Haarlem.

(Bron: NHA, Noord-Hollands Archief te Haarlem; SCH/DTB/bron/2: Trouwboek vam de R.-K. Statie Driehuis: Schoten R.K. trouwen DTB-tijdvak 1777–1814, blz.27-28, trouwakte datum 28 april 1805.)

N.B.: Op 1 mei 1927 werd de Gemeente Schoten c.a. geannexeerd door Haarlem.
De Rooms-Katholieken behoorden deels tot de statie (schuilkerk) in Haarlem en deels tot de statie van Driehuis (Velsen) met een bijkerk in Schoten. Bijzonderheden op archief index-kaart van voornoemd kerkelijk huwelijk te Schoten bij Haarlem
(index-kaart alfabetisch familienaam Kaasenbrood, voornaam Antje met patroniem Pancras,
de voornaam van haar vader ! ).

Jan Roos
Antje Pancras Kaasenbrood
Trouwen Statie Driehuis
R.K. 28 april 1805
won. te Hofgeest.

( > Oud archief Schoten 10.2, p.27-28. Zie III.-9./IV.-B. Roelof Kaasenbrood:
Zie ook de datum 19 aug.1804 RK huw. aldaar te Schoten (Haarlem)
betreffende haar oudere broer III.-.9. Roelof met Agie Janz Roos.
Hij is vermeld als Roelof Pietersz Kaasenbrood (index archiefkaart
Kaas en Brood) met voornaam grootvader Pieter als patroniem,
dus niet met patroniem: voornaam van hun vader Pancras
zoals in RK-kerkregisters.)

• 15 juni 1805: (III.-11.) Antje Bankerse KAASENBROOD en Jan Janse ROOS
zijn vermeld als doopgetuigen van het kind: Catharina, gedoopt RK op 15 juni 1805 te Beverwijk
dochter van Cornelis ROOSENKRANS en Jannetje Hendrickse BENNINK.
(Bron: website http://home.wanadoo.nl/klpjbleijendaal/index.html; RA Haarlem, DTB 28, Beverwijk,
doopboek tijdvak 1771–1812, RK statie H. Agatha.) [Deze gegevens nog opzoeken bij RA Haarlem.]

• 17 nov.1833: (III.-11.) Joannes ROOS, weduwnaar van Antje KASENBROOD (- III.-11.)
hertrouwt in de gemeente Wijk aan Zee en Duin, Noord-Holland, met: Grietje KRAMER.

Detail resultaat: (Vader bruidegom) Bron Burgerlijke stand -
Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.142 Gemeente: Wijk aan Zee en Duin
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 17-11-1833
Bruidegom Joannes Roos
Leeftijd: 55 Geboorteplaats: Velsen [=geb.ca.1778]
Bruid Grietje Kramer
Leeftijd: 36 Geboorteplaats: Castricum [=geb.ca.1797]
Vader bruidegom Jan Roos Moeder bruidegom Neeltje Ariaensd Schorel
Vader bruid Jan Kramer Moeder bruid Antje Wissenburg
Nadere informatie: beroep Bg.: werkman; weduwnaar van Antje Kasenbrood;
beroep Bd.: dienstbode.

Bijzonderheden naaste familie van Jan of Joannes ROOS (echtgenoot van III.-11. Antje
[ook genaamd Jannetje] Pancras CAASENBROOD, KAASENBROOD, KASENBROOD);
familie van zijn twee echtgenote Grietje KRAMER, geboren te Castricum ca.1797
(dochter van Jan KRAMER en Antje WISSENBURG, echtelieden te Castricum):

1815: Het eerste huwelijk van Antje KRAMER, zuster van Grietje ROOS-KRAMER:
Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 31 Gemeente: Castricum
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 11 Datum: 20-07-1815
Bruidegom Hermanis Wiegman Leeftijd: 54 Geboorteplaats: Herslaken (Munsterland)
Bruid Antje Kramer Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Castricum
Vader bruidegom Albertus Wiegman Moeder bruidegom Aaltje Kolting
Vader bruid Jan Kramer Moeder bruid Antje Witsenburg
Nadere informatie beroep bg.: dagloner

1824: Het tweede huwelijk van Antje KRAMER, zuster van Grietje ROOS-KRAMER:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.127 Gemeente: Velsen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 02-05-1824
Bruidegom Japik de Vink Leeftijd: 39 Geboorteplaats: Wijk aan Zee
Bruid Antje Kramer Leeftijd: 31 Geboorteplaats: Castricum
Vader bruidegom Albert Joppe de Vink Moeder bruidegom Trijntje Japiks Ruijgewaart
Vader bruid Jan Kramer Moeder bruid Antje Witsenburg
Nadere informatie: weduwe van Hermanus Wiegman

1844: Huwelijk van Aaltje WIEGMAN, dochter uit het eerste huwelijk van:
Antje KRAMER, zuster van Grietje ROOS-KRAMER:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.142 Gemeente: Wijk aan Zee en Duin
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 1 Datum: 28-07-1844
Bruidegom Jan Snijders Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Wijk aan Zee en Duin
Bruid Aaltje Wiegman Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Velsen
Vader bruidegom Crijn Harmse Snijders Moeder bruidegom Aagje van den Berg
Vader bruid Hermanus Wiegman Moeder bruid Antje Kramer
Nadere informatie: beroep Bg.: dagloner; beroep vader Bg.: dagloner

1888: Huwelijk van Jacob SNIJDERS, zoon van Jacob SNIJDERS en Aaltje WIEGMAN
(dochter uit het eerste huwelijk van: Antje KRAMER, zuster van Grietje ROOS-KRAMER):
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Nieuw Land Erfgoedcentrum
Algemeen: Toegangnr: 104 / Inventarisnr: 116 Gemeente: Urk
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 5 Datum: 21-04-1888
Bruidegom Jacob Snijders Geboorteplaats: Wijk aan Zee
Bruid Aaltje Pereboom Geboorteplaats: Kuinre
Vader bruidegom Jan Snijders Moeder bruidegom Aaltje Wiegman
Vader bruid Peter Pereboom Moeder bruid Grietje Smid
Nadere informatie: Bg.: 31 jaar; Vader overleden; Bd.: 30 jaar; Moeder overleden;
Vor.huw.m. Lijkele de Boer.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Nieuw Land Erfgoedcentrum
Algemeen: Toegangnr: 104 / Inventarisnr: 116 Gemeente: Urk
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 18 Datum: 22-10-1881
Bruidegom Lijkele de Boer Geboorteplaats: Harlingen
BruidAaltje Pereboom Geboorteplaats: Kuinre
Vader bruidegom Pieter Hendrik de Boer Moeder bruidegom Johanna Catharina Vonk
Vader bruid Peter Pereboom Moeder bruid Grietje Smid
Nadere informatie: Bg.: 26 jaar; Ouders overleden.;
Bd.: 23 jaar; 1e Huwelijk; Moeder overleden.

Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Nieuw Land Erfgoedcentrum
Algemeen: Toegangnr: 104 / Inventarisnr: 60 Gemeente: Urk
Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 73 Aangiftedatum: 29-11-1887
Overledene Lijkele de Boer
Geslacht: M / Overlijdensdatum: 06-03-1883 Overlijdensplaats: Urk
Vader Pieter Hendrik de Boer Moeder Johanna Catharina Vonk
Partner Aaltje Peereboom Relatie: echtgenoot
Nadere informatie: Geb.: Harlingen; Rechtsvermoeden van overlijden.

Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Nieuw Land Erfgoedcentrum
Algemeen: Toegangnr: 104 / Inventarisnr: 3 Gemeente: Urk
Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 11 Aangiftedatum: 20-02-1882
Kind Pieter de Boer Geslacht: M Vondeling: N
Geboortedatum: 18-02-1882 Geboorteplaats: Urk
Vader Lijkele de Boer Moeder Aaltje Pereboom

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.127 Gemeente: Velsen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 12 Datum: 11-02-1904
Bruidegom Pieter de Boer Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Urk
Bruid Jannetje van Slooten Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Urk
Vader bruidegom Lijkele de Boer Moeder bruidegom Aaltje Pereboom
Vader bruid Hendrik van Slooten Moeder bruid Klaasje Visser
Nadere informatie: beroep Bg.: visser; beroep vader Bd.: visser.

 

Bijzonderheden naaste familie van Jan of Joannes ROOS (echtgenoot van III.-11. Antje
[ook genaamd Jannetje] Pancras CAASENBROOD, KAASENBROOD, KASENBROOD):

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.127 Gemeente: Velsen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 9 Datum: 19-06-1814
Bruidegom Arie Jansz Roos Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Velsen
Bruid Antje Gijsbertsz Hoefgeest Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Heemskerk
Vader bruidegom Jan Sijmonsz Roos Moeder bruidegom Neeltje Arisz Schoorl
Vader bruid Gijsbert Hoefgeest Moeder bruid Jannetje Olofse de Wit
Nadere informatie beroep Bg.: arbeider

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 11 Gemeente: Assendelft
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 6 Datum: 03-05-1840
Bruidegom Poulis Winter Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Assendelft
Bruid Cornelia Roos Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Velsen
Vader bruidegom Hendrik Winter Moeder bruidegom Impje Schouten
Vader bruid Arie Roos Moeder bruid Antje Gijsbertse Hoefgeest
Nadere informatie: beroep bg.: wever; voogd van deen toeziend voogd van debg.;
beroep bruid: dienstbaar; beroep vader bd.: arbeider.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 11 Gemeente: Assendelft
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 23 Datum: 04-11-1860
Bruidegom Jan Bak Leeftijd: 38 Geboorteplaats: Krommenie
Bruid Cornelia Roos Leeftijd: 43 Geboorteplaats: Velsen
Vader bruidegom Jacob Bak Moeder bruidegom Catharina Wette
Vader bruid Arie Roos Moeder bruid Antje Hoefgeest
Nadere informatie: beroep bg.: timmerman;
weduwnaar van Wilhelmina Groen; beroep vader bg.: arbeider;
beroep bruid: winkelierster; weduwe van Poulus Winter.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.147 Gemeente: Wormerveer
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 1 Datum: 23-02-1851
Bruidegom Jan Bak Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Krommenie
Bruid Wilhelmina Groen Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Katwijk
Vader bruidegom Jacob Bak Moeder bruidegom Catharina Wette
Vader bruid Klaas Cz Groen Moeder bruid Catharina van Daalhoff
Nadere informatie: beroep Bg.: timmerman; weduwnaar van Anna Dik;
beroep vader Bg.: arbeider; beroep Bd.: dienstbode;
beroep vader Bd.: spoorwegbeambte.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.69 Gemeente: Krommenie
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 10 Datum: 03-05-1846
Bruidegom Jan Bak Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Krommenie
Bruid Anna Dik Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Krommenie
Vader bruidegom Jacob Bak Moeder bruidegom Catharina Wette
Vader bruid Jan Dik Moeder bruid Aaltje Germets
Nadere informatie: beroep Bg.: timmermansknecht;
beroep vader Bg.: arbeider; beroep moeder Bd.: naaister.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 31 Gemeente: Castricum
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 21-04-1872
Bruidegom Jacobus Bak Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Krommenie
Bruid Aaltje Duijn Leeftijd: 20 Geboorteplaats: Castricum
Vader bruidegom Jan Bak Moeder bruidegom Anna Dik
Vader bruid Maarten Duijn Moeder bruid Grietje Kuijs
Nadere informatie: beroep bg.: grof- en hoefsmid;
beroep vader bg.: kastelein; beroep vader bd.: landbouwer.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 31 Gemeente: Castricum
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 13 Datum: 17-06-1909
Bruidegom Jacobus Bak Leeftijd: 61 Geboorteplaats: Krommenie
Bruid Cornelia Roskam Leeftijd: 57 Geboorteplaats: Egmond Binnen
Vader bruidegom Jan Bak Moeder bruidegom Anna Dik
Vader bruid Willem Roskam Moeder bruid Neeltje Kuijs
Nadere informatie: beroep bg.: smid; weduwnaar van Aaltje Duin;
weduwe van Cornelis Nanne.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 31 Gemeente: Castricum
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 25-01-1874
Bruidegom Simon Nanne Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Akersloot
Bruid Cornelia Roskam Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Wimmenum
Vader bruidegom Zijp Nanne Moeder bruidegom Geertje Haker
Vader bruid Willem Roskam Moeder bruid Neeltje Kuijs
Nadere informatie: beroep bg.: landbouwer;
bruidegom noemt zich Cornelis; beroep moeder bg.: boerin;
voogd van de bruid Cornelis Roskam; toeziend voogd van de bruid Pieter Roskam.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 31 Gemeente: Castricum
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 9 Datum: 10-05-1899
Bruidegom Dirk van Duin Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Castricum
Bruid Geertruida Nanne Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Castricum
Vader bruidegom Dirk van Duin Moeder bruidegom Trijntje Stuifbergen
Vader bruid Cornelis Nanne Moeder bruid Cornelia Roskam
Nadere informatie: beroep bg.: arbeider; beroep vader bg.: arbeider
 
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 31 Gemeente: Castricum
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 4 Datum: 10-01-1906
Bruidegom Willem Nanne Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Castricum
Bruid Anna Betjes Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Akersloot
Vader bruidegom Cornelis Nanne Moeder bruidegom Cornelia Roskam
Vader bruid Jacob Betjes Moeder bruid Neeltje Kuil
Nadere informatie: beroep bg.: groenteboer; beroep vader bd.: kruidenier

Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 31 Gemeente: Castricum
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 11 Datum: 19-05-1908
Bruidegom Anthonius Christianus Lute Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Castricum
Bruid Cornelia Nanne Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Castricum
Vader bruidegom Engel Lute Moeder bruidegom Guurtje Admiraal
Vader bruid Cornelis Nanne Moeder bruid Cornelia Roskam
Nadere informatie: beroep bg.: landbouwer; beroep vader bg.: landbouwer

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 31 Gemeente: Castricum
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 12 Datum: 17-06-1909
Bruidegom Sijbrand Theodorus Nanne Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Castricum
Bruid Maartje Ursem Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Berkhout
Vader bruidegom Cornelis Nanne Moeder bruidegom Cornelia Roskam
Vader bruid Jan Ursem Moeder bruid Trijntje Smit
Nadere informatie: beroep bg.: groentenboer; beroep vader bd.: visser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.112 Gemeente: Schoten
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 11-05-1817
Bruidegom Henricus van den Raadt Leeftijd: 29 Geboorteplaats: -
Bruid Trijntje Roos Leeftijd: 25 Geboorteplaats: -
Vader bruidegom Jan Pieterzoon van den Raadt Moeder bruidegom Trijntje Wilms van Rossum
Vader bruid Jan Sijmessen Roos Moeder bruid Neeltje Schoorl
Nadere informatie: beroep Bg.: werkman; beroep Bd.: dienstmeisje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.20 Gemeente: Beverwijk
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 12 Datum: 27-06-1827
Bruidegom Theodorus Beenders Leeftijd: 42 Geboorteplaats: Uitgeest
Bruid Klaasje Roos Leeftijd: 39 Geboorteplaats: Velsen
Vader bruidegom Dirk Beenders Moeder bruidegom Trijntje Smit
Vader bruid Jan Roos Moeder bruid Neeltje Ariaense Schorel
Nadere informatie: beroep Bg.: dagloner; weduwnaar van Johanna Keijzer;
beroep moeder Bg.: huishoudster; beroep Bd.: dagloonster; weduwe van Louw Kors;
moeder van de bruid ook Neeltje Arentsz Schoorl.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.20 Gemeente: Beverwijk
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 15 Datum: 01-12-1834
Bruidegom Anthonie Stuber Böhm Leeftijd: 18 Geboorteplaats: Beverwijk
Bruid Maartje Laurens Dam Leeftijd: 22 Geboorteplaats: --
Vader bruidegom Nicolaas Böhm Moeder bruidegom Christina Stuber
Vader bruid Lourens Dam Moeder bruid Klaasje Roos
Nadere informatie: beroep Bg.: dagloner; beroep Bd.: dienstbode;
beroep moeder Bd.: dagloonster; Naam vader van de bruid ook Kors.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.123 Gemeente: Uitgeest
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 1 Datum: 05-02-1854
Bruidegom Matthijs Zonneveldt Leeftijd: 27 Geboorteplaats: -
Bruid Catharina Beenders Leeftijd: 23 Geboorteplaats: -
Vader bruidegom Cornelis Zonneveldt Moeder bruidegom Sigebeth Henneman
Vader bruid Dirk Beenders Moeder bruid Klaasje Roos
Nadere informatie: beroep Bg.: hoefsmid; beroep Bd.: dienstbaar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Fam.: III. ("Bank") Pancras Pietersen Casembroot Duynmeyer
familienaam met spellingvariaties: "Caasembrood" - "Kazenbroot";
family name with spellingvariations: "Caasembrood" - "Kazenbroot":
(Kazenbrood => Kazenbroot & Kaasenbrood / Caasenbrood / Casenbrot
.)

FAMILIETAK A. / FAMILYBRANCH A.
IV.a. Japik Caasenbrood / Japik Casembrood (1772 - 1814: Jacob KASENBROOD)
spelling Kazenbrood in Nederland/Netherlands 1947 was niet correct/not correct;
zie spelling achternaam zoals in 2007 /see spelling surname as in 2007: KAZENBROOT.


FAMILIETAK B. / FAMILYBRANCH B.
IV.b. Roelof Casenbrood (1775 - 1817: Roelof KAASENBROOD)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

KAZENBROOD in 1947 totaal: 1 persoon, in 2007 totaal: 0 personen.
KAZENBROOD spelling in 1947 is juister, zoals in 2007: KAZENBROOT.
KAZENBROOT in 1947 totaal: 44 personen, in 2007 totaal: 45 personen.
Het totaal aantal personen spelling KAZENBROOT in 1947 en 2007,
is dan wel in feite hetzelfde gebleven in Nederland: 45 personen.

CAASENBROOD in 1947 totaal: 13 personen, in 2007 totaal: 24 personen.
KAASENBROOD in 1947 totaal: 69 personen, in 2007 totaal: 78 personen.
CAASENBROOD en KAASENBROOD:
C/K spelling in 1947 totaal: 82 personen, in 2007 totaal: 102 personen.

Jacob KAZENBROOD/KAZENBROOT en Roelof CAASENBROOD/KAASENBROOD,
nakomelingen in Nederlandse volkstellingen van de jaren 1947 en 2007:

Jacob => KAZENBROOD & KAZENBROOT in 1947, KAZENBROOT in 2007.
Roelof => CAASENBROOD & KAASENBROOD in 1947 en 2007.

1947: totaal 45 en 82 = 127 personen in Nederland.
2007: totaal 45 en 102 = 147 personen in Nederland.

De foutieve spelling van volkstelling 1947 komt niet meer voor in 2007.
De spellingvariant CASENBROT in de USA komt niet meer voor na 1962.
De spelling CAASENBROOD en KAASENBROOD is toegenomen,
terwijl de spelling KAZENBROOT gelijk is gebleven tot 2007.

Van de families KAZENBROOT zijn tegenwoordig
een aantal varianten, dubbele achternamen
erbij beperkt tot emigratielanden
Canada en Nieuw Zeeland.

In drukwerk, literatuur en archiefbronnen,
stambomen wel of niet met heraldiek erbij,
van onze achternamen ongeacht spelling,
is geen familiewapen bekend.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Naamgenoten van mijn voorouders KAZENBROOT,
in vroeger eeuwen ook met spelling van hun achternaam
ook spellingvarianten C/K, etc., en dubbele namen,
bekend van publicaties met familiewapens.

Zie ook familienaam Kaasenbrood, > spelling: Casembroot, de
Nederlandse Familienamenbank, website meertens.knaw.nl,
bij familienaam Kaasenbrood leest men nog meer spellingen,
dat is in de jaren 1947 en 2007 volkstellingen in Nederland,
Casembroot, de - jaren 1947 en 2007,
jaar 1947 totaal 6 personen,
jaar 2007 totaal 8 personen.

Bronnen, dossiers en literatuur over de adel.fam. de Casembroot,
-> sites cbg.nl, hogenda.nl, hogeraadvanadel.nl, knggw.nl, ngv.nl.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Elders op deze site zijn indexen en overzichten
zoals ook op mijn website: www.kazenbroot.nl

Zijn Nederlanders allemaal familie van elkaar?
Door mijn hobby genealogie dankzij het internet en archiefsites,
onder andere collecties CBG, cbg.nl, genlias.nl, wiewaswie.nl,
genealogie relaties voorouders adel. fam. de Casembroot.
Echter (nog) niet in rechte lijn met vaderszijde.

De zakelijke relatie is wel aanwezig, adel. fam. de Casembroot
in vroeger eeuwen met eigenaren/bewoners van kastelen. Dat is welbekend,
vermeld in particuliere huisarchieven van o.a.: Stadsarchief Amsterdam.

Hieronder twee andere familierelaties via genealogie,
betreft adel. fam. de Casembroot connecties, o.a.:

Allereerst via mijn eigen voorouders van moederszijde,
via mijn moeder mevr. J.A. Kazenbroot-Tenzer,
mijn voorouders Jan Biere, x2. Guurtje Jans de Boer,
van een van hun zonen met achternaam Biere,
familierelatie met adel. fam. de Casembroot.
zie deze site en website www.kazenbroot.nl

Voorts familierelaties van mijn oom Ben Verlijn,
tweede man van mijn tante mevr. H.A.M. Kazenbroot-Verlijn,
de enige zuster van mijn vader dhr J.C.J. Kazenbroot;
genealogie Verlijn, connectie adel. fam. de Casembroot.
zie deze site en ook website www.kazenbroot.nl

Genealogie is echt nooit helemaal klaar,
alles is eeuwigdurend in bewerking.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zie ook op deze website, pagina / See also on this website, page:
Various.Casembroot.1.

========================================================================

• Fam.tak A / Fam.branch A = Japik/Jacob PANCRASSE CASEMBROOT (DUYNMEYER):
IV.a. Japik CASEMBROOD / Jacob KASENBROOD - incl. o.a.: KAZENBROOD, KAZENBROOT,
=> genealogie generatie IV.a. JACOB / genealogy generation IV.a. JACOB

• Fam.tak B / Fam.branch B = Roelof PANCRASSE CASEMBROOT (DUYNMEYER):
IV.b. Roelof CASENBROOD / Roelof KAASENBROOD - incl. o.a.: CAASENBROOD, CASENBROT,
=> genealogie generatie IV.b. ROELOF / genealogy generation IV.b. ROELOF

=========================================================================

home