HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page:
index namen/names: Delft

 

Prov. Zuid-Holland (South-Holland):
gemeente / municipality of Delft

 

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.


=================================================================================

CASEMBROOT: incl. spellingsvarianten / spelling variations C - K.

1623: CASENBROOTS / 1652: CASEMBROOT, CASENBROOT / 1670: CASENBROOT /
1707: KAASENBROOD /
1741: KASENBROOT / 1781: de CASEMBROOD / 1783: CASEMBROOD /
1925: KAASENBROOD.

=================================================================================

> CASENBROOTS, otr/x ROMEINS; ondertr./tr. d.d.28 OKT.1623/12 NOV.1623 in DELFT:
(
BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF DELFT DTB 1623 – 1783, BST 1925)
CASENBROOTS, in DELFT: ondertrouw 28 oktober 1623 / huw. 12 november 1623:
Bruidegrom: jonckheer Thomas Romeins. jongeman, jonckheer.
Bruid: Cornelia Casenbroots
, jongedochter.
Plaats: Delft. Datum ondertrouw: 28–10–1623 (= 28 okt.1623)
Datum trouwen: 12–11–1623 (= 12 nov.1623). /
Bron: DTB Delft inv.117, inv.124.

==================================================================================

> CASEMBROOT & CASENBROOT, dopen d.d. 15 NOV.1652 in DELFT:
(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF DELFT DTB 1623 – 1783, BST 1925)
Dopen in Delft 15 november 1652: Dopeling: Jan.
Vader: Jan van den Bosch. Moeder: Hoventie Casembroot.
Getuigen: Leonard Casenbroot, Sara van [den] Bosch,
Margriete van Gel, Anna van [der] Burgh.

Plaats: Delft. Datum doop: 15-11-1652 (~ 15 nov.1652) 
Bron: DTB Delft inv.57, folio 39.

=================================================================================

> CASENBROOT, dopen d.d. 26 MRT.1670 in DELFT:
(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF DELFT DTB 1623 – 1783, BST 1925)
Dopen in Delft 26 maart 1670: Dopeling: Cornelia.
Vader: Anthonij Cortebrant. Moeder: Aeltge Heijndricks.
Getuigen: Cornelis Valck, Juffr[ouw] Casenbroot.
Plaats Delft. Datum doop 26-03-1670 (~ 26 maart 1670).
Bron: DTB Delft inv.11, folio 56v.
=======================================================================

> KAASENBROOD, vermeld in Oud-Notariele akten Delft / inv.nr.2550A, Folio 22.
(website www.digitalearenadelft.nl) Notaris Adriaen Hoppesteijn Van Leeuwen.
soort akte: openbare verkoping. datum akte 20-01-1707 [= 20 jan.1707.]
Getypte index: Personen in deze akte / Beroep / Woonplaats / Rol / Folio:
Pieter van der Kest, woonplaats Delft; folio 22.
Lowijsje Bunél, woonplaats Delft; folio 22.
Cornelis Cornelisz Oosterwijk, woonplaats Nootdorp; rol: oost-zuidbelending; folio 22.
Juffr[ouw]. Kaasenbrood, woonplaats Nootdorp; rol: west-noordbelending; folio 22.
Cornelis van Steenvoorden; rol: trekker; folio 25.
Cornelis van der Voort, woonplaats Delft; rol: koper;
folio 25v.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Plaats / Toponiem / Functie / Straatzijde / Belending / Folio:
• plaats Nootdorp; functie: huis, erf, stallen, tuin en boomgaard met vijver;
straatzijde: Polder van Tedingerbroek / belending: onder de bannen van stompwijk; folio 22.

- - - - - - - - - - - - - - - -
Opmerking: blanco, niets vermeld. / 2 documenten; aktenr.22. (fragment-transc.MCDK):
"Conditien en Voorwaerden. / Volgens welke de meerderjarige, en vooghden
over de minderjarige kinderen van zal[ige]r Pieter v
an d[e]r Kest en Lowijsje Bunél
in haar leven egteluijden binnen dese Stad, van meijninge sijn naer voorgaande
Affixie van Coopbiljetten in het openbaer opte veijlen ende te vercoopen. /
Een plaijsant huijs ende Erve, met een schuijr bargh en stallingen voor vier paerden,
daer agter, mitsgaders een wel beplante thuijn ofte boomgaart, groot ende verongelt
wordende met sijn vijver voor een morgen, gelegen ontrent Nooddorp; in de polder
van Tedingerbroek, onder den bannen van Stompwijk, belent ten oosten en suijden
Cornelis Cornelisz. Oosterwijk, ten westen ende ten noorden Juffr. Kaasenbrood,
hebbende een vrijen uijtweg en overpad over het land van den voornoemden
Cornelis Cornelisz. Oosterwijck, daer beoostn aengelegen tot op de wegt,
In aller manieren als dit geveijlde jegenwoordigh, beheijnt, betimmert, bemetselt,
bepoot, en bepaalt staet behoudens een ijders goet regt, voorts met alsucke lijdende
en domineerende servituijten, vrijdomme en geregtigheeden soo van uijt en
overpaden als andersins als dit geveijlden soude mogen hebben ofte eenigsins
subject sijn volgens de oude brieven en bescheijden die van dit geveijlde bevonden
worden, en onder de verveijld[.]s in haer resp[ectiev]e qualiteijt berustende sijn /
(p.22verso / 23 / 23verso / 24 / 24verso / 25)

fo.25: Publijcqs opgeveijlt inde herbergh vande Son binnen de stad Delft
op donderdagh den 20e Januarij 1707. (...) Cornelis van Steenvoorden. (...)
fo.25verso: Op alle welcke (...) cooper is gebleven Cornelis vander Voort,
borger binnen deze stad, (...). 27 Januarij 1707 (...).


============================================================================

> KASENBROOT, dopen d.d. 14 MEI 1741 in DELFT:
(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF DELFT DTB 1623 – 1783, BST 1925)
Dopen in Delft 14 mei 1741: Dopeling: Abraham.
Vader: Henderik van der Stoel. Moeder: Jacomijna van Noorden.
Getuigen: Abraham van der Stoel, Maria Kasenbroot.
Plaats Delft. Datum doop 14-05-1741 (~ 14 mei 1741).
Bron: DTB Delft inv.14, folio 76v.
=======================================================================

> de CASEMBROOD, begraven d.d. 21 MRT.1781 in DELFT:
(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF DELFT DTB 1623 – 1783, BST 1925)
Overledene: Jacoba Sophia de Casembrood.
Plaats Delft. Datum begraven 21-03-1781. ( = 21 maart 1781: Oude kerk)
Bron: DTB Delft inv.51.
=======================================================

> CASEMBROOD, begraven d.d. 13 FEBR.1783 in DELFT:

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF DELFT DTB 1623 – 1783, BST 1925)
Overledene: Anthonia Anna Casembrood,
weduwe van: Jacob Willem van der Bruggen.
Plaats: Delft. Datum begraven: 13-02-1783. ( = 13 februari 1783: Oude kerk)
Bron: DTB Delft inv.51.
=======================================================

> KAASENBROOD, overleden in Delft 4 februari 1925:
(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF DELFT DTB 1623 – 1783, BST 1925)
Overledene: Simon Kaasenbrood, leeftijd 43. Geboorteplaats: Haarlem.
Vader: Hendrikus Kaasenbrood. Moeder: Helena Meijer.
Echtgenote (van de overledene): Wilhelmina Zomerdijk.

Plaats (van overlijden): Delft. / Datum overlijden: 04-02-1925 (= 4 februari 1925)
Opmerkingen (betr. de overledene): wonende te 's-Gravenhage.
Bron: Delft. Akte Jaar 1925. Nummer 52.

======================================================

======================================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

<= CASEMBROOT, NL startpagina/startpage prov.: Zuid-Holland

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page Delft (prov. Zuid-Holland)

<= CASEMBROOT, NL indexpagina/-page Delft (prov. Zuid-Holland)

== CASEMBROOT, NL. pagina 1 / page 1 Delft (prov. Zuid-Holland)

============================================================================

============================================================================================

volgende pagina => startpagina Casembroot, in Den Haag (The Hague), prov. Zuid-Holland.
next page => startpage Casembroot, in 'Den Haag (The Hague), prov. Zuid-Holland

> CASEMBROOT - Den Haag (The Hague, The Netherlands)

==============================================

home