HOME / INDEX: NAAMKUNDE / ONOMASTICS /

Deze website wordt regelmatig vernieuwd.
Voordat u verder gaat zie eerst: copyright, disclaimer, privacy.
This website is updated regularly.
Before you continue see first: copyright, disclaimer, privacy.

All rights reserved. Copyright © M.C. Deden-Kazenbroot.

Naamkunde en genealogie, één naam studie inclusief alle varianten C/K, zoals oude hofstijl CASEMBROOT.
In vroeger eeuwen oudere spelling CASENBROOT met varianten C/K, incl. (VAN / DE) CASEMBROOT.
Alle locaties, bijv.: (DE) CASEMBROOT / KAZENBROOT, KAASENBROOD incl. CAASENBROOD.

Onomastics and genealogy, one name study including all variations C/K, such as old courtstyle CASEMBROOT.
In earlier centuries older spelling CASENBROOT with variations C/K, later (incl. VAN / DE) CASEMBROOT.
All locations, e.g.: (DE) CASEMBROOT / KAZENBROOT, KAASENBROOD incl. CAASENBROOD.


< C/K - index locaties één naam studie / index locations one name study

• C/K: Familienamen alle locaties / Family names all locations

 • Index-pagina familienamen / Index-page family names

• NL & 1.     /    • NL &.2.      /     • NL &.3.    /     • NL &.4.  

• NL &.5.     /    • NL &.6.      /     • NL &.7.    /     • NL &.8.  

• NL &.9.     /    • NL &.10.    /    • NL &.11.   /     • NL &.12.

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Familienamen onderzoek / Family names research.

De voorouders van / The ancestors of: Reijnier [de] CASEMBROOT
(ook met spellingvariaties zoals / also with spellingvariations such as:
Reinier [de] CASEMBROOD, Reijnier [de] CASEMBROODT).

Hij is vermoedelijk geboren in Ned.-Indië geboortedatum circa 1655/'56,
overleden te Ispahan in Perzië 1685, oud ongeveer 30 jaren.
Op deze website zijn nog meer gegevens over deze familietak : [de] Casembroot.
Familienaam Casembroot komt ook voor met varianten zoals : (van) Casembroot.
In transcripties gemoderniseerd zoals bij het archief te Utrecht : Kaasenbrood,
heraldiek met familiewapen (de) Casembroot, vergelijk CBG, cbg.nl, schema:

I. Caspar Ottozn CASEMBROOT
(vóór zijn naamswijziging in Vlaanderen: Gaspard CASEBON)
,
geboren te Fossano (Piemonte),
sedert ca 1430 wonende te Damme [verhuisde van Damme naar Brugge],
Gaspard Ottozn CASEMBROOT IS overleden te Brugge 24 sept.1453;
huw. te Brugge met:
Marie Reyphins,

zij is begraven aldaar te Brugge.
|
II. Lenaert CASEMBROOT,
geboren te Brugge op 3 maart 1451,
overleden te Brugge 16 okt.1514, begraven aldaar;
huw. te Brugge op 10 aug.1484 met:
Barbe Clemence van Nieuwkerke
( dochter van Clemens van Nieuwkerke).
|
III. Mr. Lenaert CASEMBROOT,
geboren te Brugge op 2 nov.1495,
overleden te Brugge op 26 dec.1558, begraven aldaar;
hij huwde twee keer; zijn 1e huw. in 1526 met
Marie Reyvaert, overleden te Brugge ca 1530 (dochter van Jacob Reyvaert);
hij hertrouwde als weduwnaar, zijn 2e huw. te Brugge met:
Godelieve Brest,
overleden te Brugge 8 aug.1570, begraven aldaar,
(dochter van Joos [ook Josse] Brest en Marie van Hecke, echtelieden).
|
Uit het tweede huwelijk volgt hierna een fragment
van de volgende (jongste) adellijke familietak
IV. Jacob CASEMBROOT,
geboren te Brugge op 5 januari 1543, Schepen & Thesaurier van Brugge,
[ook Jacob de Casembrood, Schepen van Brugge, Thesaurier van Vlaanderen, enz., enz.]
overleden te Amsterdam (waarschijnlijk na 1578);
huwde twee keer; zijn 1e huw. met:
Antonia Wijnckelman
(ook bekend als: Anthonia Winkelman),
dochter van Berbard Wijnckelman Reiniersz. en Antonia Pringheel Jansdr).
(IV. Jacob CASEMBROOT hertrouwde als weduwnaar, zijn 2e huw. met Barbara Dominicle.)
Uit het eerste huwelijk van Jacob CASEMBROOT (IV.) is een zoon bekend:
|
V. Reinier CASEMBROOT, [ook bekend als: Jonkh. Reinier van Casembrood
geboren te Brugge 1575,
student Letteren Academie Leiden (inschr.6-11-1592 Reinier Casenbroot),
Reinier Casembroot [ook Casenbroot] is overleden vermoedelijk na ca 1650;
huwde twee keer; zijn 1e huw. (ondertr. 's-Gravenhage 15 mei 1611) met:
Magdalena de Chantraines, dit Broucqsault

(dochter van Jan Jacobsz. de Chantraines, dit Broucqsault, en Catharina Haghe Bertrandsdr);
zijn 2e huw. (ondertr. 's-Gravenhage 24 apr.1624) met: Anna de Veer,
eerder gehuwd en weduwe van Abraham Baeck
(dochter van Albert/Elbert/Ellert de Veer en Simonette Schaeck, echtelieden).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(Ter vergelijking van deze stamboom, zie onder meer website www.archieven.nl 
> toegangsnummer 723. Archieftitel:
fundaties van Drielenburg en Schoormond te Utrecht. /
2. Inventaris. / 2.3. Stukken van onduidelijke herkomst. /
Inventaris 289.  Begeleidend schrijven van R. Casembroot
aan zijn neef Jacob van Asch van Wijck
aangaande bepaalde ordonnanties en kwitanties.
[N.B.: Zonder de daarin vermelde ordonnanties en kwitanties, 1641. /
Omvang 1 stuk.] Vindplaats: Het Utrechts Archief.)
(Bijz.: Ook ongeveer bij deze generatie: Nicolaes CASEMBROOT (ook CASEMBROOTT),
opperkoopman, vermeld in VOC-documenten in de jaren 1615, 1620, 1622, 1624.
En bij Haags Gemeentearchief: ONA, Weesboeken, etc.: Casembroot, spellingsvarianten.)


Uit het eerste huwelijk (van V. Reinier x Magdalena CASEMBROOT):
|
VI. Jacob [van/de] CASEMBROOT
(ook bekend als: Jonkh. Jacob de Casembrood),
geboren vermoedelijk in 1611; vermeld in 1650 te Rhenen als Hoofdofficier aldaar
en in de kerkarchiefdocumenten van de hervormde gemeente,
Scholtus der Stad Rheenen = Schout van Rhenen (1638-1651);
huw. voor de kerk in de stad Utrecht (Domkerk) 4 dec.1636 met [Juffer]:
Hillegond van Asch van Wijck

(dochter van Jacob van Asch van Wijck, President der Staten van Utrecht [ook bekend als:
Decan van St. Pieter, geëligeerde Raad en President der Staten 's Lands van Utrecht,
Ontfanger Generaal der Provincie van Utrecht] en van Elisabeth Uten Eng).
Uit dit huwelijk is nageslacht bekend genaamd CASEMBROOT (diverse spellingvariaties)
[volgens div. oude genealogieën een zoon uit dit huwelijk]:
|
VII. Jan CASEMBROOT (ook: Jan CASEMBROODT / Jan de Casembrood),
geboren (geschat) ca 1637, Raad van Nederlandsch-Indië,
Ambassadeur & Directeur Oost-Indische Compagnie in Perzië,
Admiraal van een Esquader Schepen in de Indiën (oude genealogie-bronnen, publicaties, o.a.:
met verwijzing naar de verrichten van Jan de Casembrood: auteur J. du Boscq, titel:
Vies des Gouverneurs des Indes); overleden in 1675 te Ispahan (Perzië).
[Vermeld in VOC-documenten 1668: Jan Casembroodt;
mogelijk dat met Ispahan bedoeld wordt: de stad Spahan,
ook bekend en vermeld als Spahau, of Espahan
in het rijk: Koninkrijk Persia of Persien > Perzië;
bekend als de Hofstad van de Koning van Perzië.]

Jan CASEMBROOT huwde vermoedelijk in Ned.-Indië
(geschat) ca 1655 met: Onbekende Vrouw.
Uit dit huwelijk is nageslacht bekend met familienaam
[de] CASEMBROOT (diverse spellingvariaties):
|
VIII. Reijnier [de] CASEMBROOT
( Reinier of Reijnier CASEMBROOD / CASEMBROODT ),

vermoedelijk geboren in Ned.-Indië geboortedatum geschat circa 1656,
overleden vermoedelijk in Perzië medio 1685, leeftijd circa dertig jaar oud.
Hij is vermeld in oud-Nederlandse archieven en allerlei publicaties.
in VOC-documenten in tijdvak 1675-1685 (bijv. 1679-1680:
in correspondentie als de edele Reinier Casembroot,
met functie directeur, uit Gamron [met haven],
in 1680 directeur met locatie Chiraes,
ook bijv. 1682 schip Macassar met dhr. directeur [Reinier] Casembroot): 
Koopman (koopman & hoofd in Spahan),
Opperkoopman te Spahan, Resident [tot Spahan], Provisioneel Directeur,
later voormalig Opperhoofd in Perzië, Commissaris & Directeur,
daarna laatste vermelding verm. te Ispahan (Perzië).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -N.B.: Betreft VIII. Reijnier [de] Casembroot.
In VOC-documenten 1675-1685 vermeld als: Reijnier Casembroodt.
(ook na zijn overlijden vermeld 1685-1686 in correspondentie/literatuur:
betreft het overgeven van het kasteel, een fort: Fortre Kissim;
mogelijk identiek Kasteel Fort Kismis, ook vermeld als Casteel Kismus).
Overige bijzonderheden over correspondentie van Reijnier Casembroot:
bijvoorbeeld in 1681 over de zijde-handel, leveranties van zijde.
Zie verder CBG-dossiers fam. [de] Casembroot,
website www.cbg.nl

==================================================================

 

Datum 1556: Hieronder in het Rijksarchief in Zeeland.
Betr.: Meester Lenaart de Casembroot, 'docteur in Brugge'.

Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 33.3.
Archieftitel: Verzameling Aanwinsten Rijksarchief in Zeeland

2. Inventaris. / 1985.
 kenmerken Verzameling Aanwinsten Rijksarchief in Zeeland
Inv. 1985 .65 
Vidimus van een in 1556 gesloten akte voor
burgemeesters, schepenen en raad van de stad Brugge
waarbij compareerden Hendrik Ryeel Boudewijnszoon, heer van Eerckerghem etc.,
en zijn vrouw Maria Cakillon Antheunisdochter

om hun lenen gelegen in Veurneambacht in de parochie van Zoetenaaie (B.)
te verkopen aan Meester Lenaart de Casembroot, 'docteur in Brugge'.
Datering z.j. / NB: Gedeelten van het charter zijn weggesneden
Omvang 1 charter. Vindplaats Zeeuws Archief.
Zie > http://www.zeeuwsarchief.nl/

============================

Mr. Leonard CASEMBROOT,
student te Leuven (1558), o.a. Burgemeester van Brugge,

later onder meer vermeld te 's-Gravenhage, overleden aldaar 7 maart 1604;
huwde met: Cornelia (van) Poppe, geboren in 1545,
overleden (begraven te 's-Gravenhage 17 november) 1635,
dochter van Vincent (van) Poppe.
[Meer gegevens uit betrouwbare bronnen bij CBG,
zoals Nederland's Adelsboek: "DE CASEMBROOT".

Actes: Haags Gemeentearchief, zoals gevonden via website www.archieven.nl
> Toegangsnummer: 0350-01. / Archieftitel: Gemeentesecretarie, 'Oud archief'.
04. Inventaris van het oud archief der gemeente 's-Gravenhage. /
04.11. Titel XI Openbare Werken.
04.11.1. Onderhoud van wegen, etc. en versieringen bij feestelijkheden.
04.11.1.2. In Den Haag en Haagambacht. / 04.11.1.2.01. Ammunitiehaven.
 kenmerken: Gemeentesecretarie, 'Oud archief': 5174. 
Acte, waarbij de Magistraat koopt van Mr. Leonard Casembroot
een kade liggende aan het Noordeinde van de tuin en boomgaard van genoemde Casembroot
tot aan de keer van de "Buyckhorstecade" toe, tot meerder gerief van de nieuwe vaart.
Datering 1594 Juli 14. [= 14 juli 1594.] / Omvang: 1 stuk. / Vindplaats Haags Gemeentearchief.
Zie verder website www.gemeentearchief.denhaag.nl

 
 

===================================================================

CASEMBROOT, de CASEMBROOT, De CASEMBROOT,
CASEMBROTIUS,
CASENBROODT, CASENBROOT, CASENBROTIUS:

STUDENTEN IN AMSTERDAM, DEVENTER, HEIDELBERG, LEIDEN, LEUVEN, UTRECHT.

Geraadpleegde archieven, bronnen en literatuur, onder andere:
CBG dossiers betr. fam. (de) Casembroot, krantenknipsels, e.d.;
Koninklijke Bibliotheek, publicaties over universiteiten in Nederland;
albums en inschrijvingsregisters studenten periode 16e - 19e eeuw. Nav. 1888
= tijdschrift Navorscher, jaargang 1888, blz. 176 - 177:
Betreft: Leiden en Utrecht.

-----------------------------------

N.B.: In overige literatuur en met name in het Nederland's Adelsboek (jrg.81) is meer bekend,
over de familietak met meer nakomelingen vanaf generatie VIII.: een oudere broer van (IV.)
Jacob CASEMBROOT, ook een zoon uit het 2e huwelijk van de echtelieden hierboven vermeld
bij generatie III., t.w.:

Mr. Leonard CASEMBROOT, student te Leuven (1558), o.a. Burgemeester van Brugge,
later onder meer vermeld te 's-Gravenhage, overleden aldaar 7 maart 1604; huwde met:
Cornelia (van) Poppe
, geboren in 1545, overleden (begraven te 's-Gravenhage 17 november) 1635.
[Meer gegevens uit betrouwbare bronnen bij CBG, zoals Nederland's Adelsboek: "DE CASEMBROOT".

------------------------------------------------------------------------------------------------------

In andere archiefbronnen zijn nog meer gegevens over studenten te vinden;
onder meer uit overige minder bekende bronnen, zoals website www.dbnl/org
Betreft: Nederlandse studenten, Universiteit Heidelberg.
Uittreksel uit het album der Heidelbergsche hoogeschool.
> Datum 15 augustus 1570. Pagina 62: Nr.831. / Pagina 71: Nr. 152.
Ludovicus CASEMBROTIUS,
Brugensis, J.U. Lic.
Met extra informatie bij Nr.152 in het album:
"Onder de zonen van den beroemden Leonardus de Casembroot
van Brugge vind ik dezen niet vermeld."
Vanaf pagina 246 hoofdstuk: Alphabetisch register der Nederlanders studenten
te Heidelberg en te Genève; pagina 248:
Casembrotius (Lud.): H. 152.
---------------------------------------------------------
Ook informatie over wetenschappelijke graden aan vreemdelingen te Heidelberg
is vermeld op vnd. website: pagina 65: (in Duitschland) te Heidelberg werden
weinigen tot den graad van J.U.D. bevorderd, en juist die zeldzame onderscheiding,
aan erkende bekwaamheid of talenten te beurt gevallen, bleef een eereloon,
waarnaar het de moeite waard scheen te streven. Velen onder onze landgenooten
hebben eerst Heidelberg, later Genève, (of omgekeerd) bezocht; het alphabetisch
register op beide lijsten diene, om hier het onderzoek gemakkelijk te maken.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder zijn de namen van de studenten zoals te vinden in tijdschrift Navorscher,
jaargang 1888, met extra bronnen door mij aangevuld uit diverse overige bronnen
('Navorscher' is bijv. bekend bij CBG, zie website www.cbg.nl/).

Zie Navorscher, 1888 blz.177 betr. de academies te Leiden en Utrecht
incl. aantekeningen over de academies te Amsterdam en Deventer:

LEIDEN: In het Album van de Akademie te Leiden, studentenregister.
{N.B. = Studentenregister inschrijvingen periode 1575 - 1875.}
UTRECHT: In het Album der Utrechtsche Akademie studentenregister.
{N.B. = Studenten vermeld in de jaren 1676, 1739, 1823.}

----------------------------------------------------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1592 Academie te Leiden: Reinier CASENBROOT
Bron: Nav.1888, blz.176 = Reinier C., van Brugge;
als student in de Letteren ingeschreven d.d. 6 Nov. 1592.
{N.B. = Reinier Casenbroot, inschrijving op bladzijde 33.:
Zijn geboortedatum is hierbij niet vermeld, mogelijk identiek aan:
Reinier de Casembroot, geboren te Brugge vermoedelijk ca 1575,
zoon van Jacob Lenaertszoon [de] Casembroot x2 Godelieve Brest.
Mijn berekening 1592 – 17 j.(=?) = geboortedatum ca 1575.}

1596 Academie te Leiden:
Leonard CASEMBROOT / CASEMBROTIUS

Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van 's Gravenhage, oud 17 jaren;
stud. in de Wijsbegeerte ingeschr. 11 Juli 1596.
{N.B. = Leonard Casembroot (Casembrotius), student inschr. blz.46.
Mijn berekening 1596 - 17 j.= vermoedelijk geboren in 1578.}

1631 Academie te Leiden:
Johannes CASENBROODT
Nav.1888, blz.176 = Johannes C., van Rotterdam, 20 j.;
Wijsbegeerte, 29 April 1631.
{N.B. = Johannes Casenbroodt, student inschr. blz.234.
Mijn berekening 1631 - 20 j. = vermoedelijk geboren in 1610.}

1630 Academie te Leiden:
Jacobus CASENBROOT
Nav.1888, blz.176 = Jacobus C., van 's Gravenhage, 18 j.;
Rechtsgeleerdheid, 17 Juni 1630.
{N.B. = Jacobus Casenbroot, student inschr. blz.228.
Mijn berekening 1630 - 18 j. = vermoedelijk geboren in 1611.}

1629 Academie te Leiden:
Leonard CASENBROOT
Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van Rotterdam, 17 j.;
Wijsbegeerte, 25 Sept. 1629.
{N.B. = Leonard Casenbroot, student inschr. blz.221.
Mijn berekening 1629 - 17 j. = vermoedelijk geboren in 1612.}

1640 Academie te Leiden:
Johannes CASEMBROOT
Nav.1888, blz.176 = Johannes C., zoon van Samuel, uit Vlaanderen, 20 j.;
Wijsbegeerte, 9 Oct. 1640.
{N.B. = Johannes Casembroot, student inschr. blz.318.
Mijn berekening 1640 - 20 j. = vermoedelijk geboren in 1620.}

1641 Academie te Leiden:
Albertus CASENBROOT
Nav.1888, blz.176 = Albertus C., Hagenaar, 20 j.;
Letteren, 27 Sept. 1641.
{N.B. = Albertus Casenbroot, student inschr. blz.326.
Mijn berekening 1641 - 20 j. = vermoedelijk geboren in 1621.}

1645 Academie te Leiden:
Leonard CASENBROOT / CASENBROTIUS
Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van 's Gravenhage, 20 j.;
Wijsbegeerte en Geschiedenis, 10 Juni 1645.
{N.B. = Leonard Casenbroot (Casenbrotius), student inschr. blz.359.
Bijz.: Casenbrotius is de Latijnse naam identiek aan Casenbroot.
Mijn berekening 1645 - 20 j. = vermoedelijk geboren in 1624.}

1668 Academie te Leiden:
Johannes CASEMBROOT
Nav.1888, blz.176 = Johannes C., van Utrecht, 13 j.; (*)
[(*) = een voetnoot op blz.176: Vgl. "Nav. XXXVII, 77. RED. = Redactie Nav.];
1 Oct. 1668.
{N.B. = Johannes Casembroot, student inschr. blz.550.
Mijn berekening 1668 - 13 j. = vermoedelijk geboren in 1655.}

1676 Academie te Utrecht:
J. de C. {wsch.: De CASEMBROOT}
Nav.1888, blz.177 = J. de C.;
anno 1676.
{N.B. = J. de C.; wsch. J. de Casembroot.
Mijn berekening 1676 - ? = vermoedelijk geboren tussen ca 1655 - 1664;
kan betrekking hebben op vnd. Johannes geboren ca 1655, zie genealogie.}

1670 Academie te Leiden:
Leonard CASEMBROOT
Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van Utrecht, 12 j.; (*)
[(*) = een voetnoot op blz.176: Vgl. "Nav. XXXVII, 77. RED. = Redactie Nav.];
28 April 1670.
{N.B. = Leonard Casembroot, student inschr. blz.560.
Mijn berekening 1670 - 12 j. = vermoedelijk geboren in 1657.}

1692 Academie te Leiden:
Gijsbert / Gijsbertus CASENBROOT
Nav.1888, blz.177 = Gijsbert(us) C., van 's Gravenhage, 20 j.;
Rechtsgeleerdheid, 15 Sept.1692.
{N.B. = Gijsbert / Gijsbertus Casenbroot, student inschr. blz.723.
Mijn berekening 1692 - 20 j. = vermoedelijk geboren in 1672.}

1739 Academie te Utrecht:
L. de C. {wsch.: De CASEMBROOT}
Nav.1888, blz.177 = L. de C., Utrechtenaar;
anno 1739.
{N.B. = L. de C.; wsch. L. de Casembroot.
Mijn berekening 1739 - ? = vermoedelijk geboren tussen ca 1718 - 1727.}

1823 Academie te Utrecht:
Edouard Cornelis De CASEMBROOT
Nav.1888, blz.177 = Edouard Cornelis de C., geb. te Utrecht;
Rechtsgeleerdheid, 9 Juni 1823.
Hij was een leerling van het Athenaeum te Amsterdam,
en kwam te Utrecht als Candidaat in de Letteren.
{N.B. = J. de C.; wsch. J. de Casembroot.
Mijn berekening, zie hieronder: vermoedelijk geboren in 1803.}

1824 Academie te Leiden:
Eduard Cornelis CASEMBROOT
Nav.1888, blz.177 = Eduard Cornelis C., van Utrecht, 21 j.;
Rechtsgeleerdheid, 23 Sept. 1824.
Hij verbleef er twee achtereenvolgende jaren.
{N.B. = Eduard Cornelis Casembroot, student inschr. blz.1264.
Uit: 'de Illustere School' te Deventer, periode 1630–1878.
Eduardus Cornelius Casembroot, van Utrecht;
studeerde eveneens te Deventer van 1820–1822, zie blz.265:
d.d. 18 juli 1822 vermeld met de opmerking: "rec. 1823,
Leidam profectus".}
Mijn berekening 1824 - 21 j. = vermoedelijk geboren in 1803.

1872 Academie te Leiden:
Leonard Willem de CASEMBROOT
Nav.1888, blz.177 = Leonard Willem de C., van 's Gravenhage, 18 j.;
Rechtsgeleerdheid, 24 Oct. 1872.
{N.B. = Leonard Willem de Casembroot, student inschr. blz.1424.
Mijn berekening 1872 - 18 j. = vermoedelijk geboren in 1854.}

==============================================================

Betreft Leiden, zie ook websitepagina > familie (de) Casembroot in Leiden.

==============================================================

> volgende pagina: index namen; next page: index names

============================================================

home