HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.


< vorige pagina: index namen;
previous page: index names

< Casembroot, etc.
index fam.-pagina/page


CASEMBROOT
en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name:


CAASEMBROOD – KAZENBROOT

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa:
van personen en families wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen,
vooral welbekend door publicaties, genealogie en heraldiek
over oude adellijke families van Europa.

A surname with various spelling since the middle ages in Europe:
of persons and families living in cities and towns with various occupations,
especially well-known because of publications, genealogy and heraldry
concerning old noble families of Europe.

 

CASEMBROOT

Familienaam in de oudste Europese archiefbronnen en literatuur;
familyname in the oldest European archivesources and literature.

(door M.Ch. Deden-Kazenbroot)

De oorsprong en geschiedenis van de familienaam Casembroot is sedert de middeleeuwen bekend.
Ook reeds voor de vijftiende eeuw toen de Hoekse- en Kabeljauwse twisten en de opstand van het Kaas- en Broodvolk plaatsvonden.
Deze opstand is ook bekend met andere schrijfwijzen zoals het oproer vant Casenbroot: oproerlingen in de jaren 1491-1492 in het noorden van Holland, voornamelijk boeren en plattelandbewoners die in economische nood waren geraakt door de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Ook de plaats Heemskerk is vermeld vanwege deze gebeurtenissen; ter herdenking daarvan heeft men een plaquette geplaatst bij een van de kerken.
De plaats Heemskerk is de oudstbekende locatie in Kennemerland waar onze familienaam voor het eerst werd gebruikt in 1723 door onze voorouder Pieter Pietersz Casembroot, duinmeier, leenman van Marquette en schepen van Heemskerk; bij zijn huwelijk in 1708 vermeld als Pieter Pietersz Duynmeyer, jonge man wonende te Castricum (hij ondertekende als Pieter Pietersz).
Pieter Pietersz Casembroot was voor 1723 in Castricum en Heemskerk alleen bekend met zijn beroepsnaam duinmeier, gebruikt als toenaam Duynmeyer [vgl. familienaam Duinmeijer], zoals zijn vader met dezelfde naam Pieter Pietersz.
Hij ondertekende sedert 1723 voornamelijk als Pieter Pietersz. Kaasenbroot.
Familienamen zoals Casembroot zijn sedert de veertiende eeuw in België, Nederland en elders gebruikt als adresnamen, ontleend aan gevelstenen en uithangborden van gebouwen zoals boerderijen en herbergen: voor de verkoop van brood en kaas.
In Nederland en België sedert de middeleeuwen aangetroffen met oude Nederlandse schrijfwijzen zoals Casembroot, Casenbroot, Kasembroot, Kasenbroot, etc.; in duitstalige landen en streken onder andere geschreven als: Käsebrot, Kese und Brot.
De oudstbekende schrijfwijze Casembroot is bij de adellijke familie in Vlaanderen en elders bekend als een halfverfranste variatie daarvan: de Casembroot, vermeld in de adelsboeken van België en Nederland.
De schrijfwijze van deze naam komt ook nog voor in het Latijn: Casebrotius, etc., zoals in studentenregisters bij de universiteit van Leiden.
Nakomelingen van Pieter Pietersz Kaasenbroot zijn na 1811 bekend met de naamsvarianten Casembroot, Kaasenbroot, Kasembroot, Caasenbrood, Kaasenbrood, Kazenbrood, Kazenbroot, etc.

======================

> Zie verder op deze website pagina => www.kazenbroot.nl/Genealogie.Casembroot1.html

===============================================================

Zie ook website over naamkunde www.meertens.nl

Voor onder andere database familienamen (moderne spelling in Nederland):

Casembroot, de;
Caasenbrood,
Kaasenbrood,
Kazenbroot.


============================================================================Vanaf vroeger eeuwen in Nederland en elders in Europa wordt brood en kaas vermeld als dagelijks voedsel;
in literatuur van o.a. bibliotheken, musea, voorts in archiefbronnen zoals via website www.archieven.nl

Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 232-27.
Archieftitel: Klooster Templum Domini te Weerd bij Morra.
2. Regestenlijst.
kenmerken: Klooster Templum Domini te Weerd bij Morra.
03. Ghele Bennema draagt over aan proost en zuster van Feencloester 5 pondematen land,
genaamd Wygghers Mede, over de Zwemmer in Ghesterhemmerik,
waarvoor dezen hem gedurende 1 jaar zullen verschaffen kost en inwoning, te weten
brood
, boter, vlees, kaas en warme spijzen met Groningher bier voor de rolle+
en een kamer met bed, turf, was en verpleging bij ziekte,
terwijl er voor hem zal worden gebeden als voor wijlen Ymeke Boyken
en de proost hem in rechte zal vertegenwoordigen en zijn land beschermen,
en na verloop van 1 jaar zullen scheidslieden uitmaken
wat hij voor verlenging van zijn provenierschap zal moeten afstaan.;
Ghescreven in den jaer ons Heren dusent vier hundert een negentich
des Vridages voer sunte Ambrosius.
Datering: 1 april 1491.
NB. Inv. nr. 4; Origineel op papier met het beschadigde opgedrukte zegel van
Koert, pastoor te Oudwoude, in groene was.;
NB In dorso: Num XXXI.; Vgl. rg. 2.; + vgl. Verdam, kol. 1581.
Vindplaats: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum).
Zie ook: Toegangsnr. 232-27 , inventarisnr. 4.
Opmerking: Tresoar is op 1 september 2002 ontstaan na een fusie
van de Provinciale Bibliotheek van Friesland, het Fries Letterkundig Museum
en Documentatiecentrum en het Rijksarchief in Friesland.
Zie verder: Website > http://www.tresoar.nl

=======================================================

 

Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 1574.
Archieftitel: Stadsbestuur van Haarlem. / 2. Inventaris.
2.03. Verhouding met de landsheer. / 2.03.2. Bourgondische en Habsburgse huis.
kenmerken: Stadsbestuur van Haarlem.
71. Akte waarbij de stadhouder-generaal de steden Haarlem en Alkmaar,
evenals de Westfriese en Kennemer dorpen,
als boete voor het oproer van het Kaas en Broodvolk
en de moord op Claas van Ruyven
onder andere de stichting van een kapellanie oplegt, 6 juni 1492.
Gelijktijdig afschrift. / Omvang 1 stuk.
Vindplaats: Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland.
Website > http://www.avk-haarlem.nl

N.B.: Zie ook informatie over onderstaand archief (> www.archieven.nl/)
m.b.t. regio Haarlem in 1492: Toegangsnummer: 402.
(Zie Inventarisnummers: 526 tot en met 531. diverse aktes, etc.)
Archieftitel: R.K. kerk en kloosters Beverwijk (bij Haarlem): Rooms-Katholieke Kerk.
(Plaatsingslijst van archivalia van de kerk en kloosters te Beverwijk, St Agathakerk.)
• Het Klooster Beata Maria Virgo in Sion (een mannenklooster).
Het klooster bezat uitgestrekte landerijen en kon bijna in al zijn behoeften voorzien.
Het aantal kanunniken bedroeg in 1476 één en twintig, onder wie 18 priesters.
Een der grootste verdiensten van de koorheren is geweest het copiëren van boeken,
waarvan nog slechts drie handschriften zijn bewaard gebleven (1).
Voetnoot: (1) Bijdr. bisd. Haarlem. 60 (1946) 133.
Vindplaats: Noord-Hollands Archief, locatie Rijksarchief in Noord-Holland.
De gebouwen met de kapel strekten zich uit over een rechthoekig gevormd terrein
op het noordeinde van de Breestraat. Twee altaren zijn met name bekend:
het altaar van het H. Kruis en dat van de H.H. Maria Magdalena en Hieronymus.
In 1492 is het klooster door duitse troepen geplunderd.
Tijdens de hervorming moesten de kloosterlingen, als ballingen, de stad verlaten.
Hun gebouwen werden door brand verwoest,
waarbij ook het gehele archief in vlammen is opgegaan.

• Het Klooster Nazareth.
Inleiding Dit klooster, waarvan de juiste stichtingsdatum onbekend is,
bestond reeds in het jaar 1430. Het droeg toen de naam Hermon en de zusters
waren religieuzen van de derde orde van S. Franciscus.
Zij stonden onder de geestelijke leiding van Gerijt de Visscher,
die door zijn milddadigheid de stichting van het regulierenklooster Sion had mogelijk gemaakt.
Of hij ook voor dit convent de grond heeft geschonken, staat nergens vermeld.
In 1430 wendde deze geestelijke leidsman, op verzoek der conventualen,
zich tot bisschop Zweder van Kuilenburg met de bede de zusters
van het onderhouden van de derde regel te ontslaan
en haar te vergunnen als kanunnikessen van S. Augustinus te leven.
14 okt. van hetzelfde jaar (1430) verleende de bisschop haar deze gunst
en stelde haar onder het toezicht en geestelijk bestuur van de regulieren van Sion. 1)
Spoedig daarna werd de naam van het klooster in die van Nazareth veranderd.
Men onderscheidde koorzusters, wier hoofdtaak het koorgebed was
en werk- of buitenzusters voor de gewone huiselijke bezigheden.
Zij stonden onder leiding van een priorin.
Voetnoot: 1.) V.H. en v.R. o.c. L 366.
Vindplaats: Noord-Hollands Archief, locatie Rijksarchief in Noord-Holland.
Voetnoot: 1. Bijdr. bisd. Haarl. 62 (1953) 25. en Frederik van Heilo, die naast de geestelijke,
ook de wereldlijke belangen van het klooster ten zeerste behartigd hebben.
De gebouwen in de Kloosterstraat gelegen, werden in 1492, evenals het klooster Sion,
door de duitse huurtroepen van Albrecht van Saksen bezet
en in 1577 bij de algehele verwoesting van Beverwijk in de as gelegd.

Vier jaren later ontvingen de priorin en 11 zusters alimentatiegelden
en leefden sindsdien als een klein convent op het begijnhof te Haarlem.

De laatst overgeblevene, zuster Grietgen Huybertsdr.
stierf 20 okt. 1629, op tachtigjarige leeftijd.
Vindplaats: Noord-Hollands Archief, locatie Rijksarchief in Noord-Holland.
Website http://www.noordhollandsarchief.org

Informatie over onderstaande beschrijving:
Toegangsnummer: 1574.
Archieftitel: Stadsbestuur van Haarlem.
2. Inventaris. / 2.03. Verhouding met de landsheer. / 2.03.2. Bourgondische en Habsburgse huis.
kenmerken: Stadsbestuur van Haarlem.
73 C. Uitgevaardigde versie van de sententie van de Grote Raad van Mechelen van 17 januari 1505
op een verzoekschrift van de stad in een proces tegen de procureur-generaal
om de na het Kaas- en Broodvolk  in beslag genomen eigendomsbewijzen
van rechten en bezittingen terug te krijgen.
Datering 23 april 1513.

NB> Zie De Smidt, Lindijer, Haarlemmers voor de Grote Raad, nr. 70.
Omvang 1 charter.
Vindplaats: Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland.
Website > http://www.avk-haarlem.nl

======================================================

Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 346.
Archieftitel: Cuypers van Velthoven, 1320 - 1870.
 Cuypers van Velthoven, inventarisnrs 588 - 1186.
 kenmerken: Cuypers van Velthoven, 1320 - 1870.
994. Brief van A.G. van Bijlandt, commandant van Breda, aan stadsbestuur
Breda, met verzoek om levering van brood en kaas aan garnizoen,
fotokopie. Datering 1793. / Omvang 1 stuk.

===============================================

 

> CASEMBROOT, vervolg op blz.2; continued on page 2.

===============================================

home