HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.


Genealogie / Genealogy:

(de) CASEMBROOT

 

Genealogie / Genealogy

(de) CASEMBROOT

(de Casembroot, De Casembroot / Casenbroot,
van Casembroot, Van Casembroot, Von Casembroot,
de Kasembroot, Kasimbroot, Kasenbrood, Kasenbroot, etc.)

De volgende heraldische gegevens zijn afkomstig uit de collectie van het Centraal Bureau voor Genealogie
te Den Haag, alwaar ook de collecties van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde in beheer zijn gegeven. Voorts aangetroffen in de collecties van andere archieven, bibliotheken, van o.a. het NGV, Nederlandse Genealogische Vereniging, verenigingscentrum te Weesp (voorheen te Naarden).

De hieronder beschreven familiewapens - met of zonder afbeelding - zijn vermeld als die van leden van het adellijke geslacht De Casembroot, in de archieven met diverse schrijfwijzen zoals: Casembroot, de Casembroot, Van Casembroot, (De) Casenbroot, (Van) Casenbroot, (De) Kasembroot, (Van) Kasenbroot, Kasimbroot. Ter aanvulling van genealogisch en heraldisch onderzoek, zodat die onderzoeksresultaten vergeleken kunnen worden met alle naamdragers wel of niet lid van voornoemd adellijk geslacht. De familiewapens van de naamgenoten van het adellijk geslacht De Casembroot zijn mogelijk nog wel aanwezig in archieven of vermeld in literatuur.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Titel: Familiewapen Casembroot.
In blauw een zilveren keper beladen met drie rode vierbladen,
vergezeld van drie gouden korenaren,
de twee bovenste geplaatst in de richting van de keper.

Trefwoord: Casembroot
Signatuur/Vindplaats Bestandsnaam: Casembr1.b
Deelbibliotheek 1800 Heraldische Databank /
Beschrijving = Toelichting bij de treffer
Casembroot. 1
Bron:
1. CBG, GHS 50A32, J.M. de Lange,
Wapenboek van veele Edele Nederlandse Families
en van andere in 4 quartieren gesteld met de wapens in couleuren,
deel 1, blz. 150.

 

Voorts in verzamelingen bij andere instellingen zoals de Koninlijke Bibliotheek te Den Haag,
Openbare Bibliotheken in Nederland en elders, bibliotheken van genealogische verenigingen
zoals NGV, Nederlandse Genealogische Vereniging, verenigingscentrum in Weesp (v./h. Naarden)
in onder andere de collectie Heraldisch Archief zijn familiewapens aanwezig van de adellijke familie
(de) Casembroot.

Wapen:
In blauw een keper van goud,
beladen met drie rozen van rood
en vergezeld van drie korenaren van goud.
Trefwoord: Casembroot, de
Beschrijving = Toelichting bij de treffer:
Jan de Casembroot

overleden in 1568 te Vilvoorde (bij Brussel / Bruxelles),
Heer van Backerzeele, Berchum, Cobbegem, Febain en Zellick,
Raad en Geheimschrijver van:
Lamoraal, Graaf van Egmond,
tijdens diens Stadhoudschap van Vlaanderen.

------

 

 

Zoals onder meer beschreven in de adelsboeken van Nederland en België
alsook in diverse overige publicaties over de familie (de) CASEMBROOT:

Het geslacht: de CASEMBROOT of, zoals sommigen zich schreven, KAEZEMBROOD,
was afkomstig uit Piemont, en schreef zich eerst CAESABON of KAEZABON.
– Doch een van dit geslacht, Caspar CAESABON, verkocht al zijn goederen, huis en erve,
liggende bij Torato in Piemont, en is uithoofde van de oorlogen en beroerten, aldaar heersende,
met huisvrouw en kinderen naar Vlaanderen vertrokken.
Hij vestigde zich eerst te Damme en daarna te Brugge, waar hij zijn naam in
de CASEMBROOT
veranderde, en overleed op 30 september 1443.
Opm.: Deze familie heeft de geslachtsnaam niet vanwege de opstand in 1491-1492 van het zgn. Kaasenbrood-volk (bekend met diverse schrijfwijzen zoals Casembroot-, Casenbroot-, Kaezenbroot-volk in Holland: Noord- en Zuid-Holland; afhankelijk van de publicatiebron). Hetzelfde geldt voor de naamgenoten van deze adellijke familie; ook niets over gevonden met betrekking tot de opstand van 1491-1492.
De naam Casembroot betekent echter wel hetzelfde als het woord kaas-en-brood; in vroeger eeuwen ook bekend vanwege uithangborden bij herbergen > derhalve een adresnaam (onderwerp voeding); komt voor in Nederland, div. provincies en met name in de grote steden – en in België: Vlaanderen, als Casembroodt, Casembroot, Casenbroodt, Casenbroot, Kaasenbrood, etc. Over de hierboven omschreven familiewapens van de adellijke familie de Casembroot,
nog het volgende: De beschrijvingen in de diverse publicaties kunnen verschillen. Mogelijk bijvoorbeeld door de verschillende vertalingen uit het Frans > Nederlands, met name over genealogie en heraldiek zoals bij deze familie ook van toepassing. Als voorbeeld, uit een publicatie van de auteur J.B. Rietstap uit 1890 (pagina 45): "De Wapens van de tegenwoordigen en den vroegere Nederlandschen Adel." Van pagina 45 is alleen het gedeelte overgenomen betreft:

 

========================================


HIERONDER AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN:
zie op deze website - pagina:
CASEMBROOT.miscellaneous.

To study the genealogy of this family and to compare the results with other genealogies; spelling differences will occur, the meaning of the names will be the same as Casembroot. The genealogy starts with the abovementioned genealogy with nine generations, see above on this page - the families are kept together below, same information as before. If more information is available concerning a person and/or a family, that will be added with the source of that particular information - such as date and place, archivesources, etc.

Ter controle van de stamboomgegevens van het adellijke geslacht (de) CASEMBROOT volgt hierna een nieuw overzicht gebaseerd op voornoemd overzicht; in de volgorde zoals gebruikelijk bij genealogieën, zie als voorbeelden daarvan ook Ned. Adelsboek, Ned. Patriciaat en verder op deze website overige pagina'\s. Gestart wordt met de oudste generaties vanaf CASEMBROOT generatie I, als boven, waarbij ook gegevens uit andere bronnen worden toegevoegd indien en voor zover mogelijk ook bij een beperkt aantal volgende generaties, indien nodig voor het onderzoek deze gegevens te vergelijken met die van hun naamgenoten. Overige aantekeningen volgen met vermelding van de bronnen zoals datum en plaats, archiefbronnen, etc.

MIJN AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN:
Volgens dossiers met bijzonderheden uit het familiearchief "(de) CASEMBROOT" bij het CBG en NGV
over met name Jhr. mr A.F.C. de Casembroot (verrichtte ook onderzoek in de oudste Italiaanse en overige archiefbronnen, dossiers, e.d., hij is helaas reeds overleden; echter de interviews over hem en zijn voorouders zijn bewaard gebleven): Zijn oudstbekende voorouder verliet Piemont (dat is in Noord-Italië) in het jaar 1420 (elders vermeld als 1430); die vestigde zich later (eerder vermeld: met zijn gezin, t.w. vrouw en kinderen, in Damme en daarna) - als laatste woonplaats in Brugge. De oorspronkelijke familienaam was in die tijd CASA BUONO, dat betekent: "HET GOEDE HUIS". (In andere archiefbronnen hierboven vermeld familienaam: CAESABON of KAEZABON.) Deze voorouder heeft de geslachtsnaam gewijzigd in een Nederlandsklinkende naam, die toen beter in het gehoor lag in het Vlaams: "CASEMBROOT". De nakomelingen van die voorouder uit Piemont, zijn later in 1568 vanuit Vlaanderen (Zuid-Nederland) naar Noord-Nederland vertrokken en aldaar gaan wonen (dat is in biografische woordenboeken ook beschreven): op diverse lokaties van het huidige Nederland, met name de provincies Zeeland,
Holland (plaatsen in Noord-Holland en Zuid-Holland) en Utrecht. Vermeld in het oud-archief van steden zoals:
Middelburg, 's-Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en overige plaatsen (ook nog voor de periode 19e - 20e eeuw in Nederland en elders zoals o.a. USA, Indonesië [voormalig Ned.-Indië]).

Volgens encyclopedieën, etc., werd in vorige eeuwen onder andere de volgende tekst gepubliceerd:
Het geslacht
de Casembroot of, zoo als sommigen zich schreven, Kaezembrood, was afkomstig uit Piemont, en schreef zich eerst Caesabon of Kaezabon; doch een van dit geslacht, Caspar Caesabon, verkocht al zijn goederen, huis en erve, liggende bij Torato in Piemont, en is uithoofde van de oorlogen en beroerten, aldaar heerschende, met huisvrouw en kinderen naar Vlaanderen vertrokken. Hij vestigde zich eerst te Damme en daarna te Brugge, waar hij zijnen naam in de Casembroot veranderde, en den 30 September 1443 overleed. (In diverse bronnen worden deze bijzonderheden vooral m.b.t. de schrijfwijze van de namen van personen en plaatsen, data, etc., min of meer anders beschreven. Waar mogelijk wordt door mij daarom deze bronnen vermeld, zie hierna.)

 

CASEMBROOT: Genealogie / Stam-lyst
Genealogy of the noble family (de) Casembroot.

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 1:

CASPAR, zoon van OTTO, geboren in Piemond, quam ten tyde van Philips den Goede, Hertoghe van Bourgondië (drukwerk1760-1780: Burgongne), wonende tot Damme, in Vlaanderen omtrent den jaare 1430, en van daar binnen de Stad Brugge, alwaar hy troude: Marie Reiphins, en wierdt genaamt CASEMBROOT. Hy is overleden den 30 Sept. 1453, ligt in St. Doncice Kercke begraven.
Heeft verwekt 4 kinderen. Zie verder hierna CASEMBROOT generatie 2.

 

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 2:

1. CASPAR CASEMBROOT, gestorven den 12 Maart 1453, oud 14 jaar.

2. OTTO CASEMBROOT, stierf de 2 Aug. 1453, oud 13 jaren.

3. MARIE CASEMBROOT, oud 21 jaren, is in het Vrouwen Clooster binnen Brugge geprofest op den 19 Juny 1475.

4. LEONARD CASEMBROOT, geboren 3 Maart 1451, is Schepen der Stadt Brugge geweest.
Hy troude den 10 April des jaars 1484 met Barbara Clement v. Nieuwkerken.
Hy stierf den 16 Oct. 1514, verwekt hebbende 2 kinderen.
Zie verder hierna CASEMBROOT generatie 3.

 

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 3:

1. MARIE CASEMBROOT, geboren den 31 July 1486, en gestorven 1499.

2. LEONARD CASEMBROOT, geb. den 2 Nov. 1488, Doctor in de Regten, en eerste Burgemr. der stad Brugge,
trouwde in den jaare 1526 met Marie Reyvaart welke overleed omtrent het jaar 1530.
Hy hertroude met Godelieve, dogter van Joost Brest.
Hy stierf in den jaare 1588, en legt begraven inOnze L.Vrouwe Kerk te Brugge,
by elke Vrouw geteelt hebbende 3 kinderen.
(Het totaal aantal nakomelingen van 3.-2. is zes kinderen.

Uit het eerste huwelijk van gen.3.-2. Leonard CASEMBROOT (x Marie Reyvaart) drie kinderen:
1. JAN de CASEMBROOT, hij volgt hierna bij generatie 4. nr.1.
2. JAN BAPTISTE de CASEMBROOT, Geestelyk.
3. MARIE de CASEMBROOT, is gehuwt met Cornelis Coolbrant,
die kinderen nagelaten hebben.

Uit het tweede huwelijk van gen.3.-2. Leonard CASEMBROOT
(xx Godelieve Joostdr. Brest) drie kinderen:
4. LEONARD de CASEMBROOT, > B.
5. NICOLAAS de CASEMBROOT, > C.
6. JACOB de CASEMBROOT, (ook: Jacques / Jaques CASEMBROOT, etc.),
geb. den 5 Jan. 1543 - te Brugge, > D.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit het eerste huwelijk van 3.-2. (de oudste van de drie kinderen):

De nakomelingen van die voorouder uit Piemont, zijn later in 1568 vanuit Vlaanderen (Zuid-Nederland) naar Noord-Nederland vertrokken en aldaar gaan wonen (dat is in biografische woordenboeken ook beschreven):
op diverse lokaties van het huidige Nederland, met name de provincies Zeeland, Holland (plaatsen in Noord-Holland en Zuid-Holland) en Utrecht.
Vermeld in het oud-archief van steden zoals: Middelburg, 's-Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en overige plaatsen (ook nog voor de periode 19e - 20e eeuw in Nederland en elders zoals o.a. USA, Indonesië [voormalig Ned.-Indië]).

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 4:

Uit het 1e huw. van 3.-2. Leonard CASEMBROOT x 1e Marie Reyvaart:
kindnr.1. = oudste kind, de oudste zoon, stamvader van [de] CASEMBROOT, familietak A.:
1. JAN de CASEMBROOT, ook bekend als Jehan (de) CASEMBROOT, geboren te Brugge ca. 1525.

Heer van Beckerseele (ook Bekkerseel), Zuidned. edele, Edelman en Geheime Raad van den Grave van Egmond,
compareerende wegens Vlaanderen in de Vergaderinge der Edelen en Ridderschappen te St. Truyen Ao 1566,
en heeft het Request der Veertien Edelen, aan de Gouvernante te Brussel gepresenteert, mede getekent, waarom hy door Duc D' Alba's ordre te Vilvoorden onthalst is den 2 Juny 1568.
Overige bijzonderheden, aanvullende teksten in diverse oude encyclopedieën en geschiedenisboeken:
Lid van het Compromis en secretaris van de graaf van Egmont die hem benoemde tot gouverneur van Oudenaarde (1566);
hij werd in 1567 met Egmont gevangen genomen, ter dood veroordeeld en onthoofd. De Casembroot is bekend gebleven als humanist.
Volgens div. bronnen is zijn overlijdensdatum 2 juni 1568 niet juist, encyclopedieën is zijn overlijdensdatum na de veroordeling van 2 juni 1568, te weten:
terechtgesteld op d.d. 14 sept. 1568 te Vilvoorde (Vlaanderen). [meestal is zijn overlijdensdatum die van de veroordeling; vergeleken ]. *)

Hy is getrouwt geweest met Willemina van Bronckhorst,
waarby verwekt hadde één dochter. > hieruit familietak A. [een kind: een dochter].
|
FAMILIETAK A: CASEMBROOT - generatie 5
[uit het huwelijk van generatie 4: JAN de CASEMBROOT, 1 dochter, zij volgt hierna bij A.-1.:
A.-1. ANNA de CASEMBROOT,
trouwde eerst met Don Bartholomeo de Toralvo, Sergeant Majôr van een Spaansch Regiment, en naderhand met Don Andrea de Miranda, Gouverneur van Meurs.

Deze familietak A wordt niet verder voortgezet, ook niet via niet-adelijke families met deze naam div. schrijfwijzen.
Volgens diverse genealogische bronnen is deze familietak A uitgestorven.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uit het tweede huwelijk van 3.-2.:

De nakomelingen van die voorouder uit Piemont, zijn later in 1568 vanuit Vlaanderen (Zuid-Nederland)
naar Noord-Nederland vertrokken en aldaar gaan wonen (dat is in biografische woordenboeken ook beschreven):
op diverse lokaties van het huidige Nederland, met name de provincies Zeeland,
Holland (plaatsen in Noord-Holland en Zuid-Holland) en Utrecht.
Vermeld in het oud-archief van steden zoals: Middelburg, 's-Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en overige plaatsen (ook nog voor de periode 19e - 20e eeuw in Nederland en elders zoals o.a. USA, Indonesië [voormalig Ned.-Indië]).

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 4:

Uit het 2e huw. van 3.-2. Leonard CASEMBROOT xx (2e) Godelieve Joostdr. Brest:
dat is zijn vierde kind / derde zoon, het oudste kind / zoon uit zijn tweede huwelijk, stamvader van familietak B:


4. LEONARD de CASEMBROOT, in zyn jonkheit Pensionaris der Stad Brugge, en wegens Vlaanderen in den jare 1573 en 1582 ter Vergaderinge van de Raad van Staten gecommiteert, en in 't zelve jaar 1582 door ordre Konings van Spanjen geciteert en gecondemneert; edog is naar Holland geweeken, en aldaar door Prins Willem den Eersten en de Staten Generaal tot Raadsheer in 't Hof Provinciaal aangestelt, en is verscheiden Ambassaden gebruikt geweest. Hy stierf als President van den zelven Rade in 's Hage, en is aldaar in Maart 1604 in de Grote Kerk begraven, na dat hy by zijn Huisvrouwe Cornelia van Poppe verwekt hadde 9 kinderen. > B.

Overige bijzonderheden, uit geschiedenisboeken en encyclypedieën:
Leonard de CASEMBROOT, Ned. jurist en diplomaat, overleden in 1604; halfbroer van Jehan de CASEMBROOT (zie familietak A.).
Betreft Leonard de CASEMBROOT: circa 1560 pensionaris en vervolgens Burgemeester van Brugge.
Hij week tijdens Alva uit naar het noorden [= vertrokken uit Vlaanderen, thans België, naar de Noordelijke Nederlanden = thans Nederland]. In 1573 raadsheer en 1598 voorzitter van het Hof van Holland; nam deel aan de onderhandelingen over de Unie van Utrecht. Hij koos de zijde van Oldenbarnevelt tegen Leicester.

 

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 5:

B.-1. JAN LEONARD de CASEMBROOT, Raadsheer in den hogen Raad van Holland, trouwde Anna Schadé.
Hy stierf in 's Hage in 't Jaar 1637, hebbende 2 kinderen verwekt.

B.-1.: 1. JAN de CASEMBROOT, Commissaris Generaal van de Schepen, *)
trouwde Cornelia Musch.

 

Schepenzegel (1651) van Jan CASEMBROOT, *), later Schepen te Rotterdam 1651–1652,
ook bekend als Mr. Johan CASEMBROOT, advocaat, ['van Delft'], gehuwd te 's-Gravenhage
op 26 mei 1638 met Cornelia MUSCH, dochter van Jan Jacobsz. MUSCH, koopman in haring, enz.,
en van Maritge Cornelisdochter, echtelieden wonende te Huize 'de Moerinne', Haringvliet ZZ te Rotterdam.
(particuliere collectie Fam. (de) CASEMBROOT: M.Ch. Deden-Kazenbroot)
.

B.-1.: 2. ANTHONIA de CASEMBROOT,
is gehuwt geweest met Andreas Hesselt van Dinter, Baillu van Beyerland.

B.-2. SAMUEL de CASEMBROOT, troude Anna Romeyns, en na des zelfs overlyden met Anna van Dueren,
hebbende by de eerste Vrouw verwekt 2 kinderen.
*) Zie verder hierna bij generatienr. 6. = uit die familietak volgt later E.

B.-3. Jan de CASEMBROOT, Ontvanger en Schepen van 't Vrye te Sluis in Vlaanderen,
troude Maria Brassert, en hebben gehad 1 Dogter, stierf 1625.

 

B.-3: 1. JOHANNA de CASEMBROOT,
trouwde Jan Vlaminck, Burgemeester van 't Land van den Vryen tot Sluys in Vlaanderen.

B.-4. PHILIPPOTE de CASEMBROOT,
is gehuwd met Hugo Muysch van Holy, Heer van de Ketel.

B.-5. GODELIEVE de CASEMBROOT,
is gehuwd met Erich van Sypestein, Commis van de Generaliteits Finantien,
hebben kinderen nagelaten.

B.-6. ANNA de CASEMBROOT,
trouwde Pompejus de Rovere, Heer van Hardinxveld, Baillu van Zuid-Holland, en gecommitteerde in de Raad van Staten;
zonder kinderen overleden.

B.-7. CORNELIA de CASEMBROOT,
is getroud met Thomas Romeyns.

B.-8. PETRONELLA de CASEMBROOT,
ongehuwd gestorven.

B.-9. AGNIETA de CASEMBROOT,
ongehuwd gestorven.

 

*) Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 6:

CASEMBROOT - generatie 6 = Kinderen uit het huw. van generatie 5:
B.-2. SAMUEL de CASEMBROOT
x Anna Schadé,
2 kinderen, t.w.: B.-2.: 1 en 2. (twee zonen).

B.-2: 1. JAN de CASEMBROOT, Heer van Termoer, Rynesteyn en Willigelangerack,
geb. den 26 Jan. 1625;
trouwde Charlotte van Leedenburg.
Hij stierf den 5 Jan. 1681, verwekt hebbende 7 kinderen. > E.
(Zie verder generatie 7.)

B.-2.: 2. CHARLES de CASEMBROOT.

=====================

DEZE FAMILIETAK B wordt vervolgd bij familietak E.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Uit het eerste huwelijk van 3.-2. (vervolg, het middelste van de 3 kinderen):

De nakomelingen van die voorouder uit Piemont, zijn later in 1568 vanuit Vlaanderen (Zuid-Nederland)
naar Noord-Nederland vertrokken en aldaar gaan wonen (dat is in biografische woordenboeken ook beschreven):
op diverse lokaties van het huidige Nederland, met name de provincies Zeeland, Holland (plaatsen in Noord-Holland en Zuid-Holland) en Utrecht.
Vermeld in het oud-archief van steden zoals: Middelburg, 's-Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en overige plaatsen (ook nog voor de periode 19e - 20e eeuw in Nederland en elders zoals o.a. USA, Indonesië [voormalig Ned.-Indië]).

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 4:


[uit het 2e huw. van 3.-2., kindnr.5., zijn vierde zoon, 2e kind & zoon uit 2e huwelijk]:
5. NICOLAAS de CASEMBROOT, Heer van Oostwinckel, Burgemeester van Brugge,
trouwde Anna Wynckelman, en wan 4 kinderen (= uit zijn huwelijk vier kinderen) > volgt hierna C.

 

FAMILIETAK C: CASEMBROOT

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 5:

CASEMBROOT - generatie 5
Kinderen uit het huw. van generatie 4:
(> C.-tak = NICOLAAS de CASEMBROOT, 4 kinderen):

C.-1. JOOST de CASEMBROOT, Heere van Oostwinkel,
trouwde Sebastiana van Maldegem,
hebben geen kinderen nagelaten.

C.-2.MARIE de CASEMBROOT,
trouwde Adolph van Maldegem, Ridder, Heer van Leyschor,
hebben kinderen nagelaten.

C.-3. ANNA de CASEMBROOT,
is getroud eerst met Hugo van den Hecke, en na des zelfs overlyden
met Philips van Maldegem
waar van by beide kinderen verwekt zijn.

C.-4. BARBERA de CASEMBROOT,
is geweest Abdisse in het Klooster Spenmaljen te Brugge.

============================
Deze familietak C is kennelijk niet verder met nakomelingen in mannelijke lijn;
van de dochters hierboven vermeld bij C.-2. en C.-3.:
uit reeds verricht onderzoek wordt e.e.a. nagegaan; aanvullingen zijn mogelijk.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uit het eerste huwelijk van 3.-2. (vervolg, de jongste van de 3 kinderen):

De nakomelingen van die voorouder uit Piemont, zijn later in 1568 vanuit Vlaanderen (Zuid-Nederland)
naar Noord-Nederland vertrokken en aldaar gaan wonen (dat is in biografische woordenboeken ook beschreven):
op diverse lokaties van het huidige Nederland, met name de provincies Zeeland, Holland (plaatsen in Noord-Holland en Zuid-Holland) en Utrecht.
Vermeld in het oud-archief van steden zoals: Middelburg, 's-Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en overige plaatsen (ook nog voor de periode 19e - 20e eeuw in Nederland en elders zoals o.a. USA, Indonesië [voormalig Ned.-Indië]).

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 4:

CASEMBROOT - generatie 4
[uit het 2e huw. van 3.-2., kindnr.6., zijn vijfde zoon, 3e kind & zoon uit 2e huwelijk]:
6. JACOB de CASEMBROOT, (ook: Jacques / Jaques CASEMBROOT, etc.), geb. den 5 Jan. 1543, was Schepen van Brugge en Thesaurier (= Tresorier) van Vlaanderen; voorts Commis Generaal over de Hulptroepen van Vlaanderen; hij werd gedwongen met zijn gezin, eerste echtgenote, en overige familieleden uit te wijken van Vlaanderen naar Nederland omstreeks 1573 - 1575. Hij is overleden te Amsterdam na circa 1600, voor circa 1620.

• N.B.: De schoonvader van het eerste huwelijk van Jacob (de) Casembroot, ook vermeld als Jacques / Jaques Casenbroodt / Casenbroot (etc.: in Nederland):
Bernard Wynckelman is een zoon van Reinier / René Wynckelman, hij is een halfbroer van Jan Wynckelman gehuwd met Maria de Boot (dit echtpaar Wynckelman – de Boot = de ouders van Anna Wynckelman: zij huwde met Nicolaas [de] Casembroot, broer van voornoemde Jacob [de] Casembroot.

• Jacob [de] Casembroot trouwde eerst in Vlaanderen in of circa 1569 met (= vermeld: Jonkvrouwe) Anthonia Wynckelman, (ook: Wijnckelman, Anthonette, Antoinette Wynckelman, dochter van Bernard Wynckelman, Ridder, Raadsheer van Brugge, Schepen & Thesaurier (= Tresorier) der Stad Brugge, en van Anthonette Spingel, ook genaamd Antonia Jansdr. Pringheel)
en daarna, zijn 2e huwelijk, met Barbara Domicle.

• 16 nov. 1575: Jaques Casenbroodt, koopman te Brugge, vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 814, (aktenr.) A; 179.

• 24 mei 1579: Jacques Casenbroot, vermeld in een notariële akte gepasseerd te Enkhuizen,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 821, (aktenr.) A; 324.


• Jacob (de) Casembroot wan [= kreeg] by de 1ste Vrouw 2 kinderen, en by de 2de 1 kind, dus 3 kinderen. > D. = familietak D.

Volgens andere archiefbronnen bij zijn eerste echtgenote acht kinderen.
Voorlopig een kind, een zoon, in publicaties en hierna vermeld bij D.-1. REINIER de CASEMBROOT.
De tweede zoon hierna vermeld bij D.-2. zou dus een zoon zijn uit het eerste huwelijk, hetgeen niet overeenkomt met de archiefbronnen in Nederland, DTB-register van Amsterdam, doopregister Amsterdam:

Pieter, gedoopt te Amsterdam in de Oude Kerk op 22 maart 1587, zoon van:
Jaques Ka(e)senbroet, koopman, en Barber Ka(e)senbroet [= Barber Domicle: de 2e echtgenote].
Voorlopig wordt daarom verondersteld dat er later een zoon Pieter de volwassen leeftijd bereikte,
tevens dat D.-2. Peter dezelfde is als Pieter gedoopt te Amsterdam in 1587; voorzichtig wordt
daarom nagegaan of de verdere stamboomgegevens van D.-2. Peter [de] Casembroot inderdaad
dezelfde is die trouwde met Jonkvr. Rottemont of dat het juister is dat het hier om Pieter uit het
tweede huwelijk gaat. In ieder geval lijkt het thans, dat er zelfs sprake kan zijn van zowel een
zoon Peter [de] Casembroot uit het eerste huwelijk die trouwde met Jonkvr. Rottemont;
terwijl er dan een naamgenoot van hem gedoopt = Pieter, gedoopt te Amsterdam in 1587.

 

FAMILIETAK D: CASEMBROOT

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 5:

CASEMBROOT - generatie 5
Kinderen uit het huw. van generatie 4:
(> D.-tak = JACOB de CASEMBROOT, 3 kinderen):

Kinderen uit het eerste huwelijk van Jacob de CASEMBROOT x (1e) Anthonia Wynckelman acht kinderen,
volgens vnd. overzicht twee kinderen (is D.-1. en D.-2.), daarvan is thans bekend nr. D.-1.:

D.-1. REINIER de CASEMBROOT, Commis van de Generaliteits Finantien,
is eerst gehuwd met Magdalena de Chantreines, gezegt Broucqsault,
en na des zelfs overlyden is hy hertrouwd met Jonkvr. de Veer,
hebbende by de eerste Vrouw verwekt 2, en by de 2de 3,
dus 5 kinderen.
(Zie verder generatie 6.)

D.-2. PETER de CASEMBROOT,
trouwde Jonkvr. Rottemont,
heeft nagelaten 3 kinderen.
(Zie verder generatie 6.)

Kinderen uit het tweede huwelijk van Jacob de CASEMBROOT x (2e) Barbara Domicle,
negen kinderen, volgens vnd. overzicht een kind, een zoon (is D.-3.);
de overige aanvullingen volgen hierna:


(stamboomnummer voorlopig tussen D.-2. en D.-3. =
Pieter, gedoopt te Amsterdam in de Oude Kerk op 22 maart 1587, zoon van:
Jaques Ka(e)senbroet, koopman, en Barber Ka(e)senbroet [= Barber Domicle: de 2e echtgenote].

D.-3. LEONARD de CASEMBROOT,
(volgens div. publicaties is hij vermoedelijk dezelfde Leonard die geboren is circa 1612, vermoedelijk te Rotterdam).
D.-3. is gehuwd met Geertruid Schouten,
en na des zelfs overlyden hertrouwd met Gerarde Sylle,
heeft 1 kint nagelaten.
(Zie verder generatie 6.)

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 6:

CASEMBROOT - generatie 6 = Kinderen uit het huw. van generatie 5:
D.-1. REINIER de CASEMBROOT x 1e met
Magdalena de Chantreines, gezegt Broucqsault
:
2 kinderen; x 2e met Jonkvr. de Veer: 3 kinderen.
Totaal bij deze twee vrouwen: 5 kinderen, is D.-1.: 1 t/m 5.
(drie zonen en twee dochters).

D.-1: 1. (kind uit het 1e huw. van D.-1., oudste kind / zijn 1e zoon):
JACOB de CASEMBROOT, Scholtus der Stad Rheenen,
trouwde Hillegonda Asch van Wyck.

D.-1: 2. (kind uit het 1e huw. van D.-1., zijn 2e kind / zijn 1e dochter):
SOPHIA de CASEMBROOT,
trouwde Jacob de Sylle, Fiscaal van de Krygsraad.

D.-1: 3. (kind uit het 2e huw. van D.-1., zijn 3e kind / zijn 2e zoon)
JAN de CASEMBROOT.

D.-1: 4. (kind uit het 2e huw. van D.-1., zijn 4e kind / zijn 3e zoon)
ALBERT de CASEMBROOT.

D.-1: 5. (kind uit het 2e huw. van D.-1., zijn 5e kind / zijn 2e dochter):
ANTHONINE de CASEMBROOT,
is getrouwt met Wouter Segwaert, Commis van de Generaliteits Finantien.

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 6:

CASEMBROOT - generatie 6 = Kinderen uit het huw. van generatie 5:
D.-2. PETER de CASEMBROOT x Jonkvr. Rottemont, heeft nagelaten 3 kinderen,
is D.-2.: 1 t/m 3. (een zoon en twee dochters).

(Vervolg) D.-2. PETER de CASEMBROOT x Jonkvr. Rottemont, heeft nagelaten 3 kinderen,
is D.-2.: 1 t/m 3. (een zoon en twee dochters).


D.-2: 1. LEONARD de CASEMBROOT,
gehuwd met N. Isendoorne.

D.-2: 2. JACOBA de CASEMBROOT,
trouwde met de Heer N. Pauw.

D.-2: 3. FLORA de CASEMBROOT,
trouwde Jan van den Bosch, Capitein.

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 6:

CASEMBROOT - generatie 6 = Kind uit het huw. van generatie 5:
D.-3. LEONARD de CASEMBROOT , trouwde 2x,
1e Geertruid Schouten, als weduwnaar hertr., x 2e Gerarde Sylle,
heeft 1 kind nagelaten, is D.-3.: 1. (een zoon).

D.-3: 1. N. de CASEMBROOT,
Burgemeester van Grave Walburghe.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Opmerking: Vanwege eerder genealogisch onderzoek volgen meerdere gegevens van familietak D.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

=================================================================

 

VAN HET ADELLIJKE GESLACHT (de) CASEMBROOT - FAMILIETAK C = II.-C. Jacob (de) CASEMBROOT;
FROM THE NOBLE FAMILY (de) CASEMBROOT - FAMILYBRANCH C = II.-C. Jacob (de) CASEMBROOT..
(door / by M.Ch. Deden-Kazenbroot)

DEZE JONGSTE FAMILIETAK UIT BRUGGE, VLAANDEREN, IS VOLGENS DIVERSE PUBLICATIES ZOALS ADELSBOEKEN IN NEDERLAND, NA ENKELE GENERATIES UITGESTORVEN IN MANNELIJKE LIJN. AANGEZIEN OOK DE MIDDELSTE FAMILIETAK NIET IN MANNELIJKE LIJN WERD VOORTGEZET, IS HET WEL DUIDELIJK DAT HET ADELLIJKE GESLACHT (de) CASEMBROOT ALLEEN VIA DE OUDSTE FAMILIETAK WERD VOORTGEZET EN DE NAAMDRAGERS VAN DE ADELLIJKE SCHRIJFWIJZE "de CASEMBROOT" NAKOMELINGEN ZIJN VAN DE OUDSTE TAK.
VANWEGE DE OVERZICHTELIJKHEID VAN DE PERSONEN MET DEZE NAAM IN NEDERLAND EN ELDERS VOLGT HIERNA HET OVERZICHT VAN DEZE JONGSTE FAMILIETAK VANAF DE ZESTIENDE EEUW IN HOLLAND, DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN, WAARONDER AMSTERDAM.

DEZE STAMBOOM HEEFT ANDERE GENEALOGIENUMMERS , NIET HETZELFDE ALS HIERBOVEN;
THIS FAMILYTREE HAS OTHER GENEALOGYNUMBERS, NOT THE SAME AS ABOVE.

Tak C.:
II-C = Jacob de CASEMBROOT (ook: Jacques / Jaques CASEMBROOT),
* geb. 5 januari 1543, Schepen en Thesaurier (= Tresorier) van Brugge en Commies Generaal van Vlaanderen [over de Hulptroepen van Vlaanderen]; door de Hertog van Alba ingedaagd zijnde, werd hij omstreeks 1573-1574 gedwongen uit te wijken naar Holland = Noordelijke Nederlanden, alwaar hij zich waarschijnlijk vermoedelijk vestigde te Amsterdam; hij is overleden te Amsterdam ca. 1600 - 1620.
Hij was twee keer gehuwd; kreeg in totaal zeventien kinderen uit twee huwelijken: acht & negen kinderen.
• Jacob [de] Casembroot trouwde eerst in Vlaanderen in of omstreeks 1569 met (= vermeld: Jonkvrouwe) Anthonia Wynckelman, (ook: Wijnckelman, Anthonette, Antoinette Wynckelman, dochter van Bernard Wynckelman, Ridder, Raadsheer van Brugge, Schepen & Thesaurier (= Tresorier) der Stad Brugge, en van Anthonette Spingel, ook genaamd Antonia Jansdr. Pringheel) en daarna, zijn 2e huwelijk, met Barbara Domicle.

• 16e eeuw (Brugge, Vlaanderen): De schoonvader van het eerste huwelijk van Jacob (de) Casembroot, ook vermeld als Jacques / Jaques Casenbroodt / Casenbroot (etc.: in Nederland): Bernard Wynckelman is een zoon van Reinier / René Wynckelman, hij is een halfbroer van Jan Wynckelman gehuwd met Maria de Boot (dit echtpaar Wynckelman – de Boot, zijn de ouders van Anna Wynckelman: zij huwde met Nicolaas [de] Casembroot, broer van voornoemde
Jacob [de] Casembroot.
• 16 nov. 1575: Jaques Casenbroodt, koopman te Brugge, vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 814, (aktenr.) A; 179.
• 24 mei 1579: Jacques Casenbroot, vermeld in een notariële akte gepasseerd te Enkhuizen,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 821, (aktenr.) A; 324.
• Uit de reeks werken, uitg. Vereniging het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief te 's-Gravenhage, verschenen bij Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage, zie veertiende deel, titel: "Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie." (Auteur: prof.dr. J.G. van Dillen. / Inleiding door de in 1957 overleden historicus dr. F.W. Stapel, hij schreef de eerste 2 hoofdstukken van de Inleiding.). Belangrijke gegevens met personalia van de jaren omstreeks 1600.
• 8 dec. 1600: Jacques Casembroot, Koopman te Brugge, vermeld in een notariële akte bij het Gemeentearchief te Leiden, zie verder oud-notarieel archief 43 en 44 = Notarisprotocol van Jan van Hout periode 1573 - 1609; deze inventarisnummers zijn: 43.) Jan v. Hout, 1585 Febr. 8 = los stuk vraag punten; 44.) Jan v. Hout, 1585 Febr. 8 = bldz. XXI; 44.) Jan v. Hout, 1600 Dec. 8, bldz. CXL.
[N.B.: "In een onbegrijpelijke akte betreft koopmanszaken: Schuldeischer van Victor du Boys, koopman te Leiden."]

• Jacob [de] Casembroot trouwde eerst in Vlaanderen in of omstreeks 1569 met (= vermeld: Jonkvrouwe) Anthonia Wynckelman, (ook: Wijnckelman, Anthonette, Antoinette Wynckelman, dochter van Bernard Wynckelman, Ridder, Raadsheer van Brugge, Schepen & Thesaurier (= Tresorier) der Stad Brugge, en van Anthonette Spingel, ook genaamd Antonia Jansdr. Pringheel)
Uit het eerste huwelijk met Anthonia Wynckelman zijn acht kinderen bekend (volgorde en overige gegevens nog onbekend), allen ongehuwd overleden op een na, te weten:
Tak C.: Tak II.-C.1. hun zoon Reinier de Casembroot, commies van de generaliteits-finantien; hij volgt III.-D.

• Jacob [de] Casembroot hertrouwde, zijn 2e huw., met Barbara Domicle.
Van dit tweede huwelijk zijn bijzonderheden bekend van twee zonen in publicaties, omdat zij kinderen hebben nagelaten, (vermeld hierna bij generatienummers II.-C.2.=III.-E. Pieter de Casembroot, en II.-C.3.=III.-F. Leonard de Casembroot).
Uit het tweede huwelijk met Barbara Domicle negen kinderen (volgorde en overige gegevens vermoedelijk);
(Opm.: De Oude Kerk te Amsterdam, afgekort O.K., is vanaf het jaartal 1578; deze kerk werd toen "Geus", d.w.z. Nederduits Gereformeerde Kerk, dat is later hetzelfde als Nederlands Hervormde Kerk. De DTB-kerkregisters van Amsterdam, betreft kinderen/personen gedoopt in de periode 1564 - 1700 (doopindex rood, achternaam: vrouwen en mannen).
[Na bestudering van dit DTB-doopregister nieuwe generatienummers volgen, aanvullingen en verbeteringen.]

Tak C.: II.-C.2. (het 1e kind, 1e zoon, gedoopt te Amsterdam, uit het tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob (de) Casembroot):
Jaques [dat is zijn voornaam in het Frans, is hetzelfde als Jacob, Jacobus, in het Nederlands, daarna mogelijk anders vermeld.]; gedoopt te Amsterdam op 21 juni 1585 (nr.1., p.259, O.K. = geref. Oude Kerk), zoon van Jaques Ka(e)senbroet = Ka(e)senbroot, koopman, en van Barber Ka(e)senbroet = Ka(e)senbroot.

Tak C.: II.-C.3. (het 2e kind, 2e zoon, gedoopt te Amsterdam, tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob (de) Casembroot):
Pieter; hij werd gedoopt te Amsterdam met de doopnaam "Pieter", in de Oude Kerk op 22 maart 1587 (nr.1, p.320, O.K., geref. Oude Kerk), zoon van Jaques Ka(e)senbroet, koopman, en van [2e echtgenote] Barber Ka(e)senbroet (= Barber Domicle); hij volgt III.-E.

Tak C.: II.-C.4. (het 3e kind, 3e zoon, gedoopt te Amsterdam, tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob (de) Casembroot):
Marckus, hij werd gedoopt te Amsterdam op 2 oktober 1587 (Oude Kerk, geref., nr.1, p.375.), vader Jakes Kasenbroet = Kasenbroot, koopman; en moeder Barber Dominitel.

Tak C.: II.-C.5. (het vermoedelijke 4e kind, dat is dan de 1e dochter uit het tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob [de] Casembroot): Anna, zij is waarsch. gedoopt circa 1590-1591 [nog geen dopen etc. gevonden of nog bekend te Amsterdam of elders]; Anna Casenbroot wordt vermeld in Amsterdam, DTB: ondertr. 10 mei 1619 (nr.423, p.259) met Pieter Strijcker (hij is weduwnaar van Reimerich Gerrits) wonende op de Oude Nieuwe Zijds Voorburgwal te Amsterdam. Anna is 28 jaar oud, geassisteerd door haar moeder: Barbara Pieters, wonende op de Coningsgracht te Amsterdam. Later hertrouwt hij (als weduwnaar van Anna Caesenbroot), zijn 2e huw. te Amsterdam, ondertr. 4 nov. 1622 met: Maria Pieters (zij is dan weduwe van Cornelis Bartelsen).

Tak C.: II.-C.6. (het vermoedelijke 5e kind, dat is dan de 4e zoon, gedoopt te Amsterdam, tweede huwelik van II.-C. Jacob [de] Casembroot): Lenert, hij werd gedoopt te Amsterdam op 28 maart 1595 (Nieuwe Kerk, geref., nr.38 p.407; NK = Nieuwe Kerk), zoon van Jacob Kasijbrot, koopman, en Berber Domenickel.
Vermoedelijk is II.-C.6. dezelfde als: Leonard de Casembroot, = hij volgt III.-F.

Tak C.: II.-C.7. (het vermoedelijke 6e kind, dat is dan de 2e dochter uit het tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob [de] Casembroot): Jannetje Casenbroot, zij is waarsch. gedoopt circa ?, zij komt voor in DTB-register huwelijken, ondertrouwregister te Amsterdam: zij gaat in ondertrouw te Amsterdam op 30 aug. 1624 (nr.429 p.229), geassist. met haar moeder, Barbara Pieters, wonende op het adres: Coningsgracht te Amsterdam. Jannetje Casenbroot huwt met:
Aberham (= Abraham) Sassenraat, van Schie, oud 27 jaar.
Uit dit huwelijk is een zoon bekend :
Jacob, gedoopt te Amsterdam 10 aug. 1625 (aktenr.40, p.309, NK = geref. Nieuwe Kerk),
zoon van Abraham Sasseraet en Jannetje Kasenbroots.

Tak C.: II.-C.8. (het vermoedelijke 7e kind, dat is dan de 3e dochter uit het tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob [de] Casembroot): Jakemijntje, gedoopt te Amsterdam 8 januari 1602 (nr.38, p.921, NK = geref. Nieuwe Kerk),
dochter van Jakes Kasenbrodt, en van Berber Demijnekus.

=================================================================

Tak C.: III.-D. (ex II.-C.1.) hun zoon Jonkheer Reinier de Casembroot (ook: Reinier van Casembroot),
vermeld op 6 november 1592 als student in Leiden 'van Brugge', studierichting 'Letteren'; commies van de generaliteits-finantien;
van hem zijn twee huwelijken bekend, zijn eerste huwelijk te 's-Gravenhage in 1611; zijn tweede huwelijk te 's-Gravenhage in 1624.
Hij huwde (1e of 2e?) met Magdalena de Chantraines de Broucqsauld.
Uit dit huwelijk is een zoon bekend:
Tak C.: III.-D.1. Jonkheer Jacob de Casembrood, Hoog Scholtus der Stad Rheenen, hij volgt IV.-B.

Tak C.: IV.-B. Jonkheer Jacob de Casembrood, Hoog Scholtus der Stad Rheenen;
hij huwt Juffer Hillegond van Asch van Wyk (dochter van Jacob van Asch van Wyk, Decan van St. Pieter, geëligeerde Raad en President der Staten 's Lands van Utrecht, Ontfanger Generaal der Provincie van Utrecht, en van Juffer Elisabeth Uten Eng, echtelieden).
Uit dit huwelijk is een zoon bekend:
Tak C.: IV.-B.1. Jonkheer Jan de Casembrood, hij volgt IV.-C. (voorlopig nummer en vermoedelijke stamboomgegevens).

Tak C.: IV.-C. Jonkheer Jan de Casembrood (voorlopig nummer en vermoedelijke stamboomgegevens).
Raad van Nederlands Indiën, Directeur en Ambassadeur van de Oost-Indische Compagnie in Persien, Admiraal van een Esquader Schepen in de Indiën. (Zie van deszelfs verrichtingen J. du Boscq: "Vies des Geuverneurs des Indes." [= Levens van Gouverneurs van Indiën.]. Hij is overleden te Ispahan in Persien in het jaar 1675.

=====================================================================

Tak C.: III.-E. (ex II.-C.3.) Pieter de Casembroot; vermoedelijk geboren ca. 1585-1587, mogelijk te Amsterdam of omgeving; hij werd gedoopt te Amsterdam met de doopnaam "Pieter", in de Oude Kerk op 22 maart 1587 [= deze O.K.-kerk v./a. 1578 "Geus" = geref.]; zoon van Jaques Ka(e)senbroet, koopman, en van [2e echtgenote] Barber Ka(e)senbroet (= Barber Domicle).

Tak C.: III.-F. (ex II.-C.6.) Leonard de Casembroot; vermoedelijk geboren ca. 1612, mogelijk in dat jaar of later wonende te Rotterdam.

============================

WORDT VERVOLGD / TO BE CONTINUED.

 

=============================================

home