HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

Genealogie / Genealogy:

(de) CASEMBROOT

 

Genealogie / Genealogy

(de) CASEMBROOT

(de Casembroot, De Casembroot / Casenbroot, van Casembroot, Van Casembroot, Von Casembroot,
de Kasembroot, Kasimbroot, Kasenbrood, Kasenbroot, etc.)

 

Uit literatuur, een bijzondere 17e eeuwse publicatie: "Beschrijvinge van den Zeelandschen adel";
auteur M. Smallegange, rechtsgeleerde.
Uitg. 1696.

Enkele familienamen ter illustratie in willekeurige volgorde,
uit aantekeningen archiefonderzoek van M.Ch. Deden-Kazenbroot:

Kasimbroot & Keisere ~ Edelen uit Vlaanderen.

-----------------------------------------------------------------------
Enkele wapenbeschrijvingen van de hierboven beschreven publicatie uit de zeventiende eeuw:
> Casembroot (de) - Holl.
(Rec. de nob., 15-4-1815 & 7-10-1838).
D ' azur au chev. d' or, ch. de trois roses de gu. et acc. de trois épis feuillés du sec.
Brl. - d' azur et d' or.
C.: la déesse Céres, hab. de gu., ceinte d' or, tenant de sa main dextre trois épis feuilles d' or.
L.: d' or et d' azur.

-----------------------------------------------------------------------

Uit het Dagblad van Zuid Holland, gedateerd 10 Mei 1892.
(coll. CBG, dossier Casembroot, div. krantenknipsels):

• Van zeer vertrouwbare zijde kunnen wij ten
opzichte der erkenning in den Nederlandschen adel
van het oud-adellijk geslacht van Casembroot, een
zoo lang uitgestelde erkenning namelijk, van den
oudsten tak dier familie, het volgende meedeelen :
De vertegenwoordiger van den oudsten tak in
1815, wijlen de vader van jhr. F. De Casembroot,
oud-vice-admiraal, nog in leven, was van meening, dat
wegens de vele belangrijke betrekkingen in Nederland-
schen dienst, door zijn voorouders bekleed, de familie
in 1815 als van zelf behoorde tot de Nederlandschen
adel en dus de erkenning daarin niet noodig was.
Historisch waar is o. a. dat jonkheer Leonard Van
Casembroot, afkomstig uit een zeer oud-adellijk
Vlaamsch geslacht en in rechte lijn de stamvader van
het geslacht, waartoe hij behoorde, Voorzittend Lid
was van den Hove van Holland hij woonde hier
ter stede op het Tournooiveld en heeft den
Stadhouder Prins Willem van Oranje, bijgenaamd
den Zwijger, zeer gewichtige diensten bewezen als
staatsman. Verscheiden Casembroots zijn in de archie-
ven van Utrecht bekend als hebbende aldaar belang-
rijke stedelijke ambten bekleed.
Maar omdat wijlen zijn broeder jhr. Samuel Otto
De Casembroot, dus de oom van jhr. F. De Casem-
broot, als vertegenwoordiger van den jongsten tak,
in Zeeland wonende, reeds in 1827 zich met al
zijn afstammelingen heeft laten erkennen, zoo heeft
de tegenwoordige oud-vice-admiraal, als vertegen-
woordiger van den oudsten tak, welke met den
jongeren tak in 1815 werd ingelijfd bij den Neder-
landschen adel, het waarschijnlijk noodig geacht,
ook voor hem en zijn afstammelingen, deze inlijving
te doen vervangen door een erkenning, hetgeen door
Hare Majesteit de Koningin-Weduwe-Regentes der
Nederlanden zonder eenig bezwaar is toegestaan.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Casembrootstraat te IJmuiden, Gemeente Velsen: in een wijk met straatnamen van Nederlandse admiralen en zeehelden.
(fotocollectie M.Ch. Deden-Kazenbroot)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De volgende heraldische gegevens zijn afkomstig uit de collectie van het Centraal Bureau voor Genealogie
te Den Haag, alwaar ook de collecties van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde in beheer zijn gegeven. Voorts aangetroffen in de collecties van andere archieven, bibliotheken, van o.a. het NGV, Nederlandse Genealogische Vereniging, verenigingscentrum te Weesp (voorheen te Naarden).

De hieronder beschreven familiewapens - met of zonder afbeelding - zijn vermeld als die van leden van het adellijke geslacht De Casembroot, in de archieven met diverse schrijfwijzen zoals: Casembroot, de Casembroot, Van Casembroot, (De) Casenbroot, (Van) Casenbroot, (De) Kasembroot, (Van) Kasenbroot, Kasimbroot. Ter aanvulling van genealogisch en heraldisch onderzoek, zodat die onderzoeksresultaten vergeleken kunnen worden met alle naamdragers wel of niet lid van voornoemd adellijk geslacht. De familiewapens van de naamgenoten van het adellijk geslacht De Casembroot zijn mogelijk nog wel aanwezig in archieven of vermeld in literatuur.

Titel: Familiewapen Casembroot.
In blauw een zilveren keper beladen met drie rode vierbladen,
vergezeld van drie gouden korenaren,
de twee bovenste geplaatst in de richting van de keper.

Trefwoord: Casembroot
Signatuur/Vindplaats Bestandsnaam: Casembr1.b
Deelbibliotheek 1800 Heraldische Databank /
Beschrijving = Toelichting bij de treffer
Casembroot. 1
Bron:
1. CBG, GHS 50A32, J.M. de Lange,
Wapenboek van veele Edele Nederlandse Families
en van andere in 4 quartieren gesteld met de wapens in couleuren,
deel 1, blz. 150.

Titel: Familiewapen de Casembroot.
In blauw een lage gouden keper, beladen met drie rode rozen,
goud geknopt, en vergezeld van drie gouden korenhalmen.

Trefwoord: Casembroot, de
Signatuur/Vindplaats Bestandsnaam: Casembroot
Deelbibliotheek 1800 Heraldische Databank /
Beschrijving = Toelichting bij de treffer
Leonard de Casembroot.
Ged. Breda 24 okt. 1772, overl. Breda 6 aug. 1832.
By K.B. van 15 apr. 1815, nr. 17, verheven in de Nederlandse adel. 1, 2, 3.
Bron:
1. CBG, Nederland's Adelsboek, jrg. 81, 1990-1991, blz. 79.
2. CBG, De Nederlandse Adel, 1989, blz. 66.
3. CBG, Wapenboek van den Nederlandschen Adel, door J.B. Rietstap, pl. 16.

Titel: Familiewapen de Casembroot.
In blauw een lage gouden keper, beladen met drie rode vijfbladen,
goud geknopt, en vergezeld van drie gouden korenhalmen.

Trefwoord: Casembroot, de
Signatuur/Vindplaats Bestandsnaam: Casembroot
Deelbibliotheek 1800 Heraldische Databank /
Beschrijving = Toelichting bij de treffer
Samuel Otto de Casembroot.
Geb. Breda 1 feb. 1776, overl. St. Maartensdyk 8 jan. 1839.
By K.B. van 17 okt. 1838, nr. 93, verheven in de Nederlandse adel. 1, 2.
Bron:
1. CBG, Nederland's Adelsboek, jrg. 81, 1990-1991, blz. 88.
2. CBG, De Nederlandse Adel, 1989, blz. 66.

Titel: Familiewapen de Casembroot.
In blauw een hoge gouden keper, beladen met drie rode rozen,
goud geknopt, en vergezeld van drie gouden korenhalmen.

Trefwoord: Casembroot, de
Signatuur/Vindplaats Bestandsnaam: Casembroot
Deelbibliotheek 1800 Heraldische Databank /
Beschrijving = Toelichting bij de treffer
Francois de Casembroot.
Geb. Luik 26 juli 1817, overl. 's-Gravenhage 14 april 1895.
By K.B. van 8 februari 1892, nr. 38, verheven in de Nederlandse adel. 1, 2.
Bron:
1. CBG, Nederland's Adelsboek, jrg. 81, 1990-1991, blz. 84.
2. CBG, De Nederlandse Adel, 1989, blz. 66.

Titel: Familiewapen de Casenbrood
In blauw een hoge gouden keper, beladen met drie rode rozen,
zilver geknopt, en vergezeld van drie gouden korenhalmen.

Trefwoord: Casenbrood, de
Signatuur/Vindplaats Bestandsnaam: Casenbrood
Deelbibliotheek 1800 Heraldische Databank /
Beschrijving = Toelichting bij de treffer
Leonard de Casembrood.
Raad in de Hoge Raad,
23 februari 1622, overl. 4 november 1637. 1.
Bron:
1. CBG, en G.A. Delft, Mr. W. van der Lely,
Namen ende Wapenen der Ed. Presidenten, Raaden,
ende verdere Ministers in de respective Hoven van Justitie in Holland,
blz. 9.

Titel: Familiewapen Kaasembrood.
In blauw een lage zilveren keper beladen met drie rode mispelbloemen,
goud geknopt, en vergezeld van drie gouden korenhalmen.

Trefwoord: Kaasembrood
Signatuur/Vindplaats Bestandsnaam: Kaasembrood
Deelbibliotheek 1800 Heraldische Databank /
Beschrijving = Toelichting bij de treffer
Kaasembrood. 1.
Bron:
1. CBG, GHS 50A08, Collection de 2266 armoiries ...
de familles nobles et patriciennes de Paijs-Bas (ca. 1825),
blz. 24.

Titel: Familiewapen Kasimbroot.
In blauw een hoge gouden keper beladen met drie rode rozen,
goud geplekt, en vergezeld van drie gouden korenhalmen,
de bovenste gebogen en toegewend.

Trefwoord: Kasimbroot.
Signatuur/Vindplaats Bestandsnaam: Kasimbroot
Deelbibliotheek 1800 Heraldische Databank /
Beschrijving = Toelichting bij de treffer
Kasimbroot.
Bron:
1. CBG, GHS 50A08, Collection de 2266 armoiries ...
de familles nobles et patriciennes
de Paijs-Bas (ca. 1825), blz. 173.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Bekend als het - algemene - familiewapen (De) CASEMBROOT
met wapenspreuk
ALI QUANDO SAPITE,
vervaardigd in 1888, o.a. afgebeeld in:
'Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Geslachten' , 1887 - 1892;
onder redactie van M.A. van Rhede van der Kloot en R.N.G.M. Bär;
uitg. W.P. van Stockum & Zn., 's-Gravenhage.
Deze afbeelding komt voor op twee afzonderlijke pagina's met kwartieren
bij twee verschillende leden van het geslacht
De CASEMBROOT (ook in het Ned. Adelsboek;
voorts hierboven vermeld met beschrijving van hun 'eigen' wapen):
> Jonker Jean Louis De CASEMBROOT, Heer van Willige Langerak,
gedoopt te Utrecht 28 februari 1709,
overleden te Breda 30 augustus 1777, luitenant-generaal,
kolonel van een regiment ten dienste dezer landen,
(zoon van de echtelieden Jonker Leonard De CASEMBROOT
en Hillegonda Van BERGEN),
gehuwd (1e) met Anna Constantia Margaretha CAU;
gehuwd (2e) met Louise Cornelia Elisabeth CLUNDER.
> Jonkheer Leonard Willem De CASEMBROOT,
geb. te 's-Gravenhage 29 augustus 1853,
kamerheer des Konings, i.b.d.,
gehuwd met Laure Catharine De BRUYN
(zoon van de echtelieden
Jonkheer François De CASEMBROOT
en Jonkvrouwe Agneta Theodora Johanna Van de POLL),
achterkleinzoon van voornoemde
Jonker Jean Louis De CASEMBROOT (1709-1777)
en diens tweede echtgenote
Louise Cornelia Elisabeth CLUNDER (1754-1822).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Over de wapenspreuk in CBG-collectie m.b.t. heraldiek,
uit een duitstalige heraldische collectie aldaar (nr. HW der Wahl Diel):
"Die Wahl- und Denksprüche, (…).; publicatie van auteur J. Dielitz."
"Aliquando Sapite" = vertaald van Latijn in het Duits:
"Seid doch zu Zeiten weise."
De wapenspreuk is van het wapen van:
Leon v. Casembroot, Bürgermeister v. Brugge.

Het bovenstaande aangevuld tijdens uitgebreid onderzoek
door M.Ch. Deden-Kazenbroot in de heraldische collecties
bij het CBG, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag.
Zie ook het oorspronkelijke register Hoge Raad van Adel,
wapenbeschrijvingen gemaakt door mr O. Schutte.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Voorts in verzamelingen bij andere instellingen zoals de Koninlijke Bibliotheek te Den Haag,
Openbare Bibliotheken in Nederland en elders, bibliotheken van genealogische verenigingen
zoals
NGV, Nederlandse Genealogische Vereniging, verenigingscentrum in Weesp (v./h. Naarden)
in onder andere de collectie Heraldisch Archief
zijn familiewapens aanwezig van de adellijke familie
(de) Casembroot.

Wapen:
In blauw een keper van goud,
beladen met drie rozen van rood
en vergezeld van drie korenaren van goud.
Trefwoord: Casembroot, de
Beschrijving = Toelichting bij de treffer:
Jan de Casembroot

overleden in 1568 te Vilvoorde (bij Brussel / Bruxelles),
Heer van Backerzeele, Berchum, Cobbegem, Febain en Zellick,
Raad en Geheimschrijver van:
Lamoraal, Graaf van Egmond,
tijdens diens Stadhoudschap van Vlaanderen.

------

Vermeld in de publicatie: Geschiedenis van Rotterdam, V, 1973 (de Vroedschap van Rotterdam), blz.81–82, 124–125: "nr.68. JAN JACOBSZ. MUSCH, Koopman in haring, enz.; met Fragment-genealogie, o.a. op blz.82. Cornelia Musch, gehuwd
te 's-Gravenhage 26 mei 1638 Mr. Johan Casembroot, advokaat, commissaris-generaal van de schepenen ald. [*) volgens overige archiefbronnen: "van Delft"], later Schepen te Rotterdam (1651, 1652), zoon van Jan Leonard Casembroot en Anna Schade";
voorts op o.a. blz. XX: "Schepenzegels van de Regeering van Rotterdam 1328–1892" (door J.H.W. Unger); kopieën ontvangen
via Gemeentearchief Schiedam 23 juni 1975 t.b.v. Particuliere Collectie (de) CASEMBROOT, mw M.Ch. Deden-Kazenbroot:

 

Schepenzegel (1651) van Jan CASEMBROOT, *), later Schepen te Rotterdam 1651–1652,
ook bekend als Mr. Johan CASEMBROOT, advocaat, ['van Delft'], gehuwd te 's-Gravenhage
op 26 mei 1638 met Cornelia MUSCH, dochter van Jan Jacobsz. MUSCH, koopman in haring, enz.,
en van Maritge Cornelisdochter, echtelieden wonende te Huize 'de Moerinne', Haringvliet ZZ te Rotterdam.
(particuliere collectie Fam. (de) CASEMBROOT: M.Ch. Deden-Kazenbroot)
.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Zoals onder meer beschreven in de adelsboeken van Nederland en België
alsook in diverse overige publicaties over de familie (de) CASEMBROOT:

Het geslacht: de CASEMBROOT of, zoals sommigen zich schreven, KAEZEMBROOD,
was afkomstig uit Piemont, en schreef zich eerst CAESABON of KAEZABON.
– Doch een van dit geslacht, Caspar CAESABON, verkocht al zijn goederen, huis en erve,
liggende bij Torato in Piemont, en is uithoofde van de oorlogen en beroerten, aldaar heersende,
met huisvrouw en kinderen naar Vlaanderen vertrokken.
Hij vestigde zich eerst te Damme en daarna te Brugge, waar hij zijn naam in
de CASEMBROOT
veranderde, en overleed op 30 september 1443.
Opm.: Deze familie heeft de geslachtsnaam niet vanwege de opstand in 1491-1492 van het zgn. Kaasenbrood-volk (bekend met diverse schrijfwijzen zoals Casembroot-, Casenbroot-, Kaezenbroot-volk in Holland: Noord- en Zuid-Holland; afhankelijk van de publicatiebron). Hetzelfde geldt voor de naamgenoten van deze adellijke familie; ook niets over gevonden met betrekking tot de opstand van 1491-1492.
De naam Casembroot betekent echter wel hetzelfde als het woord kaas-en-brood; in vroeger eeuwen ook bekend vanwege uithangborden bij herbergen > derhalve een adresnaam (onderwerp voeding); komt voor in Nederland, div. provincies en met name in de grote steden – en in België: Vlaanderen, als Casembroodt, Casembroot, Casenbroodt, Casenbroot, Kaasenbrood, etc.
Over de hierboven omschreven familiewapens van de adellijke familie de Casembroot,
nog het volgende: De beschrijvingen in de diverse publicaties kunnen verschillen. Mogelijk bijvoorbeeld door de verschillende vertalingen uit het Frans > Nederlands, met name over genealogie en heraldiek zoals bij deze familie ook van toepassing. Als voorbeeld, uit een publicatie van de auteur J.B. Rietstap uit 1890 (pagina 45): "De Wapens van de tegenwoordigen en den vroegere Nederlandschen Adel." Van pagina 45 is alleen het gedeelte overgenomen betreft:

"de Casembroot.
– Leonard de Casembroot werd 15 April 1815 ingelijfd in den adel, terwijl zijn jongere broeder Samuel Otto de Casembroot den 7 October 1838 erkend werd tot den adel te behooren.
– In blauw een gouden keper, beladen met drie goud-geknopte roode rozen en vergezeld van drie gouden korenaren, 2 van boven en 1 van onderen, elk met twee bladeren van 't zelfde.
– Helm met blauw-gouden wrong en blauw-gouden dekkleeden.
– Helmteeken: eene uitkomende vrouwenfiguur van natuurlijke kleur, met golvend bruin haar, borst en armen bloot, verder met een bruin keurslijf en het benedenlijf gewikkeld in een rood kleed met schuinrechtsche plooien, met een gouden bandelier die schuinrechts van den rechterschouder naar de linkerheup gaat; de linkerhand in de zijde steunende en de rechterhand drie gouden korenaren elk met twee bladen van hetzelfde houdende; het hoofd omwonden met een gouden band waarvan de beide einden links afwapperen, en getopt met twee bladerlooze gouden korenaren."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bij deze laatste omschrijving is overigens geen wapenspreuk vermeld, zoals elders hierboven afgedrukt:
"ALIQUANDO SAPITE" (een Latijnse wapenspreuk); de wapenspreuken ontbreken ook wel bij beschrijvingen van wapens van anderen - families of personen met een wapen, het is echter toch wel een belangrijk gegeven om dat wel te vermelden (er zijn immers publicaties over wapenspreuken, bij welk wapen, van welke persoon / familie is na te gaan).

Volgens dossiers met bijzonderheden uit het familiearchief "(de) CASEMBROOT" bij het CBG en NGV over met name Jhr. mr A.F.C. de Casembroot (verrichtte ook onderzoek in de oudste Italiaanse en overige archiefbronnen, dossiers, e.d., hij is helaas reeds overleden; echter de interviews over hem en zijn voorouders zijn bewaard gebleven): Zijn oudstbekende voorouder verliet Piemont (dat is in Noord-Italië) in het jaar 1420 (elders vermeld als 1430); die vestigde zich later (eerder vermeld: met zijn gezin, t.w. vrouw en kinderen, in Damme en daarna) - als laatste woonplaats in Brugge. De oorspronkelijke familienaam was in die tijd CASA BUONO, dat betekent: "HET GOEDE HUIS". (In andere archiefbronnen hierboven vermeld familienaam: CAESABON of KAEZABON.)
Deze voorouder heeft de geslachtsnaam gewijzigd in een Nederlandsklinkende naam, die toen beter in het gehoor lag in het Vlaams: "CASEMBROOT".
De nakomelingen van die voorouder uit Piemont, zijn later in 1568 vanuit Vlaanderen (Zuid-Nederland) naar Noord-Nederland vertrokken en aldaar gaan wonen (dat is in biografische woordenboeken ook beschreven): op diverse lokaties van het huidige Nederland, met name de provincies Zeeland, Holland (plaatsen in Noord-Holland en Zuid-Holland) en Utrecht. Vermeld in het oud-archief van steden zoals Middelburg, 's-Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en overige plaatsen (ook nog voor de periode 19e - 20e eeuw in Nederland en elders zoals o.a. USA, Indonesië [voormalig Ned.-Indië]).

=============================================


HIERONDER AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN:
zie op deze website - pagina:
CASEMBROOT.miscellaneous.

To study the genealogy of this family and to compare the results with other genealogies; spelling differences will occur, the meaning of the names will be the same as Casembroot. The genealogy starts with the abovementioned genealogy with nine generations, see above on this page - the families are kept together below, same information as before. If more information is available concerning a person and/or a family, that will be added with the source of that particular information - such as date and place, archivesources, etc.

Ter controle van de stamboomgegevens van het adellijke geslacht (de) CASEMBROOT volgt hierna een nieuw overzicht gebaseerd op voornoemd overzicht; in de volgorde zoals gebruikelijk bij genealogieën, zie als voorbeelden daarvan ook Ned. Adelsboek, Ned. Patriciaat en verder op deze website overige pagina'\s. Gestart wordt met de oudste generaties vanaf CASEMBROOT generatie I, als boven, waarbij ook gegevens uit andere bronnen worden toegevoegd indien en voor zover mogelijk ook bij een beperkt aantal volgende generaties, indien nodig voor het onderzoek deze gegevens te vergelijken met die van hun naamgenoten. Overige aantekeningen volgen met vermelding van de bronnen zoals datum en plaats, archiefbronnen, etc.

MIJN AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN:
Volgens dossiers met bijzonderheden uit het familiearchief "(de) CASEMBROOT" bij het CBG en NGV
over met name Jhr. mr A.F.C. de Casembroot (verrichtte ook onderzoek in de oudste Italiaanse en overige archiefbronnen, dossiers, e.d., hij is helaas reeds overleden; echter de interviews over hem en zijn voorouders zijn bewaard gebleven): Zijn oudstbekende voorouder verliet Piemont (dat is in Noord-Italië) in het jaar 1420 (elders vermeld als 1430); die vestigde zich later (eerder vermeld: met zijn gezin, t.w. vrouw en kinderen, in Damme en daarna) - als laatste woonplaats in Brugge. De oorspronkelijke familienaam was in die tijd CASA BUONO, dat betekent: "HET GOEDE HUIS". (In andere archiefbronnen hierboven vermeld familienaam: CAESABON of KAEZABON.) Deze voorouder heeft de geslachtsnaam gewijzigd in een Nederlandsklinkende naam, die toen beter in het gehoor lag in het Vlaams: "CASEMBROOT". De nakomelingen van die voorouder uit Piemont, zijn later in 1568 vanuit Vlaanderen (Zuid-Nederland) naar Noord-Nederland vertrokken en aldaar gaan wonen (dat is in biografische woordenboeken ook beschreven): op diverse lokaties van het huidige Nederland, met name de provincies Zeeland,
Holland (plaatsen in Noord-Holland en Zuid-Holland) en Utrecht. Vermeld in het oud-archief van steden zoals:
Middelburg, 's-Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en overige plaatsen (ook nog voor de periode 19e - 20e eeuw in Nederland en elders zoals o.a. USA, Indonesië [voormalig Ned.-Indië]).

Volgens encyclopedieën, etc., werd in vorige eeuwen onder andere de volgende tekst gepubliceerd:
Het geslacht
de Casembroot of, zoo als sommigen zich schreven, Kaezembrood, was afkomstig uit Piemont, en schreef zich eerst Caesabon of Kaezabon; doch een van dit geslacht, Caspar Caesabon, verkocht al zijn goederen, huis en erve, liggende bij Torato in Piemont, en is uithoofde van de oorlogen en beroerten, aldaar heerschende, met huisvrouw en kinderen naar Vlaanderen vertrokken. Hij vestigde zich eerst te Damme en daarna te Brugge, waar hij zijnen naam in de Casembroot veranderde, en den 30 September 1443 overleed. (In diverse bronnen worden deze bijzonderheden vooral m.b.t. de schrijfwijze van de namen van personen en plaatsen, data, etc., min of meer anders beschreven. Waar mogelijk wordt door mij daarom deze bronnen vermeld, zie hierna.)

 

 

CASEMBROOT: Genealogie / Stam-lyst
Genealogy of the noble family (de) Casembroot.

 

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 1:

CASPAR, zoon van OTTO, geboren in Piemond, quam ten tyde van Philips den Goede, Hertoghe van Bourgondië (drukwerk1760-1780: Burgongne), wonende tot Damme, in Vlaanderen omtrent den jaare 1430, en van daar binnen de Stad Brugge, alwaar hy troude: Marie Reiphins, en wierdt genaamt CASEMBROOT. Hy is overleden den 30 Sept. 1453, ligt in St. Doncice Kercke begraven.
Heeft verwekt 4 kinderen. Zie verder hierna CASEMBROOT generatie 2.

 

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 2:

1. CASPAR CASEMBROOT, gestorven den 12 Maart 1453, oud 14 jaar.

2. OTTO CASEMBROOT, stierf de 2 Aug. 1P|P|t0u|p|@p|er binnen Brugge geprosest op den 19 Juny 1475.

4. LEONARD CASEMBROOT, geboren 3 Maart 1451, is Schepen der Stadt Brugge geweest.
Hy troude den 10 April des jaars 1484 met Barbara Clement v. Nieuwkerken.
Hy stierf den 16 Oct. 1514, verwekt hebbende 2 kinderen.
Zie verder hierna CASEMBROOT generatie 3.

 

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 3:

1. MARIE CASEMBROOT, geboren den 31 July 1486, en gestorven 1499.

2. LEONARD CASEMBROOT, geb. den 2 Nov. 1488, Doctor in de Regten, en eerste Burgemr. der stad Brugge,
trouwde in den jaare 1526 met Marie Reyvaart welke overleed omtrent het jaar 1530.
Hy hertroude met Godelieve, dogter van Joost Brest.
Hy stierf in den jaare 1588, en legt begraven inOnze L.Vrouwe Kerk te Brugge,
by elke Vrouw geteelt hebbende 3 kinderen.
(Het totaal aantal nakomelingen van 3.-2. is zes kinderen.

Uit het eerste huwelijk van gen.3.-2. Leonard CASEMBROOT (x Marie Reyvaart) drie kinderen:
1. JAN de CASEMBROOT, hij volgt hierna bij generatie 4. nr.1.
2. JAN BAPTISTE de CASEMBROOT, Geestelyk.
3. MARIE de CASEMBROOT, is gehuwt met Cornelis Coolbrant,
die kinderen nagelaten hebben.

Uit het tweede huwelijk van gen.3.-2. Leonard CASEMBROOT
(xx Godelieve Joostdr. Brest) drie kinderen:
4. LEONARD de CASEMBROOT, > B.
5. NICOLAAS de CASEMBROOT, > C.
6. JACOB de CASEMBROOT, (ook: Jacques / Jaques CASEMBROOT, etc.),
geb. den 5 Jan. 1543 - te Brugge, > D.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit het eerste huwelijk van 3.-2. (de oudste van de drie kinderen):

De nakomelingen van die voorouder uit Piemont, zijn later in 1568 vanuit Vlaanderen (Zuid-Nederland) naar Noord-Nederland vertrokken en aldaar gaan wonen (dat is in biografische woordenboeken ook beschreven):
op diverse lokaties van het huidige Nederland, met name de provincies Zeeland, Holland (plaatsen in Noord-Holland en Zuid-Holland) en Utrecht.
Vermeld in het oud-archief van steden zoals: Middelburg, 's-Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en overige plaatsen (ook nog voor de periode 19e - 20e eeuw in Nederland en elders zoals o.a. USA, Indonesië [voormalig Ned.-Indië]).

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 4:

Uit het 1e huw. van 3.-2. Leonard CASEMBROOT x 1e Marie Reyvaart:
kindnr.1. = oudste kind, de oudste zoon, stamvader van [de] CASEMBROOT, familietak A.:
1. JAN de CASEMBROOT, ook bekend als Jehan (de) CASEMBROOT, geboren te Brugge ca. 1525.

Heer van Beckerseele (ook Bekkerseel), Zuidned. edele, Edelman en Geheime Raad van den Grave van Egmond,
compareerende wegens Vlaanderen in de Vergaderinge der Edelen en Ridderschappen te St. Truyen Ao 1566,
en heeft het Request der Veertien Edelen, aan de Gouvernante te Brussel gepresenteert, mede getekent, waarom hy door Duc D' Alba's ordre te Vilvoorden onthalst is den 2 Juny 1568.
Overige bijzonderheden, aanvullende teksten in diverse oude encyclopedieën en geschiedenisboeken:
Lid van het Compromis en secretaris van de graaf van Egmont die hem benoemde tot gouverneur van Oudenaarde (1566);
hij werd in 1567 met Egmont gevangen genomen, ter dood veroordeeld en onthoofd. De Casembroot is bekend gebleven als humanist.
Volgens div. bronnen is zijn overlijdensdatum 2 juni 1568 niet juist, encyclopedieën is zijn overlijdensdatum na de veroordeling van 2 juni 1568, te weten:
terechtgesteld op d.d. 14 sept. 1568 te Vilvoorde (Vlaanderen). [meestal is zijn overlijdensdatum die van de veroordeling; vergeleken ]. *)

Hy is getrouwt geweest met Willemina van Bronckhorst,
waarby verwekt hadde één dochter. > hieruit familietak A. [een kind: een dochter].
|
FAMILIETAK A: CASEMBROOT - generatie 5
[uit het huwelijk van generatie 4: JAN de CASEMBROOT, 1 dochter, zij volgt hierna bij A.-1.:
A.-1. ANNA de CASEMBROOT, trouwde eerst met Don Bartholomeo de Toralvo, Sergeant Majôr van een Spaansch Regiment, en naderhand met Don Andrea de Miranda, Gouverneur van Meurs.

Deze familietak A wordt niet verder voortgezet, ook niet via niet-adelijke families met deze naam div. schrijfwijzen.
Volgens diverse genealogische bronnen is deze familietak A uitgestorven.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uit het tweede huwelijk van 3.-2.:

De nakomelingen van die voorouder uit Piemont, zijn later in 1568 vanuit Vlaanderen (Zuid-Nederland)
naar Noord-Nederland vertrokken en aldaar gaan wonen (dat is in biografische woordenboeken ook beschreven):
op diverse lokaties van het huidige Nederland, met name de provincies Zeeland,
Holland (plaatsen in Noord-Holland en Zuid-Holland) en Utrecht.
Vermeld in het oud-archief van steden zoals: Middelburg, 's-Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en overige plaatsen (ook nog voor de periode 19e - 20e eeuw in Nederland en elders zoals o.a. USA, Indonesië [voormalig Ned.-Indië]).

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 4:

Uit het 2e huw. van 3.-2. Leonard CASEMBROOT xx (2e) Godelieve Joostdr. Brest:
dat is zijn vierde kind / derde zoon, het oudste kind / zoon uit zijn tweede huwelijk, stamvader van familietak B:

4. LEONARD de CASEMBROOT, in zyn jonkheit Pensionaris der Stad Brugge, en wegens Vlaanderen in den jare 1573 en 1582 ter Vergaderinge van de Raad van Staten gecommiteert, en in 't zelve jaar 1582 door ordre Konings van Spanjen geciteert en gecondemneert; edog is naar Holland geweeken, en aldaar door Prins Willem den Eersten en de Staten Generaal tot Raadsheer in 't Hof Provinciaal aangestelt, en is verscheiden Ambassaden gebruikt geweest. Hy stierf als President van den zelven Rade in 's Hage, en is aldaar in Maart 1604 in de Grote Kerk begraven, na dat hy by zijn Huisvrouwe Cornelia van Poppe verwekt hadde 9 kinderen. > B.

Overige bijzonderheden, uit geschiedenisboeken en encyclypedieën:
Leonard de CASEMBROOT, Ned. jurist en diplomaat, overleden in 1604; halfbroer van Jehan de CASEMBROOT (zie familietak A.).
Betreft Leonard de CASEMBROOT: circa 1560 pensionaris en vervolgens Burgemeester van Brugge.
Hij week tijdens Alva uit naar het noorden [= vertrokken uit Vlaanderen, thans België, naar de Noordelijke Nederlanden = thans Nederland]. In 1573 raadsheer en 1598 voorzitter van het Hof van Holland; nam deel aan de onderhandelingen over de Unie van Utrecht. Hij koos de zijde van Oldenbarnevelt tegen Leicester.

 

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 5:

B.-1. JAN LEONARD de CASEMBROOT, Raadsheer in den hogen Raad van Holland, trouwde Anna Schadé.
Hy stierf in 's Hage in 't Jaar 1637, hebbende 2 kinderen verwekt.

B.-1.: 1. JAN de CASEMBROOT, Commissaris Generaal van de Schepen, *)
trouwde Cornelia Musch.

 

Schepenzegel (1651) van Jan CASEMBROOT, *), later Schepen te Rotterdam 1651–1652,
ook bekend als Mr. Johan CASEMBROOT, advocaat, ['van Delft'], gehuwd te 's-Gravenhage
op 26 mei 1638 met Cornelia MUSCH, dochter van Jan Jacobsz. MUSCH, koopman in haring, enz.,
en van Maritge Cornelisdochter, echtelieden wonende te Huize 'de Moerinne', Haringvliet ZZ te Rotterdam.
(particuliere collectie Fam. (de) CASEMBROOT: M.Ch. Deden-Kazenbroot)
.

B.-1.: 2. ANTHONIA de CASEMBROOT,
is gehuwt geweest met Andreas Hesselt van Dinter, Baillu van Beyerland.

B.-2. SAMUEL de CASEMBROOT, troude Anna Romeyns, en na des zelfs overlyden met Anna van Dueren,
hebbende by de eerste Vrouw verwekt 2 kinderen.
*) Zie verder hierna bij generatienr. 6. = uit die familietak volgt later E.

B.-3. Jan de CASEMBROOT, Ontvanger en Schepen van 't Vrye te Sluis in Vlaanderen,
troude Maria Brassert, en hebben gehad 1 Dogter, stierf 1625.

 

B.-3: 1. JOHANNA de CASEMBROOT,
trouwde Jan Vlaminck, Burgemeester van 't Land van den Vryen tot Sluys in Vlaanderen.

B.-4. PHILIPPOTE de CASEMBROOT,
is gehuwd met Hugo Muysch van Holy, Heer van de Ketel.

B.-5. GODELIEVE de CASEMBROOT,
is gehuwd met Erich van Sypestein, Commis van de Generaliteits Finantien,
hebben kinderen nagelaten.

B.-6. ANNA de CASEMBROOT,
trouwde Pompejus de Rovere, Heer van Hardinxveld, Baillu van Zuid-Holland, en gecommitteerde in de Raad van Staten;
zonder kinderen overleden.

B.-7. CORNELIA de CASEMBROOT,
is getroud met Thomas Romeyns.

B.-8. PETRONELLA de CASEMBROOT,
ongehuwd gestorven.

B.-9. AGNIETA de CASEMBROOT,
ongehuwd gestorven.

 

*) Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 6:

CASEMBROOT - generatie 6 = Kinderen uit het huw. van generatie 5:
B.-2. SAMUEL de CASEMBROOT
x Anna Schadé,
2 kinderen, t.w.: B.-2.: 1 en 2. (twee zonen).

B.-2: 1. JAN de CASEMBROOT, Heer van Termoer, Rynesteyn en Willigelangerack,
geb. den 26 Jan. 1625;
trouwde Charlotte van Leedenburg.
Hij stierf den 5 Jan. 1681, verwekt hebbende 7 kinderen. > E.
(Zie verder generatie 7.)

B.-2.: 2. CHARLES de CASEMBROOT.

=====================

DEZE FAMILIETAK B wordt vervolgd bij familietak E.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Uit het eerste huwelijk van 3.-2. (vervolg, het middelste van de 3 kinderen):

De nakomelingen van die voorouder uit Piemont, zijn later in 1568 vanuit Vlaanderen (Zuid-Nederland)
naar Noord-Nederland vertrokken en aldaar gaan wonen (dat is in biografische woordenboeken ook beschreven):
op diverse lokaties van het huidige Nederland, met name de provincies Zeeland, Holland (plaatsen in Noord-Holland en Zuid-Holland) en Utrecht.
Vermeld in het oud-archief van steden zoals: Middelburg, 's-Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en overige plaatsen (ook nog voor de periode 19e - 20e eeuw in Nederland en elders zoals o.a. USA, Indonesië [voormalig Ned.-Indië]).

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 4:


[uit het 2e huw. van 3.-2., kindnr.5., zijn vierde zoon, 2e kind & zoon uit 2e huwelijk]:
5. NICOLAAS de CASEMBROOT, Heer van Oostwinckel, Burgemeester van Brugge,
trouwde Anna Wynckelman, en wan 4 kinderen (= uit zijn huwelijk vier kinderen) > volgt hierna C.

 

FAMILIETAK C: CASEMBROOT

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 5:

CASEMBROOT - generatie 5
Kinderen uit het huw. van generatie 4:
(> C.-tak = NICOLAAS de CASEMBROOT, 4 kinderen):

C.-1. JOOST de CASEMBROOT, Heere van Oostwinkel,
trouwde Sebastiana van Maldegem,
hebben geen kinderen nagelaten.

C.-2.MARIE de CASEMBROOT,
trouwde Adolph van Maldegem, Ridder, Heer van Leyschor,
hebben kinderen nagelaten.

C.-3. ANNA de CASEMBROOT,
is getroud eerst met Hugo van den Hecke, en na des zelfs overlyden
met Philips van Maldegem
waar van by beide kinderen verwekt zijn.

C.-4. BARBERA de CASEMBROOT,
is geweest Abdisse in het Klooster Spenmaljen te Brugge.

============================
Deze familietak C is kennelijk niet verder met nakomelingen in mannelijke lijn;
van de dochters hierboven vermeld bij C.-2. en C.-3.:
uit reeds verricht onderzoek wordt e.e.a. nagegaan; aanvullingen zijn mogelijk.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uit het eerste huwelijk van 3.-2. (vervolg, de jongste van de 3 kinderen):

De nakomelingen van die voorouder uit Piemont, zijn later in 1568 vanuit Vlaanderen (Zuid-Nederland)
naar Noord-Nederland vertrokken en aldaar gaan wonen (dat is in biografische woordenboeken ook beschreven):
op diverse lokaties van het huidige Nederland, met name de provincies Zeeland, Holland (plaatsen in Noord-Holland en Zuid-Holland) en Utrecht.
Vermeld in het oud-archief van steden zoals: Middelburg, 's-Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en overige plaatsen (ook nog voor de periode 19e - 20e eeuw in Nederland en elders zoals o.a. USA, Indonesië [voormalig Ned.-Indië]).

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 4:

CASEMBROOT - generatie 4
[uit het 2e huw. van 3.-2., kindnr.6., zijn vijfde zoon, 3e kind & zoon uit 2e huwelijk]:
6. JACOB de CASEMBROOT, (ook: Jacques / Jaques CASEMBROOT, etc.), geb. den 5 Jan. 1543, was Schepen van Brugge en Thesaurier (= Tresorier) van Vlaanderen; voorts Commis Generaal over de Hulptroepen van Vlaanderen; hij werd gedwongen met zijn gezin, eerste echtgenote, en overige familieleden uit te wijken van Vlaanderen naar Nederland omstreeks 1573 - 1575. Hij is overleden te Amsterdam na circa 1600, voor circa 1620.

• N.B.: De schoonvader van het eerste huwelijk van Jacob (de) Casembroot, ook vermeld als Jacques / Jaques Casenbroodt / Casenbroot (etc.: in Nederland):
Bernard Wynckelman is een zoon van Reinier / René Wynckelman, hij is een halfbroer van Jan Wynckelman gehuwd met Maria de Boot (dit echtpaar Wynckelman – de Boot = de ouders van Anna Wynckelman: zij huwde met Nicolaas [de] Casembroot, broer van voornoemde Jacob [de] Casembroot.

• Jacob [de] Casembroot trouwde eerst in Vlaanderen in of circa 1569 met (= vermeld: Jonkvrouwe) Anthonia Wynckelman, (ook: Wijnckelman, Anthonette, Antoinette Wynckelman, dochter van Bernard Wynckelman, Ridder, Raadsheer van Brugge, Schepen & Thesaurier (= Tresorier) der Stad Brugge, en van Anthonette Spingel, ook genaamd Antonia Jansdr. Pringheel)
en daarna, zijn 2e huwelijk, met Barbara Domicle.

• 16 nov. 1575: Jaques Casenbroodt, koopman te Brugge, vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 814, (aktenr.) A; 179.

• 24 mei 1579: Jacques Casenbroot, vermeld in een notariële akte gepasseerd te Enkhuizen,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 821, (aktenr.) A; 324.


• Jacob (de) Casembroot wan [= kreeg] by de 1ste Vrouw 2 kinderen, en by de 2de 1 kind, dus 3 kinderen. > D. = familietak D.

Volgens andere archiefbronnen bij zijn eerste echtgenote acht kinderen.
Voorlopig een kind, een zoon, in publicaties en hierna vermeld bij D.-1. REINIER de CASEMBROOT.
De tweede zoon hierna vermeld bij D.-2. zou dus een zoon zijn uit het eerste huwelijk, hetgeen niet overeenkomt met de archiefbronnen in Nederland, DTB-register van Amsterdam, doopregister Amsterdam:

Pieter, gedoopt te Amsterdam in de Oude Kerk op 22 maart 1587, zoon van:
Jaques Ka(e)senbroet, koopman, en Barber Ka(e)senbroet [= Barber Domicle: de 2e echtgenote].
Voorlopig wordt daarom verondersteld dat er later een zoon Pieter de volwassen leeftijd bereikte,
tevens dat D.-2. Peter dezelfde is als Pieter gedoopt te Amsterdam in 1587; voorzichtig wordt
daarom nagegaan of de verdere stamboomgegevens van D.-2. Peter [de] Casembroot inderdaad
dezelfde is die trouwde met Jonkvr. Rottemont of dat het juister is dat het hier om Pieter uit het
tweede huwelijk gaat. In ieder geval lijkt het thans, dat er zelfs sprake kan zijn van zowel een
zoon Peter [de] Casembroot uit het eerste huwelijk die trouwde met Jonkvr. Rottemont;
terwijl er dan een naamgenoot van hem gedoopt = Pieter, gedoopt te Amsterdam in 1587.

 

FAMILIETAK D: CASEMBROOT

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 5:

CASEMBROOT - generatie 5
Kinderen uit het huw. van generatie 4:
(> D.-tak = JACOB de CASEMBROOT, 3 kinderen):

Kinderen uit het eerste huwelijk van Jacob de CASEMBROOT x (1e) Anthonia Wynckelman acht kinderen,
volgens vnd. overzicht twee kinderen (is D.-1. en D.-2.), daarvan is thans bekend nr. D.-1.:

D.-1. REINIER de CASEMBROOT, Commis van de Generaliteits Finantien,
is eerst gehuwd met Magdalena de Chantreines, gezegt Broucqsault,
en na des zelfs overlyden is hy hertrouwd met Jonkvr. de Veer,
hebbende by de eerste Vrouw verwekt 2, en by de 2de 3,
dus 5 kinderen.
(Zie verder generatie 6.)

D.-2. PETER de CASEMBROOT,
trouwde Jonkvr. Rottemont,
heeft nagelaten 3 kinderen.
(Zie verder generatie 6.)

Kinderen uit het tweede huwelijk van Jacob de CASEMBROOT x (2e) Barbara Domicle,
negen kinderen, volgens vnd. overzicht een kind, een zoon (is D.-3.);
de overige aanvullingen volgen hierna:


(stamboomnummer voorlopig tussen D.-2. en D.-3. =
Pieter, gedoopt te Amsterdam in de Oude Kerk op 22 maart 1587, zoon van:
Jaques Ka(e)senbroet, koopman, en Barber Ka(e)senbroet [= Barber Domicle: de 2e echtgenote].

D.-3. LEONARD de CASEMBROOT,
(volgens div. publicaties is hij vermoedelijk dezelfde Leonard die geboren is circa 1612, vermoedelijk te Rotterdam).
D.-3. is gehuwd met Geertruid Schouten,
en na des zelfs overlyden hertrouwd met Gerarde Sylle,
heeft 1 kint nagelaten.
(Zie verder generatie 6.)

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 6:

CASEMBROOT - generatie 6 = Kinderen uit het huw. van generatie 5:
D.-1. REINIER de CASEMBROOT x 1e met
Magdalena de Chantreines, gezegt Broucqsault
:
2 kinderen; x 2e met Jonkvr. de Veer: 3 kinderen.
Totaal bij deze twee vrouwen: 5 kinderen,
is D.-1.: 1 t/m 5.
(drie zonen en twee dochters).

D.-1: 1. (kind uit het 1e huw. van D.-1., oudste kind / zijn 1e zoon):
JACOB de CASEMBROOT, Scholtus der Stad Rheenen,
trouwde Hillegonda Asch van Wyck.

D.-1: 2. (kind uit het 1e huw. van D.-1., zijn 2e kind / zijn 1e dochter):
SOPHIA de CASEMBROOT,
trouwde Jacob de Sylle, Fiscaal van de Krygsraad.

D.-1: 3. (kind uit het 2e huw. van D.-1., zijn 3e kind / zijn 2e zoon)
JAN de CASEMBROOT.

D.-1: 4. (kind uit het 2e huw. van D.-1., zijn 4e kind / zijn 3e zoon)
ALBERT de CASEMBROOT.

D.-1: 5. (kind uit het 2e huw. van D.-1., zijn 5e kind / zijn 2e dochter):
ANTHONINE de CASEMBROOT,
is getrouwt met Wouter Segwaert, Commis van de Generaliteits Finantien.

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 6:

CASEMBROOT - generatie 6 = Kinderen uit het huw. van generatie 5:
D.-2. PETER de CASEMBROOT x Jonkvr. Rottemont, heeft nagelaten 3 kinderen,
is D.-2.: 1 t/m 3. (een zoon en twee dochters).

(Vervolg) D.-2. PETER de CASEMBROOT x Jonkvr. Rottemont, heeft nagelaten 3 kinderen,
is D.-2.: 1 t/m 3. (een zoon en twee dochters).


D.-2: 1. LEONARD de CASEMBROOT,
gehuwd met N. Isendoorne.

D.-2: 2. JACOBA de CASEMBROOT,
trouwde met de Heer N. Pauw.

D.-2: 3. FLORA de CASEMBROOT,
trouwde Jan van den Bosch, Capitein.

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 6:

CASEMBROOT - generatie 6 = Kind uit het huw. van generatie 5:
D.-3. LEONARD de CASEMBROOT , trouwde 2x,
1e Geertruid Schouten, als weduwnaar hertr., x 2e Gerarde Sylle,
heeft 1 kind nagelaten, is D.-3.: 1. (een zoon).

D.-3: 1. N. de CASEMBROOT,
Burgemeester van Grave Walburghe.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Opmerking: Vanwege eerder genealogisch onderzoek volgen meerdere gegevens van familietak D.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FAMILIETAK E: CASEMBROOT

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 7:

CASEMBROOT - generatie 7 (> E.-tak = B.-2.: 1. JAN de CASEMBROOT, Heer van Termoer, Rynesteyn en Willigelangerack, geb. den 26 Jan. 1625. Hij stierf den 5 Jan. 1681, x trouwde met Charlotta van Leedenburg, verwekt hebbende 7 kinderen: > tak E.:

E.: 1. JAN de CASEMBROOT, Heer van Termoer, geb. in 1655, trouwde Susanna Ploos van Amstel.
Hy stierf de 1 April 1706, verwekt hebbende 4 kinderen.
(Zie verder generatie 8.)

E.: 2. LEONARD de CASEMBROOT, Heer van Rynesteyn, Willige-Langerack en Coquelmondo, is geb. 1660;
trouwde eerst met Dorothea Ruysch van Wayesteyn, ten tweeden met Alpheda Hendrina van Luchtenburg,
en ten derde met Hillegonde Geertruyde van Bergen; uit welk laatste Huwelyk verwekt zyn 8 kinderen.
(Zie verder generatie 8.)

E.: 3. ANNA de CASEMBROOT, trouwde met Joost Taets van Amerongen, Heer van Natewisch, compareerende in het Lid der Heeren Edelen 's Lands van Utrecht.
(Zie de Genealogie: van AMERONGEN. > Generatie 17 en 18.)

E.: 4. ADRIANA de CASEMBROOT, troude Johan Adolph van Renesse, Heer van Lockhorst, compareerende in het Lid der Heeren Edelen 's Lands van Utrecht.
(Hebben verwekt 8 kinderen; zie Genealogie: van RENESSE.)

E.: 5. LOUIS de CASEMBROOT, Heer van Willige-Langerack, Capitein in de Gardes en Lieutenant Collonel, gesneuvelt in de Battaille van Malplaquet Ao. 1709.

E.: 6. JOHANNA de CASEMBROOT, ongehuwt gestorven.

E.: 7. CORNELIA de CASEMBROOT,
trouwde Johan Bernard van Duderbergh, Sergeant Majôr; is gestorven Lieutenant Collonel in dienst van den Staat.

 

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 8:

CASEMBROOT - generatie 8 (> E.-tak = E.: 1. JAN de CASEMBROOT, Heer van Termoer, geb. in 1655, trouwde Susanna Ploos van Amstel. Hy stierf de 1 April 1706, verwekt hebbende 4 kinderen: hierna vermeld bij E.1.: 1 t/m 4. (twee zonen en twee dochters).

E.1.: 1. JAN de CASEMBROOT, geb. 1675, stierf in Indiën.

E.1.: 2. CHARLOTTE RIGINE de CASEMBROOT, geboren den 16 Maart 1678.

E.1.: 3. ELEONORA de CASEMBROOT, geboren den 20 Juny 1681.

E.1.: 4. GERARD LOUIS de CASEMBROOT, gebleven in Portugal Ao. 1707 ter Zee.

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 8:

CASEMBROOT - generatie 8 (> E.-tak = E.: 2. LEONARD de CASEMBROOT, Heer van Rynesteyn, Willige-Langerack en Coquelmondo, is geb. 1660; trouwde eerst met Dorothea Ruysch van Wayesteyn, ten tweeden met Alpheda Hendrina van Luchtenburg, en ten derde met Hillegonde Geertruyde van Bergen; uit welk laatste (vnd. derde) Huwelyk verwekt zyn acht kinderen = hierna vermeld bij E.2.: 1 t/m 8 (vijf dochters en drie zonen).

E.2.: 1. CHARLOTTA MARIA de CASEMBROOT, geboren den 12 April 1707,
trouwde den 16 May 1747 met Jan Carel Barchman Wuytiers, Heer van Drakestein en Vuursch, Meesterknaap van Gooiland, Schout by Bagt ter Admiraliteit te Amsterdam 1750. Hy stierf te Utrecht den 1 Juny 1759.

E.2.: 2. JAN LOUIS de CASEMBROOT, geboren den 26 Februari 1709, Heer van Willige-Langerack 1720,
Collonel van een Regiment Voetknegten ten dienste van dezen Staat 1742.
Hy trouwde met Anna Constantia Margareta Cau,
en heeft by dezelve verwekt 5 kinderen.
> tak E.2.-2. = generatie 9: 2 dochters en 3 zonen.

E.2: 3. FRANCOISE LEONARA de CASEMBROOT, geboren den 27 October 1710, stierf den 21 Juny 1712.

E.2: 4. ELIZABETH GEERTRUYDE de CASEMBROOT, geboren den 5 Febr. 1712, overleed den 15 Febr. 1714.

E.2: 5. CORNELIS de CASEMBROOT, Commandeur ter Zee, geboren den 29 October 1713, en gestorven in de Baay van Curaçao in 't jaar 1737.

E.2: 6. MARIA ELIZABETH de CASEMBROOT, geboren den 20 Juny 1715,
is gehuwt met Mr Justinus de Beyer, Heer van Hulsen, Canunnik van het Dom-capittel te Utrecht 1729, Burgemeester der Stad Nymegen, en Gedeputeerde ter Vergaderinge van de Staten van Gelderland.
Zie hunne kinderen in de Genealogie van: Van DAM. Generatie 13.

E.2: 7. ELEONORA GEERTRUYDE de CASEMBROOT, geboren den 17 Sept. 1716.

E.2: 8. LEONARD de CASEMBROOT, Heer van Termoer, Hoog-heemraad van de Lekkendyk beneden Dams 1739,
Ritmeester van een Compagnie Paarden ten dienste van deze Staat 1745, Majoor 1749.
Hy is geboren den 9 Nov. 1717, en getrouwt den 9 April 1754 met
Isabella Adelhyd Singendonk, Douairiere van Reynoud Gerard van Tuyl van Serooskerken, Raad ter Admiraliteit op de Maze.

 

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 9:

CASEMBROOT - generatie 9 = E.: 2.-2. JAN LOUIS de CASEMBROOT, geb. den 26 Febr. 1709, Heer van Willige-Langerack 1720, Collonel van een Regiment Voetknegten ten dienste van dezen Staat 1742.
Hy trouwde met Anna Constantia Margareta Cau, en heeft by dezelfde verwekt vijf kinderen;
hierna bij E.2.-2.: 1 t/m 5 (twee dochters en drie zonen).

• Het geslacht CAU. Volgens het Stam- en Wapenboek op pag. 145,
door J.C.P.v.Epen (betr. Zeeuws geslacht, eiland Schouwen):
Anna Constantia Margaretha CAU, is een dochter van:
Iman CAU, geb. 6-8-1682 Zierikzee, Raad aldaar, overl. te 's-Gravenhage in juni 1728;
geh. 26-2-1710 met: Jkvr. Elisabeth Wilhelmina de Mauregnault
(dr.v. Jhr. mr Johan de Mauregnault en Cornelia Clara Huyssen, echtelieden).

In andere publicaties vermeld als:
Familietak A. = de CASEMBROOT. (VI.-A.):
Jhr. Jan Lodewijk / Jean Louis (ook Johan) de CASEMBROOT,
Heer van Rijnesteyn & Willige-Langerak (geb. 26-2-1709 te Utrecht, gedoopt te Utrecht in de Franse kerk 28-2-1709; overleden te Breda 30-8-1777), Generaal & Chef van een Regiment Infanterie; Luitenant-Generaal Infanterie, Commant of > Commandeur v. Iperen (Yperen); in 1760 Colonel te Breda (Ned. Leger); vermeld in het wapenboek Ned. adel, Rietstap: luitenant-generaal.
(VI.-A.) Zijn eerste huw. op 2 nov. 1732 te Utrecht ("Walekerk") met: Anna Constantia Margaretha CAU, geb. in febr. 1712 te Middelburg, overl. te Breda 12-6-1769 (dr.v. mr Iman CAU en diens echtgenote Jkvr. Elisabeth Wilhelmina de Mauregnault / of Winckelman ?).

Hij huwde 2x; zijn tweede huwelijk als weduwnaar van Anna Constantia Margaretha CAU (geb. febr. 1712 te Middelburg, overleden te Breda 12 juni 1769, (dochter van Mr. Iman CAU, Raad van Zierikzee, geboren 6 aug. 1682 te Zierikzee, overleden te 's-Gravenhage juni 1728, gehuwd 26 febr. 1710 met Jkvr. Elisabeth Wilhelmina de Mauregnault [dr.v. Jonkheer Mr. Johan de Mauregnault en Cornelia Clara Huyssen, echtelieden].)
Van hem ook de familietak Ned.-Indië; zonen (VII.A. en VII.B.) > Ned. Adel > = zie 2e huwelijk met betrekking de adellijke familie (de) CASEMBROOT.


Kinderen uit dit eerste huwelijk:

E.2.-2.: 1. ANNA CONSTANTIA de CASEMBROOT.

Aanvullingen (elders publicatie stamboomnr. VI.A.-1.)
Anna Constantia Elisabeth / Anne Constantie Elisabeth de Casembroot (haar handtekening zoals in het Nederlands vermeld), geb. 13-5-1733 te Utrecht, ged. (geref.) aldaar 17-5-1733. Zij huwt (ondertr. 24-10-1760) te Amsterdam [waarvan cc = kopie-akte:
Zij woonde te Amsterdam, adres op de Cingel, haar vader was toen Collonel ten dienste van dese Landen, te Breda.]

huw. voor de kerk: (Waalse kerk) 9-11-1760 aldaar, met: Jacobus van Santen, van Amsterdam, geref., 27 jr., [= geb. ca. 1733], wonende op den Amstel (zijn moeder is Johanna Soomen).
Dit echtpaar vertrok later naar Oost-Indië [= Indonesië], waar zij overleed 12-2-1787.
Zij woonden in Batavia, twee broers van Anna worden vermeld bij het dopen van kinderen van het echtpaar Van Santen op 28-5-1768
(bron: CBG, microfiches Burg.stand Batavia nr.39. coll. Bloys van Treslong Prins), t.w. haar broers (vermeld als VI.A.-3. en 5.; zie verder hierna).

E.2.-2.: 1. LEONARD JAN FREDERIK de CASEMBROOT, jong gestorven.

E.2.-2.: 1. JAN HENDRIK de CASEMBROOT, geb. den 12 July 1737, Officier van de Infanterie.

(In andere publicatie met stamboom nr. VI.A.-3.) Jan Hendrik / Jean Henri de Casembroot; geb. 12-7-1737, ged. (geref. Waalse kerk) 13-7-1737 te Utrecht "Jean Henri de Casembroot; hij was Luit.-Colonel bij de Infanterie, ook vermeld in archiefstukken als: Kapitein der Infanterie; vermeld als een van de twee getuigen bij het dopen te Batavia 28-5-1768 van een kind van zijn zuster vnd. VI.A.-1. x Van SANTEN.
Conclusie: VI.A.-3. is dezelfde als hierboven vermeld, overleden met als oorzaak verdronken [gevonden 21-3-1789, te Haarlem? of omgeving?] en begraven te Haarlem 23-3-1789 in de Waalsche Kerk aldaar (reg.nr.72.). Hij is waarschijnlijk ongehuwd gestorven, geen nageslacht bekend.

Uit de archiefbronnen Rijksarchief te Haarlem, DTB - Haarlem:
In DTB-gaardersregister Haarlem, blz. d.d. 21 maart 1789, e.v.,
op de tweede regel is genoteerd:
54 jr. oud: Verdronken - 't Lijk van den H.Ed: Gebr:
Heer Jan Hendrik de Casembroot (bedrag vermeld in het Lijkregister: ƒ 30.–.–.)

– DTB Naamlijst-boek Haarlem: "den Hoog-Edel Geboren Heer Jan Hendrik de Casembrood, leeftijd 54 jaar. (W.K. = in de Waalsche Kerk begraven.)

– DTB Begraafregister Haarlem, folio 255 (periode vanaf 20-3-1789):
Begraven in de Franse, resp. Waalsche Kerk te Haarlem ("Fr.K., Haarlem")
Jan Hendrik de Casembrood
d.d. 23 maart 1789:
"Een opening in de Waalsche kerk nr.72 voor de heer Jan Hendrik de Kaasenbroot;
ad ƒ 4, in de totaalkolom een bedrag van ƒ 4,––.

 

E.2.-2.: 1. LOUISE ELEONORA de CASEMBROOT, gestorven den 6 Dec. 1757, oud 16 jaren.

(In andere stamboom, nr. VI.A.-4.) Louise Eleonora de Casembroot,
geb. 10-2-1742 (waarsch. Utrecht), overl. 6-12-1757 (verm. aldaar), ongehuwd.

E.2.-2.: 1. JAN LOUIS de CASEMBROOT, geboren den 16 Dec. 1746, dient ter Zee.

(In andere stamboom, nr. VI.A.-5.) Jan Lodewijk / Jean Louis de Casembroot,
geb. 16-12-1746 (waarsch. Utrecht), beroep Officier / Commandeur ter Zee,
getuige in Batavia van een kind van zijn zuster VI.A.-1. op 28-5-1768, met
zijn oudere broer vnd. VI.A.-3.; Jan Lodewijk of Jean Louis de Casembroot
Jan Louis is vermoedelijk ongehuwd overleden in 1772;
geen nageslacht of verdere bijzonderheden bekend.

Waarschijnlijk geen nakomelingen bekend in mannelijke lijn uit het eerste huwelijk van VI.-A. = E.2.-2.

(VI.A.) Hij hertrouwde als weduwnaar, zijn 2e huw. te Breda 28 april 1771, met:
Louisa Cornelia Elisabeth CLUNDER / CLUNDERT, geb. 13-10-1754 te Breda, overl. 21-3-1822 te Breda
(dr.v. Cornelis CLUNDER[T] en Elisabeth PROVO, echtelieden te Breda).

Uit dit tweede huwelijk van VI.A. zijn twee kinderen bekend:

VI.A.-6. Jhr. Leonard de Casembroot, vermeld in het Ned. / Belgische adelsboek;
hij werd geb. te Breda, ged. aldaar 22 okt. 1772 (geref., Waalsche kerk),
overl. te Breda 6 aug. 1832, oud 59 jr. [na een lang en pijnlijk lijden],
echtgenoot van Johanna Adriana, Baronesse van Neukirchen, genaamd Nijvenheim.

VI.A.-7. Jhr. Samuel Otto de Casembroot, vermeld in het Ned. adelsboek;
heeft Zeeuws nageslacht; geb. te Breda 9 febr., ged. aldaar 9 febr. 1776;
hij overleed te St. Maartensdijk 8 januari 1839, oud bijna 63 jaar;
echtgenoot van Wilhelmina de Haan.

Voor overige bijzonderheden volgen nog aanvullingen, zie ook Ned. adelsboek
betreft VI.A- 6 en VI.A.-7. Het Belgische adelsboek betreft VI.A.-6.: nageslacht
wordt niet tot heden door mij aangevuld en/of verbeterd, zie adelsboeken!!!

 

Na het overlijden van VI.A. Jhr. Jan Louis de Casembroot hertrouwt Louisa Clunder
in 1794 met: Jan / Johan Philip Hoefft, Heer van Oijen (= Hoeufft van Oyen),
geb. 22-6-1779, Generaal-Majoor, weduwnaar met twee kinderen.
Hij overleed in jan. 1795 te Utrecht, begraven aldaar in de Nicolaïkerk.
Zij hertrouwt, haar derde huwelijk, met:
N. Marquis (= Markies) de la Valette.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bij de Volkstelling van 1947 in Nederland is ook vermeld de familienaam "de Casembroot";
zie ook publicaties, boeken, enz., over adellijke families in België, Nederland en elders.
In the population census of 1947 in The Netherlands is also mentioned the familyname
"de Casembroot"; see also publications, books, etc., concerning noble families in Belgium,
The Netherlands and elsewhere.

Volkstelling van 1947 in Nederland met familienaam "de Casembroot"
In de provincies Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland:
• Gelderland, totaal = ...........................................drie = 3 personen
• Den Haag 1 persoon, Zuid-Holland, totaal .........een = 1 persoon
• Zeeland, totaal = ...............................................twee = 2 personen
Totaal Nederland, 3 provincies = .................totaal zes = 6 personen.

N.B.: Om redenen van privacy verder geen bijzonderheden van in leven zijnde personen..
Note: For privacy reasons no further particulars concerning living persons..

 

==================================================================

• Haags Gemeentearchief, index oud-notarieel archiefperiode 1670 - 1842 (Casembroot, div. schrijfwijzen):
Vermoedelijk betreft D.-2. = mijn gen.nr.V.d.:
- Casenbroot, Pieter: akte. - Testament / van Pieter Casenbroot, oud 14 jaar. (mijn opm. = geb. ca. 1657/'58).
F = Folio 293, d.d. 16-5-1672, Nr. 392.
– Casembroot, Pieter (oud 15 jaar, 7 mnd., 26 dagen); akte Codicilla tot een testament.
Kwal(iteit) = Testateur Comparant.
F = Folio 187, d.d. 7-1-1674, Nr.393.
– Casenbroot, Pieter: op punt van vertrek naar Deutschland; akte Testament.
Kwal(iteit) = Testateur. (Mijn opm.: Hij is op die datum 18 jaar oud.)
F = Folio 175, d.d. 1-8-1676, Nr.394.
– Casembroot, Pieter.
Blz. 49v., e.v. = d.d. 9-9-1705, Nr.998.
260 = d.d. 30-6-1677, Nr.394.

Verder onderzoek wordt vervolgd.

===============================================================
=======================================================

VAN HET ADELLIJKE GESLACHT (de) CASEMBROOT - FAMILIETAK C = II.-C. Jacob (de) CASEMBROOT;
FROM THE NOBLE FAMILY (de) CASEMBROOT - FAMILYBRANCH C = II.-C. Jacob (de) CASEMBROOT..
(door / by M.Ch. Deden-Kazenbroot)

DEZE JONGSTE FAMILIETAK UIT BRUGGE, VLAANDEREN, IS VOLGENS DIVERSE PUBLICATIES ZOALS ADELSBOEKEN IN NEDERLAND, NA ENKELE GENERATIES UITGESTORVEN IN MANNELIJKE LIJN. AANGEZIEN OOK DE MIDDELSTE FAMILIETAK NIET IN MANNELIJKE LIJN WERD VOORTGEZET, IS HET WEL DUIDELIJK DAT HET ADELLIJKE GESLACHT (de) CASEMBROOT ALLEEN VIA DE OUDSTE FAMILIETAK WERD VOORTGEZET EN DE NAAMDRAGERS VAN DE ADELLIJKE SCHRIJFWIJZE "de CASEMBROOT" NAKOMELINGEN ZIJN VAN DE OUDSTE TAK.
VANWEGE DE OVERZICHTELIJKHEID VAN DE PERSONEN MET DEZE NAAM IN NEDERLAND EN ELDERS VOLGT HIERNA HET OVERZICHT VAN DEZE JONGSTE FAMILIETAK VANAF DE ZESTIENDE EEUW IN HOLLAND, DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN, WAARONDER AMSTERDAM.

DEZE STAMBOOM HEEFT ANDERE GENEALOGIENUMMERS , NIET HETZELFDE ALS HIERBOVEN;
THIS FAMILYTREE HAS OTHER GENEALOGYNUMBERS, NOT THE SAME AS ABOVE.

Tak C.:
II-C = Jacob de CASEMBROOT (ook: Jacques / Jaques CASEMBROOT),
* geb. 5 januari 1543, Schepen en Thesaurier (= Tresorier) van Brugge en Commies Generaal van Vlaanderen [over de Hulptroepen van Vlaanderen]; door de Hertog van Alba ingedaagd zijnde, werd hij omstreeks 1573-1574 gedwongen uit te wijken naar Holland = Noordelijke Nederlanden, alwaar hij zich waarschijnlijk vermoedelijk vestigde te Amsterdam; hij is overleden te Amsterdam ca. 1600 - 1620.
Hij was twee keer gehuwd; kreeg in totaal zeventien kinderen uit twee huwelijken: acht & negen kinderen.
• Jacob [de] Casembroot trouwde eerst in Vlaanderen in of omstreeks 1569 met (= vermeld: Jonkvrouwe) Anthonia Wynckelman, (ook: Wijnckelman, Anthonette, Antoinette Wynckelman, dochter van Bernard Wynckelman, Ridder, Raadsheer van Brugge, Schepen & Thesaurier (= Tresorier) der Stad Brugge, en van Anthonette Spingel, ook genaamd Antonia Jansdr. Pringheel) en daarna, zijn 2e huwelijk, met Barbara Domicle.

• 16e eeuw (Brugge, Vlaanderen): De schoonvader van het eerste huwelijk van Jacob (de) Casembroot, ook vermeld als Jacques / Jaques Casenbroodt / Casenbroot (etc.: in Nederland): Bernard Wynckelman is een zoon van Reinier / René Wynckelman, hij is een halfbroer van Jan Wynckelman gehuwd met Maria de Boot (dit echtpaar Wynckelman – de Boot, zijn de ouders van Anna Wynckelman: zij huwde met Nicolaas [de] Casembroot, broer van voornoemde
Jacob [de] Casembroot.
• 16 nov. 1575: Jaques Casenbroodt, koopman te Brugge, vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 814, (aktenr.) A; 179.
• 24 mei 1579: Jacques Casenbroot, vermeld in een notariële akte gepasseerd te Enkhuizen,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 821, (aktenr.) A; 324.
• Uit de reeks werken, uitg. Vereniging het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief te 's-Gravenhage, verschenen bij Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage, zie veertiende deel, titel: "Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie." (Auteur: prof.dr. J.G. van Dillen.
Inleiding door de in 1957 overleden historicus dr. F.W. Stapel, hij schreef de eerste 2 hoofdstukken van de Inleiding.). Belangrijke gegevens met personalia van de jaren omstreeks 1600.
• 8 dec. 1600: Jacques Casembroot, Koopman te Brugge, vermeld in een notariële akte bij het Gemeentearchief te Leiden,
zie verder oud-notarieel archief 43 en 44 = Notarisprotocol van Jan van Hout periode 1573 - 1609; deze inventarisnummers zijn:
43.) Jan v. Hout, 1585 Febr. 8 = los stuk vraag punten; 44.) Jan v. Hout, 1585 Febr. 8 = bldz. XXI; 44.) Jan v. Hout, 1600 Dec. 8, bldz. CXL.
[N.B.: "In een onbegrijpelijke akte betreft koopmanszaken: Schuldeischer van Victor du Boys, koopman te Leiden."]

• Jacob [de] Casembroot trouwde eerst in Vlaanderen in of omstreeks 1569 met (= vermeld: Jonkvrouwe) Anthonia Wynckelman, (ook: Wijnckelman, Anthonette, Antoinette Wynckelman, dochter van Bernard Wynckelman, Ridder, Raadsheer van Brugge, Schepen & Thesaurier (= Tresorier) der Stad Brugge, en van Anthonette Spingel, ook genaamd Antonia Jansdr. Pringheel)
Uit het eerste huwelijk met Anthonia Wynckelman zijn acht kinderen bekend (volgorde en overige gegevens nog onbekend), allen ongehuwd overleden op een na, te weten:
Tak C.: Tak II.-C.1. hun zoon Reinier de Casembroot, commies van de generaliteits-finantien; hij volgt III.-D.

• Jacob [de] Casembroot hertrouwde, zijn 2e huw., met Barbara Domicle.
Van dit tweede huwelijk zijn bijzonderheden bekend van twee zonen in publicaties, omdat zij kinderen hebben nagelaten,
(vermeld hierna bij generatienummers II.-C.2.=III.-E. Pieter de Casembroot, en II.-C.3.=III.-F. Leonard de Casembroot).
Uit het tweede huwelijk met Barbara Domicle negen kinderen (volgorde en overige gegevens vermoedelijk);
(Opm.: De Oude Kerk te Amsterdam, afgekort O.K., is vanaf het jaartal 1578; deze kerk werd toen "Geus", d.w.z. Nederduits Gereformeerde Kerk, dat is later hetzelfde als Nederlands Hervormde Kerk. De DTB-kerkregisters van Amsterdam, betreft kinderen/personen gedoopt in de periode 1564 - 1700 (doopindex rood, achternaam: vrouwen en mannen).
[Na bestudering van dit DTB-doopregister nieuwe generatienummers volgen, aanvullingen en verbeteringen.]

Tak C.: II.-C.2. (het 1e kind, 1e zoon, gedoopt te Amsterdam, uit het tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob (de) Casembroot):
Jaques [dat is zijn voornaam in het Frans, is hetzelfde als Jacob, Jacobus, in het Nederlands, daarna mogelijk anders vermeld.]; gedoopt te Amsterdam op 21 juni 1585 (nr.1., p.259, O.K. = geref. Oude Kerk), zoon van Jaques Ka(e)senbroet = Ka(e)senbroot, koopman, en van Barber Ka(e)senbroet = Ka(e)senbroot.

Tak C.: II.-C.3. (het 2e kind, 2e zoon, gedoopt te Amsterdam, tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob (de) Casembroot):
Pieter; hij werd gedoopt te Amsterdam met de doopnaam "Pieter", in de Oude Kerk op 22 maart 1587 (nr.1, p.320, O.K., geref. Oude Kerk), zoon van Jaques Ka(e)senbroet, koopman, en van [2e echtgenote] Barber Ka(e)senbroet (= Barber Domicle); hij volgt III.-E.

Tak C.: II.-C.4. (het 3e kind, 3e zoon, gedoopt te Amsterdam, tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob (de) Casembroot):
Marckus, hij werd gedoopt te Amsterdam op 2 oktober 1587 (Oude Kerk, geref., nr.1, p.375.), vader Jakes Kasenbroet = Kasenbroot, koopman; en moeder Barber Dominitel.

Tak C.: II.-C.5. (het vermoedelijke 4e kind, dat is dan de 1e dochter uit het tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob [de] Casembroot): Anna, zij is waarsch. gedoopt circa 1590-1591 [nog geen dopen etc. gevonden of nog bekend te Amsterdam of elders]; Anna Casenbroot wordt vermeld in Amsterdam, DTB: ondertr. 10 mei 1619 (nr.423, p.259) met Pieter Strijcker (hij is weduwnaar van Reimerich Gerrits) wonende op de Oude Nieuwe Zijds Voorburgwal te Amsterdam. Anna is 28 jaar oud, geassisteerd door haar moeder: Barbara Pieters, wonende op de Coningsgracht te Amsterdam. Later hertrouwt hij (als weduwnaar van Anna Caesenbroot), zijn 2e huw. te Amsterdam, ondertr. 4 nov. 1622 met: Maria Pieters (zij is dan weduwe van Cornelis Bartelsen).

Tak C.: II.-C.6. (het vermoedelijke 5e kind, dat is dan de 4e zoon, gedoopt te Amsterdam, tweede huwelik van II.-C. Jacob [de] Casembroot): Lenert, hij werd gedoopt te Amsterdam op 28 maart 1595 (Nieuwe Kerk, geref., nr.38 p.407; NK = Nieuwe Kerk), zoon van Jacob Kasijbrot, koopman, en Berber Domenickel.
Vermoedelijk is II.-C.6. dezelfde als: Leonard de Casembroot, = hij volgt III.-F.

Tak C.: II.-C.7. (het vermoedelijke 6e kind, dat is dan de 2e dochter uit het tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob [de] Casembroot): Jannetje Casenbroot, zij is waarsch. gedoopt circa ?, zij komt voor in DTB-register huwelijken, ondertrouwregister te Amsterdam: zij gaat in ondertrouw te Amsterdam op 30 aug. 1624 (nr.429 p.229), geassist. met haar moeder, Barbara Pieters, wonende op het adres: Coningsgracht te Amsterdam. Jannetje Casenbroot huwt met:
Aberham (= Abraham) Sassenraat, van Schie, oud 27 jaar.
Uit dit huwelijk is een zoon bekend :
Jacob, gedoopt te Amsterdam 10 aug. 1625 (aktenr.40, p.309, NK = geref. Nieuwe Kerk),
zoon van Abraham Sasseraet en Jannetje Kasenbroots.

Tak C.: II.-C.8. (het vermoedelijke 7e kind, dat is dan de 3e dochter uit het tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob [de] Casembroot): Jakemijntje, gedoopt te Amsterdam 8 januari 1602 (nr.38, p.921, NK = geref. Nieuwe Kerk),
dochter van Jakes Kasenbrodt, en van Berber Demijnekus.

====================================================================

Tak C.: III.-D. (ex II.-C.1.) hun zoon Jonkheer Reinier de Casembroot (ook: Reinier van Casembroot),
vermeld op 6 november 1592 als student in Leiden 'van Brugge', studierichting 'Letteren'; commies van de generaliteits-finantien;
van hem zijn twee huwelijken bekend, zijn eerste huwelijk te 's-Gravenhage in 1611; zijn tweede huwelijk te 's-Gravenhage in 1624.
Hij huwde (1e of 2e?) met Magdalena de Chantraines de Broucqsauld.
Uit dit huwelijk is een zoon bekend:
Tak C.: III.-D.1. Jonkheer Jacob de Casembrood, Hoog Scholtus der Stad Rheenen, hij volgt IV.-B.

Tak C.: IV.-B. Jonkheer Jacob de Casembrood, Hoog Scholtus der Stad Rheenen;
hij huwt Juffer Hillegond van Asch van Wyk (dochter van Jacob van Asch van Wyk, Decan van St. Pieter, geëligeerde Raad en President der Staten 's Lands van Utrecht, Ontfanger Generaal der Provincie van Utrecht, en van Juffer Elisabeth Uten Eng, echtelieden).
Uit dit huwelijk is een zoon bekend:
Tak C.: IV.-B.1. Jonkheer Jan de Casembrood, hij volgt IV.-C. (voorlopig nummer en vermoedelijke stamboomgegevens).

Tak C.: IV.-C. Jonkheer Jan de Casembrood (voorlopig nummer en vermoedelijke stamboomgegevens).
Raad van Nederlands Indiën, Directeur en Ambassadeur van de Oost-Indische Compagnie in Persien, Admiraal van een Esquader Schepen in de Indiën. (Zie van deszelfs verrichtingen J. du Boscq: "Vies des Geuverneurs des Indes." [= Levens van Gouverneurs van Indiën.]. Hij is overleden te Ispahan in Persien in het jaar 1675.

======================================================================

Tak C.: III.-E. (ex II.-C.3.) Pieter de Casembroot; vermoedelijk geboren ca. 1585-1587, mogelijk te Amsterdam of omgeving;
hij werd gedoopt te Amsterdam met de doopnaam "Pieter", in de Oude Kerk op 22 maart 1587 [= deze O.K.-kerk v./a. 1578 "Geus" = geref.]; zoon van Jaques Ka(e)senbroet, koopman, en van [2e echtgenote] Barber Ka(e)senbroet (= Barber Domicle).

Tak C.: III.-F. (ex II.-C.6.) Leonard de Casembroot; vermoedelijk geboren ca. 1612, mogelijk in dat jaar of later wonende te Rotterdam.

============================

WORDT VERVOLGD / TO BE CONTINUED.

N.B.: Het is mij bekend dat een aantal gegevens in de loop der eeuwen niet geheel correct zijn genoteerd; veel vragen zijn gesteld in genealogische tijdschriften, etc.; mogelijk dat deze website wat meer duidelijkheid kan verschaffen en langs deze weg alsnog een aantal vragen worden beantwoord. Voorlopig is er nog veel typewerk te verrichten, de originele teksten worden overgenomen zoals in archieven en overige publicaties, bronnen, vermeld. Slechts indien echt nodig wordt door mij d.m.v. tussen haakjes [....] extra aanvulling of toelichting genoteerd. De nummers in deze publicatie uit vroeger eeuwen komt niet altijd overeen met die van andere publicisten tot heden. Zie daarom ook de andere pagina's op deze site en publicaties in adelsboeken ter vergelijking met bovenstaande gegevens op websites zoals www.cbg.nl. / Wordt vervolgd.[]

========================================================================================

home