HOME / CONTACT: EMAIL

All rights reserved. Copyright © M.C. Deden-Kazenbroot, auteur. / author.
Deze website wordt regelmatig vernieuwd. Voordat u verder gaat zie eerst: copyright, disclaimer, privacy.
This website is updated regularly. Before you continue see first: copyright, disclaimer, privacy.

index: genealogie/genealogy

Inleiding / Introduction ( http://www.kazenbroot.nl/Genealogie.algemeen.html )

door / by : Marianne C. Deden-Kazenbroot, Nederland / the Netherlands.

Deze Inleiding betreft de genealogie van mijn voorouders vaderszijde met familienaam KAZENBROOT,
zoals bekend sedert het jaar 1823. Deze familienaam is vermeld met andere spelling in vorige eeuwen
in Nederland en elders. Mijn genealogie onderzoek is nog niet afgerond. Publicaties tegenwoordig
via deze website: www.kazenbroot.nl (= voortzetting van de vorige website in Nederland).
Veel dank aan iedereen voor alle informatie, afbeeldingen, etc.; deze genealogie is in bewerking.

Meer informatie volgt hieronder en op de volgende genealogie-pagina's met stambomen, vanaf
de oudst-bekende generaties zonder een echte familienaam, vermeld met beroep: Duynmeyer
(lees: Duijnmeijer, met spellingvariaties, later: Duinmeijer, Duinmeier). In feite twee woorden:
Duin & Meier. De oudstbekende voorouder is Pieter Pietersen, vermeld in Heemskerk, etc.,
in plaatsen tussen de twee steden Alkmaar en Haarlem: bij de kust van Noord-Holland.

Mijn oudste voorouder is vermeld als generatie nummer I. Zijn kinderen generatie II.
De zonen van generatie II zijn later bekend met verschillende namen: hun nakomelingen
zijn vermeld met diverse familienamen zoals: Baccum => later: Bakkum, Casembroot (of:
Kaasenbroot, Kasenbroodt, Kasenbrood, in USA: Casenbrot; in Nederland, volkstelling 1947:
Caasenbrood, Kaasenbrood, Kazenbrood, Kazenbroot) alsmede "familienaam Duynmeyer",
familienaam met spellingvariaties, zie verder deze website: twee zonen generatie II.
Zie verder mijn publicaties op deze website kazenbroot.nl alsmede kazenbroot.nl.

Dit onderzoek is gestart in het jaar 1963: CBG = Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag
(incl.: collecties KNGGW: Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde)
zie ook websites: www.cbg.nl, www.knggw.nl; vanaf 1974 ook andere genealogievereningen
zoals NGV => zie website: www.ngv.nl; zie ook website www.meertens.knaw.nl


This Introduction concerns the genealogy of my ancestors father's side with surname Kazenbroot
as known since the year 1823. This surname is mentioned with other spelling in previous centuries
in the Netherlands and elsewhere. My genealogy research is not yet finished. Publications nowadays
via this website: www.kazenbroot.nl (= continuation of the previous website in the Netherlands).
Many thanks to everyone for all information, pictures, etc.; this genealogy is under construction.

More information follows below and on the next genealogy-pages with familytrees, from
the oldest-known generations without a real familyname; mentioned with profession: Duynmeyer
(read: Duijnmeijer, with spellingvariations, later: Duinmeijer, Duinmeier). In fact two words:
Duin & Meier. The oldest-known ancestor is Pieter Pietersen, mentioned in Heemskerk, etc.,
in places between the two cities Alkmaar and Haarlem: near the coast of Noord-Holland.

My oldest ancestor is mentioned as generation number I. His children generation II.
The sons of generation II are later known with different names: their descendants
are mentioned with various familynames such as: Baccum => later: Bakkum, Casembroot (or:
Kaasenbroot, Kasenbroodt, Kasenbrood, in USA: Casenbrot; in the Netherlands, census 1947:
Caasenbrood, Kaasenbrood, Kazenbrood, Kazenbroot) as well as "surname Duynmeyer"
(surname with spellingvariations, see further this website: two sons generation II):
these genealogypublications are under construction.

This research started in the year 1963: CBG = Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag
(incl.: collecties KNGGW: Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde)
see also websites: www.cbg.nl, www.knggw.nl; from 1974 also other genealogy societies
such as NGV => see website: www.ngv.nl; see also website www.meertens.knaw.nlJapik: gedoopt 24 juni 1772 in Heemskerk,
zoon van Bankris Casembrood en Grietje Jans de Wit;
R.Kath.-doopgetuigen: Japik Stut en Trijntje Japiks.
Japik: bapt. 24th June 1772 in Heemskerk,
son of Bankris Casembrood and Grietje Jans de Wit;
R.Cath.-bapt.witnesses: Japik Stut and Trijntje Japiks.
(Uit de collectie kerkregisters, Rijksarchief van Noord-Holland in Haarlem.
From the collection churchrecords, Rijksarchief van Noord-Holland in Haarlem;
oudste r.k. doopboek nr.3A van Heemskerk, oldest r.c. bapt.book nr.3A of Heemskerk.
Photocopy-coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot, The Netherlands.)


Japik is later vermeld met voornaam Jacob. Zijn vader is Bankris Casembrood.
De moeder van Japik of Jacob is Grietje Jans de Wit, echtgenote van Bankris Casembrood).
Grietje is de oudste dochter van: Jan de Wit en zijn eerste echtgenote Trijntje Sonneveld.
Japik of Jacob Casembrood is geboren te Heemskerk voor of op 24 juni 1772.

De voornaam van Grietje is ook bekend als Margaretha (in de Engelse taal: Margaret).
De vader Bankris Casembrood was r.k. gedoopt met voornaam Pancras in Heemskerk.
Later zijn kopie doopboeken gemaakt van Heemskerk; in kopiepagina 3A: Casenbrood;
in kopie-boek nr.4: Caasenbrood. De voornaam is in doopboeken van Heemskerk: Japik.
Deze voornaam is later niet meer vermeld; Japik is later bekend met voornaam Jacob.
Volgens de familiegeschiedenis van de tak Kazenbroot was zijn roepnaam: Jaap.

Japik is later mentioned with first name Jacob. His father is Bankris Casembrood.
The mother of Japik or Jacob is Grietje Jans de Wit, wife of Bankris Casembrood).
Grietje is the oldest daughter of: Jan de Wit and his first wife Trijntje Sonneveld.
Japik or Jacob Casembrood is born in Heemskerk before or after 24th June 1772.

The first name of Grietje is also known as Margaretha (in the English language: Margaret).
Bankris is not only mentioned with this first name, R.Cath. baptismbook Heemskerk: Pancras.
Bankris Casenbrood is the spellingvariation found in 1775: R.Cath. baptism of his son Roelof.
The family name Casembrood as in oldest original bapt.book nr.3A, r.cath. church Heemskerk;
copy-pages in book nr.3A mention spelling: Casenbrood; and in bapt. book nr.4 (copy-pages
of 3A books) spelling: Caasenbrood. In all baptism-books, 3A and 4 first name: Japik.
He is later mentioned with the first name: Jacob. And the popular usual name: Jaap,
is also used for the oldest son of his descendants in the Netherlands.
In English Jaap or Jacob is Jack; in French Jaap or Jacob is Jacques or Jaques,
other popular spelling variations are known as: Jacobus, Jakob, Jakobus.
Roelof is geboren in Heemskerk (Nederland), r.k. gedoopt 8 juli 1775 in Heemskerk (Nederland),
zoon van Bankris Casenbrood en Grietje Jans de Wit; doopgetuigen: Gerrit De Wit en Catje Crelis.
Roelof is born in Heemskerk (the Netherlands), r.c. church bapt. 8th July 1775 in Heemskerk,
son of Bankris Casenbrood and Grietje Jans de Wit; witnesses: Gerrit De Wit and Catje Crelis.
(Uit de collectie kerkregisters, Rijksarchief van Noord-Holland in Haarlem.
From the churchrecords, Rijksarchief van Noord-Holland in Haarlem;
RAH, dtb-doopboeken Heemskerk numbers 3A (incl.kopie-3A) en 4;
photo(copy)collections M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.

N.B.: Gerrit De Wit is de jongste broer van Grietje Jans de Wit,
echtgenote van Bankris Casenbrood.
Roelof is vermeld in het originele r.k. doopboek van Heemskerk nr.3A
en later ook in de r.k. kopie-doopboeken nr.3A en nr.4 van Heemskerk:
familienaam Casenbrood.

Note: Gerrit De Wit is the youngest brother of Grietje Jans de Wit,
wife of Bankris Casenbrood.
Roelof is mentioned in the original baptism book of Heemskerk nr.3A
and later also in the copy baptism books 3A and 4 Heemskerk:
family name Casenbrood.

==========================================================

 

Genealogie voorouders / Genealogy ancestors:
> zie: Casembroot, pagina 1 / see : Casembroot, page 1.

Zie verder op deze website pagina / See further on this website page:
Various.Casembroot.1.

 

==================================================

Algemene index, namen / General index, names:

=> http://www.kazenbroot.nl/Genealogie.algemeen00.html

=====================================================

index: genealogie/genealogy

home