HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

index: genealogie/genealogy

< vorige pagina (met index plaatsen)
previous page (with index places)Genealogie voorouders.
Genealogy ancestors.

(algemeen pagina-nr.1.
general page-nr.1.
)

===========================================

De familiegeschiedenis begint met de oudste generatie, hieronder: # 0.
The familyhistory starts with the oldest generation, below: # 0.

Genealogie-nummer / Genealogy-number: # 0.
[vermoedelijk voornaam / probably first name: Pieter.
x met onbekende partner(s) / with unknown partner(s).

Hieronder de generatie kinderen van de oudste voorouder Pieter en zijn echtgenote(s);
vermeld in de regio van Bakkum, Castricum en Heemskerk in Noord-Holland.
Below the generation children of the oldest ancestor Pieter and his wife(s);
mentioned in the region of Bakkum, Castricum and Heemskerk in North-Holland.

# 0.-Nr.a.) Pieter PIETERSE = Pieter PIETERSEN / PIETERSZ. (Duynmeyer)
Pieter Pietersz. is vermoedelijk RK gedoopt als: Petrus, hij is later bekend als:
Pieter Pietersz. Duynmeyer = beroep 'duinmeier'; zie hieronder, Generatie I.
Pieter Pietersz. is probably baptized R.Cath. as: Petrus; he is later known as:
Pieter Pietersz. Duynmeyer = profession 'duinmeier'; see below, Generation I.

# 0.-Nr.b.) Laurentius PIETERSE = Laurentius /
Laurius PIETERSEN of/or PIETERSZ.,

overleden na 13 juni 1681 / deceased after 13th June 1681.
Hij is doopgetuige te Castricum op 13 juni 1681 van zijn neef Simon PIETERSZ. (zie I.-5.)
zoon van Pieter PIETERSZ. (Duynmeyer) en Aecht MEIJNSE, echtelieden, > Generatie I.

Laurius PIETERSE, vermoedelijk dezelfde als voornoemde 0.b. Laurentius PIETERSEN,
is getuige bij het huwelijk in de RK-kerk te Heemskerk op 15 februari 1707 van:
Jannitje JANS x Crijn CLAESZ. (= identiek aan Cornelis ["Crijn"] Claesz. SCHOORL,
herbergier, eigenaar van herberg 'de Star' te Heemskerk, schepen van Heemskerk, etc.
(in die aktes wordt de toenaam of familienaam SCHOORL wel vermeld.
Laurius PIETERSE is samen met nog een getuige bij dit kerkelijk huwelijk in 1707:
Poulis JASPERSE.

Vergelijk ook anderen in deze plaatsen waar families niet met bij-/toe-/familienamen
vermeld worden in de kerkregisters; om die reden worden deze overige namen verder
tussen haakjes vermeld bij algemene mededelingen; bij relevante stukken overgenomen
zoals in de betreffende akte. Alleen wanneer de identiteit duidelijk is vastgesteld d.m.v.
overige archiefstukken, is het mogelijk om meer bijzonderheden te vermelden.
Van Crijn CLAESZ. is bekend, dat hij dezelfde is als Cornelis Claesz. SCHOORL
vanwege zijn beroep en overige functies, zoals schepen van Heemskerk, zeer frequent
vermeld in aktes en overige documenten in Heemskerk en omgeving.

 

# 0.-Nr.c.) Anna PIETERS, overleden na 23 oktober 1685 /
deceased after 23rd October 1685.
Zij is doopgetuige bij de kinderen van Pieter Pietersz. (Duynmeyer)
en Aeght MEIJNSE, echtelieden, hierna vermeld bij Generatie I, te weten:

I.-3. Pieter, gedoopt RK te Castricum 20 augustus 1677
(zie ook verder I.-3. volgt bij II. Pieter Pietersz. CASEMBROOT / DUYNMEYER.
I.-7. Duijfie / Duijfje PIETERSE, gedoopt RK te Castricum 23 oktober 1685).

 

=======================================================================

 

De voorouder met generatie-nummer I. Pieter Pietersz. (Duynmeyer: beroep duinmeier)
in deze genealogie met zijn echtgenote en hun kinderen, zonen en dochters.
De stambomen van de zonen van I. Pieter Pietersz. (Duynmeyer) volgen in generatie II.
Deze zonen zijn de oudstbekende voorouders van families met achternamen zoals:
BAKKUM, CASEMBROOT, DUYNMEYER (met spellingsvarianten).

The ancestor with generation-number I. Pieter Pietersz. (Duynmeyer)
(beroep Duynmeyer / profession Dune ranger)

in this genealogy with his wife and their children, sons and daughters.
The familytrees of the sons of I. Pieter Pietersz. (Duynmeyer) follow in generation II.
These sons are the oldestknown ancestors of families with surnames such as:
BAKKUM, CASEMBROOT, DUYNMEYER (with spellingvariations).

Generatie / Generation I. Pieter Pietersz. (Duynmeyer), beroep Duynmeyer (profession Dune ranger), beheerder van de "Duinen van Deutz" (regio kasteel Marquette in Heemskerk). In 1733 woonde zijn weduwe, Aagt Maijnse, in een van de duinhuizen van de eigenaar Deutz, vermeld in Castricum: de Weledele Heer Deuts; hun zoon Sijmon Pieterse woonde op een ander adres in Castricum - in duijn - ook in een duinhuis gehuurd van diezelfde eigenaar in 1733.

I. Pieter PIETERSZ. (DUYNMEYER / Pieter PIETERSE / PIETERSEN, PIETERSZ. DUYNMEYER)
(ex 0.-Nr.a. Pieter PIETERSE / PIETERSEN; vermoedelijk RK gedoopt als "Petrus", zoon van # 0. = "Pieter ?")
,
geboren circa 1645 (geboortedatum = ?; voorlopige notering, geboortedatum geschat, plaats onbekend; deze periode is niet overal in Nederland na te gaan in kerkregisters). Pieter is vermeld te Bakkum, Castricum, Heemskerk e.o., van beroep duinmeier, hij is overleden voor 24 juni 1728.

I. Pieter PIETERSE (ook PIETERSEN / Pieter PIETERSZOON / Pieter Pietersz. [Duynmeyer])
vermoedelijk wonende te Bakkum of omgeving, mogelijk overleden aldaar of omgeving: voor 1728:?

Uit de particuliere collectie van de heer R.J.J. Zonneveld, zie akten (d.d. 23 nov. 1593):
zoon van Pieter? [nagaan]; bronvermelding auteur Mr. J. Belonje,
boek "Oud-archief Edam", Inventaris 77, blz.169.


Pieter PIETERSE [DUYNMEYER], van beroep duynmeyer te Heemskerk, Castricum e.o.,
huwde vóór 1676 met: Agatha MAIJNSEN (ook genaamd Aagt / Acht / Aecht / Aeght MAIJNSE,
MEYNSE, MEYNSSE, M(E)YNS(S)E(N), MIJNSE), geboren circa 1650 (?); Agatha MAIJNSEN
is overleden na 24 juni 1728, vermoedelijk te Bakkum of omgeving (dochter van Meyns SYMONSZ.
x N.N., echtelieden vermoedelijk te Uitgeest:?).
De kinderen uit dit huwelijk van I. Pieter Pietersz. (Duynmeyer: beroep duinmeier),
zijn vermeld op de volgende genealogiepagina's van deze website www.kazenbroot.nl
Vevolg van deze pagina > http://www.kazenbroot.nl/Genealogie.algemeen02.html

De familienaam van Agatha is bekend als: MEIJNSEN, een naam met diverse schrijfwijzen
tot circa de negentiende eeuw; bekend in Uitgeest, Dorregeestpolder, in de achttiende eeuw.
(Bron: ORA, Gemeente Heemskerk.; dhr. G.J. van Wijk, archivaris gemeente Heemskerk.)
Deze familienaam is door de voornaam van hun zoon MAEIJNS / MEIJNS / MIJNS
vermeld o.a. in Bakkum, Castricum, etc., in diverse archiefbronnen Noord-Holland.

Zie tevens: Agie Pieters KAASENBROOT is op deze website-pagina 1
"Genealogie CASEMBROOT",
hierna vermeld als het oudste kleinkind en dochter van I. Pieter Pietersz. DUYNMEYER
(= generatie II. nr. 1., Agata, gedoopt (RK) te Castricum 11 december 1708, dochter van
II. Pieter Pietersz. KAASENBROOT (ook o.a. CASEMBROOT / DUYNMEYER) en Anna JANS,
echtelieden te Castricum; Agie Pieters KAASENBROOD (CASEMBROOT).
Agie overleed te Heemskerk 11 mei 1789: weduwe van de duinmeijer Jan Jacobsz. SONNEVELT,
familienaam met spellingvariaties o.a.: ZONNEVELD.)

• Uit de particuliere collectie van de heer R.J.J. ZONNEVELD,
zie transportakte uit de "Stamreeks van Agie Pieters KAASENBROOT":

31 mei 1679:
ORA Egmond RAH, inv. 2108, fol. 58vo (bron HKEB, blz. 697) [transport].
De erfgenamen van
Aerjen Ysbrantsz BIJL, te weten:

• Aalbert Sijmonsz, voor 1/8;

• Cornelis Sijmonsz, voor 1/8;

• Grietje Aerjensdr, enig erfgenaam van Aerjen Sijmonsz, voor 1/8;

• Maartje Ysbrantsdr, weduwe van Cornelis (Dirx) Mancken, voor 1/8;

• Maartje Orlewijnsdr, weduwe van Willem Sijmonsz,
met Jan Volkertsz en Arie Sijmonsz, heyligeestmeesters,
als alimenterende het kind van Willem Sijmonsz, voor 1/8;

• Jacob Willemsz Biersteker, gehuwd met Neeltje Meynsdr,
Cornelis Meynsz, Syvert Meynsz,

en Pieter Pietersz Duynmeyer, gehuwd met Aecht Meynsdr,
samen kinderen van Meyns Sijmonsz, voor 1/8;

• de kinderen van Gerrit Roelen, voor 1/8;

• en Joosjen Jansdr, weduwe van Teunis Sijmonsz, voor 1/8;

verkopen "de Langekroft", gelegen te Rinnegom, groot 1400 roe (bekend als B236a), belend tw de Hereweg,
voor ƒ 850,--, betaald met twee gustingen, samen ter waarde van ƒ 566:12:10, die verkopers transporteren naar:
Adriaan van der Mieden
te Alkmaar.

• Uit de particuliere collectie van de heer R.J.J. ZONNEVELD,
transportakte uit de "Stamreeks van Agie Pieters KAASENBROOT":

24 juni 1728: ORA Egmond RAH, inv.2114, fol.65-68
(bron HKEB, blz.807,875,879,893,905,1097) [transport].

Transport van:

• een huis en erf te Egmond-Binnen (bekend als C.65),
belend ten zuiden het Burelaantje en ten westen de Peperstraat,
aan Cornelis Ariensz Moy, voor ƒ 500,--;

• 1353 roe weiland te Egmond-Binnen in de kloosterboomgaard
(bekend als C.55a), belend ten zuiden de Vennewatersweg,
aan de erfgenamen van Symon Luytjes,
voor ƒ 630,--;

• 1186 roe hooiland in de Vennewaterspolder onder Egmond,
genaamd "het Langeweidje" (bekend als C.24 en C.25)
{in de verponding ƒ 10:13:8 (ONA Egmond RAH, inv.807, acte 14)}
belend ten oosten en ten zuiden de Egmondervaart,
aan Jan de Graaf, schoolmeester te Somelsdijk
en diens oudste zoon Jan de Graaf,
elk voor de helft,
voor ƒ 460,--;

• 790 roe land te Egmond-Binnen, genaamd "West-Savergreven"
(bekend als C.27d), (in de verponding ƒ 7:2:2), belast met ƒ 5,-- kronegeld,
belend ten westen het Maaldreef,
aan Louris Hendrix Kruyswegh, voor ƒ 250,--;

• 2227 roe weiland in de Sammer onder Egmond, genaamd "Siewenkamp"
(bekend als B.319), belend ten zuiden de Molentocht,
aan Simon Reynen, voor ƒ 320,--;

796,5 roe land te Egmond-Binnen, genaamd "Aeckelumstuin",
(bekend als C.245a), belend ten zuiden en ten westen de gemene lijweg,
aan Wouter Brouwer, gerechtsbode, voor ƒ 310,--;

door erfgenamen van Sybert Meynsz en Maartje Hendriksdr Kraakman,
in leven echtelieden te Egmond-Binnen, met name:

• Aagt Meynsse weduwe van Pieter Pietersz Duynmeyer (I.),
die een zuster is van wijlen Sybert Meynsz;

• Willem Jacobsz, Meyns Jacobsz,
en Hendrik Hoogkamer gehuwd met Jannetje Jacobsdr;
Pieter Klaasz Koster, Albert Gerritsz Pruym
en Pieter Dirksz Kraakman als voogden
over de minderjarige kinderen van Maartje Jacobsdr (bij Cornelis Adriaansz Mooy);
samen kinderen en kleinkinderen van Neeltje Meynsse, mede zuster geweest van
Sybert Meynsz;

en
• Hendrik Gerritsz Kraakman,
Wilbort Schenker
gehuwd met Trijn Gerritsdr Kraakman,
kinderen van Maartje Hendriksdr, die zuster was van Maartje Hendriksdr Kraakman;

en
• Cornelis Pietersz
en Gerrit Klaasz als voogden over het minderjarige kind van wijlen
Jacob Dirx Kraakman, broer van Maartje Hendriksdr Kraakman.

=========================================================================

Verder onderzoek in archiefbronnen; Regionaal Archief Alkmaar, www.archiefalkmaar.nl/
Historisch Kadaster Alkmaar: betreft zoekresultaat familienaam Bijl te Egmond ad Hoef, in 1574:

Kad.D22: datering: 1573-1574. / bron: ARA, Arch. Graf.Rekenkamer, registers 751*,
Verhuyrbouck van Egmont beginnende 1572; deel G, verkoping van het riet in de Egmonder Meren in 1574
met vermelding van de oude koper van 1573. / blok 6 stuk 4 neffens 't leste stuk van Engeland, 933r 8v
1573 Claas Gerritsz van St. Pancras f1.10 / 1574 met Kad.D23: Aalbert Pietersz Bijl te Egmond ad Hoef f1.2 / BLOK500. //

Kad.D22: datering: 1573-1574. / bron: ARA, Arch. Graf.Rekenkamer, registers 751*,
Verhuyrbouck van Egmont beginnende 1572; deel G, verkoping van het riet in de Egmonder Meren in 1574
met vermelding van de oude koper van 1573. / blok 3 stuk 12 letter m, 887r
1573 Jan Jansz Goetgeluck van Koedijk f2.2.6 / 1574 Aalbert Pietersz Bijl te Egmond ad Hoef f5,
mede voor Kad.117-b (borg was Jan Gerritsz Hasen, schepen) / BLOK500. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verder onderzoek in archiefbronnen; Regionaal Archief Alkmaar, www.archiefalkmaar.nl/
Historisch Kadaster Alkmaar: betreft familienamen zoals: van der Mieden, de Wit; in 1614:

Kad.B178 = XH1144 / datering: 16 jun.1614 / bron: RAA, ORA 142 fol.86v / Ned.Leeuw 1941, 176.
Verkoop van vrij huis en erf NZ Luttik Oudorp; belend: west Claes Arisz Spiegel = Kad.B179, oost Symon Pietersz Say = Kad.B177, door Harck Jansz goudsmid wonend te Egmond op den Hoeve als gemachtigde (proc. 2 dec.1613 not.C.J.Verbeek te Haarlem) van Wendelmoet Jans wed. Symon Garbrantsz aan Aerien Dirckxsz schoenmaker; prijs f1725 BLOK60-z / GEN (= GENEALOGIE):
Ned. Leeuw 1941, 175-184. / idem 1981, 69-73:
Arie Dircksz schoenmaker (begr. 24 feb.1631), ingekomen 18 jan.1608 van Schagen (poortersrol);
x ca.1608 Maritgen Jans, d.v. Jan Broers schoenmaker (begr.10 okt.1620 als huisvrouw van Aerian Scoen,
op het Luttik Oudorp naast PN [ De Spiegel = Kad.B179). / Kinderen:
1. NN, begr.19 aug.1618;
2. Lysbet Aerians (begr. Ng52 12 feb.1686) x Jan Pietersz de Wit ( + voor 1666). Hieruit:
Adriaan, Maritje (x 1671 Albert Harmensz Eikelenberg), Pieter, Gerrit en Jacob de Wit;
3. Dirck Aeriansz van der Mieden (ca.1608 - begr. Ng52 28jan.1677), schoenmaker x Neeltje Gillis ]. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verder onderzoek in archiefbronnen; www.vpnd.nl, Noord-Holland, Egmond aan Zee, DTB-trouwen periode 1624-1655. /

datering: 7 mei 1645 en 21 mei 1645: Den 7: Maij; Cornelis Jacobssz. van Alkmaer, weduwenaer, kramer, met Neeltgen Jans, j.d. van Egmond op Zee, de dochter van Jan Adriaenssen Bijl, beijde[n] wonende tot Alkmaer. / In de linker kantlijn: Na vertoninge van Attestatie van Alkmaer, in den h[uw.] staet bevestigd, den 21 Maij 1645. //

datering 8 apr.1646. Cornelis Huijgen, j.g. van Sandfoord, met Gerritge Jans, j.d. van Egmond op Zee, de dogter van Jan Adriaanssen Bijl, beijde[n] woonende tot Sandfoord. / In de rechter kolom: Attestatie na Sandfoord. //

datering 30 jan.1650. Jan Claassen, j.g. van Schoorel, kleer-maacker, met Stijntgen Jans, j.d., de dochter van Jan Ariaenssen Bijl, beijden woonende tot Egmond op Zee. / In de linker kantlijn: Gertrouwt den 13 Februarij (1650). //

vervolg 1650, datum 15 Maij: Adriaen Janssen, j.g., de soon van Jan Bijl, met Jannetge Maertens, j.d., de nagelaten dochter van Maerten Cornelissen, beiden woonende alhier. / In de linker kantlijn: Gertrouwt 29 Maij 1650. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verder onderzoek in archiefbronnen; Regionaal Archief Alkmaar, www.archiefalkmaar.nl/
Historisch Kadaster Alkmaar: betreft zoekresultaat familienaam Bijl, onder Egmond; in 1699-1700:

datering: 1700. / bron: RAA Polderarch. Egmondermeer nr.386, Gaardersboek molengeld 1700 en verpondingen 1699. / fol.95: erfg. Samuel Quaat, in leven captein van een cie. voetknechten, nomine uxoris, betaald door dhr. Bijl. onder Egmond. / Kad.EGM-A68,A71 met huis en: Kad.D7 en Kad.D8-c - blok 6 stuk 13, 2m 240r 16v Kad.D8-b en Kad.D9-b - blok 6 stuk 14, 2m 233r / Kad.D8-a en Kad.D9a-a - in blok 6 stuk 15, 1m246r 5v Kad.D4-b - blok 6 stuk 16, 2m 173r 5v Kad.D4-a - blok 6 stuk 17, 3m 9r / Kad.D3 - blok 6 stuk 18, 3m Kad.D2 - blok 6 stuk 19, 2m 237r 12v Kad.D1 - blok 6 stuk 20, 2m 64r  / BLOK500. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verder onderzoek in archiefbronnen; Regionaal Archief Alkmaar, www.archiefalkmaar.nl/
Historisch Kadaster Alkmaar: betreft zoekresultaat familienamen zoals: Bijl, in 1716:

Kad.A263-b? / datering: 1716. / bron: RAA SA 775, Kohier Familiegeld; W-B2-31 Lange Nieuwesloot / naam: Willem Bijl. / aanslag: 40. / eerst gesteld op f20 / BLOK10-w. / GEN {=GENEALOGIE}: Bloys/Belonje no.42; Hist. Kadaster Binnen-Egmonden p.44:
mr Willem Bijl (St Pancras ca.1673 - Alkmaar sep.1718), vroedschap 1699 (Brv.351), schepen 1700-1701, thesaurier 1706-1710, schout Alkmaar 1714-1718, z.v. ds Adriaan Bijl ( +1732), predikant St.Pancras 1669-1731 en NN; x Cornelia Maria Quaadt ( + na 1751), d.v. Salomon Quaadt, captn. comp. voetknechten en Levina Cornelis van der Lijn (echter vlgs Gens Nostra 1970, 134-135: d.v. Adriaan Quaat). / Kinderen:
1. Adriaan Bijl (1715 - 26 jun.1765), vroedschap 1736-1749 (Brv.401);
x 3 mrt.1765: Johanna Marg. Winder {hertr. mr Jacob Baert van Cranenbroeck (1744-1796)};
2. Sara Bijl x Willem Croes (nagelaten kinderen: Maria Jacoba en Theodora Wilhelmina / vgl. echter Maria Jacoba Croes, d.v. Jacob en NN Servaas; x Jan Willemsz Winder). //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verder onderzoek in archiefbronnen; Regionaal Archief Alkmaar, www.archiefalkmaar.nl/
Historisch Kadaster Alkmaar: betreft zoekresultaat familienamen zoals: Bijl, in 1716:

Kad.A736. / datering: 1716. / bron: RAA SA 775, Kohier Familiegeld; W-J2-41 Langestraat ZZ / naam: wed. Quaat * / aanslag: 5 / BLOK29-n. / GEN {= GENEALOGIE}:
Salomon Quaadt, kapitein comp. voetknechten, x 1679 Levina van der Lijn (1650 - na 1716?), d.v. Cornelis Jansz van der Lijn en Levina Polet. / Kind: 1. Cornelia Maria Quaadt x 1700
mr Willem Adriaansz Bijl ( +1718), raad 1699 (Brv.351) en schepen Alkmaar, waaruit:
a. Adriaan Bijl (1715-1765), rentmr Hondsbossche, dijkgraaf Geestmerambacht, vroedschap 1736-1749 (Brv.401); x 1765 Johanna Marg. Winder (1744-1782); zij hertr. 1769
mr Jacob Baert Az, heer van Cranebroek ( +1796). / Liet na:
– Johanna Maria Baert x 1796 Dirk Bakker, olieslager van Enkhuizen;
– mr Adriaan Baert (1770-1799), advocaat, heer van Cranebroek;
– Jacob Baert (1778-1815), medicus Leiden; x 1802 Will. Jacomina van Immerseel;
b ?. Sara Bijl ( + voor 1751 ?) x Willem Croes, nalatend Theodora W.C. en Maria Jacoba Croes;
zie Hist.Kadaster Binnen-Egmonden p.44. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verder onderzoek in archiefbronnen; Regionaal Archief Alkmaar, www.archiefalkmaar.nl/
Historisch Kadaster Alkmaar: betreft familienamen zoals: Sijms, Stuyling, in 1716:

Kad.A655 / datering 1716 / bron: RAA SA 775, Kohier Familiegeld; W-J1-2 en W-J1-3  Langestraat ZZ /
naam: Elisabeth Lucas wed. Schoof * / aanslag: 5 / naam: Jan Schoof / aanslag: 5  / BLOK26-n / GEN {= GENEALOGIE}: Koolwijk/deVries, Dagboek p.73 / Belonje, AVA 1979, 45: mr Matthijs Schooff ( + 1686), advocaat, ontv. Gem. Landsmiddelen, schepen 1668-76, vroedschap 1674 (Brv.311), z.v. Abraham Mathijsz, regent pesthuis 1626); x Elisabeth Lucas Goliath, d.v. Lucas Jansz lakenkoper en Neeltje Gerrit Pontiaansdr (zie Hist.Kad. Binnen-Egm. p.1267). Kinderen:
1. Abraham ( + voor 1716), adm. notaris 1696; x NN. Hieruit wsch.: Lucas Schooff (ca.1697-1754), vroedsch. 1739-54 (Brv.404), schepen 1741-46;
2. mr Johan Schooff (1682-1754), schepen 1716-17, burgemr 1722-45, vroedsch. 1713 (Brv.370), bewindhebber VOC etc., ambachtsheer Akersloot (SA 2331, reg.1027), x Adriana Sijms ( + 1722), d.v. Pieter Adriaansz Sijms en Geertruyd Stuyling; eerder wed. mr Pieter Winckel (1681-1715);
3. Yda Schooff ( + 1748) x 1721 Hendrik Marens, wijnkoper van Rotterdam (wedr. van Maria, d.v. Fredrik Claasz Rietveld alias Houtman);
4. Gerrit, commandeur 1713 ( + 1718 op Banda Nera);
5. Cornelia. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Verder onderzoek in archiefbronnen; Regionaal Archief Alkmaar, www.archiefalkmaar.nl/
Historisch Kadaster Alkmaar: betreft familienamen zoals: van Houten, van Vladeracken, in 1716:

Kad.A820. / datering 1716. / bron: RAA SA 775, Kohier Familiegeld; W-B1-1 Houtil WZ / naam: Maria van Houten * / aanslag: 40 / BLOK3-o. / GEN {= GENEALOGIE): Bloys/Belonje p.49:
Marie van Houten (1643-1726), d.v. stadsdrukker Ysbrant Jansz Bontekoe en Aagje Potterus, erfde van haar oom mr Jacob van Houten;
x 1663: Geldolf van Vladeracken Gerritsz (Egmond ca.1640 – Alkmaar 1682), vroedschap 1680 (Brv.321), schepen 1665-1682. / Kinderen:
1. Gerard (1664-1706), vroedschap 1690 (Brv.338), schepen 1691-1696;
2. Ysbrand Jacob (1668-1727), vroedschap 1706-1718 (Brv.361), schepen 1711-1712, burgemr 1715-1718, schout 1718-1727;
3. Geldolf ( +1723), schepen 1708-1719. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verder onderzoek in archiefbronnen; Regionaal Archief Alkmaar, www.archiefalkmaar.nl/
Historisch Kadaster Alkmaar: betreft familienamen zoals: van Adrichem, Sijpesteyn, Tromp, in 1716:

Kad.A820. / datering 1716. / bron: RAA SA 775, Kohier Familiegeld; W-H3-88 en 89 (Corenstraat WZ) / naam: Nicolaas Kien * / aanslag: 5 / BLOK34-o. / GEN (= GENEALOGIE): Bloys/Belonje p.44-45; Oud-Alkm 13 (1989) nr.4; Ned.Leeuw 1902, 22-27:
mr Nicolaas Kien (+ 1722.04.09. [= overleden 9 apr.1722] verdronken Binnen-Amstel te A'dam, rentmr Egmonden, Vroonlanden en Zijpe 1700-1716, hoofdofficier, pensionaris en schepen Alkmaar, heemraad Schermer, broer van Anna Margaretha Kien, beiden kinderen van Johan Kien Nicz en Susanna Philips van Lanschot;
x ca.1692 Margaretha Tromp (1668-1705), d.v. Herpert Maartensz (burgemr Delft) en Magdalena Jacobs van Adrichem. / Kinderen:
1. Susanna (1693-?); 2. Magdalena 1695-1720) x Maarten Adr. van Sijpesteyn;
3. Johan (1697- Dwingelo 1754), militair, x Maria Jacoba de Blois van Ginderdeuren, wed. Joan Barchman de Waal; ze hadden 8k.;
4. Sara Catharina (1698-1780) x1 Gerard Fannius, x2 J.Ph. du Tour.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verder onderzoek in archiefbronnen; Regionaal Archief Alkmaar, www.archiefalkmaar.nl/
Historisch Kadaster Alkmaar: betreft zoekresultaat patroniem Meyndertsz en/of Meynertz, in 1716:

Kad.B269. / datering: 1716. / bron: RAA SA 775, Kohier Familiegeld; W-D2-29  Luttik Oudorp ZZ / naam: Harmen Bijlenburg. / aanslag: 0 / BLOK63-n. / GEN { = GENEALOGIE }: Hist.Kadaster Egmond aan Zee, 647 gezin RA15:
Harmen Meyndertsz (= Blank? alias Bijlenburg?), bakker, wsch. broer van Jan Meynertsz Bakker of Blank (x Antje Aalberts);
x1 voor 1695 Geesje of Geertje Harmens; x2 voor 1715.09 Antje Jans. /
Kinderen RK doop Alkmaar:
1. Ida 1695; 2. Hendrik 1697; 3. Gerrit 1698; 4. Ida 1700; 5. Marytje 1715. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verder onderzoek in archiefbronnen; Regionaal Archief Alkmaar, www.archiefalkmaar.nl/
Historisch Kadaster Alkmaar: betreft vnd. Albert Gerritz Pruym en hierna o.a. de personen
met familienamen zoals Pruym en Schoorl, betreft Historisch Kadaster Binnen-Egmonden, in 1730:

Kad.C: datering: 1730. [= bron: Redres. / Buiten Geesterpoort: woning zelf bewoond tax f25 (oude verp. was f1)
h1: 8. / hw2: 25 / ] / bron: RAA, SA 743 / 741, Verp. / Vp2424 / 1730 Jan Adriaansz Swaan, 1779 Arie Spaans, 1783 Nicolaas Spaans, 1786 Jan Gz Pruim, 1796 Simon Boerse, 1798 Cornelis 1802 Jacob Blom / f2.2 / BLOK //
GEN (= GENEALOGIE): Hist.Kad. Binnen-Egmonden, 463:
Jan Gerritsz Pruym (geb. Egmond ad Hoef, ged. Limmen RK 1740.11.24 {= 24 nov.1740), zoon van Gerrit Dirksz en Antje Gerrits Spaan;
x1 Egmond/Alkmaar 1772.05.03 {= 3 mei 1772}: Trijntje Floris Welboren;
x2 Alkmaar 1775.09.17 {= 17 sep.1775}: Mary Jans Santbrink.
Kinderen o.a. 1? Trijntje x Johannes Hand. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zie ook website Regionaal Archief Alkmaar > www.archiefalkmaar.nl/
Historisch Kadaster Alkmaar: betreft familienamen zoals: van Egmond, in 1744:

Kad.A999. / datering: 1744.05.07. [= 7 mei 1744.] / bron: RAA Coll. Aanwinsten 197, Pers.Quot; Vp2150
J.van Egmondt, beroep rentenier / dienstboden: 1 / huurwaarde 120 / rijtuig: overdekte wagen met 1 paard / buiten: 1 / kapitaal: 1 / ink- pacht: 3500 ink- omschr: tr / pqtax: 90 / BLOK40-z / GEN (= GENEALOGIE): J.Belonje, De Schermeer, 116:
Jan van Egmond (geboren voor 1709), + Bed. Schermeer 8 nov.1761), z.v. Adriaan Hillebrandsz en Dorothea Ottis;
x1 18 mei 1732 Anna Rosius ( +1734), eerst wed. Jacob Wring en laatst van Frans Kuyk ( +1731),
d.v. zilversmit Johannes Rosius of Roos;
x2 1 apr.1736 Duyfje van den Berg ( + 1751), wd. Teunis Kleyn ( + 1734), d.v. Cornelis, apotheker in de Witte Roos;
x3 19 dec.1752 Welmoet Pieters Werff, wed. in de Beemster.
Kinderloos. Hij erfde van zijn vader o.a. huismanswoning en heerenhuis gen. PN [ Witte Poort
in de Schermeer, kavels N-4,5, dat door zijn erfgenamen 8 mei 1762 voor f3882 werd verkocht aan:
Gerardus Assuerus Avenhorn ]. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zie ook website Regionaal Archief Alkmaar > www.archiefalkmaar.nl/
Historisch Kadaster Alkmaar: betreft vnd. Jan Jansz de Graaf, schoolmeester, in 1744:

Kad.B293: datering: 1744.05.07. [=7 mei 1744.] / bron: RAA Coll. Aanwinsten 197, Pers.Quot. / Vp1200
C. Houwert, beroep: grutter / dienstboden: 1 / huurwaarde: 100 / rijtuig: - 2 paarden, ink- pacht: 700, ink- / omschr: 600 / pqtax: 6, BLOK64-n / GEN [= publicatie]: Hist.Kad. Binnen-Egmonden, 870:
Cornelis Houwert (+ na 1779) x Christina de Graaf, d.v. Jan Jansz de Graaf, schoolmr te Sommelsdijk.

(Mijn opmerking, in oude literatuur over de plaats Sommelsdijk: gemeente in de provincie Zuid-Holland,
op Overflakkee, ten westen van Middelharnis (de meeste inwoners te Sommelsdijk, ook in Kralingen),
in de kerk het grafmonument van François van Aarsen, heer van Sommelsdijk.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor verdere studie website Regionaal Archief Alkmaar > www.archiefalkmaar.nl/
Historisch Kadaster Alkmaar: betreft familienamen Admiraal en Vaske, in 1814:

Kad.A819. / bron: Bev.reg. / Wk.A485-a Heul:
Muus Stammes *, 62 j. geb. Schermeer, beroep tapper, gekomen van Spierdijk 1814
x Antje Willems Admiraal, 60j. geb. Alkmaar
en 1 dienstmeid Antje de Zeeuw, 18j. (geb. Egmond aan Zee) en bestedeling Johanna van Haaren, 78j.;
en (inw.?) - Machiel van Houten, beroep mandemaker; – Hendrik Vaske, beroep blikslager; – Poppe Jonker, beroep schoenmaker; – Wijnand Biensma, beroep baander; en nog 5 minderjarige baanders, en een tabakskerver, allen jong. / huis: 14. / BLOK33z. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor verdere studie website Regionaal Archief Alkmaar > www.archiefalkmaar.nl/
Historisch Kadaster Alkmaar: betreft familienamen zoals: Blom, Mooy, van Til, in 1822, 1823:

Kad.A459. / datering 1822 / bron: Bev.reg., aanvulling van 1823 bij Wk.B35 Houttil: Simon Kleymeer, beroep winkelier, van Heiloo, 37jr, x Marytje Dorreman, 31j. van Alkmaar, en 1 kind Willem / huish: ] BLOK19-o / GEN (= GENEALOGIE): [WFF 20 (1979) nr.4, 93:
Jan Dirksz Kleymeer (Koedijk 1734 - Heiloo 1791), z.v. Dirk Symonsz, watermolenaar Kleimeerpolder, en Trijntje Jans; x1 in 1766: Johanna van Til;
x2 in 1778: Grietje Jacobs Mooy (Egmond-B. 1752 - Alkm.1820). Hieruit geboren te Heiloo:
1. Dirk 1779; 2. Trijntje (1780 - Alkm.1847) x 1812 Floris Blom (Alkm.1779 - 1849), kuiper;
4. Symon (1784 - Alkm.1867) x 1823 Marytje Dorreman (1791-1861) d.v. Willem en Guurtje Blom. Hieruit: Willem Dorreman Kleymeer (1823-1899, x Maartje de Jager 1833-1881; 2 kinderen), Margaretha Mooy (1826), Jan (1827) en Dirk (1829);
5. Gerrit (1786 - Alkm.1837), woonde aan de Omval, x Jansje Houtkoper (Groot-Schermer 1783 - Z-N. Schermeer 1854) d.v. Jacob en Trijntje van der Sluys. Hieruit 8 kinderen;
6. Geertruy (1788); 7. Jan (1792+). //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor verdere studie website Regionaal Archief Alkmaar > www.archiefalkmaar.nl/
Historisch Kadaster Alkmaar: betreft familienamen zoals Mooy, Schermer, in 1825:

Kad.C163 en Kad.KDK-B181 etc. / datering: 1825.04.01. [= 1 apr.1825.] / bron: RANH, REO 14-19. Transport van huismanswoning in de Huiswaard onder Alkmaar BWk.B22 met weiland onder Koedijk, door *** aan Jan Cornelisz Mooy / BLOK304 / GEN (= GENEALOGIE):
Jan Mooy (Bergen 13 mei 1765 - Alkmaar 25 nov.1828),
z.v. Cornelis Pietersz Mooy (Avenhorn 12 nov.1736 - Bergen 2 nov.1821 / RK )
en van Trijntje Cornelis Oldenburg (Bergen 1737 - 1779);
x1 Bergen 1793 Sijtje Pieters Kos ( + Bergen 1819);
x2 Bergen 1820 Neeltje Arends Bruyn (RK: Egmond-B.1790 - Castricum 1855;
zij x2 Castr.1829 Klaas Stet), d.v. Arent Hendriksz en Gijsje Jans Hagen. /
Kinderen (RK doop Bergen):
1. Trijntje (1794 - Oudorp 1799); 2. Pieter (1796-);
3. Cornelis (1821-) x Castricum 1842 Antje Cornelis Schermer. Kocht in het jaar 1830 (minderj. wonend te Castricum) 1/4 in grootvaders boerderij in de Bergermeer, Kad.BGN-E132134, 136-138, 141, 143-145, en verkocht het geheel in 1838. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor verdere studie website Regionaal Archief Alkmaar > www.archiefalkmaar.nl/
Historisch Kadaster Alkmaar: betreft 1 zoekresultaat familienaam Bakkum, in 1830:

Kad.A917. / bron: Bev.reg. / Wk.A95: Evert Peereboom, beroep broodbakker * / huish. BLOK37-z / GEN { = GENEALOGIE }:
Evert Peereboom (Utrecht 1768, + Egmond aan den Hoef 1833.04.01. [= 1 apr.1833], oud 64 jaar bij zijn dochter Johanna, die aldaar in 1831 huwde met Jn Pz Bakkum),
bakker, z.v. Gijsbert Peereboom en Johanna Mulder; x Hendrika El. Simons; woonde in 1807 in de Purmer en wordt ook genoemd in de Kadastrale Atlas van Koedijk en St. Pancras alwaar hij voor 1828 een bakkerij bezat.  Omstreeks 1828 kwam hij naar Alkmaar, terwijl hij volgens de huwelijksakte van zijn dochter in 1831 broodbakker te Utrecht zou zijn. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor verdere studie Regionaal Archief Alkmaar > www.archiefalkmaar.nl/
Historisch Kadaster Alkmaar: betreft personen met de familienamen Blom en Melker, in 1835:

Kad.B1098-b. / datering: 1835.02.28 {= 28 febr.1835.} / bron: RANH REO 91-72. / Transport van een stuk grond, groot 3 roe en 50 el (0.0350 ha), te Alkmaar op de Zandkolk nr.B-, / belend: oost de Stadsvest, zuid de Schulphoek, west de Schulphaven, noord het Zanderbuurtje /
door Jan Blom, zonder beroep te Alkmaar aan Meins Melker, vletschipper te Egmond aan den Hoef; prijs ? / BLOK85-z / NB. Dit ongenummerd perceel zuid van Kad.B1098 was waarschijnlijk vroeger bebouwd, zie de percelen B1098-b1, b2, etc. Deze inham van de Keetsloot werd gedempt in 1679. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor verdere studie Regionaal Archief Alkmaar > www.archiefalkmaar.nl/
Historisch Kadaster Alkmaar: betreft personen met de familienaam Bakkum, in 1876:

Kad.A.741 en Kad.A742 = nieuw Kad.A2350 / datering: 1876. / bron: Adresboek; Wijk-A165, Breedstraat:
G.Bakkum, beroep stalhouder * / stem: KP / bron: RAA, Secr.arch.1252, Kohier Hoofd.omslag / bs1873: 694.00 / BLOK29-z / GEN (= GENEALOGIE): Gens Nostra 1993, 418:
Gerrit Bakkum (Egmond-Binnen 6 jun.1802 - Alkmaar 22 apr.1883), landbouwerEB tot ca.1835, Limmen en later kastelein te Alkmaar, z.v. Pieter Ariensz en Leentje Gerrits Ooyeman;
x1 EB 1824 Grietje Barends Lotte (Uitgeest 1800 – Limmen 1840),
x2 Limmen 1840 Marijtje Krammer.
Kinderen: 1. Leentje 1824; 2. Neeltje 1827; 3. Catharina 1829; 4. Mietje 1832; 5. Antje 1837; 6. Antje 1839;
7. Pieter 1841. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

=========================================================

Voor archiefbronnen in Nederland, zie bijvoorbeeld www.genlias.nl
Betreft namen informatie, zie databanken > www.meertens.knaw.nl
Voor genealogie en heraldiek, etc., zie websites zoals www.cbg.nl
en NGV www.ngv.nl

For archivesources in The Netherlands, see for instance www.genlias.nl
Concerning names information, see databases > www.meertens.knaw.nl
For genealogy and heraldry, etc., see websites such as www.cbg.nl
and NGV www.ngv.nl

============================================================

Genealogie voorouders / Genealogy ancestors:
> zie ook: Casembroot, pagina 1 / see also: Casembroot, page 1.

==================================================================

Zie op deze website, pagina / See on this website, page:
Various.Casembroot.1.

==============================================================

Familie-generatie I: > I – II. / Family-generation I: > I – II.
> vervolg algemeen pagina 2 / continued general page 2.

==============================================================

index: genealogie/genealogy

home