HOME

All rights reserved. Copyright ©1963-2015: M.C. Deden-Kazenbroot.

Deze website wordt regelmatig vernieuwd. Voordat u verder gaat zie eerst: copyright, disclaimer, privacy.
This website is updated regularly. Before you continue see first: copyright, disclaimer, privacy.

Genealogie / Genealogy: (de) CASEMBROOT

Inleiding / Introduction

Zoals onder meer beschreven in de adelsboeken van Nederland en België
alsook in diverse overige publicaties over de familie (de) CASEMBROOT:

Zie ook / See also: website www.kazenbroot.nl

Centraal Bureau voor Genealogie, Central Bureau for Genealogy,
www.cbg.nl, incl. knggw.nl, & meertens.knaw.nl, & wiewaswie.nl


Genealogie / Genealogy (de) CASEMBROOT,
incl. varianten zoals / incl. variations such as:

Casebroot, Casembroot, Casenbroot, de Casembroot, De Casembroot,
Casenbroot, van Casembroot, Van Casembroot, Von Casembroot,
de Kasembroot, Kasimbroot, Kasenbrood, Kasenbroot, etc.),
de Casembroot Goudman, DeCasembroot, Decasembroot.

Het geslacht: de CASEMBROOT of, zoals sommigen zich schreven, KAEZEMBROOD,
was afkomstig uit Piemont, en schreef zich eerst CAESABON of KAEZABON.


– Doch een van dit geslacht, Gaspard CAESABON, verkocht al zijn goederen, huis en erve,
liggende bij Torato in Piemont, en is uithoofde van de oorlogen en beroerten, aldaar heersende,
met huisvrouw en kinderen naar Vlaanderen vertrokken. Hij vestigde zich eerst te Damme
en daarna te Brugge, waar hij zijn naam in de CASEMBROOT veranderde,
en overleed op 30 september 1443.

De beschrijvingen in de diverse publicaties kunnen verschillen.
Mogelijk bijvoorbeeld door de verschillende vertalingen uit het Frans > Nederlands,
met name over genealogie en heraldiek zoals bij deze familie ook van toepassing.
Als voorbeeld, uit een publicatie van de auteur J.B. Rietstap uit 1890 (pagina 45):
"De Wapens van de tegenwoordigen en den vroegere Nederlandschen Adel."
Van pagina 45 is alleen het gedeelte overgenomen betreft:

 

"de Casembroot.
– Leonard de Casembroot werd 15 April 1815 ingelijfd in den adel,
terwijl zijn jongere broeder Samuel Otto de Casembroot den 7 October 1838
erkend
werd tot den adel te behooren.

– In blauw een gouden keper, beladen met drie goud-geknopte roode rozen
en vergezeld van drie gouden korenaren, 2 van boven en 1 van onderen,
elk met twee bladeren van 't zelfde.

– Helm met blauw-gouden wrong en blauw-gouden dekkleeden.

– Helmteeken: eene uitkomende vrouwenfiguur van natuurlijke kleur,
met golvend bruin haar, borst en armen bloot, verder met een bruin keurslijf
en het benedenlijf gewikkeld in een rood kleed met schuinrechtsche plooien,
met een gouden bandelier die schuinrechts van den rechterschouder
naar de linkerheup gaat; de linkerhand in de zijde steunende
en de rechterhand drie gouden korenaren elk met twee bladen van hetzelfde houdende;
het hoofd omwonden met een gouden band waarvan de beide einden links afwapperen,
en getopt met twee bladerlooze gouden korenaren."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Research results with the following heraldic information concerning Jan CASEMBROOT
in Rotterdam (The Netherlands), also known as: Mr. Johan CASEMBROOT, lawyer, etc.,
in old archives of Delft, Schiedam, The Hague, etc. (municipalities in The Netherlands).
• Publicatie: Geschiedenis van Rotterdam, V, 1973 (de Vroedschap van Rotterdam),
blz.81–82, 124–125; > zie Fragment-genealogie, o.a. op blz.82.:
> nr.68. JAN JACOBSZ. MUSCH, Koopman in haring, enz., en Maritge Cornelisdochter, echtelieden
wonende te Huize "de Moerinne", Haringvliet ZZ te Rotterdam; ouders van dochter: Cornelia MUSCH,
zij huwde te 's-Gravenhage op 26 mei 1638 met Mr. Johan CASEMBROOT, advocaat en commissaris-generaal
van de schepenen, van Delft, tevens o.a. vermeld als Jan CASEMBROOT, Schepen te Rotterdam (1651, 1652),
(zoon van de echtelieden Jan Leonard CASEMBROOT en Anna SCHADE); o.a. naam Jan CASEMBROOT:
blz. XX; titel: "Schepenzegels van de Regeering van Rotterdam 1328–1892" (door J.H.W. UNGER):


Schepenzegel: JAN CASEMBROOT,
ook/also: Mr. Johan CASEMBROOT,
Schepen van Rotterdam 1651-1652.

==================================================

Website CBG, Centraal Bureau voor Genealogie > http://www.cbg.nl
(De collectie, met de wapenbeschrijving, wapenvoerder, bronvermelding
persoonlijk inzien in studiezaal CBG te Den Haag; reeds bestudeerd.)

Naam: Casembroot, de. / Bron: Heraldische collectie Muschart. / Details:
Codering(en) volgens Muschart bij de naam:
Casembroot, de.
40.O.:
Keper beladen, drie figuren diversen.
======================================================

Website CBG, Centraal Bureau voor Genealogie > http://www.cbg.nl
(De collectie, met de wapenbeschrijving, wapenvoerder, bronvermelding
persoonlijk inzien in studiezaal CBG te Den Haag; reeds bestudeerd.)

Naam: Casembroot. / Bron: Heraldische collectie Muschart. / Details:
Codering(en) volgens Muschart bij de naam:
Casembroot.
13.G.:
Gevierendeeld: 1+4 keper, vergezeld.
40.O.:
Keper beladen, drie figuren diversen.
========================================================


Bij deze laatste omschrijving is overigens geen wapenspreuk vermeld,
zoals elders hierboven afgedrukt:
"ALIQUANDO SAPITE" (een Latijnse wapenspreuk); de wapenspreuken ontbreken
ook wel bij beschrijvingen van wapens van anderen - families of personen met een wapen,
het is echter toch wel een belangrijk gegeven om dat wel te vermelden (er zijn immers
publicaties over wapenspreuken, bij welk wapen, van welke persoon / familie is na te gaan).

Volgens dossiers met bijzonderheden uit het familiearchief "(de) CASEMBROOT"
bij het CBG en NGV over met name Jhr. mr A.F.C. de Casembroot
(verrichtte ook onderzoek in de oudste Italiaanse en overige archiefbronnen,
dossiers, e.d., hij is helaas reeds overleden; echter de interviews over hem
en zijn voorouders zijn bewaard gebleven):

Zijn oudstbekende voorouder verliet Piemont (dat is in Noord-Italië) in het jaar 1420
(elders vermeld als 1430); die vestigde zich later (eerder vermeld: met zijn gezin,
t.w. vrouw en kinderen, in Damme en daarna) - als laatste woonplaats in Brugge.
De oorspronkelijke familienaam was in die tijd CASA BUONO.
(In andere archiefbronnen: CAESABON of KAEZABON.)

Deze oudstbekende voorouder met de voornaam Gaspard – in Vlaanderen
ook vermeld als Caspar – heeft zijn Italiaanse geslachtsnaam enigszins gewijzigd
in een Nederlandsklinkende naam, die toen beter in het gehoor lag in het Vlaams:
"CASEMBROOT". De nakomelingen van die voorouder Gaspard of Caspar
CASEMBROOT uit Piemont zijn later in 1568 vertrokken vanuit Vlaanderen
in de Zuiderlijke Nederlanden (thans België) naar provincies in de Noordelijke
Nederlanden (thans Nederland); in Nederland en elders sedertdien alleen bekend
met de geslachtsnaam (de) CASEMBROOT, ook vermeld als (van) CASEMBROOT
en andere schrijfwijzen doch thans alleen: "de CASEMBROOT".

Deze nieuwe geslachtsnaam CASEMBROOT
was overigens een reeds bestaande naam van andere personen en families
(in literatuur diverse schrijfwijzen zoals
CASEMBROOT, CASENBROOT, KASEMBROOT, KASENBROOT, etc.;
niet altijd is thans nog vast te stellen wie lid is van welke familie
met deze naam of namen).

=================================================


HIERONDER AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN:
zie op deze website - pagina: CASEMBROOT.miscellaneous.

To study the genealogy of this family and to compare the results with other genealogies;
spelling differences will occur, the meaning of the names will be the same as Casembroot.

MIJN AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN:

Volgens dossiers met bijzonderheden uit het familiearchief "(de) CASEMBROOT"
bij het CBG en NGV

over met name Jhr. mr A.F.C. de Casembroot (verrichtte ook onderzoek in de oudste Italiaanse en overige archiefbronnen, dossiers, e.d., hij is helaas reeds overleden; echter de interviews over hem en zijn voorouders zijn bewaard gebleven):

Zijn oudstbekende voorouder verliet Piemont (dat is in het Noordwesten van Italië) na het jaar 1400:

in het jaar 1420 (elders vermeld als 1430); die vestigde zich later met gezin, vrouw en kinderen,
in Damme bij Brugge, daarna verhuisde men vanuit Damme met als laatste woonplaats Brugge.

De oorspronkelijke Italiaanse familienaam was in die tijd CASA BUONO
(ook geschreven als CAESABON of KAEZABON).

{Betr.: Gaspard CASEBON.: Deze voorouder heeft de geslachtsnaam gewijzigd in een Nederlandsklinkende naam,
die toen beter in het gehoor lag in de Nederlandse taal: "CASEMBROOT". De nakomelingen van die voorouder
Gaspard CASEBON uit Piemonte, zijn later in - of omstreeks - 1568 vanuit Vlaanderen (Zuid-Nederland)
naar Noord-Nederland vertrokken en aldaar gaan wonen (dat is in biografische woordenboeken ook beschreven):
op diverse lokaties van het huidige Nederland, met name de provincies Zeeland, Holland
(plaatsen in Noord-Holland en Zuid-Holland) en Utrecht.

Vermeld in het oud-archief van steden zoals:
Middelburg, 's-Gravenhage, Rotterdam, Leiden, Amsterdam, Utrecht en overige plaatsen
(ook nog voor de periode 19e - 20e eeuw in Nederland en elders verspreid in alle werelddelen.

Volgens encyclopedieën, etc., werd in vorige eeuwen onder andere de volgende tekst gepubliceerd:

Het geslacht
de Casembroot of, zoo als sommigen zich schreven, Kaezembrood,
was afkomstig uit Piemont, en schreef zich eerst
Caesabon of Kaezabon;

doch een van dit geslacht,
Caspar (> Gaspard) Caesabon,
verkocht al zijn goederen, huis en erve, liggende bij Torato (= juister: Fossano in Piemonte),
en is uithoofde van de oorlogen en beroerten, aldaar heerschende, met huisvrouw en kinderen
naar Vlaanderen vertrokken. Hij vestigde zich eerst te Damme en daarna te Brugge,
waar hij zijnen naam in
de Casembroot veranderde,
en den 24 (elders 30) September 1443 overleed.

(In diverse bronnen worden deze bijzonderheden vooral m.b.t. de schrijfwijze van de namen
van personen en plaatsen, data, etc., min of meer anders beschreven.
Waar mogelijk wordt door mij daarom deze bronnen vermeld, zie hierna,
voor de lezer zijn in ieder geval de oudste generaties genummerd
overeenkomstig de meeste publicaties.

Het is na enkele generaties echter niet te vermijden dat deze nummers daarna afwijken
door de aanvullende gegevens in mijn publicatie. Deze aanvullende bijzonderheden
zijn thans nog in bewerking, onder andere uit het CBG-dossier"Casembroot"
incl. KNGGW genealogische bronnen waaronder ook deze genealogie
of stamlijst vermeld hierna.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

CASEMBROOT: Genealogie / Stam-lyst
Genealogy of the noble family (de) Casembroot.

 

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 1:

CASPAR (*), zoon van OTTO,
geboren in Piemond, quam ten tyde van Philips den Goede, Hertoghe van Bourgondië
(Bourgondië is in oude literatuur drukwerk van 1760-1780 vermeld als: Burgongne),
wonende tot Damme, in Vlaanderen omtrent den jaare 1430,
en van daar binnen de Stad Brugge, alwaar hy troude: Marie Reiphins,
en wierdt genaamt: CASEMBROOT.
Hy is overleden den 30 Sept. 1453, ligt in St. Doncice Kercke begraven.
Heeft verwekt 4 kinderen.

Zie verder hierna CASEMBROOT generatie 2.

(* In andere bronnen voor zijn naamswijziging te Brugge,
bekend met voornaam: GASPARD, familienaam CASEBON, Ottozn.
(CASEBON, spellingsvarianten, ewijzigd om politieke redenen: Caspar CASEMBROOT,
voornaam, patroniem en familienaam sinds vroeger eeuwen geen vaste spelling deze namen.)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 2:

1. CASPAR CASEMBROOT,
gestorven den 12 Maart 1453, oud 14 jaar.

2. OTTO CASEMBROOT,
stierf de 2 Aug. 1453, oud 13 jaren.

3. MARIE CASEMBROOT,
oud 21 jaren, is in het Vrouwen Clooster binnen Brugge geprofest op den 19 Juny 1475.

4. LEONARD CASEMBROOT, geboren 3 Maart 1451,
is Schepen der Stadt Brugge geweest.
Hy troude den 10 April des jaars 1484 met
Barbara Clement v. Nieuwkerken.

Hy stierf den 16 Oct. 1514,
verwekt hebbende 2 kinderen.

Betreft de twee kinderen van Leonard en Barbara,
zie verder hierna CASEMBROOT generatie 3,
1e kind, dochter Marie Casembroot (1486-1499),
2e kind, zoon Leonard Casembroot (1495-1588)
.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 3:

1. (dochter) MARIE CASEMBROOT, geboren den 31 July 1486, en gestorven 1499.

2. (zoon) LEONARD CASEMBROOT, geb. den 2 Nov. 1495 te Brugge
{geboortedatum vroeger kennelijk foutief vermeld in drukwerk, 2 nov.1488,
dat is volgens latere bronnen publicaties zoals Ned. Adelsboek, etc.),
Doctor in de beide Regten, en eerste Burgemeester der stad Brugge,
trouwde in den jaare 1526 met Marie Reyvaart
welke overleed omtrent het jaar 1530.

Hy hertroude met Godelieve, dogter van Joost Brest.
Hy stierf in den jaare 1588, en legt begraven in Onze L.Vrouwe Kerk te Brugge,
by elke Vrouw geteelt hebbende 3 kinderen.

Uit het huwelijk van Leonard x1. Marie, drie kinderen (de CASEMBROOT)
1e kind/1e zoon) JAN de CASEMBROOT, stamvader familietak A.
2e kind/2e zoon) JAN BAPTISTE de CASEMBROOT, Geestelyk.
3e kind/dochter) MARIE de CASEMBROOT, is gehuwt met Cornelis Coolbrant,
die kinderen nagelaten hebben. (> betr. familietak Coolbrant - de Casembroot
).

Uit het huwelijk van Leonard x2. Godelieve, drie kinderen (de CASEMBROOT)
zijn 4e kind/3e zoon
) LEONARD de CASEMBROOT, stamvader familietak B.
zijn 5e kind/4e zoon) NICOLAAS de CASEMBROOT, stamvader familietak C.
zijn 6e kind/5e zoon) JACOB de CASEMBROOT, stamvader familietak D.

Betreft voornoemde zes kinderen van Leonard CASEMBROOT (1495-1588)
zie verder hierna bij de vierde generatie, familienaam: de CASEMBROOT.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 4:

Uit het huw. van 3.-2. Leonard CASEMBROOT x 1e Marie Reyvaart:
kindnr.1. stamvader van [de] CASEMBROOT, familietak A.:

1. JAN de CASEMBROOT, ook bekend als Jehan (de) CASEMBROOT,
geboren te Brugge ca. 1527, overleden te Vilvoorde 14 september 1568.
In Nederlandse literatuur ook: Jan van CASEMBROOT,
hij was Heer van Beckerseele (ook Bekkerseel), Edelman
en Geheime Raad van den Grave van Egmond,
compareerende wegens Vlaanderen in de Vergaderinge der Edelen en Ridderschappen
te St. Truyen anno 1566, en heeft het Request der Veertien Edelen, aan de Gouvernante
te Brussel gepresenteert, mede getekent, waarom hy door Duc D' Alba's ordre
te Vilvoorden onthalst is den 2 Juny 1568. (In latere bronnen vermeld met overlijdensdatum
14 september 1568, leeftijd 41 jaren, hetgeen betekent dat zijn geboortedatum
niet ongeveer 1525 is doch 1527 is, omstreeks januari 1527, geboorteplaats Brugge.)
Overige bijzonderheden, aanvullende teksten oude encyclopedieën, archieven:
Lid van het Compromis en secretaris van de graaf van Egmont die hem benoemde tot
gouverneur van Oudenaarde (1566); hij werd in 1567 met Egmont gevangen genomen,
in 1568 overleden te Vilvoorde. De Casembroot is bekend gebleven als humanist.
Hy is getrouwt geweest met:
Willemina van Bronckhorst, waarby verwekt hadde één dochter.
> A. [een kind: een dochter] => vijfde generatie, nr. A.-1.
=> A.-1. ANNA de CASEMBROOT,
zij trouwde eerst met: Don Bartholomeo de Toralvo,
Sergeant Majôr van een Spaansch Regiment,
en naderhand met: Don Andrea de Miranda,
Gouverneur van Meurs.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Uit het tweede huwelijk van 3.-2.:

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 4:

Uit het huwelijk van Leonard CASEMBROOT x2. Godelieve Joostdr. Brest,
volgt hierna zijn vierde kind, de stamvader van familietak B:


4. LEONARD de CASEMBROOT,
in zyn jonkheit Pensionaris der Stad Brugge, en wegens Vlaanderen
in den jare 1573 en 1582 ter Vergaderinge van de Raad van Staten gecommiteert,
en in 't zelve jaar 1582 door ordre Konings van Spanjen geciteert en gecondemneert;
edog is naar Holland geweeken, en aldaar door Prins Willem den Eersten en de Staten Generaal
tot Raadsheer in 't Hof Provinciaal aangestelt, en is verscheiden Ambassaden gebruikt geweest.
Hy stierf als President van den zelven Rade in 's Hage, en is aldaar in Maart 1604 in de Grote Kerk begraven,
na dat hy by zijn Huisvrouwe Cornelia van Poppe,
verwekt hadde 9 kinderen. > B.

Overige bijzonderheden, uit geschiedenisboeken en encyclypedieën:
Leonard de CASEMBROOT, Ned. jurist en diplomaat, overleden in 1604;
halfbroer van Jehan de CASEMBROOT (zie familietak A.).
Betreft Leonard de CASEMBROOT: circa 1560 pensionaris
en vervolgens Burgemeester van Brugge.
Hij week tijdens Alva uit naar het noorden [= vertrokken uit Vlaanderen,
thans België, naar de Noordelijke Nederlanden = thans Nederland].
In 1573 raadsheer en 1598 voorzitter van het Hof van Holland;
nam deel aan de onderhandelingen over de Unie van Utrecht.
Hij koos de zijde van Oldenbarnevelt tegen Leicester.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 5:

B.-1. JAN LEONARD de CASEMBROOT,
Raadsheer in den hogen Raad van Holland, trouwde Anna Schadé.
Hy stierf in 's Hage in 't Jaar 1637, hebbende 2 kinderen verwekt.

zesde generatie: B.-1., kindnr.1. (zoon) JAN de CASEMBROOT,
Commissaris Generaal van de Schepen, trouwde Cornelia Musch.Schepenzegel (1651), coll.: M.C.Deden-Kazenbroot.

Jan CASEMBROOT, Schepen te Rotterdam 1651–1652, met Schepenzegel (1651):
hij is ook bekend als Jan de CASEMBROOT, vermeld in Nederlandse archieven:
Mr. Johan CASEMBROOT, advocaat, van Delft, gehuwd te 's Gravenhage,
trouwdatum 26 mei 1638, met Cornelia MUSCH, jonge dochter, ouders:
Jan Jacobsz. MUSCH, koopman (in haring, enz.) en Maritge Cornelisdochter,
echtelieden wonende te: Huize 'de Moerinne', Haringvliet ZZ te Rotterdam.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

zesde generatie: B.-1., kindnr.2. (dochter) ANTHONIA de CASEMBROOT,
zij is gehuwd geweest met: Andreas Hesselt van Dinter,
Baillu van Beyerland.
[= Baljuw van Beyerland.]

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

vijfde generatie: B.-2. SAMUEL de CASEMBROOT,
troude Anna Romeyns, en na des zelfs overlyden met Anna van Dueren,
hebbende by de eerste Vrouw verwekt 2 kinderen.
=> B.-2. (oudste kind/zoon) Jan de CASEMBROOT,
geb.26 jan.1625, hij volgt bij fam.tak E.
==> B.-2. (jongste kind/zoon) Charles de CASEMBROOT.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

vijfde generatie: B.-3. Jan de CASEMBROOT,
Ontvanger en Schepen van 't Vrye te Sluis in Vlaanderen,
troude Maria Brassert, en hebben gehad 1 Dogter (zie: Johanna),
stierf 1625. [betreft verm. overlijdensdatum van Jan de Casembroot]

=> zesde generatie: B.-3: kind.nr.1. (dochter) JOHANNA de CASEMBROOT,
trouwde Jan Vlaminck,
Burgemeester van 't Land van den Vryen tot Sluys in Vlaanderen.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

vijfde generatie: B.-4. PHILIPPOTE de CASEMBROOT,
is gehuwd met Hugo Muysch van Holy,
Heer van de Ketel.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

vijfde generatie: B.-5. GODELIEVE de CASEMBROOT,
is gehuwd met Erich van Sypestein,
Commis van de Generaliteits Finantien,
hebben kinderen nagelaten.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

vijfde generatie: B.-6. ANNA de CASEMBROOT,
trouwde Pompejus de Rovere,
Heer van Hardinxveld, Baillu van Zuid-Holland,
en gecommitteerde in de Raad van Staten;
zonder kinderen overleden.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

vijfde generatie: B.-7. CORNELIA de CASEMBROOT,
is getroud met Thomas Romeyns.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

vijfde generatie: B.-8. PETRONELLA de CASEMBROOT,
ongehuwd gestorven.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

vijfde generatie: B.-9. AGNIETA de CASEMBROOT,
ongehuwd gestorven.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ZIE VERDER VOOR TAK B.-1. Jan de CASEMBROOT (1625-1681),
x Charlotta van Leedenburg. Hun zeven kinderen volgen bij fam.tak E.
De tak E is vermeld bij de zevende generatie t/m negende generatie.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

*) Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 6:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

CASEMBROOT - generatie 6
(
Kinderen uit het huw. van generatie 5: B.-2. SAMUEL de CASEMBROOT,
troude Anna Romeyns, en na des zelfs overlyden met Anna van Dueren,
hebbende by de eerste Vrouw verwekt 2 kinderen.)

Deze 2 kinderen zijn twee zonen volgen hierna, in generatie 6.

B.-2.-1., kind/zoon nr.1. JAN de CASEMBROOT,
Heer van Termoer, Rynesteyn en Willigelangerack,
geb. den 26 Jan. 1625;
trouwde Charlotte van Leedenburg.
Hij stierf den 5 Jan. 1681, verwekt hebbende 7 kinderen.
> Zie verder generatie 7. => E.

B.-2.-2., kind/zoon nr.2. CHARLES de CASEMBROOT.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Uit het eerste huwelijk van 3.-2. (vervolg, het middelste van de 3 kinderen):

De nakomelingen van die voorouder uit Piemont, zijn later in 1568 vanuit Vlaanderen (Zuid-Nederland)
naar Noord-Nederland vertrokken en aldaar gaan wonen (dat is in biografische woordenboeken ook beschreven):
op diverse lokaties van het huidige Nederland, met name de provincies Zeeland, Holland (plaatsen in Noord-Holland en Zuid-Holland) en Utrecht.
Vermeld in het oud-archief van steden zoals: Middelburg, 's-Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en overige plaatsen (ook nog voor de periode 19e - 20e eeuw in Nederland en elders zoals o.a. USA, Indonesië [voormalig Ned.-Indië]).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 4:


[uit het 2e huw. van 3.-2., kindnr.5., zijn vierde zoon, 2e kind & zoon uit 2e huwelijk]:
5. NICOLAAS de CASEMBROOT, Heer van Oostwinckel, Burgemeester van Brugge,
trouwde Anna Wynckelman, en wan 4 kinderen (= uit zijn huwelijk vier kinderen)
> volgt hierna C.

 

FAMILIETAK C: CASEMBROOT

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 5:

CASEMBROOT - generatie 5
Kinderen uit het huw. van generatie 4:
(> C.-tak = NICOLAAS de CASEMBROOT, 4 kinderen):

C.-1. JOOST de CASEMBROOT, Heere van Oostwinkel,
trouwde Sebastiana van Maldegem,
hebben geen kinderen nagelaten.

C.-2.MARIE de CASEMBROOT,
trouwde Adolph van Maldegem, Ridder, Heer van Leyschor,
hebben kinderen nagelaten.

C.-3. ANNA de CASEMBROOT,
is getroud eerst met Hugo van den Hecke, en na des zelfs overlyden
met Philips van Maldegem
waar van by beide kinderen verwekt zijn.

C.-4. BARBERA de CASEMBROOT,
is geweest Abdisse in het Klooster Spenmaljen te Brugge.

============================
Deze familietak C is kennelijk niet verder met nakomelingen in mannelijke lijn;
van de dochters hierboven vermeld bij C.-2. en C.-3.:
uit reeds verricht onderzoek wordt e.e.a. nagegaan; aanvullingen zijn mogelijk.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Uit het eerste huwelijk van 3.-2. (vervolg, de jongste van de 3 kinderen):

De nakomelingen van die voorouder uit Piemont, zijn later in 1568 vanuit Vlaanderen (Zuid-Nederland)
naar Noord-Nederland vertrokken en aldaar gaan wonen (dat is in biografische woordenboeken ook beschreven):
op diverse lokaties van het huidige Nederland, met name de provincies Zeeland, Holland (plaatsen in Noord-Holland en Zuid-Holland) en Utrecht.
Vermeld in het oud-archief van steden zoals: Middelburg, 's-Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en overige plaatsen (ook nog voor de periode 19e - 20e eeuw in Nederland en elders zoals o.a. USA, Indonesië [voormalig Ned.-Indië]).

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 4:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

CASEMBROOT - generatie 4
[uit het 2e huw. van 3.-2., kindnr.6., zijn vijfde zoon, 3e kind & zoon uit 2e huwelijk]:

6. JACOB de CASEMBROOT, (ook: Jacques / Jaques CASEMBROOT, etc.),
geb. den 5 Jan. 1543, was Schepen van Brugge en Thesaurier (= Tresorier) van Vlaanderen;
voorts Commis Generaal over de Hulptroepen van Vlaanderen; hij werd gedwongen met zijn gezin,
eerste echtgenote, en overige familieleden uit te wijken van Vlaanderen naar Nederland
omstreeks 1573 - 1575. Hij is overleden te Amsterdam na circa 1600, voor circa 1620.

• N.B.: De schoonvader van het eerste huwelijk van Jacob (de) Casembroot, ook vermeld als Jacques / Jaques Casenbroodt / Casenbroot (etc.: in Nederland):
Bernard Wynckelman is een zoon van Reinier / René Wynckelman, hij is een halfbroer van Jan Wynckelman gehuwd met Maria de Boot (dit echtpaar Wynckelman – de Boot = de ouders van Anna Wynckelman: zij huwde met Nicolaas [de] Casembroot, broer van voornoemde Jacob [de] Casembroot.

• Jacob [de] Casembroot trouwde eerst in Vlaanderen in of circa 1569 met (= vermeld: Jonkvrouwe) Anthonia Wynckelman, (ook: Wijnckelman, Anthonette, Antoinette Wynckelman, dochter van Bernard Wynckelman, Ridder, Raadsheer van Brugge, Schepen & Thesaurier (= Tresorier) der Stad Brugge, en van Anthonette Spingel, ook genaamd Antonia Jansdr. Pringheel)
en daarna, zijn 2e huwelijk, met Barbara Domicle.

• 16 nov. 1575: Jaques Casenbroodt, koopman te Brugge, vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 814, (aktenr.) A; 179.

• 24 mei 1579: Jacques Casenbroot, vermeld in een notariële akte gepasseerd te Enkhuizen,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 821, (aktenr.) A; 324.

• Jacob (de) Casembroot wan [= kreeg] by de 1ste Vrouw 2 kinderen, en by de 2de 1 kind, dus 3 kinderen. > D. = familietak D.

Volgens andere archiefbronnen bij zijn eerste echtgenote acht kinderen.
Voorlopig een kind, een zoon, in publicaties en hierna vermeld bij D.-1. REINIER de CASEMBROOT.
De tweede zoon hierna vermeld bij D.-2. zou dus een zoon zijn uit het eerste huwelijk, hetgeen niet overeenkomt met de archiefbronnen in Nederland, DTB-register van Amsterdam, doopregister Amsterdam:

Pieter, gedoopt te Amsterdam in de Oude Kerk op 22 maart 1587, zoon van:
Jaques Ka(e)senbroet, koopman, en Barber Ka(e)senbroet [= Barber Domicle: de 2e echtgenote].
Voorlopig wordt daarom verondersteld dat er later een zoon Pieter de volwassen leeftijd bereikte,
tevens dat D.-2. Peter dezelfde is als Pieter gedoopt te Amsterdam in 1587; voorzichtig wordt
daarom nagegaan of de verdere stamboomgegevens van D.-2. Peter [de] Casembroot inderdaad
dezelfde is die trouwde met Jonkvr. Rottemont of dat het juister is dat het hier om Pieter uit het
tweede huwelijk gaat. In ieder geval lijkt het thans, dat er zelfs sprake kan zijn van zowel een
zoon Peter [de] Casembroot uit het eerste huwelijk die trouwde met Jonkvr. Rottemont;
terwijl er dan een naamgenoot van hem gedoopt = Pieter, gedoopt te Amsterdam in 1587.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

FAMILIETAK D: CASEMBROOT

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 5:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

CASEMBROOT - generatie 5
Kinderen uit het huw. van generatie 4:
(> D.-tak = JACOB de CASEMBROOT, 3 kinderen):

Kinderen uit het eerste huwelijk van Jacob de CASEMBROOT x (1e) Anthonia Wynckelman acht kinderen,
volgens vnd. overzicht twee kinderen (is D.-1. en D.-2.), daarvan is thans bekend nr. D.-1.:

D.-1. REINIER de CASEMBROOT, Commis van de Generaliteits Finantien,
is eerst gehuwd met Magdalena de Chantreines, gezegt Broucqsault,
en na des zelfs overlyden is hy hertrouwd met Jonkvr. de Veer,
hebbende by de eerste Vrouw verwekt 2, en by de 2de 3,
dus 5 kinderen.
(Zie verder generatie 6.)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

D.-2. PETER de CASEMBROOT,
trouwde Jonkvr. Rottemont,
heeft nagelaten 3 kinderen.
(Zie verder generatie 6.)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Kinderen uit het tweede huwelijk van Jacob de CASEMBROOT x (2e) Barbara Domicle,
negen kinderen, volgens vnd. overzicht een kind, een zoon (is D.-3.);
de overige aanvullingen volgen hierna:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


(stamboomnummer voorlopig tussen D.-2. en D.-3. =
Pieter, gedoopt te Amsterdam in de Oude Kerk op 22 maart 1587, zoon van:
Jaques Ka(e)senbroet, koopman, en Barber Ka(e)senbroet [= Barber Domicle: de 2e echtgenote].

D.-3. LEONARD de CASEMBROOT,
(volgens div. publicaties is hij vermoedelijk dezelfde Leonard die geboren is circa 1612, vermoedelijk te Rotterdam).
D.-3. is gehuwd met Geertruid Schouten,
en na des zelfs overlyden hertrouwd met Gerarde Sylle,
heeft 1 kint nagelaten.
(Zie verder generatie 6.)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 6:

CASEMBROOT - generatie 6 = Kinderen uit het huw. van generatie 5:
D.-1. REINIER de CASEMBROOT x 1e met
Magdalena de Chantreines, gezegt Broucqsault
:
2 kinderen; x 2e met Jonkvr. de Veer: 3 kinderen.
Totaal bij deze twee vrouwen: 5 kinderen, is D.-1.: 1 t/m 5.
(drie zonen en twee dochters).

D.-1: 1. (kind uit het 1e huw. van D.-1., oudste kind / zijn 1e zoon):
JACOB de CASEMBROOT, Scholtus der Stad Rheenen,
trouwde Hillegonda Asch van Wyck.

D.-1: 2. (kind uit het 1e huw. van D.-1., zijn 2e kind / zijn 1e dochter):
SOPHIA de CASEMBROOT,
trouwde Jacob de Sylle, Fiscaal van de Krygsraad.

D.-1: 3. (kind uit het 2e huw. van D.-1., zijn 3e kind / zijn 2e zoon)
JAN de CASEMBROOT.

D.-1: 4. (kind uit het 2e huw. van D.-1., zijn 4e kind / zijn 3e zoon)
ALBERT de CASEMBROOT.

D.-1: 5. (kind uit het 2e huw. van D.-1., zijn 5e kind / zijn 2e dochter):
ANTHONINE de CASEMBROOT,
is getrouwt met Wouter Segwaert, Commis van de Generaliteits Finantien.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 6:

CASEMBROOT - generatie 6
= Kinderen uit het huw. van generatie 5:
D.-2. PETER de CASEMBROOT
x Jonkvr. Rottemont, heeft nagelaten 3 kinderen,
is D.-2.: 1 t/m 3. (een zoon en twee dochters).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

(Vervolg) D.-2. PETER de CASEMBROOT
x Jonkvr. Rottemont, heeft nagelaten 3 kinderen,
is D.-2.: 1 t/m 3. (een zoon en twee dochters).

D.-2: 1. LEONARD de CASEMBROOT,
gehuwd met N. Isendoorne.

D.-2: 2. JACOBA de CASEMBROOT,
trouwde met de Heer N. Pauw.

D.-2: 3. FLORA de CASEMBROOT,
trouwde Jan van den Bosch, Capitein.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 6:

CASEMBROOT - generatie 6 = Kind uit het huw. van generatie 5:
D.-3. LEONARD de CASEMBROOT , trouwde 2x,
1e Geertruid Schouten, als weduwnaar hertr., x 2e Gerarde Sylle,
heeft 1 kind nagelaten, is D.-3.: 1. (een zoon).

D.-3: 1. N. de CASEMBROOT,
Burgemeester van Grave Walburghe.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Opmerking:
Vanwege eerder genealogisch onderzoek
volgen meerdere gegevens van familietak D.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FAMILIETAK E: CASEMBROOT

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 7:

CASEMBROOT - generatie 7
(> E.-tak = B.-2.: 1. JAN de CASEMBROOT,
Heer van Termoer, Rynesteyn en Willigelangerack, geb. den 26 Jan. 1625.
Hij stierf den 5 Jan. 1681, x trouwde met Charlotta van Leedenburg,
verwekt hebbende 7 kinderen: > tak E.:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

E.: 1. JAN de CASEMBROOT, Heer van Termoer, geb. in 1655, trouwde Susanna Ploos van Amstel.
Hy stierf de 1 April 1706, verwekt hebbende 4 kinderen.
(Zie verder generatie 8.)

E.: 2. LEONARD de CASEMBROOT, Heer van Rynesteyn, Willige-Langerack en Coquelmondo, is geb. 1660;
trouwde eerst met Dorothea Ruysch van Wayesteyn, ten tweeden met Alpheda Hendrina van Luchtenburg,
en ten derde met Hillegonde Geertruyde van Bergen; uit welk laatste Huwelyk verwekt zyn 8 kinderen.
(Zie verder generatie 8.)

E.: 3. ANNA de CASEMBROOT, trouwde met Joost Taets van Amerongen, Heer van Natewisch, compareerende in het Lid der Heeren Edelen 's Lands van Utrecht.
(Zie de Genealogie: van AMERONGEN. > Generatie 17 en 18.)

E.: 4. ADRIANA de CASEMBROOT, troude Johan Adolph van Renesse, Heer van Lockhorst, compareerende in het Lid der Heeren Edelen 's Lands van Utrecht.
(Hebben verwekt 8 kinderen; zie Genealogie: van RENESSE.)

E.: 5. LOUIS de CASEMBROOT, Heer van Willige-Langerack, Capitein in de Gardes en Lieutenant Collonel, gesneuvelt in de Battaille van Malplaquet Ao. 1709.

E.: 6. JOHANNA de CASEMBROOT, ongehuwt gestorven.

E.: 7. CORNELIA de CASEMBROOT,
trouwde Johan Bernard van Duderbergh, Sergeant Majôr; is gestorven Lieutenant Collonel in dienst van den Staat.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 8:

CASEMBROOT - generatie 8
(> E.-tak = E.: 1. JAN de CASEMBROOT, Heer van Termoer, geb. in 1655,
trouwde Susanna Ploos van Amstel.
Hy stierf de 1 April 1706, verwekt hebbende 4 kinderen:
hierna vermeld bij E.1.: 1 t/m 4. (twee zonen en twee dochters).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

E.1.: 1. JAN de CASEMBROOT, geb. 1675, stierf in Indiën.

E.1.: 2. CHARLOTTE RIGINE de CASEMBROOT, geboren den 16 Maart 1678.

E.1.: 3. ELEONORA de CASEMBROOT, geboren den 20 Juny 1681.

E.1.: 4. GERARD LOUIS de CASEMBROOT, gebleven in Portugal Ao. 1707 ter Zee.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 8:

CASEMBROOT - generatie 8
(> E.-tak = E.: 2. LEONARD de CASEMBROOT,
Heer van Rynesteyn, Willige-Langerack en Coquelmondo,
is geb. 1660;
trouwde eerst met Dorothea Ruysch van Wayesteyn,
ten tweeden met Alpheda Hendrina van Luchtenburg,
en ten derde met Hillegonde Geertruyde van Bergen;
uit welk laatste (vnd. derde) Huwelyk verwekt zyn acht kinderen
= hierna vermeld bij E.2.: 1 t/m 8 (vijf dochters en drie zonen).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

E.2.: 1. CHARLOTTA MARIA de CASEMBROOT, geboren den 12 April 1707,
trouwde den 16 May 1747 met Jan Carel Barchman Wuytiers, Heer van Drakestein en Vuursch, Meesterknaap van Gooiland, Schout by Nagt ter Admiraliteit te Amsterdam 1750. Hy stierf te Utrecht den 1 Juny 1759.

E.2.: 2. JAN LOUIS de CASEMBROOT, geboren den 26 Februari 1709, Heer van Willige-Langerack 1720,
Collonel van een Regiment Voetknegten ten dienste van dezen Staat 1742.
Hy trouwde met Anna Constantia Margareta Cau,
en heeft by dezelve verwekt 5 kinderen.
> tak E.2.-2. = generatie 9: 2 dochters en 3 zonen.

E.2: 3. FRANCOISE LEONARA de CASEMBROOT, geboren den 27 October 1710, stierf den 21 Juny 1712.

E.2: 4. ELIZABETH GEERTRUYDE de CASEMBROOT, geboren den 5 Febr. 1712, overleed den 15 Febr. 1714.

E.2: 5. CORNELIS de CASEMBROOT, Commandeur ter Zee, geboren den 29 October 1713, en gestorven in de Baay van Curaçao in 't jaar 1737.

E.2: 6. MARIA ELIZABETH de CASEMBROOT, geboren den 20 Juny 1715,
is gehuwt met Mr Justinus de Beyer, Heer van Hulsen, Canunnik van het Dom-capittel te Utrecht 1729, Burgemeester der Stad Nymegen, en Gedeputeerde ter Vergaderinge van de Staten van Gelderland.
Zie hunne kinderen in de Genealogie van: Van DAM. Generatie 13.

E.2: 7. ELEONORA GEERTRUYDE de CASEMBROOT, geboren den 17 Sept. 1716.

E.2: 8. LEONARD de CASEMBROOT, Heer van Termoer, Hoog-heemraad van de Lekkendyk beneden Dams 1739,
Ritmeester van een Compagnie Paarden ten dienste van deze Staat 1745, Majoor 1749.
Hy is geboren den 9 Nov. 1717, en getrouwt den 9 April 1754 met
Isabella Adelhyd Singendonk, Douairiere van Reynoud Gerard van Tuyl van Serooskerken, Raad ter Admiraliteit op de Maze.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 9:

CASEMBROOT - generatie 9
= E.: 2.-2. JAN LOUIS de CASEMBROOT, geb. den 26 Febr. 1709,
Heer van Willige-Langerack 1720, Collonel van een Regiment Voetknegten
ten dienste van dezen Staat 1742.
Hy trouwde met Anna Constantia Margareta Cau,
en heeft by dezelfde verwekt vijf kinderen;
hierna bij E.2.-2.: 1 t/m 5 (twee dochters en drie zonen).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

• Het geslacht CAU. Volgens het Stam- en Wapenboek op pag. 145,
door J.C.P.v.Epen (betr. Zeeuws geslacht, eiland Schouwen):
Anna Constantia Margaretha CAU, is een dochter van:
Iman CAU, geb. 6-8-1682 Zierikzee, Raad aldaar, overl. te 's-Gravenhage in juni 1728;
geh. 26-2-1710 met: Jkvr. Elisabeth Wilhelmina de Mauregnault
(dr.v. Jhr. mr Johan de Mauregnault en Cornelia Clara Huyssen, echtelieden).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

In andere publicaties vermeld als:
Familietak A. = de CASEMBROOT. (VI.-A.):
Jhr. Jan Lodewijk / Jean Louis (ook Johan) de CASEMBROOT,

Heer van Rijnesteyn & Willige-Langerak
(geb. 26-2-1709 te Utrecht,
gedoopt te Utrecht in de Franse kerk 28-2-1709; overleden te Breda 30-8-1777),
Generaal & Chef van een Regiment Infanterie; Luitenant-Generaal Infanterie,
Commant of > Commandeur v. Iperen (Yperen); in 1760 Colonel te Breda (Ned. Leger);
vermeld in het wapenboek Ned. adel, Rietstap: luitenant-generaal.

(VI.-A.) Zijn eerste huw. op 2 nov. 1732 te Utrecht ("Walekerk") met:
Anna Constantia Margaretha CAU,
geb. in febr. 1712 te Middelburg,
overl. te Breda 12-6-1769
(dr.v. mr Iman CAU en diens echtgenote
Jkvr. Elisabeth Wilhelmina de Mauregnault / of Winckelman ?).

Hij huwde 2x; zijn tweede huwelijk als weduwnaar van Anna Constantia Margaretha CAU
(geb. febr. 1712 te Middelburg, overleden te Breda 12 juni 1769, (dochter van Mr. Iman CAU,
Raad van Zierikzee, geboren 6 aug. 1682 te Zierikzee, overleden te 's-Gravenhage juni 1728,
gehuwd 26 febr. 1710 met Jkvr. Elisabeth Wilhelmina de Mauregnault
[dr.v. Jonkheer Mr. Johan de Mauregnault en Cornelia Clara Huyssen, echtelieden].)

Van hem ook de familietak Ned.-Indië; zonen (VII.A. en VII.B.) > Ned. Adel
> = zie 2e huwelijk met betrekking de adellijke familie (de) CASEMBROOT.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Kinderen uit dit eerste huwelijk:
E.2.-2.: 1 t/m 5 (twee dochters en drie zonen).

E.2.-2.: 1. ANNA CONSTANTIA de CASEMBROOT.

Aanvullingen (elders publicatie stamboomnr. VI.A.-1.)
Anna Constantia Elisabeth / Anne Constantie Elisabeth de Casembroot (haar handtekening zoals in het Nederlands vermeld), geb. 13-5-1733 te Utrecht, ged. (geref.) aldaar 17-5-1733. Zij huwt (ondertr. 24-10-1760) te Amsterdam [waarvan cc = kopie-akte:
Zij woonde te Amsterdam, adres op de Cingel, haar vader was toen Collonel ten dienste van dese Landen, te Breda.]

huw. voor de kerk: (Waalse kerk) 9-11-1760 aldaar, met: Jacobus van Santen, van Amsterdam, geref., 27 jr., [= geb. ca. 1733], wonende op den Amstel (zijn moeder is Johanna Soomen).
Dit echtpaar vertrok later naar Oost-Indië [= Indonesië], waar zij overleed 12-2-1787.
Zij woonden in Batavia, twee broers van Anna worden vermeld bij het dopen van kinderen van het echtpaar Van Santen op 28-5-1768
(bron: CBG, microfiches Burg.stand Batavia nr.39. coll. Bloys van Treslong Prins), t.w. haar broers (vermeld als VI.A.-3. en 5.; zie verder hierna).

E.2.-2.: 2. LEONARD JAN FREDERIK de CASEMBROOT, jong gestorven.

E.2.-2.: 3. JAN HENDRIK de CASEMBROOT, geb. den 12 July 1737, Officier van de Infanterie.

(In andere publicatie met stamboom nr. VI.A.-3.) Jan Hendrik / Jean Henri de Casembroot; geb. 12-7-1737, ged. (geref. Waalse kerk) 13-7-1737 te Utrecht "Jean Henri de Casembroot; hij was Luit.-Colonel bij de Infanterie, ook vermeld in archiefstukken als: Kapitein der Infanterie; vermeld als een van de twee getuigen bij het dopen te Batavia 28-5-1768 van een kind van zijn zuster vnd. VI.A.-1. x Van SANTEN.
Conclusie: VI.A.-3. is dezelfde als hierboven vermeld, overleden met als oorzaak verdronken [gevonden 21-3-1789, te Haarlem? of omgeving?] en begraven te Haarlem 23-3-1789 in de Waalsche Kerk aldaar (reg.nr.72.). /
Uit de archiefbronnen Rijksarchief te Haarlem, DTB - Haarlem:
– In DTB-gaardersregister Haarlem, blz. d.d. 21 maart 1789, e.v.,
op de tweede regel is genoteerd:
54 jr. oud: Verdronken - 't Lijk van den H.Ed: Gebr:
Heer Jan Hendrik de Casembroot (bedrag vermeld in het Lijkregister: ƒ 30.–.–.)

– DTB Naamlijst-boek Haarlem: "den Hoog-Edel Geboren Heer Jan Hendrik de Casembrood,
leeftijd 54 jaar. (W.K. = in de Waalsche Kerk begraven.)

– DTB Begraafregister Haarlem, folio 255 (periode vanaf 20-3-1789):
Begraven in de Franse, resp. Waalsche Kerk te Haarlem ("Fr.K., Haarlem")
Jan Hendrik de Casembrood
d.d. 23 maart 1789:
"Een opening in de Waalsche kerk nr.72 voor de heer Jan Hendrik de Kaasenbroot;
ad ƒ 4, in de totaalkolom een bedrag van ƒ 4,––. //

Jan Hendrik de Casembroot, heeft in Breda een vrije relatie gehad met Agnetis Pick,
beiden woonachtig in de stad Breda; waarbij een kind, dochter geboren te Breda:

E.2.-2.: 3.a. Joanna Catharina de Casembroot, ged. Breda, [maandag] 23 mei 1763,
vader Joannes de Casembroot, moeder Agnetis Pick; getuige Petronella Luijks.
Opmerking: De ouders van de dopeling zijn van Breda. (archiefbronnen: wiewaswie.nl,
-> Stadsarchief Breda: DTB doopboek rk Brugstraat 1758-1781, archief CB,
registratienummer 10, pagina 68, registratiedatum 23 mei 1763, akteplaats Breda.
Collectie, Archiefnaam: Collectie DTB Breda, Bron: boek, Deel 10, periode 1758-1781.)
Uit overige officiële archiefbronnen zoals met name oud-notarieel archief van Breda,
blijkt dat voornoemde vader Joannes dezelfde persoon is elders genoemd Jan Hendrik,
achternaam, o.a.: de Casembroot, met zijn relatie Agnetis Pick, ook spellingsvarianten
van haar voornaam, achternaam, enz. (zie verder o.a. websites: cbg.nl, wiewaswie.nl.)
Voornoemde dochter volgt met (tijdelijk) genealogienr. E.2.-2.: 3.a. (= gen.VI.A.-3.a.).
Genealogie gegevens op kazenbroot.nl, zijn ook op sites: kazenbroot.nl, wiewaswie.nl.

E.2.-2.: 4. LOUISE ELEONORA de CASEMBROOT, gestorven den 6 Dec. 1757, oud 16 jaren.

(In andere stamboom, nr. VI.A.-4.) Louise Eleonora de Casembroot,
geb. 10-2-1742 (waarsch. Utrecht), overl. 6-12-1757 (verm. aldaar), ongehuwd.
Zie ook aanvullende archiefbronnen - gegevens op sites zoals wiewaswie.nl.
Zij is op jonge leeftijd ongehuwd zonder nakomelingen overleden, begraven.
(In bewerking details over haar overlijden, vermoord in Utrecht 6 dec.1757,
later begraven te Breda, d.a.v. na 6 december 1757.)

E.2.-2.: 5. JAN LOUIS de CASEMBROOT, geboren den 16 Dec. 1746, dient ter Zee.

(In andere stamboom, nr. VI.A.-5.) Jan Lodewijk / Jean Louis de Casembroot,
geb. 16-12-1746 (waarsch. Utrecht), beroep Officier / Commandeur ter Zee,
getuige in Batavia van een kind van zijn zuster VI.A.-1. op 28-5-1768, met
zijn oudere broer vnd. VI.A.-3.; Jan Lodewijk of Jean Louis de Casembroot
Jan Louis is vermoedelijk ongehuwd overleden in 1772;
geen nageslacht of verdere bijzonderheden bekend.

Waarschijnlijk geen nakomelingen bekend in mannelijke lijn
uit het eerste huwelijk van VI.-A. = E.2.-2.

Zie verder ook elders op deze site kazenbroot.nl,
alsmede websites kazenbroot.nl, wiewaswie.nl.

== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

VI.A.) Hij hertrouwde als weduwnaar,
zijn 2e huw. te Breda 28 april 1771, met:
Louisa Cornelia Elisabeth CLUNDER / CLUNDERT,
geb. 13-10-1754 te Breda, overl. 21-3-1822 te Breda
(dr.v. Cornelis CLUNDER[T] en Elisabeth PROVO,
echtelieden te Breda).

Uit dit tweede huwelijk van VI.A. zijn twee kinderen bekend:

VI.A.-6. Jhr. Leonard de Casembroot, vermeld in het Ned. / Belgische adelsboek;
hij werd geb. te Breda, ged. aldaar 22 okt. 1772 (geref., Waalsche kerk),
overl. te Breda 6 aug. 1832, oud 59 jr. [na een lang en pijnlijk lijden],
echtgenoot van Johanna Adriana, Baronesse van Neukirchen, genaamd Nijvenheim.

VI.A.-7. Jhr. Samuel Otto de Casembroot, vermeld in het Ned. adelsboek;
heeft Zeeuws nageslacht; geb. te Breda 9 febr., ged. aldaar 9 febr. 1776;
hij overleed te St. Maartensdijk 8 januari 1839, oud bijna 63 jaar;
echtgenoot van Wilhelmina de Haan.

Voor overige bijzonderheden volgen nog aanvullingen, zie ook Ned. adelsboek
betreft VI.A- 6 en VI.A.-7. Het Belgische adelsboek betreft VI.A.-6.: nageslacht
wordt niet tot heden door mij aangevuld en/of verbeterd, zie adelsboeken.

 

Na het overlijden van VI.A. Jhr. Jan Louis de Casembroot
hertrouwt Louisa Clunder :
in 1794 met: Jan / Johan Philip Hoefft, Heer van Oijen (= Hoeufft van Oyen),
geb. 22-6-1779, Generaal-Majoor, weduwnaar met twee kinderen.
Hij overleed in jan. 1795 te Utrecht, begraven aldaar in de Nicolaïkerk.

Zij hertrouwt, haar derde huwelijk, met:
N. Marquis (= Markies) de la Valette.

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Bij de Volkstelling van 1947 in Nederland is ook vermeld de familienaam "de Casembroot";
zie ook publicaties, boeken, enz., over adellijke families in België, Nederland en elders.
In the population census of 1947 in The Netherlands is also mentioned the surname
"de Casembroot"; see also publications, books, etc., concerning noble families in Belgium,
The Netherlands and elsewhere. (
websites: ancestry, linkedin, phonebooks, e.g.: Gr.-Brit.)

Volkstelling van 1947 in Nederland met familienaam "de Casembroot"
In de provincies Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland:
• Gelderland, totaal = ...........................................drie = 3 personen
• Den Haag 1 persoon, Zuid-Holland, totaal .........een = 1 persoon
• Zeeland, totaal = ...............................................twee = 2 personen
Totaal Nederland, 3 provincies = .................totaal zes = 6 personen.

Volkstelling van 2007 in Nederland met familienaam "de Casembroot"
In Nederland verspreid in meer dan een provincie, totaal acht = 8 personen.

N.B.: Om redenen van privacy, etc., geen bijzonderheden van in leven zijnde personen.
Note: For privacy reasons, etc., no further particulars concerning living persons.

Zie verder / See further => websites cbg.nl, kb.nl, knggw.nl, meertens.knaw.nl, wiewaswie.nl.

===========================================================

VAN HET ADELLIJKE GESLACHT (de) CASEMBROOT
- FAMILIE TAK C = II.-C. Jacob (de) CASEMBROOT;
FROM THE NOBLE FAMILY (de) CASEMBROOT
- FAMILY BRANCH C = II.-C. Jacob (de) CASEMBROOT..
(door / by M.Ch. Deden-Kazenbroot)

DEZE JONGSTE FAMILIETAK UIT BRUGGE, VLAANDEREN,
IS VOLGENS DIVERSE PUBLICATIES ZOALS ADELSBOEKEN IN NEDERLAND,
NA ENKELE GENERATIES UITGESTORVEN IN MANNELIJKE LIJN.

AANGEZIEN OOK DE MIDDELSTE FAMILIETAK NIET IN MANNELIJKE LIJN
WERD VOORTGEZET, IS HET WEL DUIDELIJK DAT HET ADELLIJKE GESLACHT
(de) CASEMBROOT ALLEEN VIA DE OUDSTE FAMILIETAK WERD VOORTGEZET
EN DE NAAMDRAGERS VAN DE ADELLIJKE SCHRIJFWIJZE "de CASEMBROOT"
NAKOMELINGEN ZIJN VAN DE OUDSTE TAK. = familietak A.

VANWEGE DE OVERZICHTELIJKHEID VAN DE PERSONEN MET DEZE NAAM
IN NEDERLAND EN ELDERS VOLGT HIERNA HET OVERZICHT VAN DEZE
JONGSTE FAMILIETAK VANAF DE ZESTIENDE EEUW IN HOLLAND,
DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN, WAARONDER AMSTERDAM.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DEZE STAMBOOM HEEFT ANDERE GENEALOGIENUMMERS ,
NIET HETZELFDE ALS HIERBOVEN;
THIS FAMILYTREE HAS OTHER GENEALOGYNUMBERS,
NOT THE SAME AS ABOVE.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Tak C.:

II-C = Jacob de CASEMBROOT (ook: Jacques / Jaques CASEMBROOT),

* geb. 5 januari 1543, Schepen en Thesaurier (= Tresorier) van Brugge
en Commies Generaal van Vlaanderen [over de Hulptroepen van Vlaanderen];
door de Hertog van Alba ingedaagd zijnde, werd hij omstreeks 1573-1574
gedwongen uit te wijken naar Holland = Noordelijke Nederlanden,
alwaar hij zich waarschijnlijk vermoedelijk vestigde te Amsterdam;
hij is overleden te Amsterdam ca. 1600 - 1620.

Hij was twee keer gehuwd; kreeg in totaal zeventien kinderen uit twee huwelijken:
acht & negen kinderen.

• Jacob [de] Casembroot trouwde eerst in Vlaanderen in of omstreeks 1569
met (= vermeld: Jonkvrouwe) Anthonia Wynckelman,
(ook: Wijnckelman, Anthonette, Antoinette Wynckelman,
dochter van Bernard Wynckelman, Ridder, Raadsheer van Brugge,
Schepen & Thesaurier (= Tresorier) der Stad Brugge,
en van Anthonette Spingel, ook genaamd Antonia Jansdr. Pringheel)
en daarna, zijn 2e huwelijk, met Barbara Domicle.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

• 16e eeuw (Brugge, Vlaanderen):
De schoonvader van het eerste huwelijk van Jacob (de) Casembroot,
ook vermeld als Jacques / Jaques Casenbroodt / Casenbroot
(etc.: in Nederland):

Bernard Wynckelman is een zoon van Reinier / René Wynckelman,
hij is een halfbroer van Jan Wynckelman gehuwd met Maria de Boot

(dit echtpaar Wynckelman – de Boot, zijn de ouders van Anna Wynckelman:
zij huwde met Nicolaas [de] Casembroot, broer van voornoemde
Jacob [de] Casembroot.

• 16 nov. 1575: Jaques Casenbroodt, koopman te Brugge,
vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 814, (aktenr.) A; 179.

• 24 mei 1579: Jacques Casenbroot, vermeld in een notariële akte gepasseerd te Enkhuizen,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 821, (aktenr.) A; 324.

• Uit de reeks werken, uitg. Vereniging het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief
te 's-Gravenhage, verschenen bij Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage, zie veertiende deel,
titel: "Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie."
(Auteur: prof.dr. J.G. van Dillen.
Inleiding door de in 1957 overleden historicus dr. F.W. Stapel, hij schreef de eerste 2 hoofdstukken
van de Inleiding.). Belangrijke gegevens met personalia van de jaren omstreeks 1600.

• 8 dec. 1600: Jacques Casembroot, Koopman te Brugge,
vermeld in een notariële akte bij het Gemeentearchief te Leiden,
zie verder oud-notarieel archief 43 en 44 = Notarisprotocol van Jan van Hout
periode 1573 - 1609; deze inventarisnummers zijn:
43.) Jan v. Hout, 1585 Febr. 8 = los stuk vraag punten;
44.) Jan v. Hout, 1585 Febr. 8 = bldz. XXI;
44.) Jan v. Hout, 1600 Dec. 8, bldz. CXL.
[N.B.: "In een onbegrijpelijke akte betreft koopmanszaken:
Schuldeischer van Victor du Boys, koopman te Leiden."]

• Jacob [de] Casembroot trouwde eerst in Vlaanderen in of omstreeks 1569
met (= vermeld: Jonkvrouwe) Anthonia Wynckelman,
(ook: Wijnckelman, Anthonette, Antoinette Wynckelman,
dochter van Bernard Wynckelman, Ridder, Raadsheer van Brugge,
Schepen & Thesaurier (= Tresorier) der Stad Brugge,
en van Anthonette Spingel, ook genaamd Antonia Jansdr. Pringheel)

Uit het eerste huwelijk met Anthonia Wynckelman zijn acht kinderen bekend
(volgorde en overige gegevens nog onbekend),
allen ongehuwd overleden op een na, te weten:

Tak C.: Tak II.-C.1. hun zoon Reinier de Casembroot,
commies van de generaliteits-finantien; hij volgt III.-D.

• Jacob [de] Casembroot hertrouwde,
zijn 2e huw., met Barbara Domicle.

Van dit tweede huwelijk zijn bijzonderheden bekend
van twee zonen in publicaties, omdat zij kinderen hebben nagelaten,

(vermeld hierna bij generatienummers
II.-C.2.=III.-E. Pieter de Casembroot,
en II.-C.3.=III.-F. Leonard de Casembroot).

Uit het tweede huwelijk met Barbara Domicle negen kinderen
(volgorde en overige gegevens vermoedelijk);

(Opm.: De Oude Kerk te Amsterdam, afgekort O.K., is vanaf het jaartal 1578;
deze kerk werd toen "Geus", d.w.z. Nederduits Gereformeerde Kerk,
dat is later hetzelfde als Nederlands Hervormde Kerk.
De DTB-kerkregisters van Amsterdam,
betreft kinderen/personen gedoopt in de periode 1564 - 1700
(doopindex rood, achternaam: vrouwen en mannen).

[Na bestudering van dit DTB-doopregister nieuwe generatienummers
volgen, aanvullingen en verbeteringen.]

 

Tak C.: II.-C.2. (het 1e kind, 1e zoon, gedoopt te Amsterdam,
uit het tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob (de) Casembroot):
Jaques; gedoopt te Amsterdam op 21 juni 1585
(nr.1., p.259, O.K. = geref. Oude Kerk),
zoon van Jaques Ka(e)senbroet = Ka(e)senbroot, koopman,
en van Barber Ka(e)senbroet = Ka(e)senbroot.

Tak C.: II.-C.3. (het 2e kind, 2e zoon, gedoopt te Amsterdam,
tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob (de) Casembroot):
Pieter; hij werd gedoopt te Amsterdam met de doopnaam "Pieter",
in de Oude Kerk op 22 maart 1587 (nr.1, p.320, O.K., geref. Oude Kerk),
zoon van Jaques Ka(e)senbroet, koopman, en van [2e echtgenote]
Barber Ka(e)senbroet (= Barber Domicle);
hij volgt III.-E.

Tak C.: II.-C.4. (het 3e kind, 3e zoon, gedoopt te Amsterdam,
tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob (de) Casembroot):
Marckus, hij werd gedoopt te Amsterdam op 2 oktober 1587
(Oude Kerk, geref., nr.1, p.375.), vader Jakes Kasenbroet
= Kasenbroot, koopman; en moeder Barber Dominitel.

Tak C.: II.-C.5. (het vermoedelijke 4e kind,
dat is dan de 1e dochter uit het tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob [de] Casembroot):
Anna, zij is waarsch. gedoopt circa 1590-1591
[nog geen dopen etc. gevonden of nog bekend te Amsterdam of elders];
Anna Casenbroot wordt vermeld in Amsterdam,
DTB: ondertr. 10 mei 1619 (nr.423, p.259) met
Pieter Strijcker (hij is weduwnaar van Reimerich Gerrits)
wonende op de Oude Nieuwe Zijds Voorburgwal te Amsterdam.
Anna is 28 jaar oud, geassisteerd door haar moeder: Barbara Pieters,
wonende op de Coningsgracht te Amsterdam.
Later hertrouwt hij (als weduwnaar van Anna Caesenbroot),
zijn 2e huw. te Amsterdam, ondertr. 4 nov. 1622 met:
Maria Pieters (zij is dan weduwe van Cornelis Bartelsen).

Tak C.: II.-C.6. (het vermoedelijke 5e kind, dat is dan de 4e zoon,
gedoopt te Amsterdam, tweede huwelijk van II.-C. Jacob [de] Casembroot):
Lenert, hij werd gedoopt te Amsterdam op 28 maart 1595
(Nieuwe Kerk, geref., nr.38 p.407; NK = Nieuwe Kerk),
zoon van Jacob Kasijbrot, koopman, en Berber Domenickel.
Vermoedelijk is II.-C.6. dezelfde als: Leonard de Casembroot,
= hij volgt III.-F.

Tak C.: II.-C.7. (het vermoedelijke 6e kind,
dat is dan de 2e dochter uit het tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob [de] Casembroot):
Jannetje Casenbroot, zij is waarsch. gedoopt circa ?,
zij komt voor in DTB-register huwelijken, ondertrouwregister te Amsterdam:
zij gaat in ondertrouw te Amsterdam op 30 aug. 1624
(nr.429 p.229), geassist. met haar moeder, Barbara Pieters,
wonende op het adres: Coningsgracht te Amsterdam.
Jannetje Casenbroot huwt met:
Aberham (= Abraham) Sassenraat, van Schie, oud 27 jaar.
Uit dit huwelijk is een zoon bekend :
Jacob, gedoopt te Amsterdam 10 aug. 1625
(aktenr.40, p.309, NK = geref. Nieuwe Kerk),
zoon van Abraham Sasseraet en Jannetje Kasenbroots.

Tak C.: II.-C.8. (het vermoedelijke 7e kind,
dat is dan de 3e dochter uit het tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob [de] Casembroot):
Jakemijntje, gedoopt te Amsterdam 8 januari 1602
(nr.38, p.921, NK = geref. Nieuwe Kerk),
dochter van Jakes Kasenbrodt, en van Berber Demijnekus.

====================================================

Tak C.: III.-D. (ex II.-C.1.) hun zoon Jonkheer Reinier de Casembroot
(ook: Reinier van Casembroot),
vermeld op 6 november 1592 als student in Leiden 'van Brugge', studierichting 'Letteren';
commies van de generaliteits-finantien;

van hem zijn twee huwelijken bekend,
zijn eerste huwelijk te 's-Gravenhage in 1611;
zijn tweede huwelijk te 's-Gravenhage in 1624.

Hij huwde (1e of 2e?) met
Magdalena de Chantraines de Broucqsauld.
Uit dit huwelijk is een zoon bekend:
Tak C.: III.-D.1. Jonkheer Jacob de Casembrood,

[= Levens van Gouverneurs van Indiën.].
Hij is overleden te Ispahan in Persien
in het jaar 1675.

==================================================

Tak C.: III.-E. (ex II.-C.3.) Pieter de Casembroot;
vermoedelijk geboren ca. 1585-1587,
mogelijk te Amsterdam of omgeving;

hij werd gedoopt te Amsterdam met de doopnaam "Pieter",
in de Oude Kerk op 22 maart 1587
[= deze O.K.-kerk v./a. 1578 "Geus" = geref.];
zoon van Jaques Ka(e)senbroet, koopman,
en van [2e echtgenote] Barber Ka(e)senbroet
(= Barber Domicle).

==================================================

Tak C.: III.-F. (ex II.-C.6.) Leonard de Casembroot;
vermoedelijk geboren ca. 1612, mogelijk in dat jaar
of later wonende te Rotterdam.

=====================================================

Betreft de overige aanvullingen voor deze genealogie (de) Casembroot:
Een van de vrouwelijke nakomelingen van het adellijke geslacht (de) Casembroot
was mevrouw Jacoba Emants-Casembroot; bijzonderheden over de familie Casembroot,
Emants & de brouwerij 'De Roode Leeuw' te Den Haag in vroeger eeuwen volgen.

Foto boven en onder: Ter herinnering aan de brouwerij 'De Roode Leeuw'
een tweetal foto's van een gebouw op de hoek van de Prinsegracht en de
Brouwersgracht te Den Haag. De rode leeuw aan de gevel van het huidige gebouw
op de Prinsegracht is links van de ingang met daarboven het Haagse gemeentewapen
met ooievaar, bij de hoek van de Brouwersgracht te Den Haag, datum mei 2004.
(foto-coll. CASEMBROOT: M.Ch. Deden-Kazenbroot)


 

===================================================

Index op de sententies van de
HOGE RAAD VAN HOLLAND EN ZEELAND, 1582–1778
(archiefbron: Nationaal Archief, Den Haag /
het archiefinventarisnummers is in de genoemde periode
betreft jaartallen hieronder en de familienaam
per archiefstuk via: nr. toegang 3.03.02 & blok nr.3308).


1641, Jul.–Sept. = Casenbroot, R.

1646, Oct.–Dec. = Casenbroot, L.

1653, Oct.–Dec.Casenbroot, R.

1660 = Casembroot de Jonge, J.

1660 = Casembroot de oude, J. kinderen van.

1661 = Casembroot, R.

1662 = Casembroot, J.

1662 = Casembroot, J.

1687, Oct.–Dec. = Casembroot, L.

==================================================================

Archiefbron DTB, trouwen, > website = http://delft.digitalestamboom.nl
DTB-inschr. ondertrouw en trouwen = plaats Delft, ondertrouwdatum 28-10-1623 (= 28 oktober 1623),
datum trouwen in de plaats Delft 12-11-1623 (= 12 november 1623), DTB Delft inv.117:
bruidegom: Thomas Romeins, jonckheer (= titel "jonckheer" = jonkheer Thomas Romeins),
bruid: Cornelia Casenbroots.

Archiefbron DTB, dopen, > website = http://delft.digitalestamboom.nl
Doopinschr.: DTB Delft inv.57, folio 39; plaats en datum doop: Delft 15-11-1652 (= 15 november 1652):
dopeling: Jan Jan van den Bosch
zijn vader Jan van den Bosch, zijn moeder Hoventie Casembroot
de getuigen (vier personen): Leonard Casenbroot, Sara van den Bosch, Margriete van Gel, Anna van der Burgh.

Archiefbron DTB, dopen, > website = http://delft.digitalestamboom.nl
Doopinschr.: DTB Delft inv.11, folio 56v; plaats en datum doop: Delft 26-03-1670 (= 26 maart 1670):
dopeling: Cornelia Anthonij Cortebrant
haar vader Anthonij Cortebrant, haar moeder Aeltge Heijndricks
de getuigen (waarsch. twee personen):
Cornelis Valck,
Casenbroot.
[de achternaam Casenbroot zonder voornaam
= vermeld onder de regel van de eerste getuige].

Over voornoemde getuige Cornelis Valck
waarschijnlijk nog meer archiefgegevens gevonden:

Archiefbron DTB, trouwen, > website = http://delft.digitalestamboom.nl
Huw.-inschr.: DTB Delft inv.22;
plaats en datum ondertrouw Delft 07-04-1657 (= 7 april 1657),
trouwen Delft 22-04-1657 (= 22 april 1657);
bruidegom Cornelis Valck,
bruid Jannitgen Jans.

Archiefbron DTB, dopen, > website = http://delft.digitalestamboom.nl
Doopinschr.: DTB Delft inv.9, folio 209v;
plaats en datum doop: Delft 25-12-1657 (= 25 dec. 1657:
dopeling: Abraham Cornelis Valck
vader Cornelis Pietersz Valck, moeder Jannetgen Jans.
getuigen (aantal drie personen, onder elkaar vermeld):
Teunis Jansz van den Bos,
Maertgen Gerrits,
Pietetgen Pieters.

Archiefbron DTB, dopen, > website = http://delft.digitalestamboom.nl
Doopinschr.: DTB Delft inv.10, folio 19;
plaats en datum doop: Delft 01-04-1659 (= 1 april 1659):
dopeling: Sara Cornelis Valck,
vader Cornelis Pieterse Valck, moeder Jannetge Jans.
getuigen (drie personen, onder elkaar vermeld):
Anthonij Cortebrant,
Trijntge Ariens van der Hout,
Pietertge Pieters.

Archiefbron DTB, dopen, > website = http://delft.digitalestamboom.nl
Doopinschr.: DTB Delft inv.58, folio 43v;
plaats en datum doop: Delft 28-03-1664 (= 28 maart 1664):
dopeling: Leendert Cornelis Valck,
vader Cornelis Pietersz Valck, moeder Jannetje Jans.

getuigen (aantal twee personen, onder elkaar vermeld):
Cornelis Valck,
Cornelia de Voogt.

Archiefbron DTB, dopen, > website = http://delft.digitalestamboom.nl
Doopinschr.: DTB Delft inv.58, folio 97v;
plaats en datum doop: Delft 26-02-1668 (= 26 februari 1668):
dopeling: Maria Anthonij Cortebrant
vader Anthonij Cortebrant, moeder Aeltje Hendrix
getuigen (aantal twee personen, onder elkaar vermeld):
Cornelis Valck,
Maria Overmeer.

Archiefbron DTB, dopen, > website = http://delft.digitalestamboom.nl
Doopinschr.: DTB Delft inv.58, folio 100;
plaats en datum doop: Delft 10-05-1668 (= 10 mei 1668):
dopeling: Joannes Cornelis Valck
vader Cornelis Valck, moeder Jannetje Jans.
getuigen (aantal twee personen, onder elkaar vermeld):
Anthonij Kortebrant,
Annetje Roota.

Archiefbron DTB, trouwen, > website = http://delft.digitalestamboom.nl
DTB Delft, invl.130; plaats Delft,
datum ondertrouw 23-11-1669 (= 23 november 1669),
datum trouwen in de plaats Delft 08-12-1669 (= 8 december 1669):
bruidegom Cornelis Cornelisz van der Valck
bruid Maertge Heijndrickx, weduwe van Jacob Jansz
[opm.: bij deze Cornelis is de achternaam "van der" Valck;
dat kan een naamgenoot zijn, derhalve genoteerd].

Archiefbron DTB, begraven, > website = http://delft.digitalestamboom.nl
DTB-inschr. begr. DTB Delft inv.51, plaats en datum begraven Delft 21-03-1781
(= 21 maart 1781: Oude Kerk)
overledene: Jacoba Sophia de Casembrood.

Archiefbron DTB, begraven, > website = http://delft.digitalestamboom.nl
DTB-inschr. begr. DTB Delft inv.51, plaats en datum begraven Delft 13-02-1783
(= 13 februari 1783: Oude Kerk)
overledene: Anthonia Anna Casembrood, weduwe van Jacob Willem van der Bruggen.

Archiefbron Burgerlijke Stand, geb., > website = http://amersfoort.digitalestamboom.nl
Geboorteakte, geboorteplaats Amersfoort, geboortedatum 03-05-1831
(= 3 mei 1831; akte Amersfoort, jaar 1831, nummer 151)
Melanie Louise Pauline de Casembroot,
kind van (= dochter van de hierna vermelde ouders):
vader: Jean Louis de Casembroot;
moeder: Laure Melanie Juliette Pradier.
Archiefbron Burgerlijke Stand, huw. > website = http://amersfoort.digitalestamboom.nl
Huwelijksakte, plaats Amersfoort, huwelijksdatum 28-08-1902
(= 28 augustus 1902; akte Amersfoort, jaar 1902, nummer 121):
bruidegom: Henri Alexander Just de la Paisières, leeftijd 35 jaar, geboorteplaats Purmerend,
zijn vader Marie Gerard Just de la Paisières, zijn moeder Maria Elisabeth van Akerlaken;
bruid: Paulina Magdalena Vervooren, 21 jaar, geboorteplaats 's-Gravenhage,
haar vader Louis Christiaan Vervooren, haar moeder Maria Augusta Wilhelmina de Casembroot.
= = = = = =
In bewerking: Zie ook bijv. website www.dbnl.org
http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu08_01/molh003nieu08_01_0389.php
CASEMBROOT (Godewaard de), [....].
=================================

========================================================

p.00-12. Gen. (de) Casembroot: inleiding / introduction

p.00. Gen. (de) Casembroot: index fam.: namen / names

p.01. Gen. (de) Casembroot: generatie I / generation I

p.02. Gen. (de) Casembroot: generatie II / generation II

p.03. Gen. (de) Casembroot: generatie III / generation III

p.04. Gen. (de) Casembroot: generatie IV / generation IV

p.05. Gen. (de) Casembroot: generatie V / generation V

p.06. Gen. (de) Casembroot: generatie VI / generation VI

p.07. Gen. (de) Casembroot: generatie VII / generation VII

p.08. Gen. (de) Casembroot: generatie VIII / generation VIII

p.09. Gen. (de) Casembroot: generatie IX / generation IX

p.10. Gen. (de) Casembroot: generatie X / generation X

p.11. Gen. (de) Casembroot: generatie XI / generation XI

p.12. Gen. (de) Casembroot: generatie XII, etc. / generation XII, etc.

=======================================================

HOME