HOME

CONTACT: EMAIL

All rights reserved. Copyright © M.C. Deden-Kazenbroot, auteur. / author.
Deze website wordt regelmatig vernieuwd. Voordat u verder gaat zie eerst: copyright, disclaimer, privacy.
This website is updated regularly. Before you continue see first: copyright, disclaimer, privacy.


Herv. Kerk, Castricum, uitg. B. Kazembroot, Castricum;
uitgeverij van VI.a.3. Bancras Kazenbroot (1866-1947)
(foto/ansichtkaartcollectie: M.Ch. Deden-Kazenbroot)


Info: CASEMBROOT (page 1. / pagina 1.)

Fam. "Pietersz. DUYNMEYER / CASEMBROOT",
(1 = page Casembroot 1 / pagina Casembroot 1)

CASEMBROOT: alle spellingvariaties / all spellingvariations C-K
bijv./e.g.: Caasenbrood, Kaasenbrood, Kazenbrood, Kazenbroot

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Archiefsprokkels plaatsen in Holland, m.n. diverse plaatsen in de provincie Noord-Holland, datumvolgorde;
gevonden via overheids websites, onder andere de websites www.archieven.nl en www.nationaalarchief.nl

• Zie ook overige vermeldingen historische en genealogische bronnen via met name bijvoorbeeld website www.archieven.nl, www.noordhollandsarchief.nl, http://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html, collecties CBG website www.cbg.nl, KNGGW website www.knggw.nl, NGV website www.ngv.nl; openbare bibliotheken en de KB website www.kb.nl, RKD website www.rkd.nl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informatie over onderstaand regest. => Toegangsnummer: 356. / Archieftitel: Abijd van Egmond. /
4. Regestenlijst. / 4.2. Regestenlijst. / Kenmerken: Abdij van Egmond. /
(Inventarisnummer) 31.
Arnoldus, abt van Hecmunda,
verklaart op verlangen van heer Florentius, graaf van Hollandia en in overleg met het convent, den advocaat Wilhelmus de Egmunde en mannen van de kerk de ministerialen van de kerk, die tussen de beek Galenvoerde en de parochie Casterkum wonen, alsmede hun zoons en dochters tegen zekere som gelds vrijgesteld te hebben van de keurmede op voorwaarde, dat deze tot de andere diensten verplicht zullen blijven, en met dien verstande, dat wanneer een hunner met een ministeriale van de kerk huwt, die aan de keurmede onderworpen is, de zonen de staat van de moeder zullen volgen. / a. Gevidimeerd in den brief d.d. 1319 Maart 27 (Reg.no. 180). /
b. Afschrift d.d. 1319 Maart 24 (Inv.no. 1, fol, 13 vo). / c. Afschrift (Inv.no. 3, fol, 26 vo). /
Datering 1230 januari 14
(apud Haerlem nono decimo Kal. Februarii) / NB Gedrukt O.H.Z. I, 325. /
Vindplaats: Noord-Hollands Archief te Haarlem, adres, enz.: => http://www.noordhollandsarchief.nl

Informatie over onderstaand regest. => Toegangsnummer: 356. / Archieftitel: Abijd van Egmond. /
4. Regestenlijst. / 4.2. Regestenlijst. / Kenmerken: Abdij van Egmond. /
(Inventarisnummer) 56.
Wilhelmus, Rooms koning,
verklaart in overleg met zijn raad, al zijn dienstleden (ministerialen) tussen Wimnemswethe en
Aremereswethe, welke schotplichtig waren (nobis in pensione nostre precarie astrictorum) geruild te hebben tegen dienstlieden
(ministeriales et mancipia), die het klooster van Egmond in 's graven gebied bij Wimnem en Bachem heeft.
a. Oorspr. (Inv.no. 124). Met fragment van het zegel van den oorkonden in witte was. / b. Afschrift (Inv.no. 3, fol, 35). /
Datering 1254 Mei 21
(in castris apud Vroinlo in Westfrisia XII Kalendas junii) / NB Gedrukt O.H.Z. I, 592. /
Vindplaats: Noord-Hollands Archief te Haarlem, adres, enz.: => http://www.noordhollandsarchief.nl

Informatie over onderstaand regest. => Toegangsnummer: 356. / Archieftitel: Abijd van Egmond. /
4. Regestenlijst. / 4.2. Regestenlijst. / Kenmerken: Abdij van Egmond. /
(Inventarisnummer) 62.
Lubbertus, abt van Egmunda,
verklaart, dat de dagelijkse prebende van brood en wijn voor de monniken vermeerderd zal worden, en bepaalt, dat de 10 pond jaarlijkse rente, die Wilhelmus, Roomskoning, uit de herfstbede in Alsmer voor de verbetering der prebende geschonken heeft, de groeiende in Vorhoute, de oude inkomsten van de cariteit, en wat verder aan de cariteit geschonken zal worden, voor den aankoop van wijn bestemd zal worden, terwijl de administratie hiervan aan twee monniken opgedragen zal worden; dat 12 hoet rogge en 13 hoet gerst, jaarlijks uit de graanschuur van het klooster te verkopen, 4 pond en 15 sol. uit de meierij van wijlen (ridder) Scoterus bij Hevigelo en alle landen bij Utgheest, in Banesce en bij Kasterkem en een viertel met 8 weiden bij Backem, welke aan het klooster toebehoren, voor den aankoop van tarwe gegeven zal worden, terwijl hij den aankoop hiervan aan de cellerarius van het klooster opdraagt. / a. Afschrift (Inv.no. 846, fol. I). / b. Afschrift (Inv.no. 3, fol, 37 vo).
Datering 1257 juni 6 . / NB
Gedrukt O.H.Z. II, 26. / Vindplaats: Noord-Hollands Archief te Haarlem, adres, enz.: => http://www.noordhollandsarchief.nl

Informatie over onderstaand regest. => Toegangsnummer: 356. / Archieftitel: Abijd van Egmond. /
2. Inventaris. / 2.2. Archief van memoriemeesters / 2.2.2. Eigendomsbewijzen, huur-, rente-, tiendbrieven enz. / 2.2.2.12. Castricum. / Kenmerken: Abdij van Egmond. /
(Inventarisnummer) 882. Eigendomsbewijs van land van heer Godewaard van Beke /
Datering 1337 /
NB (Reg.no. 242) / Omvang 1 charter / Vindplaats: Noord-Hollands Archief te Haarlem, adres, enz.: => http://www.noordhollandsarchief.nl

Informatie over onderstaand regest. => Toegangsnummer: 356. / Archieftitel: Abijd van Egmond. /
2. Inventaris. / 2.2. Archief van memoriemeesters / 2.2.2. Eigendomsbewijzen, huur-, rente-, tiendbrieven enz. / 2.2.2.12. Castricum. / Kenmerken: Abdij van Egmond. /
(Inventarisnummer) 883. Eigendomsbewijs van de Woerdakker. /
Datering 1338 /
NB (Reg.no. 246) / Omvang 1 charter / Vindplaats: Noord-Hollands Archief te Haarlem, adres, enz.: => http://www.noordhollandsarchief.nl

Inventarisnr.265.
Akte van verzoening door Wouter van Heemskerk, ridder, en alleaanwezigen op het huis Heemskerk
behalve degenen, die uitgetrokken waren op Castricummerveld, met gravin Machteld van Lancaster en hertog Albert. /
1359 mrt. 23 / 1 charter. (Bron: Toegangsnr.3.01.01.Inventaris van het archief van de Graven van Holland, 1189-1561 (ca.1650). / Naam archiefblok: Graven van Holland. / Periode 1189-1660. / Archiefbloknr.3482. / Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag. => www.nationaalarchief.nl /

Inventarisnr.267.
Akte van verzoening door Wouter van Heemskerk, ridder, met hertog Albert
inzake de aanslag op Castricummerveld, waarbij het huis Heemskerk een open huis van de graaf zal zijn,
hij 7.000 brugse schilden zal betalen voor de zoen en de rente van Maurijn van der Does op het huis zal afkopen.
1360 dec. 30 / 1 charter. (Bron: Toegangsnr.3.01.01.Inventaris van het archief van de Graven van Holland, 1189-1561 (ca.1650). / Naam archiefblok: Graven van Holland. / Periode 1189-1660. / Archiefbloknr.3482. / Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag. => www.nationaalarchief.nl /

Informatie over onderstaand regest. => Toegangsnummer: 356. / Archieftitel: Abijd van Egmond. /
2. Inventaris. / 2.2. Archief van memoriemeesters / 2.2.2. Eigendomsbewijzen, huur-, rente-, tiendbrieven enz. / 2.2.2.12. Castricum. / Kenmerken: Abdij van Egmond. /
(Inventarisnummer) 884. Eigendomsbewijs van een rente uit een leen te Castricummerzand. / Datering 1361. / NB (Reg.no. 387.) / Omvang 1 charter / Vindplaats: Noord-Hollands Archief te Haarlem, adres, enz.: => http://www.noordhollandsarchief.nl

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hierna enkele archiefvondsten. / Zie de complete beschrijving op website www.archieven.nl Betreft Toegangsnr.:356. /
Archieftitel: Abdij van Egmond. / Vindplaats: Noord-Hollands Archief => www.noordhollandsarchief.nl

Informatie over onderstaande beschrijving / Toegangsnummer: 356 / Archieftitel: Abdij van Egmond
2. Inventaris / 2.1. Archief van de abdij van Egmond / 2.1.11. Beheer van de goederen en inkomsten van de abdij
2.1.11.4. Eigendommen, huren, renten, tienden en overeenkomsten van financiële aard
2.1.11.4.2. Rentmeesterschap Kennemerland c.a / 2.1.11.4.2.9. Beverwijk
kenmerken Abdij van Egmond / 256 Acte, waarbij de abt verklaart, dat Johannes de Dunis
de halve hoeve en de halfviertel, gelegen naast de Scuurviertel, en het land, waarop hij woont, in erfhuur heeft, 1259.
(Transsumpt van 1388) / NB (Reg.nos. 66, 572) / Omvang 1 charter / Vindplaats Noord-Hollands Archief

Informatie over onderstaande beschrijving / Toegangsnummer: 356 / Archieftitel: Abdij van Egmond
2. Inventaris / 2.1. Archief van de abdij van Egmond / 2.1.11. Beheer van de goederen en inkomsten van de abdij
2.1.11.4. Eigendommen, huren, renten, tienden en overeenkomsten van financiële aard
2.1.11.4.2. Rentmeesterschap Kennemerland c.a / 2.1.11.4.2.4. Alkmaar
kenmerken Abdij van Egmond / 232 Acte, waarbij de weduwe van Gheryt van Backem
het land, door haar man in pacht bezeten, aan de abdij afstaat / Datering 1346
NB (Reg.no. 304) / Omvang 1 charter / Vindplaats Noord-Hollands Archief

Zie de complete beschrijving op website www.archieven.nl Betreft Toegangsnr.:356. /
Archieftitel: Abdij van Egmond. / Vindplaats: Noord-Hollands Archief => www.noordhollandsarchief.nl
(Inv.Nr.) 496 / 1378 Februari 14 (des Sonnendaghes op sinte Valentiinsdach) /
Pieter, cureit in Castrichem
en Symon Pietersz., schout aldaar, oorkonden, dat Baertout Claesz.
vóór hen verklaarde te schenken aan het convent van Egmond een rente van 15 schellingen 's jaars,
welke zijn ouders bij testament gegeven hadden op 3/4 van twee honderd (vroon)land.
a. Oorspr. (Inv.no. 885). Met het zegel van Symon Pietersz.; het zegel van den cureit is afgevallen.
b. Afschrift (Inv.no. 846, blz. 58).
details... Zie verder website www.archieven.nl

Informatie over onderstaande beschrijving / Toegangsnummer: 356 / Archieftitel: Abdij van Egmond
2. Inventaris / 2.1. Archief van de abdij van Egmond / 2.1.11. Beheer van de goederen en inkomsten van de abdij
2.1.11.4. Eigendommen, huren, renten, tienden en overeenkomsten van financiële aard
2.1.11.4.2. Rentmeesterschap Kennemerland c.a / 2.1.11.4.2.9. Beverwijk
kenmerken Abdij van Egmond / 277 Renversaal, waarbij Willem Gerrit Diddezoonsz.
verklaart stukken land tussen de duinen en de Groote beek, de Halve hoeve aan den Egmonder weg
en een roggezading van den abt in leen ontvangen te hebben / Datering 1390 / NB (Reg.no. 589)
Omvang 1 charter / Vindplaats Noord-Hollands Archief

Informatie over onderstaande beschrijving / Toegangsnummer: 356 / Archieftitel: Abdij van Egmond
2. Inventaris / 2.1. Archief van de abdij van Egmond / 2.1.11. Beheer van de goederen en inkomsten van de abdij
2.1.11.4. Eigendommen, huren, renten, tienden en overeenkomsten van financiële aard
2.1.11.4.2. Rentmeesterschap Kennemerland c.a / 2.1.11.4.2.9. Beverwijk / kenmerken Abdij van Egmond /
282 Acte, waarbij de abt jonkvrouw Cuneergoede Uter Wijc, vrouw van Bartout van Assendelft,
beleend heeft met de lenen, gelegen aan den Heemskerkerweg, aan den Egmonderweg, het Scuurviertel enz.
en aan de Wijnmarkt te Assendelft / Datering 1394 / NB (Reg.nos. 620, 623) / Omvang 1 charter
Vindplaats Noord-Hollands Archief

Zie de complete beschrijving op website www.archieven.nl Betreft Toegangsnr.:356. /
Archieftitel: Abdij van Egmond. / Vindplaats: Noord-Hollands Archief => www.noordhollandsarchief.nl
(Inv.Nr.) 638 / 1396 juli 2 (des Sondaghes na S. Pieters ende S. Pouwelsdach)
Ghisebrecht van Boschusen, schout in Castrichem , oorkondt, dat de weduwe van Bave Willem Soyerszoonsz.
met de voogd van haar en haar kind vóór hem verklaarden, dat haar man verkocht had aan het convent van Egmond
een gras land, gelegen in Littekemade te Backem, en dat zij voor de levering van het land den hof, waarop zij woont,
ten onderpand stelt.
a. Oorspr. (Inv.no. 852). Met het zegel van den oorkonder.
b. Afschrift (.Inv.no. 846, blz. 72).
details... Zie verder website www.archieven.nl

Informatie over onderstaande beschrijving / Toegangsnummer: 356 / Archieftitel: Abdij van Egmond
2. Inventaris / 2.1. Archief van de abdij van Egmond / 2.1.11. Beheer van de goederen en inkomsten van de abdij
2.1.11.4. Eigendommen, huren, renten, tienden en overeenkomsten van financiële aard
2.1.11.4.2. Rentmeesterschap Kennemerland c.a / 2.1.11.4.2.9. Beverwijk / kenmerken Abdij van Egmond
287 Acte, waarbij Dirc van Assendelft verklaart de helft van de lenen, waarmede zijn broeder Bartout
na het overlijden van Cuncergoede verlijftocht is geweest, van de abdij gehuurd te hebben, 1405.
Met retro-actum, 1403 / NB (Reg.nos. 701, 728, 729) / Omvang 2 charters
Vindplaats Noord-Hollands Archief

Informatie over onderstaande beschrijving / Toegangsnummer: 356 / Archieftitel: Abdij van Egmond
2. Inventaris / 2.1. Archief van de abdij van Egmond / 2.1.11. Beheer van de goederen en inkomsten van de abdij
2.1.11.4. Eigendommen, huren, renten, tienden en overeenkomsten van financiële aard
2.1.11.4.2. Rentmeesterschap Kennemerland c.a / 2.1.11.4.2.9. Beverwijk / kenmerken Abdij van Egmond
288 Acte, waarbij Jan Gerart Diddenzoonsz. aan zijn zoons respectievelijk de state tussen de duinen
en de Groote Beek en het Scuurviertel vermaakt / Datering 1407 / NB (Reg.no. 742) / Omvang 1 charter
Vindplaats Noord-Hollands Archief

Zie de complete beschrijving op website www.archieven.nl Betreft Toegangsnr.:356. /
Archieftitel: Abdij van Egmond. / Vindplaats: Noord-Hollands Archief => www.noordhollandsarchief.nl
(Inv.Nr.) 906 / 1432 September 22
Wouter Buse verklaart van den abt van Egmonde in leen ontvangen te hebben de Grote ven en Urlenven in Castrichem
en een ven in Uutgeest, vermeld in den brief d.d. 1432 September 12 (Reg.no. 905), welke in dezen is geïnserreerd.
Oorspr. (Inv.no. 384). Met het zegel van Wouter Buse.
details... Zie verder website www.archieven.nl

Informatie over onderstaande beschrijving / Toegangsnummer: 356 / Archieftitel: Abdij van Egmond
2. Inventaris / 2.1. Archief van de abdij van Egmond / 2.1.11. Beheer van de goederen en inkomsten van de abdij
2.1.11.4. Eigendommen, huren, renten, tienden en overeenkomsten van financiële aard
2.1.11.4.2. Rentmeesterschap Kennemerland c.a / 2.1.11.4.2.9. Beverwijk / kenmerken Abdij van Egmond
296 Acte van verpachting van een gers, gelegen in de weilanden van Simon van Aricem voor 13 jaar
Datering 1439 / NB (Reg.no. 984) / Omvang 1 charter / Vindplaats Noord-Hollands Archief

Uit diverse publicaties over het Kasteel CRONENBURG (of juister genaamd 'het Huis te Castricum') te Castricum blijkt, dat dit kasteel niet eerder dan in de vijftiende eeuw de naam 'Cronenburg' heeft gekregen; de naam 'Castricum' was reeds bekend in de tiende eeuw in de archieven van de abdij van Egmond bij Alkmaar. De ruïne van het Kasteel Cronenburg (ook genaamd Kronenburg, Croonenburg, Kroonenburg, etc.) komt voor in tekeningen van o.a. R. Roghman; Teylers Stichting Haarlem; een gravure door H. de Leth circa 1730; etc.; dit kasteel is ook bekend vanwege de relatie met de Hollandse graaf Willem III, t.w. diens zoon (bastaardtak van Willem III) genaamd 'heer Claes van de Gheyne' (van der Gheijne). De oudste zoon van deze Claes was 'Dirk van Kronenburg' (Leenheer van Kasteel Kronenburg te Loenen a/d Vecht.). De 2e zoon van deze Claes kreeg de naam 'Willem van Cronenburg' (ook o.a. genaamd: 'Willem van Kronenburg') genoemd naar vnd. Kasteel Kronenburg te Loenen a/d Vecht.


Boerderij Kronenburg in de gemeente Castricum, Noord-Holland.
(Foto D. Deden; foto-coll.nr.2. M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

De locatie van het voormalige Kasteel CRONENBURG is later bekend in de 16e eeuw vanwege de Hofstede CRONENBURG te Castricum. De boerderij met de naam Kronenburg is tegenwoordig te vinden op het terrein van het vroegere kasteel, in de omgeving van ruïne Cronenburg 'Huis te Castricum', Heemstederweg 1 te Castricum (het gehele complex Cronenburg is een van de beroemdste archeologische monumenten in Noord-Holland). [Voor meer bijzonderheden zie ook onder andere hierna bij kasteel Assumburg en bij kasteel Marquette.]

• De oude archiefbronnen vermelden een kasteel of burcht met de oudstbekende eigenaar: Meinard of Meynaert van Castrichem of Kastrikum, in de 12e eeuw: vermeld in 1124 wegens betalingsverplichtingen aan de kerk, d.w.z. aan de Monniken van Egmont, ook vermeld als Egmond. (Nagaan op juistheid in archieven => In oudere bronnen voor de 19e eeuw en daarna o.a. in het jaar 1851 door W.J. Hofdijk over 't Slot van Kinnem; fragment geciteerd (om na te gaan over de tienden): WILLEM VAN KRONENBURG, bastert van Grave WILLEM IV, bracht zijn naam over op dit slot, vroeger 't Huis te Castrichem genaamd, en woonplaats der Edelen VAN CASTRICHEM, staande MEYNAERT VAN CASTRICHEM reeds vóór 1124 bekend, "als de tienden zijner landen aan de Monniken van Egmond betalende." Over de "tienden" is veel geschreven, o.a. website => http://nl.wikipedia.org/wiki/Tiende • Zie daarom ook de overige onderwerpen zoals het leenstelsel vroeger => http://nl.wikipedia.org/wiki/Leengoed

Uit overige archiefstukken en hierna in de stamreeks is voorts nog het volgende geciteerd, oude tekst tussen aanhalingstekens, dat dit "edele huis", met "de aenhorige leengoederen" (hieronder vermeld: "de huisinge tot Castrichem, geheiten Cronenborch, mit alsulke leenguede dair toe horende") eigendom is van de tweede stam van KRONENBURG. Op website www.archieven.nl zijn de volgende bijzonderheden te vinden:Boerderij Kronenburg in de gemeente Castricum, Noord-Holland.
(Foto D. Deden; foto-coll.nr.8. M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

Betreft het 'Huis te Kastrichem' (of 'Castricum') zoals het later werd genoemd, uit bronnen in vroeger eeuwen een kleine selectie voor verdere studie geschiedenis van mijn eigen voorouders in Kennemerland. Hierna een stamreeks (samengesteld om aan te vullen en/of corrigeren; concept-stamreeks KRONENBURG door M.Ch. Deden-Kazenbroot., zie ook hierboven).

De stamreeks vangt aan bij de grootvader van I. Willem van KRONENBURG:

Graaf Willem III de Goede in Holland & Zeeland / Graaf Willem I van Henegouwen,
x huw. / married in 1305 met: Johanna van Valois.
|

Graaf Willem IV (* geboren in 1318) =
Graaf Willem IV graaf van Holland & Zeeland (regeerde 1337 - 1345) /
Graaf Willem II van Henegouwen (regeerde 1337 - 1345),

x huw. / married in 1336 met: Johanna van Brabant;
xx [= relatienr.2.] met de dame NN van der Lek.
|
Zoon van relatienr. 2. de dame NN van der Lek;
Son of relation-nr. 2. the lady NN van der Lek
("Huis van KRONENBURG / House of KRONENBURG"):
I. Willem van KRONENBURG
(CRONENBURG / CROONENBURG / CROONENBURGH, etc.)
x (een onbekende dame) NN
|
1e zoon / 1st son = I.-a. Willem? - (niet relevant / not relevant);
2e zoon / 2nd son = I.-b. Hendrik van KRONENBURG x Juffr. NN van der LEK;
Deze Hendrik van KRONENBURG was eigenaar van het "Huis te Kastrichem of Castricum"
(francijnen brief van 1440, leengoed gekregen van zijn zwager Jan van der LEK).
I.-b. Hendrik van KRONENBURG is vermoedelijk dezelfde als
Heinric bastaard van CRONENBURCH
vermeld in de: "Verzamelinventaris Alkmaarse archieven (parochie voor 1573,
kloosters, provenhuizen, gasthuizen, armenhuizen, weeshuizen, charitatieve fondsen):
regestenlijst 1394-1805 en index." Auteur: drs. W.A. Fasel, Alkmaar, 2001 (tweede druk).
Regionaal Archief Alkmaar Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland R E G E S T E N L I J S T 1394 - 1805:
Reg.nr.59. d.d. 1458, augustus 6: Baertout Willemsz en Dirc Woutersz, mijns heren mannen van Oestervant,
en Symon Arentsz, schout van Nyedorp, verklaren dat Peter Jansz, oud 62 jaar, en Pieter Claesz, oud 67 jaar,
getuigd hebben dat er een zeventuig is geweest over een stuk land onder Oudeniedorp, groot 4 morgen,
met de hofstede, waarover Symon Symonsz thans procedeert met Geryt Willem Tymansz.
Zij verklaren eertijds gehoord te hebben dat Willem Tymansz vreesde de zeventuig
te verliezen en dat anderen toen verklaard hebben dat hem het land niet toekwam.
Op verzoek bezegeld door Heinric bastaard van Cronenburch.
Zegel verdwenen. / Jonge Hof, inv. nr. 57.

Op website www.archieven.nl / Informatie over onderstaande beschrijving / Toegangsnummer: 176 /
Archieftitel: Losse Aanwinsten / 2. Inventaris / 2.04. Bezittingen en rechten / 2.04.3. Huizen en landerijen /
2.04.3.019. Castricum / kenmerken Losse Aanwinsten / (Inv.Nr.) 329. Akte houdende opdracht door
Heinric die Oude, Heer van Cranenboirch en Loenen,

ten behoeve van zijn zoon willem van Cronenboirch, aan zijn zwager Jan an der Leck
van zijn land en huis in Castricum, dat hij in leen heeft van laatstgenoemde Datering 1440, mei 5 /
NB 1) Drie uithangende zegels licht beschadigd. / 2) Schenking C.B.G., 1974 /
Omvang 1 charter / Vindplaats Noord-Hollands Archief = => www.noordhollandsarchief.nl
|
I.-b.1?. Zoon van I.-b. / Son of I.-b. = II. Willem van KRONENBURG;
hij hernoemde het voornoemde kasteel "Huis te Kastrichem of Castricum",
de nieuwe naam werd huis "Kronenburg". Daarna verkocht hij dit kasteel met alle bijbehorende goederen
aan zijn neef = Jan van der LEK: "de huisinge tot Castrichem, geheiten Cronenborch,
mit alsulke leenguede dair toe horende".

Op website www.archieven.nl: Informatie over onderstaande beschrijving.
Toegangsnummer: 176. Archieftitel: Losse Aanwinsten. / 2. Inventaris. /
2.04. Bezittingen en rechten. / 2.04.3. Huizen en landerijen. / 2.04.3.019. Castricum. /
kenmerken: Losse Aanwinsten. / 330. Akte houdende opdracht en verkoop door
Willem van Cronenborch heer Heinrixz.
aan Jan van der Leck, zijn neef,
van het van laatstgenoemde in leen ontvangen huis te Castricum,.'Cronenborsch' geheten,
met al de leengoederen daartoe behorende en de 'eygelyke' goederen,
die Willem Derixzoon niet gedocht had, 1441, St. Matthijsdag op. (21 sept of 24 febr.) /
NB 1) Drie uithangende zegels licht beschadigd. 2) Schenking als voren /
Omvang 1 charter / Vindplaats Noord-Hollands Archief => www.noordhollandsarchief.nl

(Opmerking van M.Ch.Deden-Kazenbroot: Dit archiefmateriaal wel nagaan voor de juiste tekst
van deze samenvatting; zie ook hierboven; ook belangrijk om deze stamboom
te kunnen aanvullen en/of corrigeren met data, enz; een en ander blijft in bewerking.)

Het kasteel "Cronenborch, te Castricum"
werd later verwoest door de Spanjaarden in het jaar 1573.

Extra opmerking: De namen van personen, plaatsen, streken, landen, enz.,
zijn in de loop der eeuwen niet altijd hetzelfde. Zie daarom ook deze websites voor
meer informatie => http://archief.startpagina.nl, http://zoeken.bibliotheek.nl
www.vandale.nl, www.literatuurplein.nl , www.meertens.knaw.nl,

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Het volgende overgenomen van website www.archieven.nl / Informatie over onderstaande beschrijving
Toegangsnummer: 276 / Archieftitel: Aartspriester van Holland en Zeeland / 2. Inventaris
2.2. Stukken van bijzondere aard / 2.2.03. Toezicht op de staties / 2.2.03.5. Dekenaat Noord-Holland
2.2.03.5.06. Castricum / kenmerken Aartspriester van Holland en Zeeland / (Inv.Nr.) 360 Stukken
betreffende een geschil tussen de pastoor van Castricum en die van Limmen en de Egmonden
inzake de jurisdiktie over Bakkum, 1784-1807. Met afschriften en aantekeningen vanaf 1615
Omvang 1 omslag Vindplaats Noord-Hollands Archief => www.noordhollandsarchief.nl
//

Betr.: Heemskerk en de kastelen Assumburg en Marquette, en omgeving,
In 1426
(Marquette - Heemskerk) werd Marquette door de Hoeken ingenomen.
Met allerlei archiefsprokkels gevonden op website www.archieven.nl

Informatie over onderstaande beschrijving / Toegangsnummer: 176 / Archieftitel: Losse Aanwinsten
2. Inventaris / 2.05. Families en personen / 2.05.1. Families / 2.05.1.02. Van Assendelft
kenmerken: Losse Aanwinsten / (Inv.Nr.) 1000.: Akte van verkoop door Claes van Adrichem
aan Willem van Aessendelff, zijn schoonzoon, van een kamp land, 'Die Elstveen' genaamd,
met 2 geersen land daaraan grenzend, aldmede 'Die Grote Craft', een stuk weiland en een blok land,
alles gelegen in de ban van Velsen / Datering 1463, apr. 17 / NB 1) Met drie uithangende zegels,
waarvan er één ontbreekt en één zwaar beschadigd is. 2) Aankoop, 1890 / Omvang 1 charter
Vindplaats Noord-Hollands Archief => www.noordhollandsarchief.nl //

De volgende akte bij de archiefvondsten te vinden via website www.archieven.nl
Informatie over onderstaande archiefbeschrijving. Toegangsnummer: 176. Archieftitel: Losse Aanwinsten. /
2. Inventaris. / 2.04. Bezittingen en rechten. / 2.04.6. Waardepapieren. /
kenmerken: Losse Aanwinsten / (Inv.nr.) 987. Lijfrentebrief van 10 rijnse guldens 's jaars voor
Jan van der Meer Geerijtsz. en Cille, zijn dochter, te Haarlem,
ten laste van schepenen en kerkmeesters van Uitgeest wegens ontvangen gelden
ter betaling van hun aandeel in de onkosten van de oorlog tegen Utrecht
Datering 1482, sept. 30; auth. afschrift / NB 1) Op perkament.
2) Schenking O.B.C., 1928 / Omvang 1 stuk
Vindplaats: Noord-Hollands Archief => www.noordhollandsarchief.nl //

Betreft nog een selectie, akte bij de vele archiefvondsten te vinden via website www.archieven.nl
Informatie over onderstaande archiefbeschrijving. Toegangsnummer: 176. Archieftitel: Losse Aanwinsten. /
2. Inventaris. / 2.04. Bezittingen en rechten. / 2.04.3. Huizen en landerijen. / |2.04.3.074. Purmerend. /
2.04.3.074.14. Zonder plaatsaanduiding. / kenmerken: Losse Aanwinsten:
(Inv.nr.) 687. Vonnis van de mannen van de grafelijkheid van Holland
en die van de Hofstede van Heemskerk in de zaak tussen Jan Copping en Jan Jacobsdr.
over het recht op een huis en erf in de banne van Purmerend. / Datering: 1490; afschrift, 16e eeuw.
NB: Schenking C.B.G., 1974. Vgl. regest nr.60 inv. Purmerend. / Omvang 1 stuk.
Vindplaats: Noord-Hollands Archief => => www.noordhollandsarchief.nl //

16e - 18e eeuw (Assumburg - Heemskerk): Het in de zestiende eeuw herbouwde slot Assumburg
was in de zeventiende en de achttiende eeuw een toevluchtsoord voor rooms-katholieke burgers.

Het volgende overgenomen van website www.archieven.nl / Informatie over onderstaande beschrijving
Toegangsnummer: 176 / Archieftitel: Losse Aanwinsten / 2. Inventaris / 2.08. Justitie
2.08.1. Rechtspraak / 2.08.1.4. Lokaal / 2.08.1.4.02. Castricum / kenmerken: Losse Aanwinsten
(Inv.Nr.) 1203 Akte van verpachting door Alyt van Kyfhoeck, vrouwe van Castricum,
aan Jan Claesz. van het schoutambt aldaar / Datering 1502, mei 9
NB 1) Uithangend zegel ontbreekt. 2) Aankoop 1912 / Omvang 1 omslag
Vindplaats Noord-Hollands Archief => www.noordhollandsarchief.nl

Van website www.archieven.nl / Informatie over onderstaande beschrijving /
Toegangsnummer: 176 / Archieftitel: Losse Aanwinsten / 2. Inventaris / 2.05. Families en personen /
2.05.1. Families / 2.05.1.02. Van Assendelft / kenmerken: Losse Aanwinsten /
(Inv.Nr.) 1015 Akte houdende opdracht door Gerrit, heer van Assendelft en Heemskerk,
aan de prins van Oranje als heer van de Leck van vele goederen en rechten
om deze ter opluistering van de Assumburg-met dit huis zelf
van de prins in onversterfelijk erfleen te houden
Datering 1546; afschrift, 16e eeuw
NB In bruileen van Mr. A.J. Roest te 's-Gravenhage, 1906. p. 206 e.v. (nr10)
Omvang 1 stuk / Vindplaats Noord-Hollands Archief => www.noordhollandsarchief.nl

31aug1678: (gemeentearchief.rotterdam.nl.) akte soort: testament / archief: ONA Rotterdam, inventarisnr.923, aktenr.302, blz.1063,
Notaris: Philips Basteels
/ Inhoud: Regina Bolgaro, ongehuwd, / wonende ten huize van Eustatius de Bronckhorst, vrijheer
van Assumburgh, heer van Heemskerk, Nootdorp, Pollenbering, etc., ambtsman en pandheer van Beesd, Renoy en Mariaweerdt,
deken en kanoniek van Oirschot, namens de ridderschap van Gelderland gecommitteerde raad in de Admiraliteit van de Maese, /
maakt een aantal (pre)legaten op aan: - Charlotta Margrieta Bolgaro, haar zuster, /
- Regina Gratiana van der Hoeve, dochter van bovengenoemde zuster, /
- Maria Theresa van der Hoeve, mede dochter van eerdergenoemde zus, /
- alle kinderen van haar broers en zusters, inclusief Louys Dominicus Male, haar neef, /
- haar heer Eustatius de Bronckhorst, /
- juffrouw Longehee, vroeger in dienst van Debora Bake, in leven vrijvrouwe van Assumburgh, /
- dienstknechten en -maagden van Assumburgh, / - Ida Jans de Kock, gouvernante op Assumburgh, /
- Regina Pieters, dochter van meester Pieter, chirurgijn op Assumburgh. /
Cornelis Steuyck, secretaris in Rymst in Brabant, wordt benoemd tot uitvoerder van haar testament.
De akte is gepasseerd in het huis van de heer van Assumburgh aan de Boompjes. (= te Rotterdam) //


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Betreft de geschiedenis van kasteel Assumburg te Heemskerk:
• 1500 - 1600 (d.d.=?): De weduwe van een zekere Pieter CLAESZ. op huize 'Cronenburg'
(= hofstede Cronenburg)
wordt in die periode genoemd als huurster van land in Castricum.
In het jaar 1561: Pancras PIETERSZ. is vermeld als huurder van de hofstede Cronenburg
(de grond bij de ruine van kasteel Cronenburg) voor een bedrag van tien pond 's jaars.
• In het jaar 1567: Claes Jansz CRONENBURCH
vermeld als volgt in de "Verzamelinventaris Alkmaarse archieven (parochie voor 1573, kloosters, provenhuizen, gasthuizen, armenhuizen, weeshuizen, charitatieve fondsen): regestenlijst 1394-1805 en index Auteur: drs. W.A. Fasel Alkmaar, 2001 (tweede druk) Regionaal Archief Alkmaar Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland
REGESTENL JST 1394 - 1805":
Reg.nr.299. d.d. 1567, maart 11 (Castricum):
Ottho Jansz, schout van Castricum, en Jasper Gerritsz en Willem Jacopsz, schepenen, verklaren dat Jan Heynricksz op Cleybroeck, Pancraes Symonsz en Claes Jansz Cronenburch bekend hebben schuldig te zijn aan de conventualen van de Oude Hof te Alcmaer, een losrente van 12 Carolusgulden, waarvoor Jan Heynricksz ten onderpand heeft gesteld 3 morgen min 100(roeden) land in de ban van Castricum, geheten Gheryt Nannenven, belend ten W. Jacop Gerritsz, ten N. de gemene wateringhe, ten O. Jacop Jansz, ten Z. de gemene weg; Pancraes Symonsz: 1 geers land op Gheryt verhoockx werf, belend ten 0. de Sloskert, ten Z. Pancraes zelf, ten W. de H. Geest te Castricum, ten N. de gemene weg; Claes Jansz: twee akkers zaadland, groot 1 geers, geheten Gheryt van Hoockx werf, ielend ten Z. de gemene weg, ten W. Maerten Huygen, ten N. Claes zelf, ten 0. Jasper Gerritsz.
Met beschadigd zegel van de schout.
Oude Hof, inv. nr. 73.


• 1573: Het kasteel "Cronenborch, te Castricum" werd later verwoest door de Spanjaarden in het jaar 1573.
• 1500 - 1600 (d.d.=?): De weduwe van een zekere Pieter CLAESZ. op huize 'Cronenburg' (= hofstede Cronenburg)

wordt in die periode genoemd als huurster van land in Castricum.
• In het jaar 1578: Floris van ASSENDELFT,
universeel erfgenaam van de bezittingen van de Familie van ASSENDELFT overleed op 18-jarige leeftijd.
Zijn vader, Cornelis van ASSENDELFT (zoon van Otto van ASSENDELFT) werd toen erfgenaam van de familiebezittingen;
hij ging wonen op Kasteel Assumburg.
• 14 juli 1596:
Testament van Cornelis heer van ASSENDELFT (zoon van Otto heer van ASSENDELFT x gehuwd met jvr. Johanna van CRUIJNINGEN).
De hofstede CRONENBURG
wordt door Cornelis heer van ASSENDELFT vermaakt aan zijn zoon Gerrit van ASSENDELFT.
• 1600 - 1618: Cornelis van ASSENDELFT
overleed in 1600. Diens tweede zoon, Gerrit van ASSENDELFT,
werd daarna in 1601 beleend met Assumburg, ongehuwd overleden in 1617 (laatste mannelijke nakomeling van deze familielijn).

Betreft de geschiedenis van kasteel Marquette te Heemskerk:
In 1610: Daniel de Hertaing, heer van Marquette in Henegouwen,
verkocht zijn bezittingen in Henegouwen en kocht het Huis te Heemskerk (in 1612 genaamd Marquette);
hij was luitenant-generaal van de cavalerie en tevens Gouverneur van Utrecht;
begraven in de inmiddels verdwenen kapel bij de kerk in Heemskerk, aldaar begraven in 1626.
Na diens overlijden werd diens oudste zoon beleend met Kasteel Marquette te Heemskerk:
Willem de Hertaing
, hij overleed na 2 jaar, ongehuwd.
1640 - 1657: Hendrik de Hertaing erfde van zijn oudere broer voornoemde Willem de Hertaing;
hij testeerde in 1640, zijn nalatenschap was een enorme schuldenlast, zijn moeder erfde Marquette:
Eleonora de Hennin, gravin van Bossu, zij overleed in 1657.
1657: Maximiliaan de Hertaing, jongste zoon van de gravin was ritmeester bij de cavallerie,
erfde kasteel Marquette.

1665: Petronella van Wassenaer, weduwe van Adriaan van der Mijle,
kocht Marquette voor ƒ 33.333,--; na haar overlijden probeerde haar dochter
Marquette te verkopen (het landgoed was toen nog slechts 20 hectare groot); deze dochter was
Maria Agatha
van der Mijle, zij overleed in 1712 als eigenaresse van kasteel Marquette. //


1692: krant, website kranten.delpher.nl.} Oprechte Haerlemsche courant, 7 February, 1692.
"Men is van meeninge, op Dinsdag, den 4 Maert op de Cloveniers Doelen in 's Gravenhage te verkopen 't Out-Adelijk Huys van Marquette, van outs genaemt het Huys van Heemskerck, met sijne Lanen, Plantagien en Vijvers; groot ruym 17 Morgen, Rijnlantse Maet; gelegen tusschen de Steden van Haerlem en Alckmaer, een kleyn uurtje van de Beverwijck en een quartier uurs van 't Dorp van Heemskerck : Noch de hooge Heerlijckheyt van Marquette, met de Chijnsen, Thijnsen, Tienden en vordere Gerechtigheden, daer aen behorende: Item verscheyde Landeryen, aen en om het voorsz. Huys gelegen. Noch de Heerlijckheyt van Backum, in hooge en lage Gerechten en Sevonderye; gelegen tusschen de Heerlijckheden van Egmont, Castricum, Heylo en Oosdom. De Conditien zijn te sien tot Haerlem by de Procureur Melchior van Cleynenberg; tot Amsterdam by Cornelis Roos, Maeckelaer in vaste Goederen; tot Alckmaer by Pieter van der Hoolck, Deurwaerder van het Hof van Hollant; tot Dordrecht by de Bailliu Johan Boer; tot Utrecht by Mr. Anthony van Cuylemberg, out Schepen en Raed van deselve Stad, en in 's Gravenhage by den Advocaet Cornelis Bosch in de Molestraet."

1692: krant, website kranten.delpher.nl.} Oprechte Haerlemsche courant, 1 Maart, 1692.
"Vermits d'onbruyckbare Wegen en beslote Wateren, sal men, in plaets van op den 4 Maert, op Dingsdag, den 18 Maert, 1692, 's namiddags ten 4 uuren,
op de Cloveniers Doelen in 's Gravenhage verkopen 't Out-Adelijk Huys van Marquette, van outs genaemt het Huys van Heemskerck, met sijne Lanen, Plantagien en Vijvers; groot ruym 17 Morgen, Rijnlantse Maet; gelegen tusschen de Steden van Haerlem en Alckmaer, een kleyn uurtje van de Beverwijck ende een quartier uurs van 't Dorp van Heemskerck : Noch de hooge Heerlijckheyt van Marquette, met de Chijnsen, Thijnsen, Thienden en vordere Gerechtigheden, daer aen behorende: Item verscheyde Landeryen, aen en om het voorsz. Huys gelegen. Noch de Heerlijckheyt van Backum, in hooge en lage Gerechten en Zeevonderye; gelegen tusschen de Heerlijckheden van Egmont, Castricum, Heylo ende Oosdom. De Conditien zijn te sien tot Haerlem by de Procureur Melchior van Cleynenberg; tot Amsterdam by Cornelis Roos, Maeckelaer in vaste Goederen; tot Alckmaer by Pieter van der Hoolck, Deurwaerder van het Hof van Hollant; tot Dordrecht by de Bailliu Johan Boer; tot Utrecht by Mr. Anthony van Cuylemburg, out Schepen en Raed van deselve Stad, item op het voorschreve Huys van Marquette, ende in 's Gravenhage by den Advocaet Mr. Cornelis Bosch in de Molestraet."

1709: Staten van Holland: Octrooi: Ter verkoop van de Heerlykheid: Datum 1709 Maart / Plaats: Marquette. /
Hoofdrubriek: Loteryen. / www.gahetna.nl, Bronverwijzing > Nummer toegang: 3.01.04.01, inventarisnummer: 1661. //


1712: Een nicht van de laatste eigenaresse was Wilhelmina Henriette van Reede, echtgenote van Wigbold van der Does, heer van de beide Noordwijken; deze nicht werd daarna eigenaresse van kasteel Marquette.
1717: De Amsterdamse koopman en brouwer Joachim Rendorp kocht Kasteel Marquette;
daarna is deze familie bekend als Rendorp van Marquette (begin 19e eeuw in de adelstand verheven).
1730-1760: Pieter Rendorp is eigenaar van kasteel Marquette; het kasteel werd in die periode drastisch verbouwd (boven de ingang staat daarna het jaartal 1741).
1802: Willem Rendorp liet het rondeel afbreken, het laatste restant van het alleroudste kasteel Huis te Heemskerk.,
1828-1879: Jonkheer Jacob Rendorp van Marquette liet het kasteel restaureren omstreeks 1828, hij was cavallerie-officier, na zijn pensionering woonde hij op Marquette; tevens burgemeester van Heemskerk; verhuisde later naar Den Haag, overleden aldaar.
Hij was gehuwd met jvr. A.M.C. Deutz van Assendelft, als weduwe de erfgename van Marquette, tevens erfgename van kasteel Assumburg.
Hun dochter, jvr. Paulina Johanna Rendorp van Marquette, werd later erfgename van beide kastelen;
zij huwde met jonkheer Jan Hugo Gevers. Sedertdien werd door dit echtpaar alleen Marquette bewoond.

Uit archiefonderzoek van 1981 bij het Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem hierna enkele aantekeningen uit fichescollectie ONA, Oud-Notarieel Archief [in 1981 collectie index fiches ONA nog in bewerking], waarbij ook andere streken in de provincie Noord-Holland bestudeerd: Zaanstreek, Enkhuizen, Kennemerland (ONA: bandnr.I., daarin was toen geen Alkmaar-stad, Amsterdam, Haarlem), een selectie hierna vooral ook om na te gaan of hier wellicht familierelaties zijn met mijn voorouders in datumvolgorde:

13-6-1667: Meijndert Jansz CRONENBURGH, Castricum, schepen. Betreft attestatie op d.d. 1667-6-13 = 13 juni 1667.
(RAH, ONA, nr. 5018, inv. A.146. [wsch. familie van Anna / Antje JANS].

28-2-1691: Jan Gerritz KRONENBURG, "vader van Antje Jans". Betreft notariële akte gepasseerd te Zaandam.
(RAH, ONA, aktenr.5794 A 22, d.d. 1691-2-28 = 28 februari 1691): verder nagaan of dit de echtgenote en haar vader betreft van Antje Jans [Kronenburg?], die in 1708 huwde met Pieter Pietersz (DUYNMEYER, van beroep duinmeijer, sedert 1723 vermeld met de naam CASEMBROOT en ondertekend vnl. als KAASENBROOT).

1798: In Nederland verdween het Leenstelsel bij artikel 25
van de Burgerlijke en Staatkundige grondregels van de Staatsregeling van 1798.
Literatuur door J.J.A. Wijs publicatie van 1939):
Bijdrage tot de kennis van het leenstelsel in de Republiek Holland.


=================================================================

Op deze webpagina tijdelijk ook genealogie bijzonderheden over mijn voorouders, met bronvermelding.
Een en ander is nodig om verder te kunnen nagaan in archieven en om deze gegevens te vergelijken met
de overige gegevens hierboven en hierna, door M.Ch. Deden-Kazenbroot)

GENERATIE / GENERATION I: Pieter (Pieterse[n], Pietersz., Duynmeyer)

I. Pieter PIETERSE (PIETERSEN, PIETERSZ., Duynmeyer) *)
(ex 1.a.; vermoedelijk RK gedoopt als "Petrus", zoon van # 1. = Pieter ?)
, geboren circa 1645 (geboortedatum = ?; voorlopige notering, geboortedatum geschat, plaats onbekend; deze periode is niet overal in Nederland na te gaan in kerkregisters). Pieter is vermeld te Bakkum, Castricum, Heemskerk e.o., van beroep duinmeier, hij is overleden voor 24 juni 1728.

Uit de particuliere collectie van de heer R.J.J. Zonneveld: AKTEN (zie hierna), d.d. 23 november 1593:
zoon van Pieter? [nog nagaan]. (Uit boek door Mr. J. Belonje; Oud-archief Edam, inv.77, blz.169.)
- Verdere informatie in bewerking. / Further information under construction. -

Pieter PIETERSE x vermoedelijk na of omstreeks 1670 - 1673 (?) met: Agatha MIJNSE (ook genaamd Aagt / Acht / Aecht / Aeght MAIJNSE, MEYNSE, MEYNSSE, M(E)YNS(S)E(N), MIJNSE), geboren circa 1650 (?); zij is overleden na 24 juni 1728 (dochter van Meyns SYMONSZ. x N.N., echtelieden, vermeld te Uitgeest).

 

Uit de particuliere collectie van de heer R.J.J. ZONNEVELD, zie transportakte uit de "Stamreeks van Agie Pieters KAASENBROOT":
31 mei 1679:
ORA Egmond RAH, inv. 2108, fol. 58vo (bron HKEB, blz. 697) [transport]. De erfgenamen van Aerjen Ysbrantsz BIJL, te weten:

• Aalbert Sijmonsz, voor 1/8;
• Cornelis Sijmonsz, voor 1/8;
• Grietje Aerjensdr, enig erfgenaam van Aerjen Sijmonsz, voor 1/8;
• Maartje Ysbrantsdr, weduwe van Cornelis (Dirx) Mancken, voor 1/8;
• Maartje Orlewijnsdr, weduwe van Willem Sijmonsz,
met Jan Volkertsz en Arie Sijmonsz, heyligeestmeesters,
als alimenterende het kind van Willem Sijmonsz, voor 1/8;
• Jacob Willemsz Biersteker, gehuwd met Neeltje Meynsdr, Cornelis Meynsz, Syvert Meynsz,
en (I.) Pieter Pietersz Duynmeyer, gehuwd met Aecht Meynsdr,
samen kinderen van Meyns Sijmonsz, voor 1/8;
• de kinderen van Gerrit Roelen, voor 1/8;
• en Joosjen Jansdr, weduwe van Teunis Sijmonsz, voor 1/8;

verkopen "de Langekroft", gelegen te Rinnegom, groot 1400 roe (bekend als B236a), belend tw de Hereweg, voor ƒ 850,--, betaald met twee gustingen, samen ter waarde van ƒ 566:12:10, die verkopers transporteren naar: Adriaan van der Mieden te Alkmaar.

Uit de particuliere collectie van de heer R.J.J. ZONNEVELD, transportakte uit de "Stamreeks van Agie Pieters KAASENBROOT":
24 juni 1728: ORA Egmond RAH, inv.2114, fol.65-68 (bron HKEB, blz.807,875,879,893,905,1097) [transport].
Transport van:

• een huis en erf te Egmond-Binnen (bekend als C.65), belend ten zuiden het Burelaantje en ten westen de Peperstraat, aan Cornelis Ariensz Moy, voor ƒ 500,--;
• 1353 roe weiland te Egmond-Binnen in de kloosterboomgaard (bekend als C.55a),
belend ten zuiden de Vennewatersweg, aan de erfgenamen van Symon Luytjes, voor ƒ 630,--;
• 1186 roe hooiland in de Vennewaterspolder onder Egmond, genaamd "het Langeweidje"
(bekend als C.24 en C.25) - {in de verponding ƒ 10:13:8 (ONA Egmond RAH, inv.807, acte 14)}
-
belend ten oosten en ten zuiden de Egmondervaart, aan Jan de Graaf, schoolmeester te Somelsdijk
en diens oudste zoon Jan de Graaf, elk voor de helft, voor ƒ 460,--;
• 790 roe land te Egmond-Binnen, genaamd "West-Savergreven" (bekend als C.27d),
belend ten westen het Maaldreef, belast met ƒ 5,-- kronegeld, aan Louris Hendrix Kruyswegh,
voor ƒ 250,-- (in de verponding ƒ 7:2:2);
• 2227 roe weiland in de Sammer onder Egmond, genaamd "Siewenkamp" (bekend als B.319),
belend ten zuiden de Molentocht, aan Simon Reynen, voor ƒ 320,--;
• 796,5 roe land te Egmond-Binnen (bekend als C.245a), genaamd "Aeckelumstuin",
belend ten zuiden en ten westen de gemene lijweg, aan Wouter Brouwer, gerechtsbode,
voor ƒ 310,--;

door erfgenamen van Sybert Meynsz en Maartje Hendriksdr Kraakman, in leven echtelieden te Egmond-Binnen, met name:

• Aagt Meynsse, weduwe van Pieter Pietersz Duynmeyer (I.), die een zuster is van wijlen Sybert Meynsz;
• Willem Jacobsz, Meyns Jacobsz
en Hendrik Hoogkamer, gehuwd met Jannetje Jacobsdr;
Pieter Klaasz Koster, Albert Gerritsz Pruym
en Pieter Dirksz Kraakman als voogden over de minderjarige
kinderen van Maartje Jacobsdr (bij Cornelis Adriaansz Mooy);
samen kinderen en kleinkinderen van Neeltje Meynsse, mede zuster geweest van Sybert Meynsz;
• en Hendrik Gerritsz Kraakman, Wilbort Schenker, gehuwd met Trijn Gerritsdr Kraakman,
kinderen van Maartje Hendriksdr, die zuster was van Maartje Hendriksdr Kraakman;
• en Cornelis Pietersz en Gerrit Klaasz als voogden over het minderjarige
kind van wijlen Jacob Dirx Kraakman, broer van Maartje Hendriksdr Kraakman.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
================================================================

ARCHIEFSPROKKELS BETREFT NOORD-HOLLAND;
zie website www.archieven.nl

Informatie over onderstaande beschrijving / Toegangsnummer: 176 /
Archieftitel: Losse Aanwinsten / 2. Inventaris / 2.09. Kerkelijke zaken / 2.09.3. Locaal /
2.09.3.13. Kortenhoef / kenmerken Losse Aanwinsten
(Inv.Nr.) 1334 Notariële akte houdende bevestiging door de officiaal van Utrecht
ten verzoeke van Arnoldus Petruszoon Springer, o.m. rector van de kapel in Kortenhoef,
van een door de officiaal gegeven uitspraak tussen
de administrateurs van de fabriek van de kapel
van de Heilige Stad te Amsterdam

en Gotscalcus, priester van voornoemde kapel,
over de verplichte jaarlijkse uitbetaling van een schepel tarwe / Datering 1380, juni 14.
NB 1) Met notarismerk van Nycolaus Nervic.
2) Schenking Hr. en Mw. Beets te Amsterdam, 1895
Omvang 1 charter / Vindplaats Noord-Hollands Archief
=> www.noordhollandsarchief.nl

Informatie over onderstaande beschrijving / Toegangsnummer: 176 /
Archieftitel: Losse Aanwinsten / 2. Inventaris / 2.09. Kerkelijke zaken /
2.09.3. Locaal / 2.09.3.5. Egmond / kenmerken Losse Aanwinsten
(Inv.Nr.) 1314. Akte van Albrecht van Beieren
houdende bevestiging voor de geestelijken van het Klooster van Egmond
van alle privileges, die hij en zijn voorvaderen hun hebben verleend /
Datering 1394, aug. 10; afschrift, 14e of 15e eeuw
/
NB: 1) Op perkament. /
2) Aankoop auctie R.W.P. de Vries, 1902 / Omvang 1 stuk. //
Vindplaats Noord-Hollands Archief => www.noordhollandsarchief.nl

Informatie over onderstaande beschrijving / Toegangsnummer: 176 /
Archieftitel: Losse Aanwinsten / 2. Inventaris / 2.09. Kerkelijke zaken /
2.09.2. Regionaal / 2.09.2.2. West-Friesland / kenmerken Losse Aanwinsten /
(Inv.Nr.) 1302. Mandaat van hertog Philips van Bourgondië
voor de Deken van Friesland
om de steden Grootebroek, Westwoud, Veenhuizen en Wijdenes
niet onredelijk te beboeten / Datering 1434, jan. 12.
NB 1) Met opgedrukt zegel; zwaar beschadigd.
2) Overdracht Algemene Rijksarchivaris, 1977; Jaeger nr. 1252
Omvang 1 stuk / Vindplaats Noord-Hollands Archief => www.noordhollandsarchief.nl

Informatie over onderstaande beschrijving / Toegangsnummer: 176 /
Archieftitel: Losse Aanwinsten / 2. Inventaris / 2.07. Jacht en visserij /
2.07.2. Visserij / 2.07.2.2. Binnenvisserij / 2.07.2.2.4. Schager- en Niedorperkoggen /
kenmerken: Losse Aanwinsten /
(Inv.Nr.) 1174. Privilege van Philips van Bourgondië
voor Willem de Bastaard, heer van Schagen,
over de visserij in de Schager- en Niedorperkoggen /
Datering 1440; afschrift, 18e eeuw
/ Omvang 1 stuk
Vindplaats Noord-Hollands Archief => www.noordhollandsarchief.nl

Informatie over onderstaande beschrijving / Toegangsnummer: 176 /
Archieftitel: Losse Aanwinsten / 2. Inventaris / 2.09. Kerkelijke zaken /
2.09.3. Locaal / 2.09.3.4. Beverwijk / kenmerken Losse Aanwinsten
(Inv.Nr.) 1313 Vidimus van Joest Jansz., prior der regulieren buiten Haarlem,
van een akte van 1452, waarbij Reynolt van Brederode
jaarlijks vijftig Bourgondische schilden toekent aan
het vrouwenklooster der regulieren te Beverwijk

te behoeven van zijn bastaard -dochters Jan en Machtelt
gedurende haar leven,
1476; afschrift 15e of 16e eeuw /
NB Schenking Mr. J.A. Grothe te Utrecht, 1888 / Omvang 1 stuk. //
Vindplaats Noord-Hollands Archief => www.noordhollandsarchief.nl

Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 176. /
Archieftitel: Losse Aanwinsten. / 2. Inventaris. / 2.04. Bezittingen en rechten. /
2.04.3. Huizen en landerijen. / 2.04.3.090. Velsen. / kenmerken: Losse Aanwinsten.
(Inv.nr.) 770. Akte van belening door de Staten van Holland van Symon Dammasz. Prins,
wonend op het huis te Adrichem buiten Beverwijk, met voormeld land hem aangekomen
bij overlijden van Dammas Pietersz. Prins, zijn vader / Datering 1647 juni 8
. //
Vindplaats Noord-Hollands Archief => www.noordhollandsarchief.nl

Informatie over onderstaande beschrijving / Toegangsnummer: 176 /
Archieftitel: Losse Aanwinsten / 2. Inventaris / 2.14. Varia /
2.14.1. Kronieken en historische aantekeningen /
2.14.1.2. Regionaal / 2.14.1.2.3. West-Friesland / kenmerken / Losse Aanwinsten /
(Inv.Nr.) 1529. 'Eigenhandige beschrijvinge van West-Vriesland',
door Mr. Pankras Kastrikom; datering eind 16e, begin 17e eeuw
/
NB 1) Beschadigd. / 2) Aankoop Provincie, 1859 / Omvang 1 deel //
Vindplaats Noord-Hollands Archief => www.noordhollandsarchief.nl

Informatie over onderstaande beschrijving / Toegangsnummer: 176 /
Archieftitel: Losse Aanwinsten / 2. Inventaris / 2.05. Families en personen /
2.05.1. Families / 2.05.1.03. Van Brederode / kenmerken: Losse Aanwinsten /
(Inv.Nr.) 1041 'Die affcomst der hoochgeboren edel heeren van Breederode in Hollandt',
met gekleude wapens, 17e eeuw; anoniem / NB Aankoop auctie R.W.P. de Vries, 1905 /
Omvang 1 deel. // Vindplaats Noord-Hollands Archief => www.noordhollandsarchief.nl

Informatie over onderstaande beschrijving / Toegangsnummer: 176 /
Archieftitel: Losse Aanwinsten / 2. Inventaris / 2.05. Families en personen /
2.05.1. Families / 2.05.1.03. Van Brederode / kenmerken Losse Aanwinsten /
(Inv.Nr.) 1043 'Het leven van de heeren van Brederode, door P. Merula,
nevens eenige authentyke en gewigtige stukken betreffende den hoogedelen Huize van Brederode',
verzameld door K. van Alkemade en P. van der Schelling, 18e eeuw; 1 band /
NB
Aankoop auctie W.J. Royaards van den Ham, 1899 //
Vindplaats Noord-Hollands Archief => www.noordhollandsarchief.nl

===============================================================

Betreft de familienaam ADRICHEM, bron website www.archieven.nl

Informatie over onderstaande beschrijving / Toegangsnummer: 176 / Archieftitel: Losse Aanwinsten
2. Inventaris / 2.05. Families en personen / 2.05.1. Families / 2.05.1.02. Van Assendelft
kenmerken: Losse Aanwinsten / (Inv.Nr.) 1000.: Akte van verkoop door Claes van Adrichem
aan Willem van Aessendelff, zijn schoonzoon, van een kamp land, 'Die Elstveen' genaamd,
met 2 geersen land daaraan grenzend, aldmede 'Die Grote Craft', een stuk weiland en een blok land,
alles gelegen in de ban van Velsen / Datering 1463, apr. 17 / NB 1) Met drie uithangende zegels,
waarvan er één ontbreekt en één zwaar beschadigd is. 2) Aankoop, 1890 / Omvang 1 charter
Vindplaats Noord-Hollands Archief => www.noordhollandsarchief.nl

• Het volgende is vermeld op de website van Instituut Meertens te Amsterdam > www.meertens.nl

Familienaam:
Adrichem, zie: Adrichem, van
=> verklaring:
Ongeveer twee kilometer ten oosten van Beverwijk lag de nederzetting Adrichem,
in 1102-1105 Adrichaim naar een bron uit 719-739: heem of woonplaats van Adrik.
Later is het Huis te Adrichem hiernaar genoemd.
Bewoners of werknemers ter plaatse hebben zich vervolgens (Van) Adrichem genoemd.
=> varianten en/of samenstellingen:
Adrichem, Van Adrichem Boogaert, Adrighem, Van Adrighem.
=> naamsvermeldingen en literatuurreferenties:
zie voornoemde website van Instituut Meertens, onder andere:

• Jacob Pietersz, huw. Heemskerk 1702; vader van Pieter Jacobsz Schipper (waarschijnlijk zijn beroep),
bij overlijden Adrichem genoemd. Vanaf 1735 beide familienamen naast elkaar in gebruik.
Mogelijk is deze naam afkomstig van het slot Adrichem, even buiten Beverwijk gelegen
[F.J. Magdelijns, Korte samenvatting in rechte lijn van de familie Adrichem voorheen Schipper,
Beverwijk 1993]. //

==================================================================

Hierna ook vermeld dit fragment, om na te gaan voor verder onderzoek door M.Ch. Deden-Kazenbroot
(met dank aan de heer F.J. Magdelijns voor diverse genealogische gegevens, zie ook website www.cbg.nl

Jacob PIETERSZ., * geboren circa 1675.
~ gedoopt [waarschijnlijk] in 1675 (?, te ?, vermoedelijke doopnaam Jacob; getuigen: onbekend;
vermoedelijk religie rooms-katholiek; gegevens nog onbekend).

• Betreft voornoemde Jacob Pieterse[n] / Pietersz., vermeld met familienaam ADRICHEM
(voorheen vermoedelijk zijn beroep als toenaam: SCHIPPER of ook SCHIPPERS).
Meer bijzonderheden over naamkunde en deze naamswijziging: www.meertens.nl/
Hieronder vermeld met diverse spellingsvarianten, in bronnen patroniem Pieters(e/n):
Jacob Pieterse huwde te Heemskerk op 25 april 1702
(bron: DTB: RK-huw.boek 3-B, pag.023):
Trijntje Laurens (haar overlijdensdatum is geschat rond d.d. 1742).

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen vermeld in DTB RK doopboek 3A-index Heemskerk
(bron: HKH, Historische Kring Heemskerk; tijdvak 1637-1721, pag.41):
Totaal acht kinderen, drie dochters en vijf zonen, in deze index alleen de voornamen en doopdatum:
1e kind, eerste dochter: 27 febr.1703: Anna. (zie hierna: Anna; mogelijk jong gestorven?).
2e kind, eerste zoon: 23 apr.1704: Pancras. (volgt?).
3e kind, tweede dochter: 17 dec.1705: Anna. (volgt?).
4e kind, tweede zoon: 13 okt.1707: Pieter. (volgt: Pieter Jacobsz. [schipper]; => fam.Adrichem).
5e kind, derde zoon: 19 jun.1710: Laurens. (zie hierna: Laurens; mogelijk jong gestorven?).
6e kind, vierde zoon: 3 okt.1712: Claes. (volgt?; zie ook hierna; zijn tweelingzuster Trijntje).
7e kind, derde dochter: 3 okt.1712: Trijntje. (volgt?; zie ook boven; haar tweelingbroer Claes).
8e kind, vijfde zoon: 1 sept.1716: Laurens. (volgt?).

Van deze kinderen zijn vermoedelijk niet jong overleden [nagaan: in bewerking]:
vier zonen: Pancras (~1704), Pieter (~1707), Claes (~1712), Laurens (~1716).
twee dochters: Anna (~1705), Trijntje (~1712). //

Betreft (4e kind, 2e zoon) Pieter gedoopt 13 okt.1707 te Heemskerk
(uit diverse archiefbronnen opnieuw samengesteld):

Pieter Jacobsz., waarschijnlijk van beroep schipper, ook geschreven met hoofdletter: Schipper;
[Vermeld in publicaties: Pieter Jacobsz. (Schipper) of: Pieter Jacobsz./ Japikse Schipper],
Pieter is gedoopt te Heemskerk 13 okt.1707 (RK: doopboek 3A),
overleden te Heemskerk op 7 juni 1783; huw. te Heemskerk 13 febr. 1735 met:
Maritje Dirckse Boschman, gedoopt te Heemskerk 21 mrt. 1706,
zij is
overleden aldaar te Heemskerk op 25 april 1786
(dochter van Dirck Gerritse Bosman (~ Heemskerk 10-1-1674 – ald. + 19-1-1716)
en Trijntje Gerrits).

Uit het huwelijk van Pieter Japikse (Schipper) en Maritje Dirckse (Boschman),
echtelieden, zijn de volgende twee zonen bekend: Jacob Pietersz. en Dirk Pieterzn:

a) Jacob Pietersz. (*15-1-1736 Heemskerk – Koedijk 17-4-1781): Jacob Pietersz. Schipper
x Heemskerk 31-12-1768 (voor het gerecht) met: Maartje Pieterse Baccum, geboren aldaar
(beiden wonende te Heemskerk, daarna wonende te Huiswaard; zij zijn later vermeld als:
Jacob Schipper
en Maartje Pieters Bakkum).
Uit dit huwelijk is bekend een zoon:
Pieter / Petrus Jacobse Adrichem, ~ Heilo 17-10-1777
(zn.v. [a.] Jacob Adrichem en Maartje Pieterse Bakkum, echtelieden wonende aldaar)].

• Datum 13 sept.1808: Archiefbron Regionaal Archief Alkmaar: Historisch Kadaster Alkmaar,
website http://raa-hka.pictura-dp.nl/ = Kad.B1239 / datering: 1807 / bron: Bel.reg / BW-C6 :
Pieter Adrichem (*) x Petr. Gooyer en 2k / Klaas Kromen Maartje Adrichem en dienstbode Dieuwertje Schotting / (*) huish: 5 / beroep: boer / bezit: 13 koeien, 1 paard, huurt 12m weiland
huur: 500 / mp: 50 / patent: 0 / rundergeld: 9.5 / paardengeld: - / dienstbodegeld: ?
BLOK90 / datering: 1808.09.13 / bron: RAA, SA 81 / quotisatie 3mln
BWk.C5 P. Adrichem / kl: 34 / quot: 10 / Sijvert Rood / kl: 41 / quot: 0.50

------------------------------------------------------------------------------------

b) Dirk Pieterzn (~ 29-9-1737 Heemskerk): Dirk Pietersz. Schipper = Adrichem,
x Heemskerk 25-4-1773 met (zijn nicht?): Guurtje Janse Henneman
(~ Heemskerk 3-7-1745 – Limmen in 1809; dr.v. Jan Engelsz. Henneman
[~ Heemskerk 26-9-1708 z.v. en Antje Heertse Roobeeck).

• Datum 27 dec.1884: Archiefbron Regionaal Archief Alkmaar: Historisch Kadaster Alkmaar,
website http://raa-hka.pictura-dp.nl/
• Kad.A1157-zuid = nieuw Kad.A1509 = nieuw Kad.A3112 / datering: 1884.12.27
bron: RAA, Arch. Reinigingsdienst 26, Tonnenregister p.30
Geest 9, huis: A.J. Roobeek, 1 ton BLOK47-w
GEN: H.A.J. Roobeek, Geschiedenis en genealogie van het Noordhollandse geslacht Roobeek,
Gouda 1987, p.53: Arie Heertsz Roobeek, groentekoper en tuinder (Bergen 1855- Alkm 1902),
x Alkmaar 1887 Aaltje Cornelisse (geb. Castricum), woonde 1890 op Geest 9 en in 1895
op Vrouwenstraat 1.

---------------------------------------------------------------------------------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hierna volgt Claes PIETERSE(N) of PIETERSZ.,
thans ook nog nagaan wie zijn ouders zijn;

* geboren te ? d.d. voor circa 1680, ~ RK gedoopt = ook onbekend
(Nagaan, of hij mogelijk ook een zoon is van de echtelieden:
Gen.-nr. I. Pieter PIETERSEN (=DUYNMEYER) en Aeght MEIJNSEN
[bron: kaartsysteem Castricum; toelichting van Ir. H. van der Velde].)

Claes PIETERSE
huwde te Castricum op 10 februari 1711 met: Engeltie JACOBS;
(huwelijksgetuigen: (I.-9.) Cornelis PIETERSE en Pieter AELBERSE).

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend:

I.-12.a. Petrus (verm. geb. ca. 1712, mogelijk bekend als Pieter Claesz.; verder onbekend)
hij is genoemd naar zijn grootvader van vaderskant = I. Pieter Pieterse (Duynmeyer).
Zie I.-12.a. – Kind (zoon): Petrus, gedoopt op 7 nov. 1711.
Ouders: Claes Pieterse BIJL en Engeltie Jacobs.
Doopgetuige: Maretie Pieterse BIJL. (= waarsch. I.-12.c.)

I.-12.b. Jacobus (verm. geb. ca. 1713, mogelijk bekend als Japik of Jacob Claesz.),
hij is genoemd naar zijn grootvader van moederskant = Jacob of Japik, verder onbekend).
Zie I.-12.b. – Kind (zoon): Jacobus, gedoopt op 17 aug. 1713.
Ouders: Claes Pieterse BIJL en Engeltie Jacobs.
Doopgetuige: Crelis Jacobse. (mijn opm. = dezelfde voornaam als Cornelis).

I.-12.c. Maria (verm. geb. ca. 1714, Maria Claessen?, naar wie zij is genoemd is nog niet zeker).
Zie I.-12.c. – Kind (dochter): Maria, gedoopt op 4 nov. 1714.
Ouders: Claes BIJL en Engeltie Jacobs.
Doopgetuige: Cornelis Jacobse. (mijn opm. = dezelfde voornaam als Crelis).

I.-12.d. Dirk (verm. geb. ca. 1715, mogelijk bekend als Dirk Claesz., verder niets bekend).
Zie I.-12.d. – Kind (zoon): Dirk, gedoopt op 27 okt. 1716.
Ouders: Claes Pieterse BIJL en Engeltie Jacobs.
Doopgetuige: Antie Jans.

I.-12.e. Catharina (verm. geb. ca. 1716, mogelijk bekend als Catharina Claessen?).
Verdere gegevens nog noteren, controleren en ook nagaan met betrekking tot
de reden van deze familienaam BIJL (volgens div. bronnen een afkorting, adresnaam?).
Zie I.-12.e. – Kind (dochter): Catarina, gedoopt op 26 nov. 1718.
Ouders: Claes Pieterse BIJL en Engeltie Jacobs.
Doopgetuige: Cornelissie Aelbers.

• Overige bijzonderheden over de familienaam BIJL in Castricum, gevonden bij RK-dopen:
– Kind: Agata, gedoopt op 22 okt. 1664. Ouders: Petri Crelissen Bijl en Adriana Claes.
Doopgetuige: Maerti Pieters.
Mijn opmerking: Petri bij voornaam vader = Petrus (= Pieter);
m.b.t. de doopgetuige - vermoedelijk voornaam = Maartje.
– Kind: Nicolaus, gedoopt op 23 dec. 1667. Ouders: Pieter Bijl en Ariaen Claes.
Doopgetuige: Tetie Claes.
Mijn opmerking: De moeder is vermeld als "Ariaen" of "Adriana"= voornaam zelfde betekenis;
conclusie = betreft dezelfde vrouw.
De voornaam van de vader is vermeld als Pieter, Petrus en Petri; ook dezelfde man
(Petri = latijns, zelfde als Petrus; deze kath. latijnse doopnamen zijn hetzelfde als Pieter).
Voorts: Crelis = hetzelfde als Cornelis.
Maerti = idem Maartje.

=========================================================================

N.B.: Zie ook website Instituut Meertens > www.meertens.nl

bijv.: familienaam Bijl (v./h. Bul) in Amsterdam, etc., voorheen Bull, in Blokzijl
(er zijn nog meer families Bijl in Nederland, dit is er een van, geen connecties bekend met vnd. fam. Bijl in Castricum, etc.):

• Mr. Nicolaes Jansz Bull (later Bul), geb. Blokzijl ca. 1625, eerste keer met familienaam in een akte uit 1664 te Blokzijl,
vermoedelijk chirurgijn. Zijn achterkleinzoon Nicolaes (Bul) verhuisde in 1780 naar Amsterdam, waar de naam in Bijl veranderde.
De laatste Bul in Blokzijl stierf in 1816, terwijl de Amsterdamse tak met de familienaam Bijl
zich uitbreidde
[M. Bijl, e.a., Een wandeling door de eeuwen. De genealogie van Bull-Bijl, Assendelft 1991;
vgl. Med. CBG 48 (1994), nr 1, p 7].

==================================================================

Deze website pagina is in bewerking; voor meer informatie zie de ook de andere pagina's : www.kazenbroot.nl

Ter aanvulling van archiefonderzoek de volgende aantekeningen betreft Castricum 17e eeuw:

DTB Castricum. DTB boek 3-b. Trouwinschrijvingen 1664–1675. DTB-boek 3-c. Doodinschrijvingen 1664 febr.4 – mrt.12.
Gerecht: vanaf jaartal 1708.

Uit Trouwboek Castricum, inventarisnr.3. Datum: jaartal 1665: Pieter Panckersz. x Anna Jans.
Huwelijksgetuigen Willem Arisz. en Claes Willemsen.

Overigen aantekeningen mogelijk relevant of interessant betreft Heemskerk twee huwelijken collectie DTB Heemskerk 17e eeuw:

• datum 4 mei 1683. Pieter Cornelisse x Heemskerk op 4 mei 1683 met Trijntje Lambers;
uit dit huwelijk is een zoon genoteerd: Cornelis, gedoopt te Heemskerk op 17 oktober 1686.

• datum Pieter Cornelisse x Heemskerk (kerkelijk huwelijk) 17 mei 1689 met Geurt Jans;
uit dit huwelijk zijn vier kinderen genoteerd, allen gedoopt te Heemskerk:
1. Cornelis ~ 17 mrt.1690; 2. Jan ~ 5 sept.1691; 3. Crelis ~ 18 apr.1693; 4. Trintie 13 jan.1695.


Hieronder nog meer informatie ter bestudering van oude aktes over mijn voorouders in Heemskerk en elders 17e eeuw; de volgende tekst heb ik overgeschreven op 5 juni 1981 tijdens bezoek aan het Rijksarchief in Noord-Holland; archief: ORA, Oud-Rechterlijk Archief.
• ORA Heemskerk. Inventarisnr.309. Boedelpapieren 1607–1809. (een pak).
> 1696: Particuliere Acte van bewijs van Pieter Cornelisse aan Duijn"; (voogdij); juni 1696.
Betr.: Compareerde te Heemskerk: Pieter Cornelis wonende binnen deze banne een duijn [= Heemskerkerduin in Heemskerk]
als vader van: Cornelis Pieterse ook genaemt Cornelis Sijmensz, Sijmen Pieterse en Jacob Pieterse;
geprocreert [= geteelt] bij saliger Maerten Sijmenz [= fout, juister bijv. lees: Maertjen of Maritie Sijmens] ten eenre;
ende Pieter Janse duynmeijer als oom en voogt van dito kinderen ter andere sijde.

Hierna volgt onderzoeksresultaat zoals vermeld in DTB-index van HKH, Historisch Kring Heemskerk,
getracht het gezin van Pieter Cornelis te vinden in Heemskerk; meerdere gezinnen, relevante selectie:

• Huwelijk van Pieter Cornelisse x Maritie Cornelisse; datum 3 mei 1689; DTB-trouwboek 3-B / 018.

• Gezin van Pieter Crelisse x Maritie Sijmes; DTB-doopboek Heemskerk 3A (1637–1721):
vier kinderen: 8 okt.1690 Cornelis; 31 mrt.1692 Sijmen; 21 nov.1693 Jacob; 22 nov.1695 Maria.
> Conclusie: Behalve Maria, is wel mogelijk dat dit het gezin betreft zoals bedoeld in de akte van juni 1696.
De regel: geprocreert bij saliger Maerten Sijmenz ten eenre is kennelijk onjuist, juister lijkt te zijn: moeder Maritie Sijmes.
Dat betekent dus ook, dat Maritie Sijmes of Sijmensz is overleden voor aktedatum (onvolledig) in de maand: juni 1696.

In DTB-begraafboek Heemskerk is het volgende vermeld, vermoedelijk dezelfde; + vermoedelijk kraamperiode,
na de geboorte van het laatste kind, dochter Maria 22 november 1695 (nog nagaan: + deze dochter, niet vermeld juni 1696).
• Maritie Sijmes, datum 27 nov.1695; begraafboek 3C / 009.

=====================================================================

Hieronder zijn enkele aantekeningen uit diverse archiefbronnen om de diverse families in Heemskerk en omgeving
met elkaar te kunnen vergelijken; betreft families Adrichem (incl. Boschman, Bosman), Banckeris (ook Bankersz of Pancrasz.):

• datum 10 sept.1678: DTB (RK-doopboek 3A) Heemskerk; als doopgetuige is vermeld Gerrit Dirckse Bosman (*)
bij het dopen van:
Simon [= ook o.a.: Sijmen Thomisse, Sijmon Thomasse], zoon van Thomas Pancrasz.
[ook genaamd Thomas Banckerisz. of Tomas Bankersz, buurman op het Hofland], x2 Lijsbeth Willems
[vermeld in overige oude archiefbronnen als: echtelieden wonende op het Hofland in de banne van Wijk aan Duin].
Volgens genealogiebronnen, DTB-Heemskerk, etc., Thomas Pancrasz. (ook: Banckerisz.): RK gedoopt te Heemskerk
op 6 jan.1638 als zoon van Banckeris Cornelisz. (Schepen van Wijk en Duin) x1 Maritje Thomas, echtelieden wonende
op het adres 't Hofland in de banne van Wijk aan Duin.
(*) Doopgetuige Gerrit Dirckse Bosman is ook vermeld in andere archiefbronnen van Heemskerk, zoals DTB-boek 3A
van Heemskerk, op 10 jan.1674 gedoopt Dirck, zoon van de echtelieden Gerrit Dirckse Bosman en Maertie Crelis.
Vermoedelijk is Dirck vnd. dezelfde als: Dirck Gerrise Bosman gehuwd met Trijn Gerris; vermeld in DTB-boek 3A
van Heemskerk bij het dopen van vijf kinderen in de periode 1704 - 1711: Gerrit, Maria, Anna, Afje, Claes.
Of de relatie Gerrit Dirckse Bosman familie is van het gezin Thomas Pancrasz. of van Banckeris Cornelisz.
is buiten beschouwing gelaten; de naam Maertie Crelis is echter wel interessant, patroniem Crelis, zie: Cornelis.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• 1733 verponding Wijk aan Duin:
vpnd.nl/bronnen/nh/wijkaanduin/); selectie vanaf pdf-pag.4
(zie vervolg adres) Aan de Clijne Houtwegh => pdf-pag.11:
nr.9. Pieter Pels, een huijs ƒ.3:7:-. //
nr.10. Jan Lucas Pels ƒ.2:5:-. //
nr.11. Isaacq Chevallier, een hoffsteede Duijnwijck (doorgehaald: ƒ.10:8:-; afg: 1778;
tuijnmanshs ƒ.2:10:-. //
nr.14. Jacob Pietersz ƒ.4:3:-. //
nr.15. het Roomsche kerckhuijs ƒ.5:-:-. //

daarna [adres] Op het Hofflandt. (o.a.):
nr.16. de wed.[v] Jacob Willemsz, een huijs ƒ.2:-:-. //
nr.22. de wed. [van] Jan Pontsz ƒ.-:17:-. //
nr.23. Banckeris Cornelis f.1:10:-. //
nr.24. Lauris Jacobsz ƒ.2:-:-. //
nr.25. Adriana Marcelis, een boerewoning f.2:2:-. //
nr.26. Dhr Burgemr Lieve Geelvinck f.1:7:-. /
nr.27. Jacob van der Lijn, een huijs f.2:15:-. //
nr.28. De wed. [van] Jacobus Trip, een hoffsteede Adrichem ƒ.12:10:-. //
nr.29. deselve, een boere woninge ƒ 2:5:-. //

daarna [adres] Aen de Wijcker Dijck, [een selectie]
nr.31. Jan Claesz: Zille ƒ.1:13:-. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

• 1733 Velsen, verponding:
http://vpnd.nl/bronnen/nh/velsen/velsen_verp_1733.pdf

(een selectie, vervolg adres) Duijn-kant:
nr.11. De heer Pieter Pels, een bouwhuijs ƒ.2:-:-. //
nr.25. Jan Gijsen, een huijsje ƒ 1:10:-. //
nr.26. hr Adriaen Francois Cousebant, een bouwhuis (doorgehaald: ƒ.1:5:-), 1749 op ƒ.1:10:-. //

adres De Santpoort:
nr.85. De wed: Claas Coster, een bouwhuijs ƒ 3:8:-. //
nr.86. deselve, een huijs (doorgehaald ƒ.2:7:-), 1749 ƒ.2:12:-. //

 

====================================================================

 

Uit de collectie "Dossiers" bij het CBG, Centraal Bureau voor Genealogie, te Den Haag,
Dossier SCHOORL, genealogische aantekeningen, & een kwartierstaat van mw J. Schoorl-de Graaff;
3 pagina's concept-aantekeningen = met bronvermeldingen & familiewapen Schoorl, z.j.,
auteur anoniem (deze aantekeningen zijn ook door anderen bij CBG verzameld, in publicaties van
verschillende genealogieën wel of niet met familiewapen[s]); concept-titel:

Genealogische aantekeningen

familie SCHOORL

(Noord-Holland)

WAPEN:
Gedeeld: I een leeuw, II een ankerkruis, schild hangende aan een boomstronk.

(N.H. Kerk te Castricum graf 53, zie: "Genealogische en Heraldieke Gedenkwaardigheden
in en uit de Kerken der Provincie Noord-Holland" door Belonje en Bloys van Treslong Prins.)

Een moderner wapen was in het bezit van wijlen Prof. Dr. N. Schoorl te Utrecht,
naar een zegelafdruk van den Notaris Klaas Jansz. Schoorl te Purmerend.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Jacob Schoorl, geboren circa 1575, overleden te Edam, aldaar begraven:
zie: graf Groote Kerk Edam, Middenkap - graf 173, bij Belonje en Bloys van Treslong Prins.

Grafschrift:
"Hier rusten Schorels moeit en sterfelike
leden, wiens kunst ant water ende wint
haer wetten gaf, totdat de siel door veel
de Christus heeft geleden, gereinigt weder
komt haer trekken uyt het graf".

Hij was dus waarschijnlijk waterbouwkundig ingenieur van naam. Hij was gehuwd met:
Griet Lambertsdochter,
overleden na haar man, begraven te Edam in hetzelfde graf.

Grafschrift:
"Hier liggen begraven: Griet Lamberts,
(zijn huysvrouw)"
"Mijn sielen hoop, mijn levenslust,
Ben ik gevolgd, ter siel gerust".

Uit dit huwelijk:

II. Adriaen Jacobszoon Schorel, geboren circa 1600,
secretaris van Edam, benoemd 26 juli 1646;
was eigenaar van het hierboven genoemde graf (zie grafboek).

Drie zoons:
1. Lambert, volgt III.
2. Klaes, volgt III-bis.
3. N.N., volgt III-ter.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

III. Lambert Adriaenszoon Schorel, geboren circa 1625 te Edam,
gestorven / begraven te Edam Groote Kerk, Noordkap - graf 194,
zie Belonje en Bloys van Treslong Prins.

In den voet van den zerk merkteeken Schorel,
waarin de letters L.A.S., zie ook Choor nr.73.
Hij werd 26 juli 1646 benoemd tot secretaris van Edam.

Een zoon:
1. Johannes, volgt IV.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

III-bis. Klaes Adriaenszoon Schoorel, geboren circa 1620,
overleden 6 November 1666,
begraven te Castricum N.H.Kerk te Castricum graf 53,
zie Belonje [en] Bloys van Treslong Prins.

Grafschrift:
"Hier leyt begraven Klaes Adryaensz. Schoorel,
notaeris (ende sekretaris) geweest sijnde
tot Kastricum in den Heere gerust op den
6 Nov. anno 1666".
Wapen:
Gedeeld: I een leeuw; II een ankerkruis.
Het schild hangt aan een boomstronk.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

III-ter. N.N. Schoorl, [N.N. = voornamen onbekend], Castricum.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

IV. Johannes Lambertszoon Schoorel, geboren te Edam, secretaris en notaris te Edam; tr. met:
Tijtien Aams, van Purmerende.

Uit dit huwelijk [zijn twee kinderen bekend, een dochter en een zoon]:

1. Geertien Schorel, ged. Edam 13-11-1687, overl. Edam 6-4-1727, begr. aldaar 11-4-1727
Groote Kerk Choor graf nr. 74 (zie Belonje en Bloys van Treslong Prins)
(zie Ned.Patriciaat 21/22 blz.107 familie Pont).
Trouwt te Edam 21-9-1704 Boudewijn Pont, geb. en ged. 25-12-1685 te Edam, overl.aldaar 12, begr.aldaar 18-6-1753; Schepen van Edam 1705,1709,1711,1713,1715, vroedschap 1712, thesaurier 1712, burgemeester 1749, gecommitteerd Raad van Holland en West-Friesland 1750; zoon van…

Hun dochter Willemoet Pont, ged.Edam 2-11-1712, overl. 14-6, begr.Edam 19-6-1762,
tr. Edam 27-2-1735 Mr. Claes Teengs, geb.23-9, ged.24-9-1705 te Edam, overl. 4-5, begr.Edam 9-5-1777, weesmeester te Edam 1750-1753.

2. NN Schoorl [zoon: NN = voornamen en schrijfwijze familienaam onbekend], volgt V.,

(IV.-2. = V. NN Schoorl: die een zoon had, Johan(nes) Schoorl = VI.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

V. NN Schoorl [zoon: NN = voornamen en schrijfwijze familienaam onbekend], tr.…

Hij had een zoon:

Johan(nes) Schoorl, volgt VI.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VI. Johan(nes) Schoorl, geb.…, overl.…, Notaris te Purmerend;
tr.…
Uit dit huwelijk:

1. Klaas, volgt VII.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VII. Klaas Jansz. Schoorl, geb.…, overl.Purmerend 3-5-1824;
(woonde toen Koemarkt, Wijk B, nr.14), Notaris te Purmerend;
tr. Purmerend 26-2-1779 Willemina Nienhuys, geb.…, overl.Purmerend 1-2-1797.
Uit dit huwelijk:

1. Gerardus Schoorl, geb.26-4-1781 te Purmerend, overl.14-6-1781 te Purmerend.

2. Gerardus, volgt VIII.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VIII. Gerardus Schoorl, geb.Purmerend 2-2-1783, koopman en hotelier;
tr. Purmerend 22-1-1804 met:
(*) Johanna de Graaff,
geb.Purmerend, ged.aldaar 16-5-1782,
overl.aldaar 10-1-1848, dr.van Machiel Christiaan en Albertje Alderhout.

(*) Haar kwartieren zijn:

I

1. (*) Johanna de Graaff (geboren te Purmerend, gedoopt aldaar 16-5-1782, overleden te Purmerend 10-1-1848. gehuwd te Purmerend 22-1-1804: (VIII.) Gerardus Schoorl, • 2-2-1783 Purmerend, koopman en hotelier te Purmerend (zoon van VII. Klaas Jansz. Schoorl, notaris te Purmerend, en Willemina Nienhuys, echtelieden te Purmerend).

II

2. Machiel Christiaan de Graaff, geb.19-12-1752, geref.ged.23-12-1752 te Purmerend, overl.aldaar 17-4-1813, wijnkooper; tr. Purmerend 27-7-1777:
3. Albertje Alderhout, geb.Purmerend 10 (Luth.ged.12)-1-1755, overl. aldaar 25-11-1837.

III

4. Machiel Gideon de Graaff, geb. Amsterdam 30-4-(Luth.ged.185) 1710,
overl.Purmerend 1-9-1780, wijnkooper, tr. aldaar 2e 4-2-1753:
5. Aaltje Beekwegh, geb. Alkmaar? 1723, overl. Alkmaar 25-2-1786.

6. Jan Hendriksz. Alderhout, geb. …, begr. Purmerend 18-6-1766;
tr. aldaar 14-3-1751:
7. Jaapje Eeltensdr. van der Vecht, ged. Purmerend 17-12-1724.

IV

8. Michael Giedeon Graff, koopman, ged. Leipzig (St. Nicolaï) 6-1-1674,
overl. Amsterdam 30-11-1711; tr. aldaar 2-10-1701:
9. Elizabeth Donzel, geb. Nimes 1682, begr. Amsterdam 8-8-1749.

10. ? Adriaen Breekwegh?;
tr. met:
11. ??? [= NN onbekende vrouw]

12. Heinrich Alderhold;
tr. met:
13. ? Dorothea Deeters.

14. Eelte Jacobsz. van der Vecht, geb. Purmerend 14-6-1674,;
tr. (ondertr. Purmerend 2-2-1709) met:
15. Albertje Jansdr. de Graaf(f), geb. Purmerend 19-2-1683, begr. aldaar 21-4-1752.

V

16. Michael Graff, burger en linnenkoopman te Leipzig,
geb. Freiberg ?, overl./begr. Leipzig 2-3-1680,; tr. aldaar 21-8-1670:
17. Maria Minna Schleiffenheyner, ged. Leipzig (St. Nicolaï) 15-2-1651, begr. aldaar 3-7-1676.

18. Henri Donzel, med. stud., refugié, apotheker te Amsterdam;
tr. met:
19. NN [= onbekende vrouw].

28. Jacobus Gerritsz. van der Vecht, geb. Amsterdam;
tr. Ilpendam 21-6-1671 met: [#]
29. NN [onbekende vrouw].

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

N.B. [#] Dat is de laatste regel van de laatste pagina: nr. 3; derhalve deze onvolledige tekst vanaf kwartierstaatnr.29
door mij aangevuld voor de lezers van deze tekst. Verdere gegevens zie overige publicaties waarin deze namen vermeld worden.
Ter bestudering en vergelijking met de Familie de Graeff, vermeld onder meer in het Nederland's Adelsboek, het volgende:
De stamreeks en genealogie is vergeleken met de meest recentelijke uitgave; de inhoud komt niet overeen met de kwartierstaat
Johanna Schoorl – de Graaff. (Nagaan, vergelijken indien en voor zover mogelijk.)

=================================================================

Van website www.archieven.nl / Informatie over onderstaande beschrijving
Toegangsnummer: 1032 / Archieftitel: Ambachts- en Gemeentebestuur van Heemskerk
2. Inventaris / 2.1. Archief van het ambachtsbestuur (1518) 1539-1813 (1830)
2.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen / 2.1.2.10. Juridische zaken
kenmerken Ambachts- en Gemeentebestuur van Heemskerk / Stukken betreffende
de gerechtelijke afwikkeling van aanspraken op nagelaten en failliete boedels,
van hierondergenoemde personen / (Inv.Nr.) 310 Pieter Henneman
Datering 1782-1784 / Oude Orde Oud recht: 273, 274
Vindplaats Noord-Hollands Archief => www.noordhollandsarchief.nl

=================================================================

home