HOME

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

family branch / familietak B.
Info: CASEMBROOT DUYNMEYER

De familienaam (achternaam) Kaasenbrood is ook bekend met oude spelling "C".
Bijvoorbeeld: Caasembrood, Caasenbrood, Caasenbrooth, Caesenbroet, Caesenbroot,
Casembrood, Casembroot, Casenbrood, Casenbroodt, Casenbroot, Casenbrooth.

In publicaties van genealogen sedert vroeger eeuwen meestal (beperkt): Casembroot of Casenbroot.
(En betreffende de adellijke familie Casembroot zie ook publicaties van genealogen, historici, etc.:
familienamen De Casembroot en Van Casembroot: zie in archief-/bibliotheek indexen C, D, V.)
Tegenwoordig zijn in sommige archieven ook beschikbaar: (getypte) familienaam-indexen.
Betreft indexen met familienamen Casembroot, Kaasenbrood, Kazenbroot:
In archief-indexen zijn alle spellingvariaties meestal beperkt tot een familienaam: Kaasenbrood.
Of bijvoorbeeld, ook mogelijk in publicaties van genealogen: Casembroot of Kazenbroot.
De "K" spellingvariaties in documenten zijn bijvoorbeeld (van verleden tot heden):
Kaas & Brood, Kaas en Brood, Kaasen Brood, Kaasenbrood, Kaasenbroot, Kaazenbrood,
Kaesembroot, Kasebrood,
Kasebroot, Kasembrood, Kasembroot, Kasenbrood, Kasenbroodt,
Kasenbroot, Kaazenbrood, Kazebroot, Kazembrood, Kazembroot, Kazenbrood, Kazenbroot.

(N.B.: De namen in de originele documenten zijn derhalve niet altijd hetzelfde zoals gevonden
in de archief index-spellingsystemen, index-lijsten met namen voor genealogen, etc.)
Voor meer informatie zie ook website, homepage van CBG > www.cbg.nl
en website, homepage van NGV > www.ngv.nl


The family name (surname) Kaasenbrood is also known with old spelling "C".
For instance: Caasembrood, Caasenbrood, Caasenbrooth, Caesenbroet, Caesenbroot,
Casembrood, Casembroot, Casenbrood, Casenbroodt, Casenbroot, Casenbrooth.

In publications of genealogists since previous centuries usually (limited): Casembroot or Casenbroot.
(And concerning the noble family Casembroot see also publications of genealogists, historians, etc.:
family names De Casembroot and Van Casembroot: see in archive-/library indexes C, D, V.)
Nowadays in some archives are also available: (typed) surnames-indexes.
Concerning indexes with family names Casembroot, Kaasenbrood, Kazenbroot:
In archive-indexes all spellingvariations are usually limited to one surname: Kaasenbrood.
Or for instance, also possible in publications of genealogists: Casembroot or Kazenbroot.
The "K" spellingvariaties in documents are for instance (from past till present):
Kaas & Brood, Kaas en Brood, Kaasen Brood, Kaasenbrood, Kaasenbroot, Kaazenbrood,
Kaesembroot, Kasebrood,
Kasebroot, Kasembrood, Kasembroot, Kasenbrood, Kasenbroodt,
Kasenbroot, Kaazenbrood, Kazebroot, Kazembrood, Kazembroot, Kazenbrood, Kazenbroot.

(Note: The names in the original documents are therefore not always the same as found
in the archive index-spellingsystems, index-lists with names for genealogists, etc.)
For more information see also website, homepage of CBG > www.cbg.nl
and website, homepage of NGV > www.ngv.nl

---------------------------------------------------------------------------

ROELOF BANKRIS/PANCRAS CASEMBROOT
(Heemskerk 1775 – Velsen 1817: ROELOF KAASENBROOD)
zoon van / son of: Banckeris/Bankris/Pancras Pietersz. CASEMBROOT,
CASENBROOT, KASENBROODT DUYNMEYER [= beroep/occupation].

ROELOF BANKRIS CASENBROOD,
RK gedoopt op 8 juli 1775 te Heemskerk.
Roelof, vermoedelijk roepnaam: Roel.


FAMILIETAK B, NAKOMELINGEN VAN IV.b. ROELOF CASEMBROOT / CASENBROOD,
op deze website > zie pagina 1.b. Genealogie Casembroot.
FAMILY BRANCH B, DESCENDANTS OF IV.b. ROELOF CASEMBROOT / CASENBROOD,
on this website > see page 1.b. Genealogy Casembroot.

Volkstelling van 1947 in Nederland familienaam "Caasenbrood"
Provincie Limburg:
• gemeente (nr.95) Tegelen = 13 personen: CAASENBROOD
In provincie Limburg 1 gemeente, totaal 13 personen: CAASENBROOD
Totaal Nederland = 1 provincie, totaal 13 personen: CAASENBROOD

Volkstelling van 1947 in Nederland familienaam "Kaasenbrood"
Provincie Noord-Holland:
• gemeente Amsterdam = 4 personen: KAASENBROOD
Overige plaatsen in Noord-Holland:
• gemeente (nr.1) Haarlem = 29 personen: KAASENBROOD
• gemeente (nr.19) Bloemendaal = 3 personen: KAASENBROOD
• gemeente (nr.27) Edam = 1 persoon: KAASENBROOD
• gemeente (nr.34) Haarlemmerliede en Spaarnwoude = 1 persoon: KAASENBROOD
• gemeente (nr.35) Haarlemmermeer = 2 personen: KAASENBROOD
• gemeente (nr.96) Velsen = 11 personen: KAASENBROOD
• gemeente (nr.114) Zaandam = 1 persoon: KAASENBROOD
In provincie Noord-Holland 8 gemeentes = 52 personen: KAASENBROOD.
Provincie Zuid-Holland:
• gemeente 's-Gravenhage = 5 personen: KAASENBROOD
Overige plaatsen in Zuid-Holland:
• gemeente (nr.151) Voorburg = 5 personen: KAASENBROOD
In provincie Zuid-Holland 2 gemeentes = 10 personen: KAASENBROOD.
Provincie Limburg:
• gemeente (nr. 95) Tegelen = 1 persoon: KAASENBROOD
• gemeente (nr.1) Maastricht = 6 personen: KAASENBROOD
In provincie Limburg 2 gemeentes = 7 personen: KAASENBROOD
Totaal Nederland = 3 provincies, 12 gemeentes:
52 & 10 & 7 personen: KAASENBROOD

CAASENBROOD & KAASENBROOD:
Totaal Nederland = 3 provincies, 7 gemeentes:
13x CAASENBROOD & 69x KAASENBROOD = totaal 82 personen.

Bijz.: In de gemeente (nr.95) Tegelen, provincie Limburg =
13 personen CAASENBROOD & 1 persoon KAASENBROOD
totaal 14 personen in dezelfde gemeente van provincie Limburg.
Familietak "B" = Het werkelijke aantal gemeentes in Nederland is totaal:
Noord-Holland 8, Zuid-Holland 2 & Limburg 2 = 12 gemeentes.

-------------------------------------------------------------

DUTCH > ENGLISH

AFKORTINGEN > ABBREVIATIONS


* = geb, geboren > born
~ = ged., gedoopt > baptized
o.tr. = ondertr., ondertrouw > banns [marriage]
x = huw., geh., gehuwd > married
x = getr., tr., getrouwd (relatie) > married (relation)
)x( = sch., gescheiden > separated, divorced
xx = 2e huw., huwelijk > 2nd marriage or relationship
xxx = 3e huw., huwelijk > 3rd marriage or relationship
+ = ovl., overl., overleden > died
± = ca., circa > approximately
[b] = begr., begraven > buried
[c] = gecremeerd > cremated
dv = dochter van > daughter of
n. = naar > to
NN = onbekend > unknown
mv = man van > husband of (partner, male)
pv > partner van > partner of (male or female)
verh. = verhuisd > moved to
vertr. = vertrokken > left
vv = vrouw van > wife of (partner, female)
zv = zoon van > son of

adres > address
akte > certificate
ambtenaar > civil servant
archief > archive(s), files, records
archiefgebouw > record-office (building)
België > Belgium
beroep > profession (occupation, trade, calling)
bibliotheek > library
bibliothecaris > librarian
bontwever > print(ed cotton) weaver
bruid > bride
bruidegom > bridegroom
bruidspaar > bridal couple, bride and groom
commies > clerk
dame > lady / woman
dames > ladies / women
dameskleding > ladies' clothing
damesmode > ladies' fashion
dienstbode > (maid) servant
Dirk (first name, male in Dutch) > Derrick (English)
doopkind > godchild
doopmoeder > godmother
doopvader > godfather
doopnaam > baptismal / Christian name
dorp > village
Duitsland > Germany
de echtelieden > the married couple
echtgenoot (man) > husband (spouse)
echtgenote (vrouw) > wife, lady (spouse)
echtpaar > married couple
echtscheiden, echtscheiding > divorce
echtverklaring > legitimation [of a child]
fabriek > factory
Frankrijk > France
geboorteakte > certificate of birth
gemeente > municipality (civil [city, town])
gemeente > parish (church)
generatie > generation
Gerard, Ger(h)ard(us) > Gerald or Gerard (first name, male)
gereformeerd > Calvinist(ic)
gereformeerde > Calvinist
geweermaker > gunsmith
Hen(d)rica, Hendrika > Henrietta (first name, female)
Hen(d)ricus, Hendrik(us) > Henry (first name, male)
heren > gentlemen / men
herenkleding > (gentle)men's clothing
herenmode > (gentle)men's fashion
hervormd > reformed
hervormde > protestant
hervormde kerk > Reformed Church
huishoudster > housekeeper
huisvrouw > wife, housewife
Jan, Johan, Johannes > John (first name, Dutch, male)
Johanna (Dutch; Jeanne: French) > Joan (first name, female)
jongen > boy, male child
(rooms) katholiek > (Roman) Catholic
katoenweverij > cotton-mill
kind > child
kinderen > children
kinderkleding > children's clothing
kindermode > children's fashion
kleermaker > tailor
kleermakersfirma > tailoring-firm
kleermakerskunst > sartorial art
kleermakersvak > tailoring (trade)
koopman > merchant, dealer
koopvrouw > tradeswoman
kuiper > cooper
meester > master
meid > (maid-)servant, girl
meid-huishoudster > cook-housekeeper or working-housekeeper
meisje > girl, female child
met > with, to
mode > fashion
modefabricant > fashion manufacturer
modenaaister > dress-maker
mode-ontwerper > fashion designer
modevak > millinery
modezaak > fashion house
moeder > mother
naaister > needle-/sewing-woman, seamstress, dressmaker
nationaliteit > nationality
onbekend > unknown
(zelfstandig) ondernemer > (self-employed) employer
ondertrouw > notice of a marriage [register office and/or church: banns]
ontwerper > designer
ouder > parent
ouders > parents
pakhuis > warehouse
pakhuisknecht > warehouse-man
pakhuismeester > warehouse-keeper
plaats > place (e.g.: city, town)
plaatsnaam > place-name
persoon > person
poelier > poulterer, game and venison dealer
poelierswinkel > game-shop
relatie > relation
religie > religion
rijksambtenaar > government official or servant
rijksarchief > Public Record Office
scheiding > separation (see also 'echtscheiding')
scheiding van tafel en bed > judicial separation
schipper > bargeman
schippersknecht > barge hand
schoen- en-laarzenmaker > boot- and shoemaker
schoenreparaties > shoe-repairs
snoep, snoepgoed > sweets, candy
stad > town, city (grote stad > large city)
streekarchief > regional record-office [archive(s)]
vader > father
van > of
verhuisd > changed address
vertrokken naar (bestemming) > left / went to (destination)
wever > weaver
weverij > weaving-mill
weversambacht > weaver's trade
winkel > shop
winkelier > shopkeeper, shopman
winkelierster > shopkeeper, shopwoman
wolwever > wool-weaver
zelfstandig > self-supporting


------------------------------------------------------------------

Onze voorouders en aanverwanten, gevonden in de volgende publicaties,
1962 en 1976, vermeld met familienamen CASEMBROOT of CASENBROOT;
betreft Familietak Roelof CASENBROOD.

"Leen CASEMBROOT" te Santpoort, Velzen.
Leen CASEMBROOT komt voor in de publicatie van de auteur Jan J.E. van Baarsel.
Titel van het boek: 'Spiegel van Santpoort'.
(Uitgeverij Cornegge, Santpoort. Copyright 1976: Cornegge / Van Baarsel.)

Bijz.: Leen CASEMBROOT komt voor in de CASEMBROOT
- familietak B (vermeld op pagina 1b).

---------------------------------------------------------

home