HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

INFO: Afkortingen / Abbreviations

Nederlands - Engels / Dutch EnglishNEDERLANDS > ENGELS / DUTCH > ENGLISH

AFKORTINGEN > ABBREVIATIONS

* = geb, geboren > born
~ = ged., gedoopt > baptized
o.tr. = ondertr., ondertrouw > banns [marriage]
x = huw., geh., gehuwd > married
x = getr., tr., getrouwd (relatie) > married (relation)
)x( = sch., gescheiden > separated, divorced
xx = 2e huw., huwelijk > 2nd marriage or relationship
xxx = 3e huw., huwelijk > 3rd marriage or relationship
+ = ovl., overl., overleden > died
± = ca., circa > approximately
[b] = begr., begraven > buried
[c] = crem., gecrem., gecremeerd > cremated
dv = dochter van > daughter of
n. = naar > to
NN = onbekend > unknown
mv = man van > husband of (partner, male)
pv > partner van > partner of (male or female)
verh. = verhuisd > moved to
vertr. = vertrokken > left
vv = vrouw van > wife of (partner, female)
zv = zoon van > son of

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTRA INFO LIJST > EXTRA INFO LIST

adres > address
akte > certificate
algemeen toegangnummer / toegangnr > general access number / accessnr
ambtenaar > civil servant
archief > archive(s), files, records
archiefgebouw > record-office (building)
archieflocatie > archive location / location of archives
België > Belgium
beroep > profession (occupation, trade, calling)
bibliotheek > library
bibliothecaris > librarian
bontwever > print(ed cotton) weaver
bron > source
bruid > bride
bruidegom > bridegroom / groom
bruidspaar > bridal couple, bride and groom
burgerlijke stand > civil status
commies > clerk
dame > lady / woman
dames > ladies / women
dameskleding > ladies' clothing
damesmode > ladies' fashion
datum > date
dienstbode > (maid) servant
Dirk (first name, male in Dutch) > Derrick (English)
dood, levenloos (persoon) > dead (person)
doodgeboren, levenloos geboren > stillborn
doopkind > godchild
doopmoeder > godmother
doopvader > godfather
doopnaam > baptismal / Christian name
dorp > village
Duitsland > Germany
de echtelieden > the married couple
echtgenoot (man) > husband (spouse)
echtgenote (vrouw) > wife, lady (spouse)
echtpaar > married couple
echtscheiden, echtscheiding > divorce
echtverklaring > legitimation [of a child]
fabriek > factory
Frankrijk > France
geboorteakte > certificate of birth
geboorteplaats > place of birth
gemeente > municipality (civil [city, town])
gemeente > parish (church)
generatie > generation
Gerard, Ger(h)ard(us) > Gerald or Gerard (first name, male)
gereformeerd > Calvinist(ic)
gereformeerde > Calvinist
geweermaker > gunsmith
Hen(d)rica, Hendrika > Henrietta (first name, female)
Hen(d)ricus, Hendrik(us) > Henry (first name, male)
heren > gentlemen / men
herenkleding > (gentle)men's clothing
herenmode > (gentle)men's fashion
hervormd > reformed
hervormde > protestant
hervormde kerk > Reformed Church
huishoudster > housekeeper
huisvrouw > wife, housewife
huwelijk > marriage
huwelijksakte > marriage certificate
inventarisnummer / inv.nr > inventory number / inv.nr
Jan, Johan, Johannes > John (first name, Dutch, male)
Johanna (Dutch; Jeanne: French) > Joan (first name, female)
jongen > boy, male child
kasteelruïne > castle-ruin
(rooms) katholiek > (Roman) Catholic
katoenweverij > cotton-mill
kerk, kerken > church, churches
kind > child
kinderen > children
kinderkleding > children's clothing
kinderloos (huwelijk) > childless (marriage)
kindermode > children's fashion
kleermaker > tailor
kleermakersfirma > tailoring-firm
kleermakerskunst > sartorial art
kleermakersvak > tailoring (trade)
koopman > merchant, dealer
koopvrouw > tradeswoman
kuiper > cooper
leeftijd > age
levenloos, dood (persoon) > dead (person)
levenloos geboren, doodgeboren > stillborn
lijk: dood lichaam > corpse: dead body
lijkbezorger > mortician
lijkenhuis, mortuarium > mortuary
marktkoopman > market vendor
meester > master
meid > (maid-)servant, girl
meid-huishoudster > cook-housekeeper or working-housekeeper
meisje > girl, female child
met > with, to
mode > fashion
modefabricant > fashion manufacturer
modenaaister > dress-maker
mode-ontwerper > fashion designer
modevak > millinery
modezaak > fashion house
moeder, moederschap > mother, motherhood
naaister > needle-/sewing-woman, seamstress, dressmaker
nadere informatie / verdere info > additional information / further info
nationaliteit > nationality
onbekend > unknown
(zelfstandig) ondernemer > (self-employed) employer
ondertrouw > notice of a marriage [register office and/or church: banns]
oom / ooms > uncle / uncles
ontwerper > designer
ouder > parent
ouders > parents
overleden > deceased
overlijdensakte > death certificate
pakhuis > warehouse
pakhuisknecht > warehouse-man
pakhuismeester > warehouse-keeper
plaats > place (e.g.: city, town)
plaatsnaam > place-name
persoon > person
poelier > poulterer, game and venison dealer
poelierswinkel > game-shop
relatie > relation
religie > religion
ruïne > ruin
rijksarchief > Public Record Office
scheiding > separation (see also 'echtscheiding')
scheiding van tafel en bed > judicial separation
schipper > bargeman
schippersknecht > barge hand
schoen- en-laarzenmaker > boot- and shoemaker
schoenreparaties > shoe-repairs
snoep, snoepgoed > sweets, candy
soort akte > type of certificate
stad > town, city (grote stad > large city)
streekarchief > regional record-office [archive(s)]
tante / tantes > aunt / aunts
vader, vaderschap > father, fatherhood
vakantie > vacation
van > of
verhuisd > changed address
vertrokken naar (bestemming) > left / went to (destination)
visscher (oud-Nederlandse spelling / old-Dutch spelling) > visser.
visser > fisherman
weduwe > widow
weduwnaar > widower
wever > weaver
weverij > weaving-mill
weversambacht > weaver's trade
winkel, warenhuis > shop, warehouse
winkelier > shopkeeper, shopman
winkelierster > shopkeeper, shopwoman
wolwever > wool-weaver
zelfstandig (beroep) > self-supporting (profession)

================================================================

ALGEMENE INFO VOOR MIJN ARCHIEFONDERZOEK,
BEVOLKINGSREGISTERS 1913 – 1939:


Bij het raadplegen van bevolkingsregisters voor het lezen van de kolommen op kaarten,
17-kolomskaarten en 20-kolomskaarten;
hieronder als voorbeeld Den Haag (voor archiefcollecties bij het Haags Gemeentearchief):
Bevolkingsregister 's-Gravenhage
1913–1939; Legenda, Kolommen.

De 17-kolomskaarten > kolom = geeft aan:
1 = datum inschrijving; 2 = geslachtsnaam; 3 = voornamen; 4 = geslacht; 5 = betrekking tot hoofd van het gezin;
6 = dagtekening en jaar van geboorte; 7 = geboorteplaats; 8 = burgerlijke staat bij inschrijving;
9 = verandering van burgerlijke staat; 10 = kerkgenootschap;
11 = beroep of ambt;
12 = datum van vestiging; 13 = vorige woonplaats; 14 = datum van vertrek; 15 = waarheen vertrokken;
16 = datum van overlijden, eventueel buiten Den Haag; 17 = nationaliteit en overige aantekeningen.

De 20-kolomskaarten > kolom = geeft aan:
1 = volgnummer; 2 = geslachtsnaam; 3 = voornamen; 4 = geslacht; 5 = betrekking tot hoofd van het gezin;
6 = dagtekening en jaar van geboorte; 7 = geboorteplaats; 8 = burgerlijke staat bij inschrijving;
9 = verandering van burgerlijke staat; 10 = kerkgenootschap of godsdienstige vereniging; 11 = nationaliteit;
12= ambt, beroep of bedrijf bij inschrijving ( H = hoofd, O = ondergeschikte ); 13 = ambt, beroep of bedrijf gewijzigd;
14 = woonplaats alhier (straat, huisnr.);
15 = datum van inschrijving; 16 = vorige woonplaats; 17 = datum van afschrijving; 18 = plaats waarheen vertrokken;
19 = datum van overlijden, eventueel buiten Den Haag; 20 = aanmerkingen ( = aantekeningen ).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALGEMENE INFO BEVOLKINGSREGISTERS 1913 – 1939 AFKORTINGEN / ABBREVIATIONS
(in Archieven/Archives in Nederland/Netherlands, taal/language: Nederlands/Dutch)
- Afkortingen: De cijers tussen haakjes verwijzen naar het nummer van het vak.

A of a = (gecontroleerd bij volkstelling) ambtshalve;
A = administratief afgevoerd bij vertrek; A = ander huwelijk (14, 15, 16)
AA = aangewezen ambenaar; a.i. = ambtshalve ingeschreven; AK = aparte kaart;
a/d L = aan de Lek; a/d R = aan de Rijn; a/d IJ = aan de IJssel; a/Z = aan Zee;
advent = Nederlandse Vereniging van Zevendedags Adventisten (6);
Afg = Afghanistan;
ag = aanvulling goedgekeurd; a2g = twee aanvullingen goedgekeurd; Ah = Arnhem;
Alg = Algerije; AMF = Algemeen Mijnwerkersfonds Steenkolenmijnen Limburg (23);
AngEpisc = Gemeente der Anglicaanse Episcopale Kerk (6);
AnthropV = Anthroposofische Vereniging in Nederland;
Ap = Apeldoorn; Ap = Apostolische Gemeente (6); ApGen = Apostolisch Genootschap (6);
Arg = Argentinië; Asd = Amsterdam; Aus = Australië;

B.D. = buitengewoon dienstplichting; B.S. = Burgerlijke Stand;
Bapt = Baptisten (Unie van Baptisen Gemeente in Nederland (6);
Bd = Breda; Be = België; Bol = Bolivia; 's Bosch = 's-Hertogenbosch;
Bp = Pensioen Buitengewone Pensioenraad, gevolgd door pensioenregistratienummer (23);
Bra = Brazilië; BRD = Bondsrepubliek Duitsland; Bul = Bulgarije;
BV = Bedrijfsvereniging, gevolgd door nummer (23);
BZ = Uitkering Ministerie van Binnenlandse Zaken, i.v.m. Wet op de Noodwachten (23);

C, C 1, C 2 = bij controle gebleken;
ca = cum annixis met bijbehorende plaatsen bij samengestelde gemeentenamen;
Can = Canda; CBR = Centraal Bevolkingsregister; Chin = China;
ChrAfg = Christelijk Afgescheiden Gemeente (6);
ChrEv = Christelijk Evangelische Gemeente (6);
ChrGemRV = Christengemeenschap Beweging tot religieuze Vernieuwing (6);
ChrSc = Christian Science / First of Christ Scientist (6); Col - Colombia;
Contr. = bij controle gebleken; Cur = Curator;

d = dochter (32); d of dv = dochter of dochter van; D = Drenthe;
D = Decoratie, Nederlandse (23); Dagt = Dagtekening, datum van registratie;
dg = doorhaling goedgekeurd; d2g = twee doorhalingen goedgekeurd;
DDR = Duitse Democratische Republiek; Den = Denemarken;
DEv = Duits-Evangelsiche Gemeente (6); Dl = Duitsland; Dordt = Dordrecht;
Dpl = Dienstplicht gevolgd door laatste drie cijfers registratienummer (23);
DVr = Decoratie Vreem (23);

Ehv = Eindhoven; EngPresb = Engelse Presbyteriaanse Gemeente (6);
Esd = Enschede; Eth = Ethiopië;
EvBrGem = Evangelische Broedergemeenschap : Hernhutters (6);
EvGem = Evangelische Gemeente (6); EvL = Evangelisch Luthers Kerkgenootschap (6);

F = Friesland; Fin = Finland; Fr = Frankrijk;

G.D. = gewoon dienstplichtig; Gev. B.S. = geverifieerd in Burgerlijke Stand;
G.K. = Gestichtskaart; GB = Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland;
GedChr = Gemeente van Gedoopte Christenen (6); gem = gemeente;
GerGem = Gereformeerde Gemeente (6); GerK = Gereformeerde Kerken in Nederland (6);
GerKvrij = Gereformeerde Kerk : vrijgemaakt (6);
Gero/hKr = Gereformeerde Gemeente Onder het Kruis (6); gew = gewijzigd;
Gezinsv = Gezinsverhouding, verhouding ten opzichte van het gezinshoofd (2);
Gld = Gelderland; GPMB = Geredja Protestant Maluka di Belanda / Noodgemeente
van de Molukse Protestantse Kerk in Nederland (6); Gr = provincie Groningen;
Gri = Griekenland; Gron = stad Groningen; Guat = Guatemala; Gv = 's-Gravenhage;

H. = hoofd ( in kolom beroep & bedrijf );
h = hoofd of zelfstandige bij de uitoefening van een beroep of functie (7);
h. of h.v. = huisvrouw of huisvrouw van; H = huwelijk (27);
H.K. = hulpkaart; HL = ?;
HAZ = Gemeente der Herstelde Apostolische Zendingskerk (6);

i = inwonend; inw. = inwonend bij; I.R. = invaliditeitsrente;
l.g. = laatste gemeente van inwoning; L.S. = Landstorm;
N = ( & datum in potlood, aangebracht voor en na 1939) ?; N.S. = niet dienstplichtig;
O = ondergeschikte (in kolom beroep & bedrijf);
O.R. = ouderdomsrente (& nummer en kantoor van toekenning);
P = Pensioen; Pers. = Persoonskaart aangelegd (1939);
PK = persoonskaart aangelegd (1939);
P.P. = pensioen van het A.B.P.;
S = scheiding; Shv = gescheiden huisvrouw van;
T = scheiding van tafel en bed na 5 jaar;
Vbl. Rg. = Verblijfregister; VD = Vreemdelingendienst;
v.o. = vertrokken onbekend waarheen;
v.o.c. = vertrokken onbekend bij controle;
v.o.w. = v.o.;
z of zv = zoon of zoon van; Z.a. = ?.

AFKORTINGEN (kerkelijke gezindte, div. afkortingen, onder andere):

A. = Apostolische Gemeente.
D. = Doopsgezinde Gemeente.
D.E. = Duitse Evangelische Gemeente.
Geen = Geen kerkgenootschap of vereniging met godsdienstig doel.
L.H. = Leger des Heils.
R. = Remonstrantse Broederschap.
S. = Schotse Gemeente.
W. = Waalse Gemeente.
Z. = Zendingsgemeente.

===============================================

 

Diverse wetenswaardigheden:

De oudste Hollandse steden:
Dordrecht 1220, Haarlem 1245, Delft 1245, Alkmaar 1254, Leiden 1266, Amsterdam ca. 1300.

Functies in de steden:
Burgemeesters: in de meeste steden vanaf de 14e eeuw (gekozen uit de schepenen),
vormden het dagelijks bestuur van een stad.
Schout: functionaris door de graaf aangesteld (als plaatsvervanger in de stad voor de graaf).
Schepenen in Holland: door de graaf benoemd, aantal per stad verschillend.
De schout en de schepenen hielden zich met name bezig met rechtspraak en politietaken.
Vroedschap (functie voor het leven): In de meeste steden ontstaan vanaf de 15e eeuw,
een College gekozen uit rijke burgers, w.o. ex-burgemeesters en ex-schepenen;
deze functionarissen hielden zich bezig met het maken van wetten en adviseerden
burgemeesters en schepenen bij zaken zoals bestuursproblemen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

home