HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

Generatie IV: Overgrootouders / Generation IV: Greatgrandparents

In bewerking / Under construction:MarCh.-gen.-index.

MarCh.-gen.IV. > Overgrootouders / Greatgrandparents: IV.: 8–9, 10–11 & 12–13, 14–15.

Extra pagina's gen.IV.:ff., fm., mf., mm. / Extra pages gen.IV.: ff., fm., mf., mm.:

MarCh.-gen.IVff. > IV.: 8. x 9. overgrootouders; greatgrandparents
(ff = ancestors father's father; voorouders vader's vader)

MarCh.-gen.IVfm. > IV.: 10. x 11. overgrootouders; greatgrandparents
(fm = ancestors father's mother; voorouders vader's moeder)

MarCh.-gen.IVmf. > IV.: 12. x 13. overgrootouders; greatgrandparents
(mf = ancestors mother's father; voorouders moeder's vader)

MarCh.-gen.IVmm. > IV.: 14. x 15. overgrootouders; greatgrandparents
(mm = ancestors mother's mother; voorouders moeder's moeder)

=================================================

Generatie IV: Overgrootouders / Generation IV: Greatgrandparents

Afkortingen / Abbreviations, etc.: Info.Kazenbroot

Generatie/Generation IV: 8-9, 10-11 & 12-13, 14-15.

=================================================

 

Generatie/Generation IV: 8-9.

Generatie IV. / Generation IV.: extra pagina's / extra pages:

MarCh.-gen.IVff. /

Gen. IV. 8. Hendricus Adrianus KAZENBROOT
(volgens geboorteakte voornamen Hendricus Adrianus, geslachtsnaam Kazenbroot;
later ook officieel vermeld als: Hendrikus Adrianus KAZENBROOT,
roepnaam "Hendrik", ook "Hein", in archieven van nakomelingen in de USA ook "Henry";
R.K. gedoopt in zijn geboorteplaats Assendelft; derhalve ook zoals in R.K. kerkgegevens,
bevolkingsregisters in Nederland en elders met spellingsvarianten en fouten zoals o.a.
Adrianus Hen[d]ricus KAZENBROOT / fouten o.a.: [de] CASEMBROOT;
( zoon van V.16. Jacob Kazenbroot, x V.17. Elisabeth Praat).

Hendricus Adrianus KAZENBROOT werd geboren te Assendelft 22 mei 1860
des morgens ten drie ure, in het huis staande "aan den Algemeene weg [huisnummer – ]"
(aktenr.52 d.d. 23 mei 1860 gemeente Assendelft, aangifte door de vader Jacob KAZENBROOT,
schilder, oud 35 jaren, wonende te Assendelft, diens echtgenote Elisabeth PRAAT, zonder beroep,
mede wonende aldaar. Getuigen: Jan VEEL, 45 jr., smid, wonende te Assendelft, en Leendert PELL,
48 jr., Bode, wonende te Assendelft. (w.g.: Jc. Kazenbroot, J. Veel, Lt. Pell).)

Hij werd RK gedoopt te Assendelft (vermoedelijk op 23 mei 1860 gedoopt als
"Adrianus Henricus" of mogelijk vermeld als "Henricus Adrianus" KAZENBROOT);
meester huis-/decoratie- en rijtuigschilder, reclameschilders te Amsterdam e.o.;
afdelingschef bij Bundels broodfabriek (afd. reclameschilderwerk Bundels-bakkerskarren,
lakken met reclameteksten) te Amsterdam; ondernemer, familiebedrijf "Atelier Kazenbroot"
en winkelier kruideniers-/ snoepwaren samen met zijn echtgenote "Lena" te Amsterdam-zuid.

Het echtpaar KAZENBROOT-SCHMIDT woonde vanaf hun huwelijk in 1882 in Weesp
aan de Vecht in de provincie Noord-Holland. In de gemeente Weesp zijn daarna
negen kinderen geboren vanaf 1883; het gezin verhuisde van Weesp naar Amsterdam
in juni 1898. Na het overlijden van zijn echtgenote verhuisde Hendrikus Adrianus
KAZENBROOT, weduwnaar, van Amsterdam naar Naarden in februari 1929
(aldaar in Naarden woonde zijn zoon Pancratius KAZENBROOT met gezin).

Hij is overleden in zijn laatste woonplaats Naarden op 19 juni 1943
als Hendrikus Adrianus KAZENBROOT, niet-hertrouwde weduwnaar
van Alida Helena SCHMIDT; hij werd begraven op de RK-begraafplaats te Naarden.
(Zie ook Persoonskaartencollectie CBG, cbg.nl, vermeld zoals in de overlijdensakte.)

IV.8. Hendrikus Adrianus ("Hein") KAZENBROOT huwde te Weesp 15 juni 1882:
Gen. IV. 9. Alida Helena SCHMIDT ("Lena", dochter van V. 18. Johannes Schmidt
x 19. Klara Helena de Vries) geboren te Weesp op 18 december 1862, winkelierster
kruideniers- en snoepwaren te Amsterdam-zuid, overleden in haar laatste woonplaats
Amsterdam 24 maart 1928 (Alida Helena SCHMIDT, oud 65 jaren, geboren te Weesp,
echtgenote van Hendrikus Adrianus KAZENBROOT, dochter van de echtelieden
Johannes SCHMIDT en Klara Helena de VRIES, beiden  overleden;
overlijdensaktenr.1820 Gemeente Amsterdam 27 maart 1928).

 

15 juni 1882 Gemeente Weesp huwelijksakte-nr.17.:
Bruidegom:
Hendrikus Adrianus KAZENBROOT, schildersknecht, oud 22 jaren, geboren te Assendelft en wonende te Beverwijk, laatstelijk te Haarlem, minderjarige zoon van Jacob KAZENBROOT, schilder, en van Elisabeth PRAAT, zonder beroep, beiden wonende te Beverwijk, laatstelijk te Haarlem; – en –
Bruid: Alida Helena SCHMIDT, zonder beroep, oud 20 jaren, geboren en wonende te Weesp, minderjarige dochter van Johannes SCHMIDT, van beroep werkman, en van Klara Helena de VRIES, zonder beroep, beiden wonende te Weesp.
Huwelijksbijlagen:
– De akten betr. huwelijksafkondigingen te Weesp op 28 mei en 4 juni 1882, te Beverwijk en Haarlem op 4 juni en 11 juni 1882 (Verklaring van Beverwijk 14 juni 1882 en van Haarlem 14 juni 1882: betreft trouwbeloften tussen het a.s. bruidspaar Hendricus Adrianus Kazenbroot en Alida Helena Schmidt);
– De geboorte-extracten der verloofden:
"Hendricus Adrianus, geb. 22 mei 1860 te Assendelft, zoon van Jacob Kazenbroot en van diens echtgenoote Elisabeth Praat" (extract 21 apr. 1882 te Assendelft / Haarlem Arr.-Rb. 30 mei 1882)
"Alida Helena, geb. 18 mei 1862 te Weesp, dochter van Johannes Schmidt en van Klara Helena de Vries"
(extract 12 juni 1882 te Weesp / Amsterdam Arr.-Rb. -–).
– Het Bewijs van voldoening aan de Nationale Militie
:
"Provincie Noordholland, te Haarlem 4 april 1882, geregistreerd No.1779, Hendricus Adrianus Kazenbroot, geb. te Assendelft 22 mei 1860, wonende te Beverwijk, schilder (zoon van Jacob en van Elisabeth Praat wonende te Beverwijk) in het inschrijvings-register van de gemeente Beverwijk van haar jaar 1879 voor de ligting van het jaar 1880 is ingeschreven; dat hem bij de loting is ten deel gevallen No.13, dat hij op den 27 mei 1880 is ingelijfd, en nog is dienende."
En een Bewijs van toestemming tot het aangaan van een huwelijk afgegeven door den commandeerenden Officier van het Tweede Regiment Vesting Artillerie te Amsterdam:
" No. 202 d.d. 21 mei 1882 door de Luitenant-Kolonel : Op grond der aanschrijving van het Departement van Oorlog dato 26 Februari 1879, IIe Afd. Gen. Staf No.32 verleent de commandeerende officier van opgemeld korps namens den Minister van Oorlog bij deze toestemming tot het aangaan van een huwelijk aan den milicien "Hendricus Adrianus Kazenbroot" der lichting van 1880, uit de gemeente Beverwijk provincie Noordholland. De verlofganger wordt er aan herinnerd, dat het aangaan van een huwelijk, hem niet zal kunnen ontheffen van het vervullen van eenige verplichting ten aanzien der Nationale Militie. (NB. De Heer Burgemeester wordt beleefdelijk verzocht van het voltrekken van dit huwelijk ter zijner tijd aan het korps kennis te geven, ten einde daarvan de vereischte aanteekening in het Stamboek te kunnen doen.)"
4e) De wederzijdse ouders der verloofden hier tegenwoordig hebben ons verklaard in dit huwelijk toe te stemmen.
Huwelijksgetuigen:
1) Hendrik Karel SCHMIDT, smid, oud 29 jaren, broeder van de bruid, wonende te Weesp;
2) Anthonie MAAS, metselaar, oud 23 jaren, wonende te Someren;
3) Dirk MENSION, Gemeentebode, oud 77 jaren, wonende te Weesp;
4) Jan de GREEF, werkman, oud 50 jaren, wonende te Weesp.
(w.g.: door ons [de Ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente Weesp],
de comparanten [het bruidspaar] en de getuigen
(met uitzondering van den vader der bruid, die verklaarde niet te kunnen schrijven):
H.A. Kazenbroot, Jc. Kazenbroot, Elizabet Praat, K.H. de Vries,
H.K. Schmidt, Ant. Maas, D. Mension, J. de Greef.)

Bij de geboorte van het eerste kind wordt de naam van de vader Hendricus Adrianus Kazenbroot,
weer geschreven zoals van ouds bekend met de letter c bij zijn eerste voornaam Hendricus.
Uit dit huwelijk, Kazenbroot x Schmidt, zes kinderen, drie zonen en drie dochters;
zie verder de oudste van de kinderen, zoon III.4. Jacob KAZENBROOT.

Volgens een uittreksel uit een geboorte-akte van de Gemeente Weesp:
"Op 8 april 1883, ten 19 ure, is te Weesp aan het adres Oudegracht geboren een kind
van het mannelijk geslacht: Jacob Kazenbroot; vader Hendricus Adrianus Kazenbroot,
oud 22 jaar, wonende te Weesp, beroep schilder; moeder Alida Helena Schmidt,
wonende te Weesp, beroep zonder. De aangifte geschiedde in tegenwoordigheid van:
Lambertus van Soll, oud 59 jaar, wonende te Weesp, schilder, familiebetrekking –,
en van: Pieter van Soll, oud 56 jaar, wonende te Weesp, schilder, familiebetrekking –.

Bij het CBG, Centraal Bureau voor Genealogie, collectie Familie-annonces
is aanwezig op microfiche de geboorte-aankondiging met de volgende tekst
(overgenomen uit de collectie van M.Ch.Deden-Kazenbroot):

"Voorspoedig bevallen van een Zoon
ALIDA KAZENBROOT, geb. SCHMIDT.
Weesp, 8 April 1883."


Fam. Kazenbroot-Schmidt in Weesp, N.-Holland.
(coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands)

 

=================================================

Generatie/Generation IV: 10-11.

Generatie IV. / Generation IV.: extra pagina's / extra pages:

MarCh.-gen.IVfm.


Gen. IV. 10. Johannes Jacobus de WIT

(zoon van V.20. Klaas Simonsz. de Wit, ook genaamd o.a. Klaas Simons, scheepstimmerman,
x V.21. Anna Ruytenaar, ook genaamd o.a. Anna Ruitenaar, Ruijtenaar, Ruijterman,
echtelieden te Amsterdam) geboren te Amsterdam 7 september 1839
(des namiddags ten negen ure, als wettige zoon van Klaas Simons de WIT, timmerman,
oud 28 jaren, en zijne echtgenote Anna RUYTENAAR, van beroep geen,
woonhuis Wittenburgerdwarsstraat, Kanton 1, No. 5; geboorteakte 9 sept. 1839;
aangifte door de vader voornoemd, w.g. K. de WIT).
Zijn geboortedatum komt ook foutief genoteerd voor als 7 sept. 1840 te Nieuwer-Amstel
(bev.reg. Nieuwer-Amstel, indexkaarten boekdeel 152 blz. 131, 161, blz. 171,
deel 124 blz. 83, deel 253 blz. 121. Bij de gemeente Amstelveen).
Na beëindiging van zijn militaire dienstplicht van beroep tabakswerker
en o.a. koopman in kruidenierswaren, markthandel te Amsterdam,
overleden in zijn laatste woonplaats Amsterdam op 9 november 1899
(door verdrinking, gevonden op die datum na vermissing sedert 19 september 1899
te Amsterdam, echtgenoot van Elisabeth Johanna Catharina KAPPÉ te Amsterdam:
conform de overlijdensakte en overige archiefstukken aldaar).

• Nationale Militie Provincie Noord-Holland; verklaring gegeven te Haarlem
12 aug. 1868, registratienr. 3895: De Commissaris des Konings
in de PROVINCIE NOORDHOLLAND verklaart, dat
Johannes Jacobus de WIT, geboren te Amsterdam 9 september 1839,
wonende te Amsterdam, van beroep tabakswerker, zoon van
Klaas Simon de WIT (overleden) en van Anna RUIJTERMAN
(wonende te Amsterdam), in het inschrijvings-register van de gemeente
Amsterdam van het jaar 1858 voor de lichting van het jaar 1858
is ingeschreven; dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 4299,
dat hij op den 17 Mei 1858 is ingelijfd en, uithoofde van diensteindiging,
op den 15 Junij 1865 uit de dienst is ontslagen. //

IV.10. Johannes Jacobus de WIT
huwt te Amsterdam 2 sept. 1868 (volgens familiepapieren en archiefbronnen
waarschijnlijk zijn enige wettige echtgenote tot zijn overlijdensdatum
te Amsterdam: zijn 1e=3e relatie):

Elisabeth Johanna Catharina KAPPÉ
, geboren te Amsterdam 13 september 1841,
RK gedoopt te Amsterdam, coupeuse, ontwerpster en naaister van damesmode;
kort na haar huwelijk uitgeschreven van het bevolkingsregister Amsterdam
naar Sloten (ten westen en zuidwesten van Amsterdam;
Sloten werd later ingelijfd bij de gemeente Amsterdam),
overleden in haar laatste woonplaats Amsterdam 13 april 1924
als weduwe van Johannes Jacobus de WIT,
eerder weduwe van Jacobus van BREEVOORT;
dochter van Johannes Franciscus KAPPÉ, eigenaar van een textiel-
en klerenblekersbedrijf, en Aaltien HEIJSINK, echtelieden te Amsterdam.

Elisabeth Johanna Catharina KAPPÉ was eerder gehuwd voor 1868;
zij huwt (volgens familiepapieren en archiefbronnen haar eerste huwelijk)
op 21-jarige leeftijd te Amsterdam 19 augustus 1864 met:

Jacobus van BREEVOORT,
geboren te Amsterdam circa 1834-1835,
overleden in zijn woonplaats de gemeente Amsterdam op 14 maart 1866
(op 31-jarige leeftijd, reeds overleden op die datum toen hij werd binnen-
gehaald bij ziekenhuis 'het Binnen Gasthuis', als echtgenoot van
Elisabeth Johanna Catharina KAPPÉ).

Genealogie voorouders, nageslacht en verdere bijzonderheden betreft:
Elisabeth Johanna Catharina De WIT–KAPPÉ,

[de niet officieel gescheiden en elders wonende]
echtgenote van Johannes Jacobus de WIT (IV.10.):


• 1811 - 1891: ("Jan") Johannes Franciscus KAPPÉ
werd geboren te Amsterdam, RK gedoopt aldaar op 4 mei 1811
(doopgetuigen Nicolaas van DE & Maria VORRENS),
overleden te Amsterdam 10 april 1891 op 79-jarige leeftijd,
begraven te Sloten bij Amsterdam (vermoedelijk op begraafplaats
'Huis Te Vraag'); zoon van Jan Pietersz. KAPPÉ
en Elizabeth Johanna CORRELJÉ, echtelieden te Amsterdam.

• 29 mei 1839: ("Jan") Johannes Franciscus KAPPÉ
huw. (1e) te Amsterdam 29 mei 1839 met Aaltien HEIJSINK,
geboren te Kampen, gedoopt N.Hervormd aldaar 20 september 1808,
overleden voor 1868, dochter van de echtelieden Egbert HEIJSINK
en Elisabeth SMAL.
• 5 apr. 1865: Jacobus van BREEVOORT werd vermeld als getuige, oud 30 jaar,
bij het tweede huwelijk van zijn schoonvader, inmiddels 53 jaar oud
(weduwnaar van Aaltien van BREEVOORT - HEIJSINK) te Amsterdam
op 5 april 1865 met Anna Maria DREWES, geboren te Weesp in 1840,
dochter van de echtelieden Willem DREWES en Hendrikje KRIEK.
• 2 sept. 1868: Getuigen stadhuis huw. te Amsterdam,
de volgende vier personen, allen wonende te Amsterdam:
Fredrik Hendrik Klercke, behuwd-broeder des Echtgenoots, sigarenmaker,
32 jaar oud (geb. ca. 1836/'37);
Johan Diederick Dresselhuijs, bediende, 72 jaar oud (geb. ca. 1795/'96);
Jan Harmen Dresselhuijs, bakker, 50 jaar oud (geb. ca. 1817/'18);
Jacobus Cornelis Frederiks, timmerman, 42 jaar oud (geb. ca. 1825/'26).

• 1868, e.v.: Mevr. E.J.C. de Wit-Kappé van Amsterdam naar Sloten.
1869-1870 Sloten: IV.-10.a. Gerardus Johannes de Wit, zoon uit het huwelijk
van Jan de Wit en Elisabeth Johanna Catharina Kappé.

Uit de 1e=3e relatie (waarschijnlijk het enige huwelijk van IV.-10.;
hij is hieronder vermeld met voornaam Jan, familienaam: de Wit)
is nageslacht bekend met met zijn familienaam: de Wit
• IV.-10.a. Gerardus Johannes de Wit, hierboven vermeld te Sloten
(prov. Noord-Holland) huwt (bron GenLias):
Gemeente Nieuwer-Amstel 22-03-1893. Huw.aktenr.37, d.d. 22 maart 1893.
Noord-Hollands Archief, toegangnr.358, inv.87.

Bruidegom: Gerardus Johannes de Wit, beroep slachter, leeftijd 23 jaar,
geboorteplaats Sloten;  vader bruidegom Jan de Wit, beroep werkman;
moeder bruidegom Elisabeth Johanna Catharina Kappé, beroep naaister.
Bruid: Aaltje Doodewaard, leeftijd 17 jaar, geboorteplaats Watergraafsmeer
(geboortedatum circa 1876);  vader bruid Klaas Doodewaard;
moeder bruid Sophia Land.

•• Nageslacht van IV.-10.a. Gerardus Johannes de Wit
(wettige zoon van IV.-10. Jan de Wit, ook officieel bekend als
Johannes Jacobus de Wit, en Elisabeth Johanna Catharina Kappé
(weduwe Breevoort), echtelieden te Amsterdam): in bewerking /
under construction concerning descendants of IV.-10.a.
Gerardus Johannes de Wit (son from the marriage,
the first relation of IV.10. Jan de Wit, also officially known as
Johannes Jacobus de Wit, and Elisabeth Johanna Catharina Kappé
(widow Breevoort), in Sloten, Nieuwer-Amstel and Amsterdam,
the Netherlands).

IV.10. Johannes Jacobus de WIT
(ook officieel bekend met zijn roepnaam "Jan de WIT")
woont na het vertrek van zijn wettige echtgenote
Elisabeth Johanna Catharina de WIT-KAPPÉ
vanaf eind 1868 tot zijn vermissing 19 september 1899 te Amsterdam e.o.
(incl. Nieuwer-Amstel) bij de weduwe
Elisabeth Margaretha Hendrica KORFF-HAAVEKOST,
zijn tweede relatie samenwonend met:
Gen. IV.11. Elisabeth Margaretha Hendrica HAAVEKOST
(dochter van V. 22. Hendrik HAAVEKOST, ook Hendrik Hendriksz. HAVEKOST,
scheepstimmerman, x V.23. Elisabeth van der FEEN, ook Elisabeth van der VEEN,
echtelieden te Amsterdam), geboren te Amsterdam 7 april 1848, koopvrouw
en visvenster bij vishandel Haavekost, familiebedrijf o.a. met vismarkthandel
te Amsterdam en omgeving; zij is overleden in haar laatste woonplaats
Amsterdam 9 februari 1921.

IV.11. Elisabeth Margaretha Hendrica HAAVEKOST
("Bets") was eerder gehuwd in haar woonplaats
Amsterdam 10 juli 1867 (1e huw. van bruid en bruidegom) met:
Hendrik Anthony KORFF
("Henry"), geboren te Amsterdam 27 oktober 1842,
meester kistenmaker, Korff kistenmakersbedrijf te Alphen aan den Rijn,
Amsterdam e.o., overleden te Amsterdam 18 maart 1868
(zoon van de echtelieden Hendrik Anthony KORFF en Sara Johanna BORNEMAN).
(Bijz.: volgens div. bronnen was hij vrijgesteld van militaire dienst,
vanwege zijn lichaamslengte: te klein.)

Uit het huwelijk KORFF x HAAVEKOST is een kind bekend,
een zoon:
IV.11.a. Hendrik Anthony KORFF, geboren te Amsterdam 13 februari 1868,
hij is overleden te Amsterdam op 1 maart 1868.

Overige bijzonderheden Familie KORFF – BORNEMAN:
• 1858 Nieuwer-Amstel: Familie KORFF - BORNEMAN
te Nieuwer-Amstel in 1858
(Gemeentearchief Amstelveen, betr. Nieuwer-Amstel periode van vóór 1963
= burg.stand aktes 1812-1940 en bev.reg. 1850-1940 Amstelveen & Nieuwer-Amstel):
• 1858: Gemeente Amstelveen, bevolkingsregister Nieuwer-Amstel index-kaart van
Hendrik Anthonie KORFF, geboren op 13 nov. 1808 = zie bev.reg. deel 6 blz.1.
In dat bev.reg.boek: adres Verwerspad huisnr.1:
Het gezin KORFF-BORNEMANN ingeschreven op 21 mei 1858 vanuit Amsterdam;
te Nieuwer-Amstel uitgeschreven 12 nov. 1858 naar Amsterdam, betr. de volgende
vier personen te Nieuwer-Amstel, (allen met kerkelijke gezindte Ev.Luthers):
Hendrik Anthony of Anthonie KORFF, geb. 13 nov. 1808 Amsterdam,
gezinshoofd, gehuwd, timmerman.
Sara Johanna BORNEMAN, geb. 26 mei 1807 Amsterdam,
echtgenote van vnd. gezinshoofd, geen beroep.
Kinderen van de echtelieden KORFF - BORNEMAN
(beide kinderen: "ongehuwd, geen beroep"):
Hendrik Anthonij KORFF, geb. 27 okt. 1842 Amsterdam.
Gerrit KORFF, geb. 15 dec. 1851 Amsterdam; hij volgt hierna,
zie huwelijk te Nieuw Helvoet in 1887.

• 12-08-1887: Gemeente Nieuw Helvoet.
Huwelijksaktenr.10 datum 12 augustus 1887.
Bruidegom: Gerrit Korff, leeftijd 35,
zoon van Hendrik Anthonij Korff en Sara Johanna Borneman.
Bruid: Wilhelmina van Smirren, leeftijd 30,
dochter van Hugo van Smirren en Catharina Jacoba Pilger.
(Bron: GenLias = www.genlias.nl / Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
te Brielle, Zuid-Holland. (Zie verder website www.streekarchiefvpr.nl
met meer bijzonderheden dan alleen burgerlijke stand.)

• 26-08-1887: Gemeente Nieuw Helvoet. Geboorteaktenr.43
aangiftedatum 26 augustus 1887.
Kind, dochter: Catharina Jacoba Korff.
De ouders zijn: vader Gerrit Korff, moeder Wilhelmina van Smirren.
(Bron: GenLias = www.genlias.nl / Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
te Brielle, Zuid-Holland. (Zie verder website www.streekarchiefvpr.nl
met meer bijzonderheden dan alleen burgerlijke stand.)

Kinderen uit de relatie van (IV.10. "Jan") Johannes Jacobus de WIT
en (de weduwe: IV.11. "Bets") Elisabeth Margaretha Hendrica KORFF-HAAVEKOST:
Een groot gezin kinderen, in burgerlijke stand-aktes alleen vermeld met de familienaam
van de moeder: HAAVEKOST, in overige bronnen bekend als de familie "Jan De WIT",
een groot gezin kinderen met onder andere dochter:
III.-5. Christina Johanna HAAVEKOST,
geboren te Nieuwer-Amstel op 13 januari 1881,
ook bekend als: Stien De WIT ("Christina Johanna HAAVEKOST gen. De WIT"
= alias De WIT)
.

(III.-5. "Stien De WIT")
Mrs. Christina Johanna KAZENBROOT-HAAVEKOST,
ook genaamd De WIT (= also named: De WIT),
one of the many children from the 2nd relation of
(IV.-10.  "Jan" = "John") Johannes Jacobus de WIT
and (IV.-11. "Bets, the widow KORFF")
Elisabeth Margaretha Hendrica HAAVEKOST, in Amsterdam.
(Photo-coll. M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Generatie/Generation IV: 12-13.

Generatie IV. / Generation IV.: extra pagina's / extra pages:

MarCh.-gen.IVmf.

Gen. IV.-12. Johann Gottfried TENZER
(zoon van V. 24. Peter Andreas Tenzer, koopman & winkelier lederwaren,
x V.25. Anna Margaretha Heesch, verpleegster, echtelieden te Wilster in Sleeswijk-Holstein)
geboren te Wilster op 8 mei 1858, gedoopt aldaar Ev. Luthers in mei 1858
(nationaliteit Duits volgens bevolkingsregisters bij de gemeentes,
zijn woonplaatsen in Nederland: Breda en omstreken in Noord-Brabant
en daarna te 's-Gravenhage in Zuid-Holland);
meester decoratie-/ reclame-/kunstschilder, restaurateur, kunsthandelaar,
leraar tekenen & schilderen (te Wilster, Itzehoe, Hamburg e.o. in Sleeswijk-Holstein,
Teteringen / Breda e.o., 's-Gravenhage). Hij verrichtte restauratiewerkzaamheden
als glazenier te Breda in de kerk en andere gebouwen aldaar,
kunsthandelaar & kunstschilder te Breda e.o.
(vanwege zijn huwelijk met Johanna Dina Huese in Breda gebleven
en niet met zijn reisgenoten -ook kunstschilders- doorgereisd
naar hun oorspronkelijke bestemming Italië);
na zijn huwelijk in 1886 hotelier, eigenaar van "Hotel Flora",
hotel-restaurant (met groot terras) te Ginneken bij Breda.
Tevens fabrikant en winkelier, eigenaar-oprichter van Firma Tenzer
(sedert 1887 Kunsthandel Tenzer te Breda en Den Haag),
leverancier van kunstschildersbenodigdheden aan leden
van het Koninklijk Huis, eerst H.M. Koningin Emma
en later ook H.M. Koningin Wilhelmina
(Koninklijk Paleis Noordeinde te Den Haag).

IV.-12. Joh.G. ("Johan") Tenzer is overleden als niet-hertrouwde weduwnaar
van Johanna Dina Huese, in zijn laatste woonplaats Den Haag op 21 juli 1942
(zijn laatstbekende woonadres: Johannes Camphuijsstraat 135, Bezuidenhout,
gemeente Den Haag; bron: correspondentie van de Gemeente Den Haag
aan de auteur: mw. M.Ch. Deden-Kazenbroot). / Johann Gotffried Tenzer is begraven:
Gemeente Begraafplaats, Kerkhoflaan 12 te Den Haag, op 24 juli 1942
(algemeen graf, 5e klasse, nr.899: inmiddels geruimd).

IV.12. Johann Gottfried TENZER
huwde op donderdag 30 december 1886 te Teteringen met:
Gen. IV. 13. Johanna Dina HUESE
(ook o.a. HEUSE, HUSEN, dochter van V. 26. Frans Alphonsus Huese, horlogemaker,
hotelier en koffiehuishouder, x 27. Hendrina Maria de Lange, echtelieden te Alkmaar,
later verhuisd naar Teteringen bij Breda), geboren te Alkmaar 30 mei 1860,
nationaliteit Nederlands, zaakwaarneemster, winkelierster Kunsthandel Tenzer te Breda;
overleden te Teteringen 20 augustus 1889 (als echtgenote van Johann Gottfried Tenzer,
winkelier en kunsthandelaar te Breda en omgeving, zaakwaarnemer, later eigenaar
van het familiebedrijf 'Hotel Flora' te Ginneken bij Breda).

• Overlijdensaktenr.9, Teteringen, 4 febr.1888
(kantlijn: Frans Alphonsus Huese; bron: Stadsarchief Gemeente Breda;
beknopte transcr.MCDK): "Den vierden Februari 1888, zijn voor ons ondergeteekende,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TETERINGEN, verschenen:
Johann Gottfried Tenzer, oud negenentwintig jaren, decoratie-schilder, behuwdzoon
van den overledene, en Johannes Akkermans, oud achtendertig jaren, boomkweeker,
wonende beiden te Teteringen, die aan ons hebben verklaard,
dat op den derden Februari dezes jaars, des voormiddags ten half acht ure,
te Teteringen, is overleden: Frans Alphonsus Huese, oud negenenvijftig jaren,
koffiehuishouder, geboren te 's-Gravenhage, wonende te Teteringen,
weduwnaar van Hendrina Maria de Lange, zoon van Johannes Huese
en van Johanna Dina Simons, beiden overleden.
Waarvan deze akte dadelijk opgemaakt, in dubbel ingeschreven,
en na voorlezing door ons onderteekend is, met de comparanten.
(w.g.: J.G. Tenzer, J. Akkermans) De Ambtenaar voornoemd: (...). //

Hieronder een van de krantenadvertenties in februari 1891 betreft verkoop
van Hôtel en Café "FLORA" door eigenaar J.G. TENZER te Ginneken:

De familietak TENZER - HUESE werd voortgezet door mijn grootvader
J.G.Fr.G. Tenzer, en zijn 1ste echtgenote Jacoba Bekker, waarbij 5 kinderen,
twee zonen en drie dochters allen geboren in de gemeente 's-Gravenhage.
Hieronder een foto van een van de muziekwinkels van mijn grootvader,
Muziekhuis TENZER in de Paul Krugerlaan te 's-Gravenhage:


Music store Tenzer, The Hague, Netherlands.
(photo-collectionL M.C. Deden-Kazenbroot.)

==========================================================


Generatie/Generation IV: 14-15.

Generatie IV. / Generation IV.: extra pagina's / extra pages:

MarCh.-gen.IVmm.

Gen. IV. 14. Johannes BEKKER Pzn.
(zoon van V. 28. Pieter Bekker Hzn, groentenhandelaar te Amsterdam,
later ambtenaar Ned. Spoorwegen in Zuid-Holland en warmoezenier te Warmond e.o.,
x V.29. Christina Looper, echtelieden te Amsterdam, later te Warmond, Zuid-Holland)
geboren te Amsterdam op 18 februari 1848, milicien Regiment Huzaren.
(bron: Paspoort & Certificaat van Goed Gedrag uitgereikt te Deventer op 13 mei 1873
aan Johannes Bekker wegens geëindigde Militie diensttijd sedert 1868 door
Kolonel Tengnagel, de Kommanderende Officier van het Korps 4e Regiment Huzaren,
Koninkrijk der Nederlanden; stamboeknr.8822.),
ambtenaar Ned. Spoorwegen,
overleden in zijn laatste woonplaats Warmond op 9 juli 1931. //

IV.14. Johannes BEKKER Pzn.
huwt te Warmond 5 september 1873:
Gen. IV. 15. Agatha HARTVELD

(ook o.a. HARTVELDT, HARTVELT, ondertekende "Agatha HARTVELDT";
dochter van V.-30. Jacobus Hartveld, x V.-31. Anna Hovenier)
geboren te Voorhout (Z.-H.) 27 februari 1851, coupeuse,
overleden in haar laatste woonplaats Warmond 2 april 1926.

Zie website genlias.nl => Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) /
Algemeen / Gemeente: Warmond / Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 10 Datum: 05-09-1873
Bruidegom Johannes Bekker
Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Amsterdam
Bruid Agatha Hartveld
Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Voorhout
Vader bruidegom Pieter Bekker /
Moeder bruidegom Christina Looper
Vader bruid Jacobus Hartveld /
Moeder bruid Anna Hovenier //
Uit dit huwelijk, Bekker x Hartveld, o.a. dochter:
III.7. Jacoba BEKKER, geboren te Warmond op 16 februari 1886;
zij huwde: III.6. Joh.G.Fr.G. TENZER
Voor meer bijzonderheden kinderen IV.-14. x IV.-15.
zie verder websitepagina: • MarCh.-gen.IVmm.

 

============================================================Zie op deze website / See on this website:

Various.Marianne Ch. KAZENBROOT
.

Afkortingen / Abbreviations, etc.:

Gebruikte tekens en afkortingen, lijst Nederlands - Engels, zie ook pagina /
Characters and abbreviations used, list Dutch - English, see also page:

> Info.Marianne Ch. Kazenbroot
.

Zie ook op deze website pagina / See also on this website page:

Copyright, disclaimer, Privacy, Contact

=============================================


In bewerking / Under construction:
MarCh.-gen.-index. /

MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. / • MarCh.-gen.IV. /

MarCh.-gen.V. / • MarCh.-gen.VI. / • MarCh-gen.VII. / • MarCh-gen.VIII. /

MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. / • MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. /

MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. / • MarCh.-gen.XVI. /

MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Kwartierstaat op volgende pagina's / Pedigree on next pages;

Generatie IV: Overgrootouders / Generation IV: Greatgrandparents

ancestors / voorouders : Marianne Christina KAZENBROOT


MarCh.-gen.IV. >> IV.: 8–9, 10–11 & 12–13, 14–15.

Generatie IV. / Generation IV.: extra pagina's / extra pages:

MarCh.-gen.IVff. > IV.: 8. x 9. overgrootouders; greatgrandparents
(ff = ancestors father's father; voorouders vader's vader)

MarCh.-gen.IVfm. > IV.: 10. x 11. overgrootouders; greatgrandparents
(fm = ancestors father's mother; voorouders vader's moeder)

MarCh.-gen.IVmf. > IV.: 12. x 13. overgrootouders; greatgrandparents
(mf = ancestors mother's father; voorouders moeder's vader)

MarCh.-gen.IVmm. > IV.: 14. x 15. overgrootouders; greatgrandparents
(mm = ancestors mother's mother; voorouders moeder's moeder)

=============================================================

=> GENERATIE V / GENERATION V.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Copyright, disclaimer, Privacy, Contact

home