HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.


Voor studie van familiegeschiedenis en genealogie, familienamen van mijn voorouders, hun nakomelingen en hun familie- en zakenrelaties vooral in vroeger eeuwen. / For study of my family history and genealogy, family names of my ancestors, their descendants and their family- and business relations especially in earlier centuries: => websites zoals / such as: => archieven.nl, cbg.nl, geneaknowhow.net, genlias.nl, historici.nl, knggw.nl, rkd.nl, vpnd.nl.

www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/RegistersVanDeHollandseGrafelijkheid1299-1345/oorkonde/KE_191
=> zie KE 191: datum 1333 oktober 13 / Den Haag: "Graaf Willem III schenkt zijn kamerling Koenraad Jacobsz. de hem aangekomen goederen van Laurens van Bakkum in de ambachten van Bakkum en Castricum." (.....) //

Zie ook verder / See also further (in Dutch)

http://test.inghist.nl/212/INGWebsite/Onderzoek/Projecten/RegistersVanDeHollandseGrafelijkheid1299-1345

http://test.inghist.nl/212/INGWebsite/Onderzoek/Projecten/RegistersVanDeHollandseGrafelijkheid1299-1345/overzicht

= = = = = = = = = = = = =

www.historici.nl/retroboeken/stellingwerff/#source=5&page=360&size=1000&accessor=toc

"Vrijdag 29 maart 1632 (...) Claes Pietersz. tot Backum." //

= = = = = = = = = = = = =

Hieronder ook gevonden via bijvoorbeeld website www.archieven.nl /
Below also found via for instance website => www.archieven.nl

= = = = = = = = = = = = =

Reg.nr.370. d.d. 1632, juni 5 (Baccum): Floris van Herlaer, baljuw en schout te Baccum, en Allert Cornelisz en Jan Pancraesz, schepenen, verklaren dat Cornelis Gerritsz Gijsen, waard op den Hoeve, verkocht heeft aan Cornelis Lenaertsz, buurvrijer te Egmondt Binnen, vier akkers houtland in de ban van Baccum, genaamd Tijtverdrijff, belend ten 0. de Heerewech, ten Z. en W. de wildernisse, ten N. de verkoper; alsmede nog twee akkers, gelegen benoorden de verkoper. / Met beschadigd zegel van de schout. / Fonds Stadegaard, inv. nr. 21. //

Toegangsnummer 1053. Inv.1044. Datering 1668: Betreft 'Paspoort", door schout en schepenen
afgegeven aan schipper Pieter Jansz. (Archieftitel: Ambachts- en Gemeentebestuur van Uitgeest en Markenbinnen.
2. Stukken van bijzondere aard. / 2.14. Verkeer, vervoer, en (tele)communicatie. / 2.14.1. Vervoer over water. / Omvang van het archief 1 stuk.) / Vindplaats: Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland, Jansstr.40 te Haarlem. /

Toegangsnummer 1053. Inv.1045. Datering 1670: Akte waarbij het dorpsbestuur verklaart geen andere vaste vrachtschippers te hebben dan: Heijndrick Jacobsz., Frans Jansz., Pieter Jansz., Jacob Heijndricksz. en Cornelis Jansz. Sloot. (Archieftitel: Ambachts- en Gemeentebestuur van Uitgeest en Markenbinnen.
2. Stukken van bijzondere aard. / 2.14. Verkeer, vervoer, en (tele)communicatie. / 2.14.1. Vervoer over water.
Omvang van het archief 1 stuk.) / Vindplaats: Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland, Jansstr.40 te Haarlem. //

Reg.nr.406. d.d. 1671, april 24(Castricum) [zie ook reg.nr.424]: Cornelis van Geyn, schout te Castricum, en Maerten Jacobsz en Claes Cornelisz int Plattehuys, schepenen, verklaren dat Cornelis Jansz Clap bekend heeft schuldig te zijn aan Claes en Grietgen Bos te Alckmaer, de somma van 1000 gulden 40 groten Vlaams, rentende 5 %, met als onderpand een huis en werf, groot 412 roeden, met een stukje land daarachter genaamd Driegeers, groot 570 roeden, gelegen te Castricum, belend ten 0. Symon Cornelisz, ten W. Jan Florisz, ten Z. de gemene weg, ten N. de Schilpvaert; alsmede een kroftje land genaamd de Breewerff en twee akkers bij het Schilpstet, tesamen groot 354 roeden, belend ten 0. de Schilplaen, ten W. Gerrit Claesz Ooterleeck c.s., ten N. de armen van Castricum, ten Z. de gemene weg, welke hypothekatie is goedgekeurd door zijn zoon Pieter Cornelisz (Bijl) te Baccum en zijn schoonzoon Maerten Tamisz, gehuwd met Guerte Cornelisdr, mede te Baccum, tevens optredende voor de kinderen van Jan Tamisz. / Met zeer beschadigd zegel van de schout. / Wildemanshof, inv. nr. 5.

Reg.nr.414. d.d. 1677, juni 26 (Alkmaar): Jonkheer Johan van Egmont van der Nieuburch en Mr. Adriaen Baert,
schepenen in Alcmaer, verklaren dat Cornelis Coomans bekend heeft schuldig te zijn aan de kinderen en erfgenamen van Jan Pancrasz Zeylemaker c.s., de somma van 440 gulden, wegens de koop van lijnbaan, gelegen binnen Alcmaer aan de westzijde van de Binnenbanen, belend ten Z. Symon Heertjes, ten N. Cornelis Baes, ten W. de Baensloot, te betalen in drie termijnen. / In dorso aantekening der kustingen. / Met 2 schepenzegels. / R.K. Wees- en Armenhuis, inv. nr. 86. //

Reg.nr. 422. d.d. 1684, februari 10: Mr. Francooys Schiffer, schout, en Aerjen Jansz Mooy en Cornelis Pietersz Kraeckman, schepenen van Egmondt-Binnen, Rinnegum en den Hoef, verklaren dat Mr. Willem Bosch, executeur testamentair van Lourens van Oosthoorn, voor een vierdepart, en Theunis Pietersz Valck, voor drie vierdeparten, verkocht hebben aan IJsbrant Willemsz Statigaart, 2 morgen weiland in de Bovenpolder, belend ten O. Dirck Claesz, ten Z. Arien Duynmaede, ten W. de erfgenamen van Ds. Theodorus Bortsenius, ten N. de weduwe van Jonkheer Geldolph van Vladeracken. / Met zegel van de schout. / Fonds Stadegaard, inv. nr. 27. //

Reg.nr.424. d.d. 1692, juli 3 (Castricum) [zie ook reg.nr.406]: Cornelis de Bra, schout te Castricum, en Jan Zymonsz Hogebreg en Splinter Zymonsz, schepenen, verklaren dat Nicolaas Bos, koopman te Amsterdam, heeft opgedragen aan Gerrit Wildeman te Alckmaer, twee hypotheekbrieven, de een gedateerd 24 april 1671 (reg.nr. 406), groot 1000 gulden, ten laste van Cornelis Jansz Klap; de ander gedateerd 17 mei 1680, groot 300 gulden, ten laste van Cornelis Pietersz Bijl, gaande uit hetzelfde goed. / Met zegel van de schout. / Wildemanshof, inv. nr. 5. //

Reg.nr. 433. d.d. 1698, februari 4: Franchois Schiffer, schout, en Jacob Pietersz en Jan Engelsz, schepenen van Egmont Binnen, Rinnegum en den Hoeff, verklaren dat Pieter Gerritsz Lagher, lasthebber van zijn zuster Antje Gerrits Lagher, verkocht heeft aan IJsbrant Willemsz (Stadegaard), wonende op de Hoeff, 4 kroften land te Egmont Binnen beoosten St. Aelbert, groot omtrent 5 morgen, belend ten Z. en W. St. Aelberts wegje, ten N. de Schilpweg naar Egmont op Zee; alsmede omtrent 4 morgen land, genaamd Rietwyckerweyt, belend ten 0. de banscheiding van Heylo, ten Z. het Vennewater, ten W. de Egmondervaart, ten N. Pieter Hendricksz Kraakman. / Met zegel van de schout. / Fonds Stadegaard, inv. nr. 26. //

Informatie over onderstaand archief. Toegangsnummer: 1032. / Archieftitel: Ambachts- en Gemeentebestuur van Heemskerk. / 2. Inventaris.  2.6. Administratie van schout-secretarissen niet uit hoofde van hun functie. / 2.6.1. Ambachtsheren (bewoners assumburg). / 2 .6.1.2. Overige stukken. / Inv.766. Memorie van Cornelia Maria Bors van Waveren, waarin zij op juridische gronden betoogt dat het gedeelte van de duinen die voorheen eigendom waren van het Huis van Marquette en gelegen zijn onder Bakkum en Castricum niet onder de jurisdictie
van deze ambachten vallen, maar onder die van Heemskerk en de ambachtsbesturen van Bakkum en Castricum
daarom niet het hout uit deze duinen mogen verkopen. / Datering: [ca 1748]. / Omvang: 1 stuk. / Oude Orde: Kool 167. / Vindplaats: Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40 te Haarlem. //

Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810, bijvoorbeeld:
1769-1773 minister resident, minister plenipotentiaris 1769: / 52. Mr. Johan Geelvinck, heer van Castricum, Backum en Croonenburg, geb. Amsterdam 7 aug. 1737, (...) en schepen 1765 van Amsterdam; (...) burgemeester van Amsterdam 5 juli 1787 tot 27 nov. 1787, † aldaar 2 juli 1802. //
Zoon van Mr. Nicolaas Geelvinck, heer van Castricum, Backum, Stabroek, Croonenburg, Velsen en Santpoort, (...) raad 1744 tot 1748 en burgemeester 1747 van Amsterdam, (...) en Johanna Jacoba Graafland. (...). /
N.N.B.W. VI, 547; Elias 826. (...) //

Zoeken via google zie http://books.google.com
bijvoorbeeld betreft de periode 1700-1800, einde 18e eeuw; verschillende boeken zoals deze met de titel:
Ontwerp tot vruchtbaarmaking der duinen: zijnde het tweede deel ..., Volume 1. / Zie trefwoorden zoals: Baccum = pagina's (vanaf 13) 14, 15, 17. / van het voormaalig Holland. (Ligging der Duinen van particulieren.) //
vanaf pag.42, 43, 44, 45. (Over de wettigheid der Particuliere Eigendommen.); zie ook vanaf pag.83, e.v. //

Toegangsnummer 1053. Inv.387. Datering 1808: Stukken betreffende protesten door Cornelis Meijne tegen zijn belastingaanslagen en de ongelijke behandeling van welgestelde personen. (Archieftitel: Ambachts- en Gemeentebestuur van Uitgeest en Markenbinnen. / 2. Stukken van bijzondere aard. / 2.05. Financiën voor 1811. / 2.05.2. Belastingen. / 2.05.2.1. / Vanwege het dorp / ambachtsheerlijkheid. / Omvang van het archief: 3 stukken.)
Vindplaats: Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland, Jansstr.40 te Haarlem. //

Toegangsnummer 1053. Inv.1268. Datering 1810: Inventaris van roerende en onroerende goederen
uit de nalatenschap van Antje Jans Meijne te Dorregeest. (Archieftitel: Ambachts- en Gemeentebestuur van Uitgeest en Markenbinnen. / 4. Archiefstukken waarvan het verband met het archief niet is gebleken.
Omvang van het archief 1 katern.) / Vindplaats: Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland, Jansstr.40 te Haarlem. //

Toegangsnummer 1053. Inv.742. Datering 1858–1861: Stukken inzake een geschil tussen de gemeente enerzijds en Simon Duinmayer met zijn borgen Willem Blankert en Wulbert Castricum anderzijds, betreffende de betaling van pachtgeld voor de in onbruik geweest zijnde tol aan de Lagedijk. (Archieftitel: Ambachts- en Gemeentebestuur van Uitgeest en Markenbinnen. / 2. Stukken van bijzondere aard. / 2.08. Grondgebied en eigendommen. / 2.08.2. Geschillen. / Omvang van het archief 1 omslag.) / Vindplaats: Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland, Jansstr.40 te Haarlem. //

Toegangsnummer 1053. Inv.311. Datering 1868–1870: Stukken betreffende de openbare aanbesteding van de bediening van de straatlantaarns, toegewezen aan Nicolaas de Wolf en Simon Duinmayer. (Archieftitel: Ambachts- en Gemeentebestuur van Uitgeest en Markenbinnen. / 2. Stukken van bijzondere aard. / 2.04. Personeel. / 2.04.1. Aanstellingen. / Omvang van het archief: 1 omslag.) / Vindplaats: Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland, Jansstr.40 te Haarlem. //

Toegangsnummer 1053. Inv.769. Datering 1919: Proces-verbaal van de openbare verkoop van boomstammen,
toegewezen aan Lourens Zonneveld. (Archieftitel: Ambachts- en Gemeentebestuur van Uitgeest en Markenbinnen.
2. Stukken van bijzondere aard. / 2.08. Grondgebied en eigendommen. / 2.08.4. Verkoop / vervreemding. / Omvang van het archief 2 stukken.) Vindplaats: Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland, Jansstr.40 te Haarlem. //

=======================================================

home