HOME / CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

Various - Casembroot 1a. - genealogie familietak A. / genealogy family branch A.

Jacob Casembroot, doopnaam/bapt.name Japik, ook bekend als Jaap, also known as Jaap.
Document 24 Jun.1772 in Heemskerk, kerk/church R.Cath. dopen/baptism: 3-A.
(vertalen Nederlands-Engels, Jacob of Jacobus (Latijn) -> James; Jaap, Japik, -> Jack.
translation Dutch-English, Jacob or Jacobus (Latin) -> James; Jaap, Japik, -> Jack.Japik Casembrood, ged./bapt.24 Jun.1772, R.Cath. kerk/church in Heemskerk.
(Heemskerk; oudste doopboek, 1ste deel, 3A /oldest baptism 1st part, 3A.)

Japik is op 24 juni 1772 RK gedoopt in Heemskerk; 2x in boek 3A, 1x in boek 4.
Japik is later bekend als Jacob, in oude archieven van Heemskerk ook vermeld als: Jaap.
Japik is later known as Jacob, in old archives of Heemskerk also mentioned as: Jaap.
Jaap is een afkorting van Japik; Jaap is an abbreviation of Japik. -> Jacob.Japik CASENBROOD, ged./bapt.24 Jun.1772, R.Cath. kerk/church in Heemskerk.
(Heemskerk; copy-doopboek, 2de deel, 3A / copy-baptism book, 2nd part, 3A.)

Japik CAASENBROOD, ged./bapt.24 Jun.1772, R.Cath. kerk/church in Heemskerk.
(Heemskerk; copy- R.Kath. doopboek, nr.4 / copy- R.Cath. baptism book, nr.4.
Zie ook kopieboek nr.3A. / See also copybook nr.3A.)

= = = = = = = = =

CASEMBROOD - spelling is zoals in het oudste R.Kath. doopboek 3A van Heemskerk.
Het doopboek 3A is in twee delen met namen; het tweede deel volgt als kopieboek 3A.
Het kopieboek 3A is niet compleet gekopieerd, namen van het oudste doopboek 3A
zijn niet met dezelfde spelling
in het kopie doopboek 3A.

Het kopie-doopboek 3A wordt vervolgd met namen in doopboek 4.
Ook in doopboek 4 zijn namen niet altijd zoals in het vorige boek 3A,
het doopboek 4 start als kopie van kopieboek 3A,
derhalve zijn nieuwe spellingvarianten mogelijk.

Japik - oudste doopboek 3A - familienaam CASEMBROOD.
Japik - kopie 3A van doopboek 3A - familienaam CASENBROOD.
Japik - doopboek 4 - zie kopiedoopboek 3A - in 4 : CAASENBROOD.

- - - - - - - - - -

CASEMBROOD - spelling as mentioned in the oldest R.Cath. baptism book 3A of Heemskerk.
The baptism book 3A is in two parts with names; the second part follows as copy book 3A.
The copy book 3A is not completely copied, names of the oldest baptism book 3A
are not with the same spelling in the copy baptism book 3A.

The copy book 3A is continued with names in baptism book 4.
Also in baptism book 4 names are not always as in the previous book 3A,
the baptism book 4 starts as copy of copy book 3A,
therefore new spellingvariations are possible.

Japik - oldest baptism book 3A - family name CASEMBROOD.
Japik - copy 3A of copy book 3A - family name CASENBROOD.
Japik - baptism book 4 - see copy baptism book 3A - in 4 : CAASENBROOD.

- - - - - - - -

De voornaam Japik is belangrijk in dit document, zie namen van de getuigen in 1772.
Deze getuigen zijn ook vermeld in andere (kerk-)documenten in de regio Heemskerk.
The given name Japik is important in this document, see names of the witnesses in 1772.
These witnesses are also mentioned in other (church-)documents in the region Heemskerk.
Doopgetuigen/Baptism witnesses, R.Cath. kerk/church - Heemskerk, N.-Holland;
Japik STUT, Trijntje JAPIKS.

JAPIKS - patroniem, is meestal vader's voornaam; bijvoorbeeld:
Trijntje Japiks, waarschijnlijk dochter van Japik, details niet vermeld.
JAPIKS - patronymic, is usually father's first name, for example:
Trijntje Japiks, daughter of Japik, details not mentioned.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

CASEMBROOT (DUYNMEYER) > Familietak / Familybranch A.: Jacob CASEMBROOT:

Jacob, *24 Jun.1772 Heemskerk, verschillende handtekeningen zoals / various signatures such as:
=> Jacob Kazenbrood; initialen/initials: JKB; ~ Japik, 24 Jun.1772 RK-kerk Heemskerk 3A,
zoon van Bancris Casembrood en Grietje Jans de Wit, hij is overleden in zijn laatste woonplaats
Velsen op 24 Jan.1814 vermeld als: Jacob Kasenbrood; volgens de overlijdensakte 40 jaar oud,
vergeleken met zijn geboortedatum en doopdatum is juister 41 jaren en 7 maanden; echtgenoot
van Maartje Benning (Jacob was eerder gehuwd en weduwnaar van Guurtje Kager).
Fam. KAZENBROOT, Jacob x1 Guurtje KAGER, ook nakomelingen in het buitenland.

De oudste spelling achternaam begint met een C komt nog wel voor in Nederland en elders,
bij nakomelingen van zijn jongere broer Roelof, in zijn doopakte familienaam Casenbrood.


Roelof Casenbrood, ged./bapt.8 Jul.,1775, R.Cath. kerk/church in Heemskerk.
(Heemskerk, oudste doopboek/oldest bapt.book, 3A..)

De getuigen zijn familie van Roelof's moeder - in 1775, de Wit, ook Dewit.)
The witnesses are family of Roelof's mother - in 1775, de Wit, also Dewit.)


Roelof Casenbrood, ged./bapt.8 Jul.,1775, R.Cath. kerk/church in Heemskerk.
(Heemskerk, oudste kopie oudste doopboek, 3A./oldest kopy bapt.book, 3A..)


Roelof Casenbrood, ged./bapt.8 Jul.,1775, R.Cath. kerk/church in Heemskerk; RANH, Nederland.
(Heemskerk, doopboek 4, kopie van R.Kath. kopie-doopboek 3A, Heemskerk; RANH, Nederland.
Heemskerk, bapt.book 4, copy of R.Cath. copy-baptism book 3A, Heemskerk; RANH, the Netherlands.

- - - - - -

De familienaam van Roelof is in de 3 R.Kath. documenten in het jaar 1775 exact hetzelfde: CASENBROOD.
In feite hetzelfde als in het kopie doopboek van 3A zie spelling van Japik CASENBROOD in 1772 hierboven.
The family name of Roelof is in the 3 R.Cath. documents in the year 1775 exact the same: CASENBROOD.
In fact the same as in the copy baptism book of 3A see spelling of Japik CASENBROOD in 1772 above.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Jacob en Roelof zijn vermeld in genealogie familietakken A en B,
met nakomelingen in Nederland en elders met spellingvarianten C/K.
Jacob's nakomelingen tegenwoordig bekend met spelling Kazenbroot.
Roelof's nakomelingen met spelling Caasenbrood, en Kaasenbrood.

Jacob and Roelof are mentioned in genealogy family branches A and B,
with descendants in the Netherlands and elsewhere with spelling variations C/K.
Jacob's descendants are nowadays known with spelling Kazenbroot.
Roelof's descendants with spelling Caasenbrood, and Kaasenbrood.

Bronnen archieven en literatuur. / Sources archives and literature.
-> websites: cbg.nl, knggw.nl, meertens.knaw.nl, wiewaswie.nl.

RANH = Rijksarchief van Noord-Holland,
=> website http://www.noord-hollandsarchief.nl/

English => http://www.noord-hollandsarchief.nl/engels/71/

=======================================

home